018-063/2009 Komunala Kranj

Številka: 018-63/2009-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izbira dobaviteljev materiala za javni vodovod", v sklopih A2, C1, C2, D10 ter H1 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Vigrad, d.o.o., Celje, Kocbekova cesta 30a, Ljubečna (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.4.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 18.3.2009 se zavrže kot nepravočasen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.12.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo JN10577/2008 z dne 22.12.2008, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo 2008/S 249-332151 z dne 23.12.2008.

Dne 20.2.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu H ne odda, da se v sklopih B1, D2, D3, E1, E2, F1, F2, G2 ter J2 odda vlagatelju, v sklopih C1, C2, D1, D4, D7, D8 ter D9 ponudniku Coma Commerce, d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana (v nadaljevanju: Coma Commerce, d.o.o.), v sklopih G1 ter G3 ponudniku Gaber, d.o.o., Industrijska cesta 3, Grosuplje (v nadaljevanju: Gaber, d.o.o.), v sklopu J1 ponudniku CMC Ekocon, d.o.o., IOC Zapolje I/10, Logatec (v nadaljevanju: CMC Ekocon, d.o.o.), v sklopih A1 in A2 hkrati ponudnikoma CMC Ekocon, d.o.o., in Coma Commerce, d.o.o., v sklopu D10 hkrati vlagatelju in ponudniku Coma Commerce, d.o.o., sklopu I1 pa hkrati ponudnikoma Coma Commerce, d.o.o., in Gaber, d.o.o. Dokument je bil vlagatelju vročen dne 24.2.2009.

Z vlogo brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 26.2.2009, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev v skladu s 83. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ter za vpogled v ponudbeno dokumentacijo v skladu s 27. členom ZJNVETPS. Vse navedeno je zahteval za sklope A1, A2, C1,C2, D1, D10 ter H1.

Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 27.2.2009, vlagatelju pa je bila vročena dne 3.3.2009.

Dne 5.3.2009 je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 10.3.2009, je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Dodatna zahteva za dodatno obrazložitev v skladu s 83. členom ZJNVETPS". Vloga se nanaša na sklope A2, C1, C2, D10 ter H1.

Naročnik je dne 12.3.2009 izdal nov dokument, poimenovan kot "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila". Dokument je bil vlagatelju vročen dne 16.3.2009.

Z vlogo z dne 18.3.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik "prekliče" odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopih A2, C1, C2, D10 ter H1 ter ponovno pregleda in oceni ponudbe. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 26.3.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Z vlogo z dne 3.4.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 9.4.2009 naročnika pozvala k posredovanju dodatne dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je na poziv odgovoril s pojasnilom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.4.2009.

Z dopisom z dne 14.4.2009 je Državna revizijska komisija k posredovanju dodatne dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila (dokazila o času vložitve revizijskega zahtevka) pozvala tudi vlagatelja. Vlagatelj je dodatno dokumentacijo Državni revizijski komisiji odstopil dne 17.4.2009.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS izhaja, da lahko v določenih primerih ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Na istem mestu ZJNVETPS določa tudi, da "od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja".

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti "rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti".

V konkretnem primeru je vlagatelj naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila prejel dne 24.2.2009. To dejstvo je razvidno iz povratnice dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 20.2.2009, s katerim je naročnik s svojo odločitvijo o oddaji predmetnega javnega naročila seznanil vlagatelja. Navedenega dne, torej dne 24.2.2009, je pričel teči tudi petdnevni rok iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS, v katerem je vlagatelj lahko pravočasno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj svojo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila naročniku posredoval z vlogo brez datuma, ki jo je ta prejel dne 26.2.2009 (slednje dejstvo je razvidno iz sprejemne štampiljke, ki jo je naročnik odtisnil na vlagateljevo vlogo). Vlagatelj je svojo zahtevo za dodatno obrazložitev naročniku torej posredoval pravočasno (t.j. znotraj petdnevnega roka, ki je pričel teči z dnem vlagateljevega prejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila).

Iz spisovne dokumentacije je dalje razvidno, da je naročnik dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izdal dne 27.2.2009, vlagatelj pa jo je prejel dne 3.3.2009. To dejstvo je razvidno iz povratnice dokumenta, s katerim je bila vlagatelju posredovana dodatna obrazložitev. Navedenega dne, torej dne 3.3.2009, je pričel teči tudi desetdnevni rok iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, v katerem bi vlagatelj lahko pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila. Ta rok se je iztekel dne 13.3.2009.

Na zgornjo ugotovitev ne more v ničemer vplivati dejstvo, da je vlagatelj po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila na naročnika naslovil novo vlogo, poimenovano kot "Dodatna zahteva za dodatno obrazložitev v skladu s 83. členom ZJNVETPS" (ki jo je naročnik prejel dne 10.3.2009), kot tudi ne dejstvo, da je naročnik na omenjeno vlogo dne 12.3.2009 odgovoril z dokumentom "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila". Skladno z določili 83. člena ZJNVETPS lahko ponudnik dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila zahteva zgolj enkrat (in sicer v roku pet dni od prejema odločitve o oddaji naročila), od dne prejema na podlagi takšne zahteve izdane dodatne obrazložitve, pa, kot že pojasnjeno, teče tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z določili ZRPJN. Dopustitev večkratnega zahtevanja (tudi po poteku zakonskega roka za vložitev takšne zahteve) in izdajanja dodatnih obrazložitev bi namreč omogočila z ZJNVETPS in ZRPJN neskladno podaljševanje prekluzivnega zakonskega roka za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Upoštevajoč navedeno vlagateljevi vlogi brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 10.3.2009, ni mogoče priznati narave zahteve za dodatno obrazložitev odločitve po 83. členu ZJNVETPS, naročnikovemu odgovoru na to vlogo pa (ne glede na njeno poimenovanje in vsebino) ne narave dodatne obrazložitve odločitve po isti pravni podlagi.

Z vpogledom v pridobljena dokazila o datumu vložitve vlagateljevega revizijskega zahtevka (Potrdilo o oddaji pošiljke št. RR 27881 202 0 SI ter povratnico iste pošiljke) gre ugotoviti, da je vlagatelj tega naročniku poslal priporočeno po pošti, in sicer dne 18.3.2009. Skladno z določili drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 52/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, se navedeni datum šteje tudi za datum vložitve vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Upoštevajoč zgornja dejstva Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek z dne 18.3.2009 vložil po poteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, zato je tega, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrgla kot nepravočasnega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zahteval povrnitev stroškov revizijskega zahtevka.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.4.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
- Vigrad, d.o.o., Celje, Kocbekova cesta 30a, Ljubečna,
- CMC Ekocon, d.o.o., IOC Zapolje I/10, Logatec,
- Coma Commerce, d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.