018-012/2009 Generalni sekretariat Vlade RS

Številka: 018-12/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, člana Jožefa Kocuvana in predsednice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "storitve protokolarnih prevozov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.2.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb v delu, ki se nanaša na sklop C, vsebovana v dokumentu Nova odločitev o oddaji javnega naročila (št. 45002-134/2008/65), z dne 4.12.2008.

2. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2232,15 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.8.2008 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN7107/2008 Obvestilo o naročilu "storitve protokolarnih prevozov". Dne 18.11.2008 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Kompas d.d. turistično podjetje, Pražakova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudniki). Zoper omenjeno odločitev je družba štimbi d.o.o., dne 1.12.2008, vložila zahtevek za revizijo. Naročnik je odgovoril na omenjeni zahtevek in 4.12.2008 izdal novo odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe ponudnikov.

Zoper takšno odločitev naročnika je vlagatelj dne 15.12.2008 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik že z odgovorom na pisno opozorilo in zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (z dne 26.11.2008 in dne 1.12.2008) podano s strani štimbi d.d. in podjetja Protocol d.o.o., možnost spremembe svoje odločitve zavrnil. Po vlagateljevem mnenju naročnik za sprejem nove odločitve pravne podlage ni imel, zato je slednja nezakonita in v nasprotju z določili 79. in 80. člena ZJN-2. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da je podjetje štimbi d.d. v zahtevku za revizijo izpodbijalo zgolj sklopa A in B, ter da naročnikov odgovor na zahtevek za revizijo ni mogoče šteti za odločitev o zahtevku. Pri tem se sklicuje na določbo 324. člena Zakona o pravdnem postopku, in sicer da mora imeti pisna sodba uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk o pritožbi. Poleg tega pa za samo odločanje niso bili izpolnjeni vsi procesni pogoji, kajti zahtevek za revizijo ne vsebuje potrdila o plačilu takse. Vlagatelj v nadaljevanju še opozarja, da je naročnik nedopustno in nezakonito posegel v pravnomočno odločitev o oddaji javnega naročila za sklop C, ter da ni obrazložil svoje odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitev z dne 4.12.2008 za vse sklope (A,B,C) ter povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 5.1.2008 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagateljev nepopolni zahtevek za revizijo štel kot pisno opozorilo ponudnika. Pri tem dodaja, da je pravna podlaga za izdajo nove odločitve ravno 3. odstavek 80. člena v povezavi z 2. odstavkom 79. člena ZJN-2, s čimer zavrača vlagateljeve navedbe o nezakonitosti nove odločitve. V zvezi z vlagateljevimi navedbami glede pravnomočnosti odločitev za sklop C pa naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je za vse sklope izdal odločitev, ki pa še ni postala pravnomočna, saj je prejel zahtevo za dodatno obrazložitev in zahtevek za revizijo. Poleg tega je skladno s 3. odstavkom 80. člena ZJN-2 navedel razloge za svojo odločitev, in sicer da so podane pomanjkljivost v razpisni dokumentaciji. Pri čemer je svojo odločitev tudi obrazložil tako, kot je to zahtevano v praksi Evropskega sodišča. Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.1.2008, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.1.2008, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.1.2008, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikove odločitve v postopku oddaje javnega naročila o zavrnitvi vseh ponudb v mejah vlagateljevega zahtevka.

Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. in 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) naročniku daje možnost spremembe svoje odločitve. Tako določba 2. odstavka 79. člena ZJN-2 določa, da lahko naročnik na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od dneva prejema obvestila o oddaji naročila, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo. Pri čemer od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Medtem ko določba 2. 80. člena ZJN-2 naročniku daje možnost, da kadarkoli prekine postopek javnega naročanja, lahko naročnik na podlagi 3. odstavka 80. člena ZJN-2 zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora o tem takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek ter obvestiti vlado oziroma svoj nadzorni organ. Navedeno odločitev mora poslati v objavo na portal javnih naročil.
O spremembi naročnikove odločitve govori tudi ZRPJN, ki naročniku daje možnost spremembe odločitve v primeru vloženega revizijskega zahtevka, kateremu v nadaljevanju lahko naročnik ugodi in v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila (16. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v celotno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik dne 18.11.2008 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je vlagatelja (za vse razpisane sklope A:prevoz z osebnimi vozili, B: prevoz s kombiniranimi vozili in C: prevozi z avtobusi in minibusi) izbral za najugodnejšega ponudnika. Zoper navedeno odločitev sta ponudnika Protocol d.o.o. in štimbi d.o.o. v roku petih dni od prejema obvestila o oddaji predmetnega naročila zahtevala dodatno obrazložitev, pri čemer je ponudnik štimbi d.o.o. na podlagi 2. odstavka 79. člena ZJN-2 podal še pisno opozorilo na odločitev naročnika. V zvezi slednjim gre vlagatelju pritrditi, da je naročnik pri odločanju o zahtevi za dodatno obrazložitev ponudnika štimbi d.o.o. (dne 26.11.2008) odločil tudi o samem pisnem opozorilu glede vsebinske spremembe odločitve. Naročnik je namreč pojasnil, da je že v svoji odločitvi, z dne 18.11.2008 navedel razloge in ugotovitve za izbor ponudnika in da je s cenovne analize ponudb razvidna prednost sprejete ponudbe. Iz česar jasno izhaja, da naročnik pisnemu opozorilu ponudnika štimbi d.o.o. na naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ni sledil, zaradi česar je ponudnik štimbi d.o.o. v nadaljevanju (dne 1.12.2008) tudi vložil zahtevek za revizijo, v katerem pa je izpodbijal zgolj sklopa A in B. Državna revizijska komisija zato zavrača naročnikove trditve o naravi revizijskega zahtevka ponudnika štimbi d.o.o., in sicer da ga gre šteti za pisno opozorilo ponudnika v smislu 2. odstavka 79. člena ZJN-2, kakor to zatrjuje naročnik.
Vsekakor pa gre Odgovor na zahtevek za revizijo (št. 45002-134/2008/64), z dne 4.12.2008, in novo odločitev o oddaji javnega naročila (št. 45002-134/2008/65) šteti za odločitev o zahtevku za revizijo oz. za odločitev v revizijskem postopku. Pri tem je potrebno poudariti, da odločitev o zahtevku za revizijo ponudnika štimbi d.o.o. učinkuje inter partes, tako da tretje osebe niso legitimirane za izpodbijanje omenjene naročnikove odločitve v revizijskem postopku na podlagi ZRPJN ne na podlagi 333. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP, v skladu s smiselno uporabo pravil pravdnega postopka; 5. odstavek 3. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija je zato omenjeno odločitev presojala zgolj v smislu njene pravne narave, ne pa tudi v okviru vlagateljevih navedb. Tako ima dokument Nova odločitev o oddaji javnega naročila-javno naročilo "protokolarni prevozi", št. 45002-134/2008/65, po presoji Državne revizijske komisije dvojno pravno naravo, na en strani je naročnik z njo ugodil vlagateljevemu zahtevku v revizijskem postopku na drugi strani pa na podlagi 3. odstavka 80. člena ZRPJN sprejel novo odločitev v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila, kar je razvidno tudi iz dvojnega izreka obravnavane odločitve. Kljub temu, da je naročnik omenjeni zahtevek neupravičeno štel za pisno opozorilo ponudnika, pa je iz dopisa z dne 4.12.2008, z naslovom Odgovor na zahtevek za revizijo, št. 45002-134/2008/64, razvidno, da je naročnik podal odgovor na zahtevo za revizijo in v novem dokumentu z naslovom Nova odločitev o oddaji javnega, št. 45002-134/2008/65, naročila vlagateljevi zahtevi tudi ugodil. V zvezi s tem je sicer potrebno vlagatelju pritrditi, da je naročnik s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo (s tem ko je v celoti razveljavil svoje