018-041/2009 Občina Ajdovščina

Številka: 018-41/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvana, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "objavo občinskih informacij v lokalnem časopisu", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.3.2009

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji naročila (št. 43026-25/2008), z dne 7.1.2009.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9.12.2008 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "objavo občinskih informacij v lokalnem časopisu" izvede po postopku zbiranja ponudb. Dne 7.1.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je podjetje KSANTIPPE d.o.o., Brje 87, Dobravlje, izbral za najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj, dne 21.1.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik pod 7. točko v obrazcu "IZJAVA", navedel, da je vpisan v register poklicev ali trgovski register. Po poizvedbi o vpisu subjekta v razvid medijev vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v prijavi za razpis podal netočne informacije, saj ne izpolnjuje že omenjene zahteve pod točko 7 obrazca "IZJAVA". Zaradi česar vlagatelj predlaga, da komisija pri ponovnem odločanju o dodelitvi sredstev za izdajanje občinskih informacij izbranega ponudnika izloči in ponovno odloči o izbiri. Vlagatelj dodatno še pojasnjuje, da je eden izmed razpisnih pogojev bila tudi navedba imena časopisa, pri čemer je izbrani ponudnik navedel dva imena. Kot izbrani ponudnik pa bi moral v skladu z razpisnimi pogoji izvajati ponudbo pod enim izmed dveh imen. Po vlagateljevih navedbah iz podatkov evidence AJPES izhaja, da je primarna dejavnost družbe izdelovanje srebrnega nakita. Poleg tega je izbrani ponudnik v letu 2007 ustvaril manj kot 10.000 EUR prihodkov, kar pri vlagatelju vzbuja dvom o izpolnjevanju izjave št. 4 o plačanih davkih in prispevkih.

Izbrani ponudnik je na naročnika naslovil vlogo, z dne 26.1.2009, s katero odgovarja na vlagateljev zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je pregledal register dejavnosti in v njem našel dejavnost priprava za tisk in druge dejavnosti povezane s tiskarstvom, zaradi česar je po prejemu sklepa o izbiri tudi pričel s postopkom za vpis novega časopisa v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Izbrani ponudnik je po telefonskem razgovoru z omenjenim ministrstvom razširil svojo dejavnost na izdajanje časopisov in podal vlogo za vpis časopisa Prepih v Razvid medijev 15.1.2009. Pri tem izbrani ponudnik pojasnjuje, da je s postopkom vpisa v Razvid medijev pričel šele po odločitvi komisije naročnika iz razloga, ker se drugače brez podpore občine za izdajanje časopisa sploh ne bi odločil.

Naročnik je sicer 10.3.2009 sprejel sklep, s katerim je odločitev o revizijskem zahtevku zavrnil, vendar je vlagatelj z vlogo iz istega dne zaradi molka naročnika postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.3.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19.3.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali je v obravnavanem primeru podana pristojnost njenega odločanja. Iz vpogleda v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je vlagatelj dne 21.1.2009 zahtevek za revizijo sicer pravočasno vložil, vendar pa slednji ni vseboval potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je šele 28.1.2009 prejel potrdilo o plačilu takse, s čimer je zahtevek za revizijo postal popoln, od navedenega dne pa je tudi šele pričel teči rok za naročnikovo odločanje. Naročnik v roku 20 dni od prejema popolnega revizijskega zahtevka ni sprejel odločitve, marveč je to storil šele po omenjenem roku, in sicer 10.3.2009. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z vlogo, z dne 10.3.2009, zaradi molka naročnika pravočasno zahteval nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo, zato je v nadaljevanju zahtevek tudi vsebinsko obravnavala.

Tako je v obravnavanem primeru med strankam sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna. V zvezi s tem gre na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, in sicer v ponudbo izbranega ponudnika, v odgovor izbranega ponudnika na vlagateljev zahtevek za revizijo in vlagateljevega zahtevka ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, kar bo v nadaljevanju tudi obrazloženo.

Kdaj je ponudba popolna, ureja Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) v 16. točki 1. odstavka 2. člena, kjer popolno ponudbo definira kot tisto ponudbo, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Pri čemer je kot nepravilno ponudbo potrebno šteti kot tisto, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik je na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona zavezan izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija v celoti sledila vlagateljevim navedbam, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje v 7. točki razpisne dokumentacije zahtevanih pogojev (glede vpisa v register poklicev ali trgovski register), ker ni vpisan v razvid medijev pri pristojen ministrstvu. Na podlagi 12. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006-UPB1) mora izdajatelj medija oz. časopisa pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa v razvid in v predlogu za vpis predložiti tudi ustrezna dokazila. Pri tem pa na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 z nadaljnjimi spremembami) lahko gospodarska družba opravlja gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu, medtem ko samo dejavnost lahko začne opravljati, šele ko je ta vpisana v register. Če pa drug zakon za začetek opravljanja neke dejavnosti poleg pogoja iz prejšnjega odstavka določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: posebni pogoji), lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. Če drug zakon določa, da sme družba začeti opravljati dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo.

V zvezi s tem pa gre v obravnavanem primeru najprej ugotoviti, da izbrani ponudnik sam priznava dejstvo, da ob predložitvi ponudbe ni izpolnjeval naročnikovega pogoja vpisa v ustrezen register oziroma razvid medijev. Kajti v času predložitve ponudbe ni bil registriran za izvedbo dejavnosti izdajanja časopisa, kakor je to tudi razvidno iz notarskega zapisa, z dne 14.1.2009. Izbrani ponudnik se je tako za izvajanje tovrstne dejavnosti registriral šele po naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila, in sicer 14.1.2009, ko je razširil dejavnost svoje družbe tudi na izdajo časopisov in na to dne 15.1.2009 podal vlogo za vpis v razvid medijev, kakor je to pojasnil v odgovoru na zahtevek za revizijo. Navedeno pa dokazuje tudi s strani vlagatelja predloženo elektronsko sporočilo s strani Inšpektorata RS za kulturo in medije, ki je potrdilo, da družba izbranega ponudnika ni bila nikoli izdajatelj medija. Navedeno pomeni, da izbrani ponudnik v trenutku naročnikove izbire sploh ni bil sposoben izvesti predmeta javnega naročila, saj za izvedbo le-tega ni bil ustrezno registriran niti ni imel ustreznega soglasja organa. Pri tem gre naročnika opozoriti, da v slovenskem pravu velja ultra vires teorija, ki pravi, da mora družba opravljati le posle registrirane dejavnosti. Pogodbe, ki so sklenjene v zvezi z dejavnostjo, ki ni vpisana v register, so prepovedane in imajo za posledico ničnost in izpodbojnost (šime Ivanjko, Marijan Kocbek; Korporacijsko pravo:pravni položaj gospodarskih subjektov, Ljubljana, GV Založba 2003, str. 130).

Upoštevaje navedeno gre tako ugotoviti, da izbrani ponudnik razpisnih pogojev naročnika ne izpolnjuje, na podlagi česar je Državna revizijska komisija presodila, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepravilne iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Ker vlagatelj ni priglasil stroškov, Državna revizijska komisija o le-teh v nadaljevanju ni odločala.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 27.03.2009 Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- družba NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina,
- Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
- KSANTIPPE d.o.o., Brje 87, 5263 Dobravlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.