018-058/2009 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA,

Številka: 018-58/2009-4

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN - UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Sistem za branje digitalnih radioloških slik na nevroradiološkem oddelku Kir-nevrološka klinika 1 KPL", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika IMAGE & INFORMATION, d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Nada Burič, Puharjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) dne 3.4.2009

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Sistem za branje digitalnih radioloških slik na nevroradiološkem oddelku Kir-nevrološka klinika 1 KPL" sprejel dne 24.11.2008, pod št. 0070/2008-POG.

Naročnik je postopek izvedel z zbiranjem ponudb in dne 23.1.2009, pod št. 0070/2008-POG, sprejel odločitev o oddaji naročila ponudniku INTEREXPORT, d.o.o., Dunajska cesta 139, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 5.2.2009 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika ob podpisu nekaterih ponudbenih dokumentov (izjava o izpolnjevanju pogojev, predračun) ni navedeno ime osebe, ki je te dokumente podpisala, zaradi česar ti dokumenti ne ustrezajo zahtevam razpisnih pogojev. Iz ponudbe izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja tudi izhaja, da orodja za kontrolo kvalitete (QC) niso vključena v ponudbo, čeprav je bilo to v razpisni dokumentaciji zahtevano. Vlagatelj zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila z dne 23.1.2009, št. 0070/2008-POG in povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 18.2.2009 pod št. 0070/2008-POG/MK sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Državna revizijska komisija je naročnikov sklep o zavrženju s sklepom št. 018-38/2008-5 z dne 2.3.2009 razveljavila in naročniku naložila, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je 12.3.2009 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil z obrazložitvijo, da je izbrani ponudnik v celoti upošteval zahtevo iz obrazca OBR-04 razpisne dokumentacije in pravilno izpolnil svojo obvezo glede podpisovanja ponudbenih dokumentov. Glede vlagateljevih očitkov o vključenosti orodij za kontrolo kvalitete v ponudbo pa naročnik odgovarja, da je ob dodatnih pojasnilih izbranega ponudnika ponovno potrdil, da je izbrani ponudnik s svojo ponudbo zadostil tudi vsem zahtevam strokovnega dela razpisne dokumentacije.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 16.3.2009 je naročnik zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke za vložitev revizijskega zahtevka. Ob tem je ugotovila, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo.

Kot izhaja iz naročnikove odločitve o oddaji naročila z dne 23.1.2009, št. 0070/2008-POG, je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pridobil pet pravočasnih ponudb. Po pregledu ponudb je naročnik ocenil, da so vse ponudbe popolne, ob upoštevanju edinega merila najnižje cene pa je naročnik kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika. Drugo, tretje in četrto mesto so zasedli naslednji ponudniki: SIEMENS d.o.o., MEDITRADE d.o.o. in AUREMIANA d.o.o. Vlagatelj se je s svojo ponudbeno ceno uvrstil šele na zadnje, peto mesto.

Nadalje Državna revizijska komisija ob vpogledu v vlagateljev zahtevek za revizijo ugotavlja, da vlagatelj v njem izpodbija le popolnost ponudbe izbranega ponudnika z namenom doseči razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila, ne pa tudi popolnosti ponudb ostalih, od vlagatelja ugodnejših ponudnikov.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila". Iz citiranega določila 9. člena ZRPJN izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka, hkrati (kumulativno) izpolnjena naslednja dva pogoja: interes za dodelitev naročila in realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti nastanka) škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).

V konkretnem primeru vlagatelju dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila ni mogoče odreči, saj je oddal ponudbo za predmetno javno naročilo, vendar pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati drugega elementa, ki mora biti prav tako podan za priznanje aktivne legitimacije: nastanek (ali vsaj možnost nastanka) škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Kot že zgoraj ugotovljeno, vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, ne zatrjuje pa tudi nepopolnosti ponudb ostalih treh ponudnikov, ki so se na ocenjevalni lestvici uvrstili pred vlagateljem. Tako bi tudi v primeru, če bi se vlagateljeve navedbe o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika izkazale za utemeljene in bi bila njegove ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila, javno naročilo pridobil ponudnik SIEMENS d.o.o. kot naslednji najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je bila popolna in katere popolnosti vlagatelj ne izpodbija.

Navedeno pomeni, da vlagatelj dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, oziroma nastanka takšne škode ni uspel verjetno izkazati. Zaradi ugotovljenega aktivne legitimacije vlagatelju ni mogoče priznati.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v skladu s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, je v skladu s 6. odst. 22. člena ZPRJN zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 3.4.2009

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
â"˘ Odvetnica Nada Burič, Puharjeva 3, Ljubljana
â"˘ Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
â"˘ Interexport, d.o.o., Dunajska cesta 139, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana