018-088/2009 Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Številka: 018-88/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "zamenjavo elementov na vgrajenem sistemu za merjenje temperature in nivoja na rezervoarjih za naftne derivate v skladiščih Rače in Celje", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Ultra d.o.o., Cesta Otona Župančiča 23, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 25.5.2009

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 8.5.2009 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot to izhaja iz naročnikovega Sklepa, sprejetega dne 4.5.2009, št. 899-04.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "zamenjava elementov na vgrajenem sistemu za merjenje temperature in nivoja na rezervoarjih za naftne derivate v skladiščih Rače in Celje" objavil dne 20.2.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1237/2008.
Dne 27.3.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Genera d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.4.2009 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik dne 4.5.2009 s sklepom zavrgel. Naročnik je svojo odločitev sprejel skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, ker vlagatelj po pozivu naročnika naj ne bi dopolnil zahtevka za revizijo v zahtevanem roku treh dni s potrdilom o plačani taksi v višini 5000 EUR.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 8.5.2009 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, s katero je predlagal razveljavitev naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj je pojasnil, da ga je naročnik z dopisom z dne 21.4.2009 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačani taksi v roku treh dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Vlagatelj pri tem izpostavlja, da naročnikova razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo ne vsebuje nobenega podatka, ki ne bi kazal na to, da gre v obravnavanem primeru za naročilo blaga in storitev. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da je naročnik v vsebinski in pravni zmoti glede opredelitve vrste javnega naročila. Nadalje vlagatelj navaja, da iz razpisne dokumentacije ni razvidna ocenjena vrednost naročila, na podlagi katere bi ponudniki lahko sklepali, da gre za morebiten postopek javnega naročanja, pri katerem je potrebno plačati višjo takso. Vlagatelj tako zaključuje, da je naročnik z nejasnim pozivom sebi vnaprej omogočil arbitrarnost. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel in da v kolikor naročnik dokaže, da gre za javno naročilo gradnje, da ga pozove na dodatno plačilo, ter da vsebinsko odloči o zahtevku za revizijo.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo, z dne 15.5.2009, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila, ki jo je na poziv Državne revizijske komisije 20.5.2009 ustrezno dopolnil.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe in pritožbene dokumentacije, ter dokumentacije v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila, odločila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj ni ustrezno dopolnil zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse v višini 5000 EUR, v roku treh dni od prejema poziva naročnika.

V skladu s 6. točko 4. odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena (oz. potrdila o vplačilu takse), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh (5. odstavek 12. člena ZRPJN).
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje (1. odstavek 22. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru gre na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotoviti, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo ni predložil ustreznega potrdila o vplačilu takse, zato ga je naročnik z vlogo, z dne 21.4.2009, pisno pozval na predložitev omenjenega potrdila. Pri tem gre ugotoviti, da naročnik vlagatelja ni pozval oz. mu sporočil višine takse, ki jo je potrebno vplačati, niti ni navedel ustrezne pravne podlage, na podlagi katere bi si lahko vlagatelj zahtevano višino takse sam izračunal. Vlagatelj je na podlagi takšnega naročnikovega poziva vplačal takso zgolj v višini 2.500 EUR namesto 5.000 EUR, kot je za predmetno naročilo gradenj na podlagi 1. odstavka 22. člena ZRPJN tudi zahtevano. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru namreč ni sledila vlagateljevem ugovoru, da predmetno naročilo ne predstavlja gradnje marveč blago in storitve. Predmetno naročilo je na podlagi opisa del ter na podlagi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur.l. RS, št. 18/2007) mogoče uvrstiti pod CPV nomenklaturo med elektroinštalacijska dela, ki pa so uvrščena v seznam dejavnosti na področju gradenj. Poleg tega je navedeno vprašanje predvsem pravno in ne dejansko vprašanje, kar pa ni predmet dokazovanja.
Vendar pa Državna revizijska komisija v nadaljevanju v celoti sledi vlagateljevemu zatrjevanju, da mu višina takse v obravnavanem primeru ni mogla biti znana. Kajti naročnik v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil niti v razpisni dokumentaciji ni nikjer določil višino ocenjene vrednosti. Poleg tega je nesporno, da je vlagatelj o plačilu takse govoril tudi z naročnikom, ki pa mu ustrezne višine vplačila takse po vlagateljevih zatrjevanjih ni povedal. Državna revizijska komisija je takšnim vlagateljevim zatrjevanjem sledila, saj je naročnik v dopisu, s katerim je odstopil dokumentacijo, najprej zatrdil, da se o višini takse z vlagateljem nikoli ni posvetoval, v drugem stavku pa pripominja, da je bilo na zadevano vprašanje vlagatelju omenjeno samo, da se višina takse določa v skladu ZRPJN. Navedeno kaže na to, da sta obe stranki o višini takse vendarle govorili. Državna revizijska komisija v tem zvezi naročnika opozarja, da mora biti vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev javnega naročila, pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, ki je prav tako ustavna pravica in naročnik vlagatelja pri izvrševanju le-te ne sme ovirati. Poleg tega je vlagatelj prava neuka stranka, ki je pokazal pripravljenost in se ustrezno posvetoval z naročnikom o plačilu takse, ki pa mu želenega podatka ni posredoval. Nenazadnje vlagatelj niti ni razpolagal s podatkom o ocenjeni vrednosti, na podlagi katere bi lahko bila tudi potrebna objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, naročnik pa je v nasprotju zakonom npr. ne bi izvršil, zahtevek za revizijo pa bi zaradi neplačila dvojnega zneska takse zavrgel. Takšno naročnikovo ravnanje je ne samo neskladno z ustavno pravico do pravnega varstva, ampak tudi z načelom dostopnosti (1. odstavek 3. člena ZRPJN), zaradi česar ga ni mogoče dopustiti. Tako je potrebno vlagatelju dopustiti ustrezno doplačilo takse.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ob tem je Državna revizijska skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN še odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.5.2009

Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ultra d.o.o., Cesta Otona Župančiča 23, 1410 Zagorje ob Savi,
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana,
- Genera d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.