018-043/2009 Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica

Številka: 018-043/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Oskrba z medicinski materialom" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj SIMPS'S, d.o.o., Motnica 3, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.3.2009

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 13.3.2009 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 9.3.2009, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo" št. JN1376/2009 z dne 11.3.2009.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 9.3.2009, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.2.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Oskrba z medicinski materialom", in sicer po odprtem postopku.

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod oznako JN1376/2009 z dne 25.2.2009, Pojasnilo št. 1 pa dne 26.2.2009.

Z vlogo z dne 9.3.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila v delu razdelitve javnega naročila na dva sklopa ter v delu merila celovitosti ponudbe, zahteva pa tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.
Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom "Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo" št. JN1376/2009 z dne 11.3.2009, s katerim je tega zavrgel. V obrazložitev svoje odločitve je navedel, da je bil javni razpis v predmetnem postopku oddaje javnega naročila objavljen dne 25.2.2009, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je bil vložen dne 10.3.2009, kar je po poteku roka iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN. Vlagateljev revizijski zahtevek je bilo zato potrebno zavreči kot prepozen.

Vlagatelj je z vlogo z dne 13.3.2009 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. V obrazložitvi pritožbe vlagatelj pojasnjuje, da je dne 25.2.2009 na Portal javnih naročil naslovil zahtevo za spremembo razpisne dokumentacije, naročnik pa je dne 26.2.2009 na Portalu javnih naročil objavil odgovor na zahtevo. Z dnem objave tega je pričel teči rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se je iztekel dne 9.3.2009. Tega dne je vlagatelj tudi vložil svoj zahtevek za revizijo. Vlagatelj ob tem pojasnjuje še, da gre njegov revizijski zahtevek šteti za pravočasen tudi v primeru, če bi rok za njegovo vložitev pričel teči že 25.2.2009 in ne šele z dnem naročnikove objave odgovora na Portalu javnih naročil. Vlagatelj predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 11.3.2009 ter da se naročniku naloži, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev pritožbenih stroškov po priloženem stroškovniku.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 17.3.2009 naročnika pozvala k odstopu dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji odstopil dne 19.3.2009.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede vprašanja pravočasnosti vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek z dne 9.3.2009 gre ugotoviti, da se ta nanaša na določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila. Z vpogledom v naročnikov Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 25.2.2009 pa gre ugotoviti, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku, to je po postopku iz 1. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008).

Iz določil drugega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da se "zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, /se/ v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.".
Državna revizijska komisija je v svoji praksi že večkrat zavzela stališče (glej npr. odločitve v zadevah 018-029/2008, in 018-183/2008), da lahko rok iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN prične teči šele z dnem, ko je razpisna dokumentacija dostopna v celoti, kar pomeni, da je potrebno kot del razpisne dokumentacije upoštevati vse morebitne spremembe in dopolnitve oziroma vsa podana dodatna pojasnila ponudnikom in odgovore na njihova vprašanja. Iz določila drugega odstavka 71. člena ZJN-2 namreč izhaja, "da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila". Da je zakonodajalec v navedeni določbi z "informacijami" zajel tako spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije kot tudi pojasnila k njej, pa je mogoče ugotoviti med drugim tudi iz obrazložitve predloga prve obravnave ZJN-2 (EVA, 20051611-0077, 11.08.2006; stran 112), iz katerega izhaja, "da je razpisna dokumentacija tista, ki v celoti opredeli javno naročilo, to je predmet in celoten postopek, in kot takšna potrebna informacija potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudbe in sodelovanju v postopku javnega naročanja". Na takšno razumevanje citiranega določila pa vsaj posredno vpliva tudi naročnikova dolžnost, da v odprtem postopku vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavi na portalu javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno (drugi odstavek 81. člena ZJN-2), enaka obveznost pa velja tudi za vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije (72. člen ZJN-2). Ponudniki morajo torej pri pripravi ponudb upoštevati ne le "prvotno razpisno dokumentacijo" pač pa tudi vse njene naknadne spremembe in dopolnitve oziroma vsa dodatna pojasnila in odgovore, saj jim slednje služijo kot opora pri razumevanju posameznih naročnikovih zahtev in posledično omogočajo pripravo popolne ponudbe v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

V konkretni zadevi je naročnik (za zadevo relevantno) pojasnilo na Portalu javnih naročil objavil dne 26.2.2009, zato je navedenega dne pričel teči tudi (za presojo pravočasnosti vlagateljevega revizijskega zahtevka relevanten) rok za vložitev revizijskega zahtevka, kot ga določa drugi odstavek 12. člena ZRPJN.

Iz določil 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, med drugim izhaja, da se roki računajo po dnevih, mesecih in letih, da se v primeru, če je rok določen po dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan, kot slednje pa tudi, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Upoštevajoč zgornjo pravno podlago gre ugotoviti, da se je v konkretni zadevi (za presojo pravočasnosti vlagateljevega revizijskega zahtevka relevanten) rok za vložitev revizijskega zahtevka iztekel dne 9.3.2009 (dne 8.3.2009, ko bi se rok sicer iztekel, je bila namreč nedelja).

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek z dne 9.3.2009 naročniku poslal priporočeno po pošti. Z vpogledom v ovojnico, v kateri je vlagatelj naročniku poslal svoj revizijski zahtevek, gre ugotoviti, da je bila vlagateljeva pošiljka pri pošti 1111 Ljubljana oddana dne 9.3.2009 (to dejstvo je razvidno iz poštnega žiga na ovojnici).

Iz določil drugega odstavka 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, izhaja, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Upoštevajoč zgornjo pravno podlago gre ugotoviti, da se vlagateljev revizijski zahtevek z dne 9.3.2009 šteje za izročen naročniku dne 9.3.2009.

Ob upoštevanju zgornjih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da je bil vlagateljev revizijski zahtevek z dne 9.3.2009 vložen pravočasno; vložen je bil namreč pred potekom z ZRPJN določenega roka za njegovo vložitev. Naročnik, ki je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 9.3.2009 zavrgel kot nepravočasen, je ravnal v neskladju z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi z dne 13.3.2009 ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 9.3.2009, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo" št. JN1376/2009 z dne 11.3.2009.

Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 9.3.2009, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale s pritožbo.

Državna revizijska komisija je podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o stroških pritožbe pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.3.2009Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica,
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.