018-032/2009 Občina Ajdovščina

Številka: 018-32/2009-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvana, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "objavo občinskih informacij v lokalnem časopisu", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.3.2009

ODLOČILA

Vloga vlagatelja, poimenovana Obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 13.2.2009, se kot preuranjena zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9.12.2008 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "objavo občinskih informacij v lokalnem časopisu" izvede po postopku zbiranja ponudb. Dne 7.1.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je podjetje KSANTIPPE d.o.o., Brje 87, Dobravlje, izbral za najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj, dne 21.1.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik pod 7. točko v obrazcu "IZJAVA", navedel, da je vpisan v register poklicev ali trgovski register. Po poizvedbi o vpisu subjekta v razvid medijev vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v prijavi za razpis podal netočne informacije, saj ne izpolnjuje že omenjene zahteve pod točko 7 obrazca "IZJAVA". Zaradi česar vlagatelj predlaga, da komisija pri ponovnem odločanju o dodelitvi sredstev za izdajanje občinskih informacij izbranega ponudnika izloči in ponovno odloči o izbiri. Vlagatelj dodatno še pojasnjuje, da je eden izmed razpisnih pogojev bila tudi navedba imena časopisa, pri čemer je izbrani ponudnik navedel dva imena. Kot izbrani ponudnik pa bi moral v skladu z razpisnimi pogoji izvajati ponudbo pod enim izmed dveh imen. Po vlagateljevih navedbah iz podatkov evidence AJPES izhaja, da je primarna dejavnost družbe izdelovanje srebrnega nakita. Poleg tega je izbrani ponudnik v letu 2007 ustvaril manj kot 10.000 EUR prihodkov, kar pri vlagatelju vzbuja dvom o izpolnjevanju izjave št. 4 o plačanih davkih in prispevkih.

Izbrani ponudnik je na naročnika naslovil vlogo, z dne 26.1.2009, s katero odgovarja na vlagateljev zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je pregledal register dejavnosti in v njem našel dejavnost priprava za tisk in druge dejavnosti povezane s tiskarstvom, zaradi česar je po prejemu sklepa o izbiri tudi pričel s postopkom za vpis novega časopisa v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Izbrani ponudnik je po telefonskem razgovoru z omenjenim ministrstvom razširil svojo dejavnost na izdajanje časopisov in podal vlogo za vpis časopisa Prepih v Razvid medijev 15.1.2009. Pri tem izbrani ponudnik pojasnjuje, da je s postopkom vpisa v Razvid medijev pričel šele po odločitvi komisije naročnika iz razloga, ker se drugače brez podpore občine za izdajanje časopisa sploh ne bi odločil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.2.2009, zaradi molka naročnika postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo

Naročnik je z dopisom, z dne 17.2.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19.2.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali je v obravnavanem primeru sploh podana pristojnost njenega odločanja. V zvezi s tem določba 2. odstavka 16. člena ZRPJN določa, da v primeru, če vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Kdaj je zahtevek za revizijo popoln, določa 4. odstavek 12. člena ZRPJN, ki pravi, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo in 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Iz vpogleda v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je vlagatelj dne 21.1.2009 zahtevek za revizijo sicer pravočasno vložil, vendar pa slednji ni vseboval potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je šele 28.1.2009 prejel potrdilo o plačilu takse, s čimer je zahtevek za revizijo postal popoln, od navedenega dne pa je tudi šele pričel teči rok za naročnikovo odločanje. V skladu s pravilu o štetju rokov iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru zadnji dan (to je dvajset dnevni rok iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN) iztekel na torek, dne 17.02.2009. Iz drugega odstavka 111. člena ZPP namreč izhaja, da če je rok določen po dnevih, se dan vročitve ne šteje, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Naročnik je vlagateljevo obvestilo, z dne 13.2.2009, o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel 16.2.2009, ko je rok za možnost sprejetja odločitve še tekel. Vlagatelj je predmetno vlogo vložil pri naročniku (čeprav bi moral, po zgoraj citirani zakonski določbi drugega odstavka 16. člena ZRPJN, nadaljevanje v takšnem primeru zahtevati pred Državno revizijsko komisijo, naročnika pa o tem zgolj obvestiti), vendar je naročnik slednjo odstopil Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje še v času teka roka, za možnosti sprejemanja odločitve.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da v predmetnem revizijskem postopku ne gre za molk organa, kar je pogoj za nastop procesne predpostavke za vsebinsko odločanje Državne revizijske komisije (še) pred formalno odločitvijo naročnika o vloženem zahtevku za revizijo, je odločila kot izhaja iz prve točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 6.03.2009 Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- družba NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina,
- Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
- KSANTIPPE d.o.o., Brje 87, 5263 Dobravlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.