018-073/2009 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-73/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ter ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku odločanja o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) zaradi vloženega zahtevka za revizijo, v postopku sklenitve javnonaročniškega partnerstva "koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste", na predlog vlagatelja Signa, podjetje za izvajanje cestne signalizacije in vzdrževanje, d.o.o., Topole 51a, Mengeš, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), dne 4.5.2009 soglasno

ODLOČILA

Predlog vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo z dne 14.4.2009 zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku sklenitve javnonaročniškega partnerstva "koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste", objavljenega na Portalu javnih naročil dne 24.3.2009, pod št. objave JN2241/2009 in JN2924/2009, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2009 sprejel sklep o začetku postopka sklenitve javnonaročniškega partnerstva. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je objavil na Portalu javnih naročil dne 24.3.2009, pod št. objave JN2241/2009 in JN2924/2009.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 10.4.2009, vložil zahtevek za revizijo. Dne 22.4.2009 pa je Državni revizijski komisiji podal predlog za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila zaradi vloženega zahtevka za revizijo. V omenjenem predlogu vlagatelj pojasnjuje, da mu lahko zaradi triletnega izpada dohodka nastane neprimerno večja škoda od škodljivih posledic zadržanja postopka za podelitev koncesije. Ocenjeni izpad dohodkov po vlagateljevih zatrjevanjih znaša 1.285.038 EUR. Kar je vlagatelj izračunal na podlagi opravljenih poslov z DRSC v preteklih treh letih, ki jih je primerjal s skupnim dohodkom v teh letih. Vlagatelj zatrjuje, da bi bila s tem onemogočena njegova nadaljnja specializacija in investicija v novo opremo, zmanjšati bi moral tudi kadrovsko sestavo. Vlagatelj v nadaljevanju izpostavlja, da trenutno vzdrževanje in obnova državnih cest ne bo ogrožena, saj naj bi dela še vedno opravljali izvajalci, ki so bili izbrani po dosedanjih postopkih. Poleg tega je kocedent na podlagi 33. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest z obstoječimi izvajalci koncesije podaljšal veljavnost pogodb, tako da zaradi zadržanja aktivnosti koncedenta vzdrževanje cest nikakor ne bi bilo ogroženo. Poleg tega lahko naročnik odda naročilo tudi po postopku s pogajanji brez predhodne objave za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se ugodi njegovemu predlogu ter v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika, vključno z odpiranjem prijav, dne 28.4.2009, v postopku predmetne koncesije do dokončne odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 14.4.2009 in mu povrne stroške vlagateljevega predloga.

Naročnik je dne 24.4.2009 Državni revizijski komisiji preko faksa posredoval vlagateljevo vlogo, s katero umika zahtevek za revizijo, z dne 14.4.2009.

Državna revizijska komisija je na podlagi prejetega umika presodila, da vlagatelj nima več pravnega interesa za izdajo sklepa o zadržanju naročnikovih nadaljnjih aktivnosti.

ZRPJN v 4. odstavku 11. člena namreč določa, da Državna revizijska komisija lahko na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Navedeno pomeni, da se vlagateljev predlog za zadržanje naročnikovih aktivnosti veže na vloženi zahtevek za revizijo. V primeru, ko vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, postane tudi predlog za zadržanje aktivnosti naročnika brezpredmeten. Na podlagi česar je Državna revizijska komisija upoštevaje 5. odstavek 3. člena ZRPJN ob smiselni uporabi 274. člen Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami) odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 4.5.2009
Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana.