018-039/2009 OBČINA LENDAVA

Številka: 018-39/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. odstavka 11. a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Nataše Jeršič in ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradbenih del - kanalizacijsko omrežje Lendava", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SL CONSULT, d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA LENDAVA, Glavna ulica 20, Lendava (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s predlogom naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila, dne 12. 3. 2009

ODLOČILA

1. Predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila za storitev "Priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradbenih del - kanalizacijsko omrežje Lendava", se kot neutemeljen zavrne.

2. Odločitev o stroških vlagatelja, nastalih z vložitvijo mnenja po 2. odstavku 11.a člena ZRPJN, se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25. 11. 2008, pod št. JN DK-2/2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradbenih del - kanalizacijsko omrežje Lendava", po postopku zbiranja ponudb.

Naročnik je dne 26. 1. 2009, pod št. JN DK-2/2008 sprejel sklep o izbiri najugodnejše ponudbe oziroma najugodnejšega ponudnika, s katerim je predmetno naročilo oddal ponudniku PRAETOR, d.o.o., Aljaževa ulica 7, Ljubljana

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 2. 2009 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je primarno predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa celotno razveljavitev postopka predmetnega javnega naročanja.

Naročnik je z vlogo z dne 25. 2. 2009, pod št. JN DK-2/2008, 39/2008-S-17, Državni revizijski komisiji na podlagi 1. odstavka 11.a člena ZRPJN podal predlog, da zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. V obrazložitvi je navedel, da so škodljive posledice zadržanja neprimerno večje kot potencialne koristi, za katere je lahko oškodovan vlagatelj. Naročnik želi s predmetnim naročilom pridobiti izvajalca, ki bo pripravil kvalitetno razpisno dokumentacijo in bo v postopku javnega naročila naročniku nudil strokovno pomoč za izbiro izvajalca gradbenih del - kanalizacijsko omrežje Lendava. Naročnik je skupaj s sosednjimi občinami z odločbo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, št. 303-28/2008/10 z dne 9. 9. 2008, pridobil sredstva Kohezijskega sklada. Naročnik je poleg tega z uspešno prijavo pridobil tudi strukturna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za kar je bila sklenjena tudi pogodba o sofinanciranju projektov. Tako odločba kot pogodba določata pogoje sofinanciranja projekta. Eden izmed pogojev je, da se odločba razveljavi, v kolikor se postopek javnega naročanja ne začne v roku 6 mesecev po potrditvi projekta s strani organa upravljanja, razen v posebej utemeljenih primerih, ki jih odobri organ upravljanja. Navedeni rok 6 mesecev se izteče 28. 2. 2009, zaradi česar želi naročnik v želji po uspešni izvedbi projekta z izbranim kandidatom pogodbo skleniti čim prej. Morebitna zamuda naročnika bi vplivala tudi na sofinanciranje podprojektov v ostalih občinah. V primeru, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom, bi lahko naročnik sklenil pogodbo šele po odločitvi Državne revizijske komisije, kar pa gotovo ne bo pred marcem 2009. Ker je naročnik zavezan objaviti javno naročilo do 28. 2. 2009, naročnik ostane brez nujno potrebne strokovne pomoči, zaradi česar je ogrožena kvalitetna izvedba del. Naročnik brez pomoči Skupnosti še nekaj let ne bi zmogel investicije takšnega obsega. Naročnik še poudarja, da je vrednost ponudbe vlagatelja 42.000,00 EUR z DDV, medtem ko je vrednost sredstev Skupnosti 7.240.115,00 EUR, iz česar izhaja, da so škodljive posledice zadržanja neprimerno večje od potencialne koristi vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 3 .2009 na podlagi 2. odstavka 11.a člena ZRPJN podal mnenje k predlogu naročnika iz prejšnjega odstavka. Navedel je, da je navedeni rok naročnika do 28. 2. 2009 že potekel, posledično pa sta pogodba in odločba prenehali veljati. Četudi je naročnik predlog podal pred potekom tega roka, je bilo z njegove strani nesmiselno pričakovati, da bo do 28. 2. 2009 izbrani ponudnik že pripravil razpisno dokumentacijo, naročnik pa na njeni podlagi začel postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalcev gradenj. Kolikor naročnik meni, da obstajajo možnosti za podaljšanje teh rokov, pa bi moral to s predlogom utemeljiti.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 3. 2009 odstopil Državni revizijski komisiji celotno dokumentacijo v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga naročnika in mnenja vlagatelja, ter dokumentacije obravnavanega postopka javnega naročila, ocenila, da je predlog naročnika neutemeljen.

Iz določbe 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN izhaja, da ZRPJN kot temeljno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, izjema velja le za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, katere sklenitev je pridržana do odločitve Državne revizijske komisije. Določba 11.a člena ZRPJN določa izjemo tudi od slednjega pravila, in sicer, da lahko Državna revizijska komisija na obrazloženi predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Možnost sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila po slednji določbi pa je pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek zaradi uveljavljanja instituta iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN, ampak v 3. odstavku 11.a člena določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, vendar pa mora slednja v vsakem posameznem primeru oceniti, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija praviloma ugotoviti izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1.) obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode, in pa 2.) pri tehtanju koristi vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami nezadržanja/ dovolitve sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje/ dovolitev sklenitve pogodbe močnejši od razlogov za zadržanje/ nedovolitev sklenitve pogodbe.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija najprej izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb). Odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še pravočasnosti, dopustnosti, idr.) zahtevka za revizijo je namreč predmet posebnega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano je treba tako zaključiti, da odločitev Državne revizijske komisije v zvezi s predlogom naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, idr.) zahtevka za revizijo. Iz slednjih razlogov Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru pri odločanju o utemeljenosti predloga naročnika po 11.a členu ZRPJN ni upoštevala vlagateljevega mnenja glede utemeljenosti zahtevka za revizijo.

Podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN torej predstavljajo zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor oz. mnenje v zvezi s predlogom naročnik morebiti navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi slednjih dejstev in dokazov Državna revizijska komisija opravi tehtanje skladno s 3. odstavkom 11.a člena ZRPJN. Izhajajoč iz tega, da:
- predstavlja institut iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN izjemo glede na določbo 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN, izjeme pa je treba interpretirati ozko (exceptiones non sunt extendae),
- sprejem ukrepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN predlaga naročnik,
- mora biti naročnikov predlog, kot to zahteva 1. odstavek 11.a člena ZRPJN, obrazložen,
je na naročniku dokazno breme, da dokaže argumente, ki bodo podlaga Državni revizijski komisiji pri presoji, da je uporaba instituta iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN v konkretnem primeru upravičena oz. utemeljena.

Naročnik je v obravnavanem primeru nujnost sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila (še pred odločitvijo o zahtevku za revizijo) utemeljil z argumentom, da je pridobil sredstva Kohezijskega sklada, na podlagi odločbe Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, št. 303-28/2008/10 z dne 9. 9. 2008, in strukturna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju operacije Kanalizacijska infrastruktura v povezavi z naravo, št. C1536-08S330307, z dne 29. 10. 2008. Naročnik je zatrjeval, da je pogoj v odločbi, da se postopek javnega naročanja začne v roku 6 mesecev po potrditvi projekta s strani organa upravljanja, razen v posebej utemeljenih primerih, ki jih odobri organ upravljanja, sicer se odločba razveljavi. Navedeni rok 6 mesecev naj bi se iztekel z dnem 28. 2. 2009. Kolikor naročnik slednjega pogoja ne bo izpolnil, naj bi naročniku nastale škodljive posledice, ki so neprimerno večje od potencialne koristi vlagatelja.

Iz vpogleda v odločbo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, št. 303-28/2008/10 z dne 9. 9. 2008, izhaja, da je naročnik bil soudeležen v skupini projektov "Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija", ki se je potrdila s to odločbo o dodelitvi sredstev. Povračilo izdatkov na skupini projektov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. Upravičenec (v okviru katerega sodi tudi naročnik) je po odločbi dolžan med drugimi obveznostmi tudi skleniti pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor ter pripraviti in izvesti postopek za izbiro izvajalcev in skleniti pogodbe z izvajalci. V (9) točki uvodnih določb odločbe pa je navedeno, "da se ta odločba razveljavi, v kolikor se postopek javnega naročanja ne začne v roku 6 mesecev po potrditvi projekta s strani OU, razen v posebej utemeljenih primerih, ki jih odobri OU".

Državna revizijska komisija je iz slednje odločbe ugotovila, da ni izkazana naročnikova trditev, da naj bi se 6-mesečni rok za začetek postopka javnega naročanja iztekel z dnem 28. 2. 2009. Tudi sicer se je ta rok iztekel že naslednji dan, ko je Državna revizijska komisija prejela predlog naročnika za izdajo sklepa po 11.a členu ZRPJN (naročnik je predlog posredoval Državni revizijski komisiji dne 26. 2. 2009, Državna revizijska komisija pa je predlog prejela dne 27. 2. 2009). Že iz tega razloga so naročnikova razlogovanja za ugoditev predlogu za izdajo sklepa po 11.a členu ZRPJN neutemeljena. Naročnik tudi ni izkazal, zakaj morebiti pristojni organ upravljanja, kot je navedeno v odločbi, ni oz. ne bo odobril daljšega roka za začetek postopka javnega naročanja. Nenazadnje pa ne gre spregledati, da je obravnavano javno naročilo namenjeno zgolj izbiri izvajalca, ki bo za naročnika pripravil razpisno dokumentacijo za nadaljnji postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del na kanalizacijskem omrežju Lendava, kot to izhaja iz opisa predmeta obravnavanega javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v Pogodbo o sofinanciranju operacije Kanalizacijska infrastruktura v povezavi z naravo, št. C1536-08S330307, z dne 29. 10. 2008, na katero naročnik prav tako opira svoje argumente. Iz slednje pogodbe je razvidno, da so bila naročniku na podlagi sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, št. 4300-199/2008/151, z dne 21. 10. 2008 odobrena sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije "Kanalizacijska infrastruktura v povezavi z naravo". Stroški bodo upravičeni, če bodo nastali v obdobju med 1. 1. 2007 do 30. 9. 2010.

V zvezi s slednjo pogodbo je Državna revizijska komisija ugotovila enake razloge, ki narekujejo zavrnitev naročnikovega predloga za izdajo sklepa, kot v zvezi z odločbo z dne 9. 9. 2008. Poleg tega pogodba ne navaja nobenega roka, v katerem bi moral biti začeti postopek javnega naročanja, določa zgolj roke za nastanek upravičenih stroškov in predložitev zahtevkov za izplačilo, za katere pa naročnik ni zatrjeval, da bodo zamujeni zaradi vložitve obravnavanega zahtevka za revizijo.

Ker naročnik zatrjevanih dejstev s priloženimi dokazili ni izkazal, je Državna revizijska komisija ob upoštevanju pravila o trditveno-dokaznem bremenu zaključila, da naročnik ni izkazal okoliščin oziroma razlogov, ki bi bili v prid utemeljenosti predloga po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN. Naročnik ni izkazal, da bi bil javni interes za sklenitev pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila večji od koristi za vse (vlagatelja), ki bi lahko bili oškodovani zaradi (takojšnje) sklenitve pogodbe, zaradi česar je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopku priglasil stroške, nastale zaradi sestave mnenja o predlogu naročnika po 2. odstavku 11.a člena ZRPJN.

ZRPJN sicer ne določa posebej možnosti povračila nastalih stroškov v postopku odločanja o predlogu naročnika po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN. Vendar pa iz določbe 22. člena ZRPJN, ki ureja povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, izhaja, da te stroške predstavljajo tudi stroški, ki nastanejo vlagatelju zaradi sestave mnenja po 2. odstavku 11.a člena ZRPJN, saj gre za institut, uporabljen v okviru revizijskega postopka.

Skladno z 2. odstavkom 22. člena ZRPJN vsaka stranka predhodno trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji. O stroških pa skladno s 6. odstavkom 22. člena ZRPJN odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija, pri tem pa se upošteva načelo uspeha zahtevka za revizijo, kot to določata 2. in 3. odstavek 22. člena ZRPJN. Zato je bilo potrebno odločitev o stroških vlagatelja, nastalih z vložitvijo mnenja po 2. odstavku 11.a člena ZRPJN, pridržati za odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 12. 3. 2009mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA LENDAVA, Glavna ulica 20, Lendava
- Odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana
- PRAETOR, d.o.o., Aljaževa ulica 7, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana