018-069/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-069/2009-3

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007 in 32/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazu na cesti R3-671/3921 šutna - Planina v km 1,407" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30. aprila 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 24. marca 2009, številka vlagatelja PK-JR-JN-5/09, se ugodi na način, da se razveljavi naročnikova "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 43001-18/2008, z dne 04. marca 2009 (oznaka naročila "A-14/09 G 2415-09-000168/0").

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. januarja 2009 sprejel "SKLEP št. A-14/09 G o začetku postopka oddaje javnega naročila" za predmet naročila "Sanacija plazu na cestiR3-671/3921 šutna - Planina v km 1,407", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN388/2009, dne 21. januarja 2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 04. marca 2009 izdal "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 43001-18/2008 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda Albinu Leskovšku, s. p., Sela 1, 3254 Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je bila vlagatelju, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, vročena dne 16. marca 2009, dan kasneje pa je vlagatelj, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal "ZAHTEVO ZA VPOGLED V PONUDBENO DOKUMENTACIJO in ZAHTEVO ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" z dne 17. marca 2009, številka vlagatelja 01-PKS-JN 5/09. Vlagatelj je, kakor to izhaja iz "ZAPISNIKA O VPOGLEDU V PONUDBO IZBRANEGA PONUDNIKA" številka 43001-18/2008, z dne 20. marca 2009, vpogled v ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, opravil dne 20. marca 2009. Naročnik je pri tem v dopisu "Vabilo k vpogledu v ponudbo" številka 43001-18/2008, z dne 17. marca 2009, med drugim zapisal, da vlagatelju dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni dolžan posredovati, saj "so iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila"â?? â??"jasno razvidne prednosti sprejete ponudbe (najnižja ponudbena cena) in s tem tudi razlogi za zavrnitev" vlagateljeve ponudbe.

Vlagatelj je dne 24. marca 2009 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, številka vlagatelja PK-JR-JN-5/09, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njem, prejel dne 25. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo meni, da je bil ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, neupravičeno izbran, ter dodaja, da bi morala biti ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kot vsebinsko nepopolna izločena, izbrana pa ponudba vlagatelja. Vlagatelj ob tem Državno revizijsko komisijo poziva, da delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj meni, da ne drži (podatek), da je imel ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v zadnjih treh poslovnih letih povprečni prihodek v višini 900.000,00 eurov (EUR), pa čeprav to izhaja iz izjave, ki jo je slednji predložil v svoji ponudbi. Vlagatelj dodaja, da bi naročnik, če bi izpostavljene podatke preveril, prišel do ugotovitve, da znaša povprečje skupnih prihodkov naročnika (očitna pomota - pravilno: ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša) za leta 2005, 2006 in 2007 znatno manj od letnega zahtevanega povprečja (v pogoju iz točke 3.1.2.1. Navodil za pripravo ponudbe). Po prepričanju vlagatelja ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pogoja ne izpolnjuje niti ob upoštevanju podatkov za leto 2008, ki še niso javno dostopni, pri čemer v povezavi s slednjimi podatki vlagatelj opozarja, da morajo biti revidirani.

Vlagatelj iz razloga, ker referenčno delo zgolj za dobrih 1.500,00 eurov (EUR) presega v razpisni dokumentaciji zahtevani znesek, nadalje dvomi tudi v resničnost podatkov (referenčnega) dokazila, ki ga je v svoji ponudbi predložil ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, in s katerim dokazuje, da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrstni in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. V posledici vlagatelj naročnika tudi opozarja na določbe 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) oziroma določbe 81. člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008).

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 43001-18/2008, z dne 26. marca 2009, pozval na predložitev potrdila o plačilu predpisane takse. Omenjeni poziv je bil vlagatelju, kakor to izhaja iz naročnikove štampiljke na njem, odposlan dne 26. marca 2009, vlagatelj pa je dne 27. marca 2009, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo številka vlagatelja PK-JR-JN-5/09, z dne 27. marca 2009, ki ji je priložil "potrdilo o plačani taksi". Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, omenjeno vlogo prejel dne 30. marca 2009.

