018-028/2009 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Številka: 018-28/2009-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednica senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "vodovodni in kanalizacijski material - letna dobava", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Vodi Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Kromberk, Nova Gorica, ki jo po pooblastilu zastopajo odvetniki Makovec Bojan, Doles Andrej, Doles-Toš Katarina, mag. Kodela Franci, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.4.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 4.2.2009, se zavrže.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške v višini 1975 EUR, v 15-ih dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8589/2008, dne 9.10.2008 objavil obvestilo o predmetnem naročilu "vodovodni in kanalizacijski material - letna dobava" skupaj s spremembo JN9672/2008 in v Uradnem glasilu ES, št. 2008/S 199-264477. Dne 10.12.2008 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je podjetje ENERGO SISTEMI d.o.o., Industrijska cesta 9, Kromberk, Nova Gorica izbral za najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj, dne 15.1.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Pri tem vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik samovoljno, mimo določil razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje, dopustil dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika v tistem delu, kjer je to izrecno prepovedano. Izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah v svoji ponudbi naj ne bi navedel materiala ne proizvajalcev, kot je to bilo v 4.9.4. točki razpisne dokumentacije zahtevano. Takšno ponudbo bi moral naročnik po vlagateljevih zatrjevanjih brez kakršnekoli dopolnitve iz nadaljnje obravnave izločiti, saj ne dosega osnovnega namena javnega naročila. Poleg tega pa po vlagateljevih navedbah nedopustnost tovrstne dopolnitve izhaja že iz določila drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS, ki ponudniku ne dopušča spreminjanje ponudbe v okviru meril in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije. Vlagatelj v nadaljevanju dodatno pojasnjuje, da je sankcijo izločitve za tovrstne primere predvidel že sam naročnik v 20. točki razpisne dokumentacije. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in njene dopolnitve pa izhaja, da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil predložitev novega predračuna, v katerega je na to izbrani ponudnik lastnoročno vpisoval posamezne proizvajalce in tipe materialov, pri čemer bi vsi navedeni podatki morali biti že vsebovani v osnovni ponudbi. Poleg tega vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni predložil še ostalih zahtevanih dokumentov in dokazil. Izbrani ponudnik je namreč po vlagateljevih navedbah predložil pet pogodb dobaviteljev, iz katerih ni razvidno, katero vrsto artiklov naj bi pogodbenik dobavljal, niti ni določen rok do kdaj pogodbe veljajo. Iz sklenjene pogodbe s podjetjem COMA COMERCE je razvidno, da je slednja sklenjena zgolj za leto 2008, ne pa za toliko časa, kot je bilo zahtevano, s čimer naj bi bila zagotovljena dobava za ves čas trajanja okvirnega sporazuma. Vlagatelj v nadaljevanju še opozarja, da vlagatelj ni predložil vseh zahtevanih certifikatov in a-testov, ter da ni predložil veljavne izjave, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobavitelja blaga (izjava 4.6.1.) in da ni imel neporavnanih obveznosti (izjava 4.5.1.). Slednje vlagatelj dokazuje s sklepom o izvršbi opr. št. VL 43774/2008. Pri tem vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik sprva predlogu za izvršbo ugovarjal, vendar pa je v nadaljevanju dolg priznal in predlagal kompenzacijo. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika nezakonita, zaradi česar naj se takšno ponudbo izloči, njega pa izbere kot najugodnejšega ponudnika. Podredno pa, da se razveljavi celoten javni razpis in povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 30.1.2009 sprejel odločitev, s katero je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil. Naročnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da se z vlagateljem strinja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker slednji ni navedel vseh proizvajalcev in materiala, ki ga ponuja, kakor je bilo to zahtevano v 4.9. točki razpisne dokumentacije. Dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika tako je po naročnikovem mišljenju neveljavna, zaradi česar jo je potrebno izločiti iz nadaljnjega postopka. Naročnik je glede izbora vlagateljeve ponudbe za najugodnejše pojasnil, da je pravilnost njegove ponudbe preveril in ugotovil, da vlagatelj ni predložil vseh v 4.9. točki zahtevanih prilog. Z ozirom načela enakopravnosti je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz enakih razlogov kot ponudbo izbranega ponudnika, zaradi česar naročnik prvemu vlagateljevemu predlogu revizijskega zahtevka ni mogel ugoditi. Naročnik je nato preveril še popolnost tretje prispele ponudbe, družbe CMC Ekocon d.o.o., za katero je prav tako ugotovil, da ne izpolnjuje pogojev iz 4.9.4. točke razpisne dokumentacije. Naročnik na podlagi navedenih razlogov pojasnjuje, da ni mogel sprejeti drugačne odločitve, kot razveljaviti celotni postopek oddaje javnega naročila in s tem ugoditi vlagateljevemu predlogu iz 2. točke revizijskega zahtevka. Naročnik je vlagatelju povrnil še stroške v višini plačane takse, in sicer 5000 EUR.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 4.2.2009, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, v katerem pojasnjuje, da je naročnikova odločitev neskladna z vlagateljevim predlogom iz zahtevka za revizijo kot z veljavno zakonodajo. Pri tem vlagatelj ocenjuje, da mu je z naročnikovo obrazložitvijo, v kateri ocenjuje vlagateljevo ponudbo za nepopolno, onemogočeno pravno varstvo, ki mu ga daje veljavna zakonodaja. Vlagatelj prav tako opozarja na napačno naročnikovo odločitev glede povrnitve stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.2.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.2.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je naročnika pozvala na dopolnitev dokumentacije, ki jo je naročnik, dne 24.3.2009 ustrezno dopolnil.

V obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo v predmetnem sporu vlagateljevemu zahtevku za revizijo v celoti ugodeno.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavil dva predloga, in sicer tako, da naj naročnik bodisi Državna revizijska komisija ugodi naslednjemu, če se spozna, da tisti, ki ga vlagatelj uveljavlja pred njim, ni utemeljen. Tako je vlagatelj v prvotnem predlogu zahtevka za revizijo najprej zahteval, da se ugotovi, da je dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika nezakonita, zaradi česar naj se ponudbo izbranega ponudnika izloči, vlagatelja pa izbere kot najugodnejšega ponudnika. Naročnik je takšni zahtevi tudi neposredno sledil, čeprav mu ZRPJN to ne omogoča, in pri tem ugotovil, da so vse ponudbe, in sicer tako ponudbi izbranega ponudnika in vlagatelja kot ponudba ponudnika CMC Ekocon d.o.o., nepopolne. Takšnih ugotovitev in odločitev pa naročnik tekom revizijskega postopka ne bi smel sprejemati, saj so le-te predmet odločanja postopka oddaje javnega naročila, ne pa revizijskega postopka. V revizijskem postopku namreč lahko naročnik sprejeme le tiste odločitve, ki mu jih dopušča določba 1. odstavka 16. člena ZRPJN. Slednja pa določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo le tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo.
Glede na to, da naročnik vlagateljevemu prvotnemu predlogu zahtevka za revizijo sploh ni mogel slediti, saj v revizijskem postopku prejetih ponudb ne sme ponovno ocenjevati ne izločati, je naročnik ravnal pravilno, ko je sledil drugemu vlagateljevemu predlogu, in sicer da se naj postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Podlago za takšno odločitev mu namreč daje že zgoraj navedena določba 1. odstavka 16. člena ZRPJN. Naročnikove ugotovitve o ponovnem ocenjevanju ponudb v obrazložitvi pa so po presoji Državne revizijske komisije brez pravnega učinka, saj so, kot je bilo že rečeno predmet postopka javnega naročanja in ne predmet revizijskega postopka, tako da se vlagatelju lahko omogoči možnost uveljavitve učinkovitega pravnega varstva. Glede na to, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo že v celoti ugodil in predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil, pa je naročnikovo ponovno ocenjevanje ponudb za predmetni postopek oddaje javnega naročila brezpredmetno.
Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija upoštevaje 5. odstavek 3. člena ZRPJN ob smiselni uporabi 274. člen Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami) odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Omenjena določba določa, da izda sodišče sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ugotavlja, da vlagatelj za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ne izkazuje pravnega interesa (za to dejanje ni podana vlagateljeva pravna korist). V konkretni zadevi je naročnik, kot je že bilo navedeno, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodil. Ker vlagatelju, glede na zgoraj opredeljene meje njegovega revizijskega zahtevka, ob morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tako ne bi moglo biti "prisojeno" več ali nekaj drugega, kot mu je z odločitvijo o njegovem revizijskem zahtevku že "prisodil" naročnik, Državna revizijska komisija pa hkrati ne more presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti slednji že razveljavil, vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, njegovo obvestilo o nadaljevanju postopka pred tem organom pa je potrebno zavreči.

Glede vlagateljeve zahteve po povrnitvi stroškov je potrebno vlagatelju pritrditi, da je do njih upravičen. Določba 3. odstavka 22. člena ZRPJN namreč določa, da v kolikor je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Tako je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala za nagrado za opravljene storitve pooblaščenca v višini 1975 EUR. Državna revizijska komisija je ostale stroške kot nepotrebne zavrnila, kajti sodelovanje pri pogovorih izven naroka je po presoji Državne revizijske komisije že v všteto v sam zahtevek za revizijo.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1975 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 8.4.2009predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- odvetniki Makovec Bojan, Doles Andrej, Doles-Toš Katarina, mag. Kodela Franci, Kolodvorska 6, 1230 Domžale,
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.