018-068/2009 Smučarska Zveza Slovenije

Številka: 018-68/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "za dobavo notranje opreme večnamenskega objekta kompleksa šprotno rekreacijskega centra Pokljuka in oprema ureditve stadiona kompleksa šprotno rekreacijskega centra Pokljuka", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Lesnina MG oprema, Parmova 53, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Smučarska Zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.5.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika v 2. sklopu, ki je vsebovana v dokumentu Sklep o oddaji javnega naročila (št. 08/118/10), z dne 6.3.2009. V preostalem delu se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1618,50 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.12.2008 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo izvede po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "za dobavo notranje opreme večnamenskega objekta kompleksa šprotno rekreacijskega centra Pokljuka in oprema ureditve stadiona kompleksa šprotno rekreacijskega centra Pokljuka" objavil, dne 23.12.2008, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10596/2008. Dne 6.3.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je za 2. sklop (kuhinjska oprema, pralnica) kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Kogast sistemi d.o.o., Adamičeva, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudniki).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 20.3.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem v celoti ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil zahtevane opreme iz razpisa. Pri tem navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, opisanih pod pozicijo 1, 5 (dodatek 5), 6 (dodatek 6), 8, 11, 12,15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39 (dodatek 39), 40 (dodatek 40), 42 (dodatek 42), 47 (dodatek 47), 60, 65, 66, 67, 70, 86 (dodatek 86), 89 (dodatek 89), 97 (dodatek 97), 98 (dodatek 98), 100 (dodatek 100), 101, 103 (dodatek 103), 105, 107, 108, 111, 113 (dodatek 113), 119 (dodatek 119), 120. Vlagatelj predlaga, da se ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izloči in da se razpis v celoti razveljavi ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 6.4.2009 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik ugovarja vlagateljevim zatrjevanjem, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, temveč ugotavlja ravno nasprotno, in sicer da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične zahteve v omenjenih postavkah. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevk za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.4.2009, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, v katerem ponovno ugovarja naročnikovi odločitvi in ponovno izpostavlja, da ponujena oprema ni skladna z zahtevami iz razpisa, zaradi česar bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.4.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 16.4.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, v ponudbo izbranega ponudnika ter spletnih strani, ki so bile predlagane kot dokaz, ocenjuje, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka 1. odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2)). Formalno nepopolna ponudba pa je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2). V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (78. člen ZJN-2).

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeva zatrjevanja glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev za pozicijo 5 dodatek 5, 47 dodatek 47, 113 dodatek 113, 120 dodatek 120 (DOD. LUC (HALO.) ZA ZIDNO KRDE. 1800mm); 6 dodatek 6, 40 dodatek 40, 98 dodatek 98, 103 dodatek 103 (KOMOL.MEšAL.BATER.+BRIZ.-3/4",1 LUKNJA); 42 dodatek 42 (DOD. LUC (HALO.) ZA ZIDNO KRDE. 800mm); 86 dodatek 86 (KOMOL.MEšAL.BATER.+BRIZ.-3/4"); 89 dodatek 89, 97 dodatek 97 (DOD. LUC (HALO.) ZA ZIDNO KRDE. 1200mm). Pri čemer je vsem vlagateljevim ugovorom o neizpolnjevanju naročnikovih tehničnih zahtev pri omenjenih pozicijah skupno to, da je izbrani ponudnik pri omenjenih pozicijah v svoji ponudbi prečrtal proizvajalca zahtevanih artiklov, ki ga je v razpisni dokumentaciji predlagal projektant, pri tem pa ni pripisal ime drugega proizvajalca, katerega artikel ponuja. V zvezi s tem gre ugotoviti, da razpisna dokumentacija pod točko F med drugim določa, da za vso opremo in materiale, ki je v popisih ali na risbah morebiti imenovana z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete. V primeru nudenja opreme ali materiala drugega proizvajalca, kot ga je predlagal projektant, morajo v ponudbi ponudniki prečrtati predlaganega proizvajalca in napisati ime proizvajalca, katerega proizvod nudijo. Popravki proizvajalcev oz. tipov opreme se vnesejo samo na originalnih popisih. V primeru, da v ponudbi ni pripisa, se smatra, da ponudnik nudi opremo oz. material, ki ga je predlagal projektant. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru dopušča, da je navedeno zahtevo mogoče interpretirati tudi na način, kot ga zatrjuje naročnik, in sicer da če ponudnik prečrta proizvajalca opreme in hkrati ne pripiše imena drugega proizvajalca, se šteje, da ponudnik nudi opremo oz. material, ki ga je predlagal projektant. Kajti razpisna dokumentacija takšne situacije eksplicitno ne ureja, na podlagi omenjene razpisne zahteve pod točko F pa so mogoče različne interpretacije zapisanih pravil oz. rešitve, zaradi česar je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi utečene sodne prakse presodila, da nejasna razpisna dokumentacija ne sme iti v škodo izbranega ponudnika in je potrebno upoštevati možnost dobave opreme, določene s strani projektanta, v primeru če ponudnik prečrta proizvajalca in ne pripiše drugega. Vendar pa pri tem naročnik pod pozicijo 6, 40 dodatek 40, 98 dodatek 98, 113 dodatek 113 ne more samovoljno pojasnjevati in ugotavljati, da izbrani ponudnik mešalne baterije pravzaprav nudi iz svojega proizvodnega in prodajnega programa (Friuli coda 00371020), če le-teh izbrani ponudnik v svoji ponudbi dejansko ni ponudil. Naročnik na ta način spreminja vsebino ponudbe in tehnične specifikacije, kar pa na podlagi 2. odstavka 78. člena ZJN-2 ni dopustno.

V nadaljevanju je med strankama nesporno, da izbrani ponudnik pod pozicijo 65 (TOUSTER-2 REBRAST 515 MM) izdelka DITO ELECTROLUX ne ponuja. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik prečrtal zgolj kodo ne pa tudi proizvajalca. Pod omenjeno kodo je izbrani ponudnik pripisal PE 50/RE, ni pa navedel oz. spremenil imena proizvajalca omenjenega artikla, ki ga je predlagal projektant. Kar kaže na to, da pod omenjeno kodo artikel proizvajalca DITO ELECTROLUX ne obstaja. Pri tem Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da dejanskega proizvajalca omenjenega artikla ne sme samovoljno ugotavljati, ampak bi to moral ugotoviti v okviru pojasnil oz. pravil o dopolnjevanju ponudbe. Tako bi moral naročnik izbranega ponudnika pozvati na pojasnitev in preveriti, ali pod omenjeno kodo zahtevani artikel sploh obstaja in šele na to preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker izbranega ponudnika ni pozval na ustrezno dopolnitev ponudbe in na podlagi le-te odločil o njeni izločitvi oz. neizločitvi.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala izpolnjevanje tehničnih specifikacij po pozicijah 1 (2-VRATNI HLADILNIK 1400 LT DIG.-2+10°); 8 (2-ELEKTRIČNO PLOšČO 400MM-230V); 11 (60LT. EL. KOTEL-IND.GRETJE-TLAC.STIKA.); 12 (2-VRATNI HLADILNIK 1400 LT DIG.-24-15°);15, 17, 21 (S/S REGALI S 4 MASIVNIMI POL. 1710MM); 16, 18, 22, 29, 30, 35 (S/S REGALI S 4 MASIVNIMI POL. 1510MM); 19 (S/S REGALI S 4 MASIVNIMI POL. 1310MM); 20, 23 (S/S REGALI S 4 MASIVNIMI POL. 1110MM); 31 (S/S REGALI S 4 MASIVNIMI POL. 1910MM); 66, 67 (1-STEKL.VRATA HLAD.,400 LT+2+10); 107 (4-EL.šTEDILNIK-KVAD.PLOšC.+PODST.800MM); 111 (2-EL.šTEDILNIK-TOP 400MM); 70 (POMIVALNI STROJ ZA KOZARCE,30 B/H). Skupno vsem omenjenim pozicijam je dejstvo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi pri omenjenih artiklih navedel zgolj standardno opremo, ni pa navedel možnosti njene nadgradnje, oz. ali takšno nadgradnjo v svoji ponudbi sploh ponuja. V zvezi s tem tudi naročnikova strokovna komisija zatrjuje, da vsi proizvajalci v katalogih proizvodnega in prodajnega programa nimajo definirane vse opcijske opreme, katera se dograjuje oz. upošteva pri posameznih naročilih. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotovila, da naročnik v zvezi s tem ni določil natančnejših pravil, in sicer ali zadostuje zgolj pripis proizvajalca standardne opreme, pri čemer naj bi bila nadgradnja v ponujenem artiklu že vsebovana (glede na zahtevane tehnične specifikacije), ali pa bi morali ponudniki eksplicitno artikel in vse njene nadgradnje ločeno zapisati. Vendar pa zaradi takšnih nejasnosti razpisne dokumentacije, ponudniki škodljivih posledic ne smejo trpeti. Tako mora naročnik na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 za vsak ponujen artikel posebej ponovno preveriti, ali ponudnik ponuja standardni artikel z nadgradnjo, za kakšno nadgradnjo gre in to tudi ustrezno dokumentirati, ter na podlagi tako pridobljenih podatkov sprejeti odločitev o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju tehničnih zahtev.