Dne 02. aprila 2009 je naročnik izdal sklep številka 43001-18/2008, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma zlasti povzema dotedanji potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila, pa tudi vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo, v nadaljevanju pa ugotavlja, da
- je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev navedel, da je njegov povprečni letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 900.000,00 eurov (EUR), glede na posel, ki ga ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, po višini (v eurih) prevzema v ponudbi, pa je pogoj (ekonomsko-finančne sposobnosti) v celoti izpolnjen. Naročnik ob tem še dodaja, da je preveril povprečni letni prihodek ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v obdobju zadnjih treh poslovnih let (v bilanci stanja za leti 2006 in 2007 ter potrjeni davčni napovedi za leto 2008);
- referenčno delo, za katerega je v svoji ponudbi ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, navedel podatke (predložil zahtevano dokazilo) in s katerim dokazuje, da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrstni in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, po vrednosti zadostuje v razpisni dokumentaciji zahtevanemu pogoju.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 09. aprila 2009, dne 10. aprila 2009 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, številka vlagatelja PK - JR - JN - 5/09, z dne 10. aprila 2009, s katero je naročnika obvestil, da vztraja pri zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom šifra 43001-18/2008, z dne 16. aprila 2009, odstopil vlagateljev zahte-vek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne izpolnjuje pogoja 3.1.2.1 v delu, ki se nanaša na višino povprečnega čistega letnega prihodka v zadnjih treh poslovnih letih.

ZJN-2 v 44. členu "(ekonomska in finančna sposobnost)" določa, da naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo tudi pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolžan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe ZJN-2 (prvi odstavek 44. člena ZJN-2). Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predložitev enega ali več od dokumentov, iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne in ekonomske sposobnosti, razen tistih podatkov, ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. členom ZJN-2 kot na primer:
- računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino, kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji, če jih zakonodaja države, v kateri je gospodarski subjekt registriran, zahteva;
- različne oblike izpisov prometa ter, v kolikor je to primerno, prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta, upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so informacije o tem prometu na voljo.

V povezavi z doslej navedenim je Državna revizijska komisija uvodoma sledila dokaznemu predlogu vlagatelja, podanemu v zahtevku za revizijo, in vpogledala v "Navodila za pripravo ponudbe za naročilo A-14/09-G" (v nadaljnjem besedilu: Navodila za pripravo ponudbe). Ob vpogledu v Navodila za pripravo ponudbe je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njih (na strani 7) zapisal sledeče:
- ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti, med ostalim tudi pogoj "3.1.2.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema."
- "dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo."
- "opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (BON1 ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bilanca stanja mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov)."

Iz Navodil za pripravo ponudbe nadalje izhaja tudi to, da so se gospodarski subjekti z izpolnitvijo, podpisom in žigom (obrazca) "IZJAVE O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV" inter alia zavezali, da bodo na podlagi poziva naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo "(BON1 ali revidirano bilanco stanja ali izvleček iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo ali davčno napoved)" o izpolnjevanju v prejšnjem odstavku omenjenega pogoja (citirano besedilo v zadnjem delu poudarila in podčrtala Državna revizijska komisija). V posledici navedenega je potrebno zaključiti, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe predvidel možnost, da lahko gospodarski subjekti (na podlagi poziva naročnika) izpolnjevanje pogoja 3.1.2.1 (v delu povprečnega letnega prihodka v obdobju zadnjih treh poslovnih let) izkazujejo tudi z davčno napovedjo, gospodarski subjekti pa so se zavezali, da bodo naročniku (z namenom izkazovanja izpolnjevanja pogoja 3.1.2.1), če jih bo ta pozval, v določenem roku predložili tudi davčno napoved.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da bi moral ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, skladno s pogojem, citiranim v drugem odstavku na strani "4 od 8" obrazložitve tega sklepa, ter ob upoštevanju ponudbene vrednosti (z davkom na dodano vrednost) za posel, ki ga prevzema, izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih povprečni čisti letni prihodek vsaj 851.423,92 eura (EUR). Navedeno tako izhaja iz zahtevka za revizijo, v katerem je vlagatelj v petem odstavku na strani 2 med drugim zapisal, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, podal ponudbo "v višini 425.711,96 eur, kar pomeni, da mora izkazati, da je njegov povprečni čisti letni prihodek v zadnjih treh poslovnih letih vsaj 851.423,92 eur", (posredno) pa tudi iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik v tretjem odstavku na strani "3 od 3" med drugim zapisal, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "navedel, da je njegov povprečni letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 900.000,00 EUR, posel, ki ga"â?? ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, â??"prevzema v ponudbi pa znaša 425.711,96 EUR, tako, da je pogoj ekonomsko - finančne sposobnosti v celoti izpolnjen." Do zaključka, da ponudbena cena (vključno z davkom na dodano vrednost), ki jo ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ponuja v svoji ponudbi, znaša 425.711,96 eurov (EUR), je na podlagi vpogleda v ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, prišla tudi Državna revizijska komisija, slednji znesek pa je potrebno upoštevati kot ponudbeno vrednost (z davkom na dodano vrednost) za posel, ki ga ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša (to je AVTOPREVOZNIšTVO, STORITVE GRADBENIH STROJEV, Albin Leskovšek, s. p., Sela 1, 3254 Podčetrtek), prevzema. Izvedbo celotnega posla po (samostojni) ponudbi, ki jo je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila predložil, kot podpisnik pogodbe o oddaji javnega naročila namreč v odnosu do naročnika (obligacijsko pravno) prevzema zgolj ponudnik, ki je ponudbo predložil, to je AVTOPREVOZNIšTVO, STORITVE GRADBENIH STROJEV, Albin Leskovšek, s. p., Sela 1, 3254 Podčetrtek (izvedbe dela posla obligacijsko pravno v odnosu do naročnika tako ne prevzema na primer podizvajalec ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list Republike Slovenije, številka 42/2006, 60/2006 - popravek, 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 100/2007 - popravek ZTFI, 10/2008 in 68/2008), posebej še njegovim osmim poglavjem "POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO", kot zadnja tri poslovna leta ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, potrebno upoštevati koledarska leta 2006, 2007 in 2008, ne pa, kakor to napačno v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, koledarskih let 2005, 2006 in 2007. Kot je bilo to ugotovljeno že doslej,
- je namreč naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe predvidel možnost, da lahko gospodarski subjekti (na podlagi poziva naročnika) izpolnjevanje pogoja 3.1.2.1 (v delu povprečnega letnega prihodka v obdobju zadnjih treh poslovnih let) izkazujejo tudi z davčno napovedjo, ob vpogledu v davčno napoved, ki se nahaja v zadevnem spisu, nanaša pa se na ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša (kot zavezanca), pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je omenjena davčna napoved oddana za obdobje od 01. januarja 2008 do 31. decembra 2008,
- se namreč zahteva pogoja 3.1.2.1 nanaša na povprečni čisti letni prihodek gospodarskega subjekta v zadnjih treh poslovnih letih, pri čemer ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne posluje manj kot tri leta (slednji podatek je med drugim razviden tudi s spletne strani http://www.ajpes.si/).
Kot zadnje poslovno leto ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je torej potrebno vzeti koledarsko leto 2008, kot pretekli (zadnji) dve poslovni leti pa koledarski leti 2007 in 2006.

