018-046/2009 Občina Rogaška Slatina

Številka: 018-046/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, predsednice Vesne Cukrov kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo LC: G2 - območje zdravilišča/2. faza, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika GIC gradnje, d. o. o., Sveti Florijan 120, Rogaška Slatina in Alpine Bau GmbH, Salzburg - Podružnica Celje, Mariborska cesta 88, Celje, ki ju zastopa Robert Preininger, odvetnik v šmarju pri Jelšah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik) in na podlagi predloga vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila 20. 3. 2009 soglasno

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN), se ne ugodi.

Obrazložitev

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (št. 430-0081/2008 z dne 16. 2. 2009) in vpogledu v ponudbe (zapisnik z dne 16. 2. 2009) je vlagatelj 26. 2. 2009 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila (obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-0081/2008 z dne 6. 2. 2009), poleg tega pa tudi zahteva, da Državna revizijska komisija "skladno z določili 11. člena ZRPJN zadrži vsa dejanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije", kar je treba šteti, da vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 11. člena ZRPJN sklenila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz prvega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Temeljno pravilo ZRPJN je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). V obravnavanem primeru je treba šteti, da je vlagatelj postavil tudi predlog za sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, saj Državni revizijski komisiji med drugim predlaga, da do svoje odločitve "skladno z določili 11. člena ZRPJN zadrži vsa dejanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila".

Glede na fazo postopka oddaje javnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo temu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je vlagatelj že samodejno dosegel z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, ni potrebna. Zato je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20. 3. 2009

Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
- odvetnik Robert Preininger, Rogaška cesta 29, 3240 šmarje pri Jelšah,
- CM Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.