Glede pozicije 119 dodatek 119 (PREH. HLADILNIK 1+1 ST.VRATA,750L,+2°) je med strankama nesporno, da ponujeni osnovni tip hladilnika ILSA ROLL IN nima zahtevanih vrat na dveh nasprotnih straneh. Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da je bil ponujen hladilnik v prehodni varianti PASSANTE, česar pa iz same ponudbe ni mogoče razbrati. Iz spletne strani http://www.ilsaspa.com/en/Product/REFRIGERATION/REFRIGERATED%20CABINETS/HARMONY/HARMONY%20ROLL%20IN%20REFRIGERATED%20CABINETS.aspx, ki je bila predlagana kot dokaz, izhaja, da obstajajo različni tipi hladilnikov linije ROLL IN in da nekateri izmed njih dvostranska vrata imajo. Glede na že postavljeno stališče Državne revizijske komisije, da nejasna razpisna dokumentacija (glede navajanja nadgradnje opreme) ne sme iti v škodo izbranega ponudnika, mora naročnik tudi v tem primeru v okviru pojasnjevalnih in dopolnjevalnih pravil izbranega ponudnika pozvati in preveriti, ali hladilnik z nadgradnjo sploh ponuja.

Glede pozicije 39 in dodatka 39 (LUPILEC ZELENJAVE+ABRAS.PL.15KG-220-240/1/50-60 skupaj s S/S PODSTAVKOM S FILTROM+POLICA-5/10/15KG) Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim ugovorov o neizpolnjevanju tehničnih zahtev. Poleg tega vlagatelj ni natančneje konkretiziral točno, kateri tehničnih zahtev ponujen produkt ne izpolnjuje (navedel je zgolj, da nima abrazijske plošče in zahtevanega podstavka s filtrom), tudi naročnik takšnemu vlagateljevemu zatrjevanju nasprotuje, in sicer da ponujeni produkt vse tehnične zahteve izpolnjuje. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda na spletno stran (http://www.kogast.si/db/priponke/Cenik_dodatno.pdf), ki je bila tudi predlagana kot dokaz, ugotavlja, da omenjena stran predstavlja zgolj cenik ponujene opreme izbranega ponudnika, pri čemer tehnične specifikacije ponujenega produkta niso razvidne. Opisane so zgolj splošne tehnične lastnosti in cena ponujenega produkta, iz česar pa drugih tehničnih podatkov oz. lastnosti (ali artikel ima abrazijsko ploščo in zahtevan podstavek s filtrom) o ponujenem artiklu ni mogoče sklepati. Iz navedenih razlogov obravnavanim revizijskim navedbam vlagatelja v skladu s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (215. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), po katerih Državna revizijska komisija, če ne more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa na podlagi pravila o dokaznem bremenu) utemeljenosti ni mogoče priznati.
Enako gre ugotoviti tudi glede pozicije 108 (2X14 LT. EL. FRITEZA 800MM) in 105 (60LT EL.PREKUCNI KOTEL-INOX-DNO), pri slednji najprej vlagatelj zatrjuje, da ponujeni artikel nima IPX5 zaščite, naročnik temu ugovarja in trdi nasprotno, in sicer da ima ponujeni kotel vgrajeno stikalno ploščo z uposteljničenimi gumbi "EMBERDDED", ki enako zadostujejo kot omenjena zaščita. V nadaljevanju pa vlagatelj zgolj pravi, da se z omenjeni gumbi zahtevane zaščite ne doseže. Za podobno dejansko stanje gre tudi pri poziciji 108, kjer vlagatelj najprej trdi, da ponujena friteza grelnikov na zunanji strani nima. Naročnik temu ugovarja, in sicer da so grelniki pritrjeni na vrteči omarici izven področja posode, nato pa vlagatelj ponovno trdi, da artikel zahtevanih tehničnih specifikacij ne izpolnjuje. Pri tem se vlagatelj (kot dokaz) v obeh primerih sklicuje na spletni strani izbranega ponudnika http://www.kogast.si/default.asp"stran=katalog_stedilniki#137,,http://www.kogast.si/db/priponke/Cenik_termika_700.pdf, iz katerih pa tehnične specifikacije niso razvidne. Tako da na podlagi splošnih podatkov nikakor ni mogoče ugotoviti oz. narediti zaključka, ali ponujena artikla zahtevane lastnosti sploh imata. Namreč vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katera opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika (212. člen ZPP). Če se kakega dejstva ne more zanesljivo ugotoviti, se sklepa na podlagi pravila o dokaznem bremenu. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi izvedenih dokazov pri obeh pozicijah ne more narediti zaključka, ali artikla tehnične specifikacije izpolnjujeta, zato je na podlagi pravila o trditvenem in dokaznem bremenu presodila, da revizijski navedbi nista utemeljeni.