V posledici doslej navedenega
a) Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj že sam (pravilno) ugotavlja, da ima ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, po "podatkih iBON (Ajpes)" skupni (čisti) prihodek v letu 2006 "435.583 eur", v letu 2007 pa "713.716 eur"
b) je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in vpogledala v davčno napoved za obdobje od 01. januarja 2008 do 31. decembra 2008, ki se nahaja v zadevnem spisu (Državna revizijska komisija ob tem spominja vlagatelja, ki "glede teh podatkov"â?? â??"opozarja, da morajo biti glede na zahteve iz navodil, revidirani", da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe zapisal, da si pridržuje pravico preveriti navedbe med drugim tudi z bilanco stanja, ki "mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov"â?? Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe predvidel možnost, da lahko gospodarski subjekti (na podlagi poziva naročnika) izpolnjevanje pogoja 3.1.2.1 (v delu povprečnega letnega prihodka v obdobju zadnjih treh poslovnih let) izkazujejo tudi z davčno napovedjo, prav tako pa ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal, da bi bil ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov").
Ob vpogledu v davčno napoved, ki je sicer označena kot davčna tajnost, je Državna revizijska komisija ugotovila, da so čisti prihodki ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, za obdobje od 01. januarja 2008 do 31. decembra 2008 sicer višji od čistih prihodkov (koledarskega oziroma poslovnega) leta 2007, vendar pa je po izračunu povprečja čistih letnih prihodkov, ki jih je imel ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v zadnjih treh poslovnih letih (2006, 2007 in 2008), ugotovila tudi, da zadevno povprečje ne dosega vsaj 851.423,92 eura (EUR) - prvi odstavek na strani "5 od 8" obrazložitve tega sklepa, ki se začne kot zadnji odstavek na strani "4 od 8". Navedeni zaključek je Državna revizijska komisija napravila ne glede na dejstvo, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi predložil "IZJAVO O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV", iz katere izhaja, da "Gospodarski subjekt:" "Albin Leskovšek s.p." pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je njegov "povprečni letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let" znašal 900.000,00 eurov (EUR).

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ugotovil, da je ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, (v končni posledici) popolna, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije in določbe ZJN-2. Nepravilna je namreč tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena "(pomen v zakonu uporabljenih pojmov)" ZJN-2), popolna pa je (le tista) ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Kot že doslej ugotovljeno, je naročnik s tem, ko ni ugotovil, da ponudba ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne izpolnjuje pogoja 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe (dokumenti, s katerimi se dokazuje finančna in ekonomska sposobnosti gospodarskega subjekta, se uvrščajo v 44. člen ZJN-2), kot takšna pa je nepravilna (v končni posledici pa nepopolna), kršil določbe lastne razpisne dokumentacije in določbe ZJN-2. Izpostavljeno ravnanje naročnika tudi ni skladno z določbo 80. člena "(izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb)" ZJN-2, v povezavi z 19. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Upoštevajoč vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila uspel izkazati naročnikove kršitve določb lastne razpisne dokumentacije in določb ZJN-2.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala ostalih vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo (zlasti še navedb, v katerih vlagatelj v povezavi s ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izpostavlja vprašanje vsebinskega izpolnjevanja zahteve 3.1.5 "Reference" Navodil za pripravo ponudbe, prav tako pa zatrjuje, da naročnik ni ravnal v skladu z ZJN-2, ko je ponudbo ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, štel za popolno), saj obravnava ostalih vlagateljevih navedb na odločitev Državne revizijske komisije v zadevnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazu na cesti R3-671/3921 šutna - Planina v km 1,407" v ničemer ne bi mogla vplivati.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne "stroške v višini 5.000,00 eur iz naslova takse kot tudi administrativne stroške v višini 2% teh stroškov, kot tudi prevozne stroške za vpogled v ponudbeno dokumentacijo, ki jih pavšalno ocenjuje v višini 50 eur".

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, saj je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila na način, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potrebne stroške, nastale z revizijo, v predmetnem postopku vlagatelju priznala stroške takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 5.000,00 eurov (EUR). Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala administrativnih stroškov "v višini 2% teh stroškov" (saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel) niti prevoznih stroškov (saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, glede na zadevno odločitev (in njeno obrazložitev) pa jih tudi sicer ne bi bilo oceniti za potrebne stroške, nastale z revizijo).

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30. aprila 2009Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- AVTOPREVOZNIšTVO, STORITVE GRADBENIH STROJEV, Albin Leskovšek, s. p., Sela 1, 3254 Podčetrtek
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana