018-072/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-72/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD", druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Vodovodna 101, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.5.2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 17.3.2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.2.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Dne 17.3.2009, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na nekatere tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Dne 19.3.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Dopolnitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2009 z dne 2.3.2009" (datirano z datumom 18.3.2009).

Z vlogo z dne 26.3.2009 je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je s sklepom z dne 10.4.2009 vlagateljev revizijski zahtevek z dne 17.3.2009 zavrnil kot neutemeljen, dopolnitev revizijskega zahtevka z dne 18.3.2009 pa je zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 20.4.2009, tega obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.

V prilogi dopisa z dne 23.4.2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije je dokumentacijo dne 8.5.2009 dopolnil.

Z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija dne 12.5.2009 prejela po faksu, dne 14.5.2009 pa še po pošti, je vlagatelj ta organ obvestil, da v predmetni zadevi vložen revizijski zahtevek z dne 17.3.2009 umika, da postopka pred Državno revizijsko komisijo ne želi več nadaljevati ter da v ta namen preklicuje tudi obvestilo o nadaljevanju postopka pred tem organom.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu, kjer je v 4. alineji prvega odstavka določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku svojega zahtevka za revizijo z dne 17.3.2009 pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o tem zahtevku, je Državna revizijska komisija postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup informacijske opreme za MDDSZ in CSD", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 17.3.2009, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. maja 2009


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Vodovodna 101, Ljubljana,
- Odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.