Državna revizijska komisija prav tako ni sledila vlagateljevim ugovorov o neizpolnjevanju tehničnih zahtev glede pozicije 60 (HLAJEN BAZEN 3GN-REM). Vlagatelj sicer zatrjuje, da ponujeni artikel KOGAST SR-BH-3-150 (hlajeni bazen) nima nadgradnje s kapljično zaščito in poglobljene plošče. Vendar ga je naročnik opozoril na dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel +ST1N-3, kar pomeni, da naj bi bil bazen nadgrajen z obema omenjenima zahtevama, čemur pa vlagatelj v nadaljevanju ni nasprotoval. Državna revizijska komisija je na podlagi pravila iz določbe 2. odstavka 214. člena ZPP (po kateri se dejstva, ki jih stranka ne zanika, ali jih zanika brez navajanja razlogov, se štejejo za priznana, razen če namen zanikanja teh dejstev izhaja iz siceršnjih navedb stranke) v obravnavanem primeru presodila, da omenjeni vlagateljevi revizijski navedbi utemeljenosti ni mogoče priznati.

Enako gre ugotoviti glede pozicije 70 (POMIVALNI STROJ ZA KOZARCE,30 B/H), pri kateri vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil zgolj pomivalni stroj z enim ciklusom pranja, brez vgrajenega mehčalca. Vendar je na podlagi vpogleda na spletno stran http://www.dihr.com/catalogo/depliants/DS.pdf, kjer so predstavljeni tako modeli kot njihove tehnične specifikacije, mogoče ugotoviti, da ima ponujeni artikel trikratni cikel pranja, kakor to navaja naročnik. Poleg tega je izbrani ponudnik v ponudbi navedel tudi opcijo nadgradnje z mehčalcem, pri čemer vlagatelj ni uspel dokazati nasprotnega, in sicer da nadgradnja stroja z mehčalcem ni mogoča. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija presodila, da obravnavanim revizijskim navedbam vlagatelja v skladu s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (215. člen ZPP) utemeljenosti ni mogoče priznati.

Glede pozicije 100 in 101 (HITRI OHLAJEVALEC/ZAMRZOVALEC 30/25KG 6 GN1/1 LW in EL.PARNO-KON.PEC 10GN 1/1 B LW) vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik namesto okvirja za sestavo mini stolpa ponudil vodila za komoro, zaradi česar parnokonvekcijske peči ni mogoče postaviti v mini stolp. V zvezi s tem naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj ponudil aparat z večjo kapaciteto od predvidene in da je kombinacijo zamrzovalca z nadgradnjo parnokonvekcijske peči ponudnik dolžan uskladiti s projektantom tehnologije, ter da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam. V zvezi z omenjeno revizijsko navedbo gre vlagatelju pritrditi, da izbrani ponudnik ne sme spreminjati tehničnih specifikacij ponujenih artiklov niti naročnik svojih zahtev. Naročnik je dolžan preveriti, ali ponujena oprema ustreza postavljenim zahtevam. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru presodila, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker ni preveril, ali ponujena oprema po višini ustreza tehničnim zahtevam.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu delno ugodila, namreč po presoji Državna revizijske komisije v obravnavanem primeru glede na ugotovljene kršitve zadošča razveljavitev naročnikove odločitve in ne celotna razveljavitev postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka 2.036,80 EUR, materialne stroške v višini 2% in 20% DDV.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevi zahtevi po povrnitvi stroškov revizijskega zahtevka ugodila.

Državna revizijska komisija je na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer: za takso 2500 EUR, 717 EUR za zahtevek za revizijo, materialni stroški v višini 20 EUR. Glede na to, da je bilo vlagateljevemu zahtevku delno ugodeno, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1618,50 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4.5.2009predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana,
- Smučarska Zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana,
- podjetje Kogast sistemi d.o.o., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.