odločitev o oddaji javnega naročila) presegel meje revizijskega zahtevka, kajti ponudnik štimbi d.o.o. je v revizijskem zahtevku izpodbijal zgolj sklopa A in B, medtem ko je naročnik razveljavil tudi sklop C. Toda ker odločitev o revizijskem zahtevku, veže le stranke spora, medtem ko se na tretje osebe, ki v postopku niso sodelovale, ne more raztezati, omenjena odločitev o revizijskem zahtevku glede sklopa C na vlagatelja niti ne more učinkovati. Kar z drugimi besedami pomeni, da naročnikova prekoračitev revizijskega zahtevka na vlagatelja ne more vplivati, nanj namreč učinkuje zgolj nova odločitev v postopku oddaje javnega naročila, in sicer odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. V zvezi s slednjo pa Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da ta glede sklopa C nedopustno posega v že pravnomočno odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 18.11.2008. Slednja je namreč postala že pravnomočna, kajti nobeden izmed preostalih ponudnikov (Izletnik Celje d.d., Alpetour d.d.), ki so podali ponudbo za navedeni sklop, je v nadaljevanju ni izpodbijal oz. vložil zahtevka za revizijo. Tako je naročnik sicer novo odločitev upoštevaje 3. odstavek 80. člena ZJN-2 sprejel na podlagi ugoditve vloženemu revizijskemu zahtevku, vendar pa naročnik v prvotno pravnomočno odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika glede sklopa C (z dne 18.11.2008) ob smiselni uporabi 319. člena ZPP (ki onemogoča pravdanje o že pravnomočno razsojeni stvari) ne more več posegati, zato je v nadaljevanju potrebno vlagateljevemu zahtevku po razveljavitvi naročnikove odločitve glede sklopa C v tem delu ugoditi.
V nadaljevanju pa Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim ugovorom o neizpolnitvi materialnopravnih pogojev za sprejem naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Državna revizijska komisija se z vlagateljevim ugovorom, da se slednji zaradi pomanjkljivosti obrazložitve naročnikove nove odločitve o neizbiri ne more braniti, ne strinja.
Naročnik je upoštevaje 3. odstavek 80. člena ZJN-2 pojasnil, da se je za izdajo nove odločitve o neizbiri odločil ravno na podlagi pisnih navedb in opozoril ponudnikov ter prejete zahteve za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila. Iz Zapisnika o vpogledu v dokumentacijo postopka javnega naročila, z dne 9.12.2008, je jasno razvidno, da se je vlagatelj z zgoraj navedenimi pozivi ponudnikov seznanil, in sicer tako z vsebino pozivov po dodatni obrazložitvi ponudnika Protocol d.o.o. in ponudnika štimbi d.o.o., kot tudi z vsebino zahtevka za revizijo ponudnika štimbi d.o.o., ter z odgovorom na zahtevek za revizijo oz. ugoditvijo zahtevku za revizijo. Iz slednjega jasno izhaja, da se naročnik z revizijskimi ugovori ponudnika štimbi d.o.o. (o neizpolnitvi pogojev glede sposobnosti vlagateljevih podizvajalcev za opravljanje dejavnosti, njihove poklicne sposobnosti ter glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev glede barve in stekel) strinja. Naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo sicer ni neposredno ocenil, da je vlagatelja ponudba nepravilna, je pa vezano na vložen zahtevek za revizijo odločil, da je razpisna dokumentacija pomanjkljiva. Naročnik je namreč zapisal, da je strokovna komisija po prejemu zahtevka za revizijo natančno pregledala vse razpisne pogoje in ponovno preučila razpisne zahteve o usposobljenosti ponudnikov in pri tem ugotovila, da so določeni deli razpisnih pogojev pomanjkljivi in kot taki slabo definirani. Pri čemer je jasno, da je naročnik navedeno oceno podal v okviru vlagateljevih ugovorov in v tem okviru tudi ocenil pomanjkljivost razpisne dokumentacije. Navedeno pojasnilo pa je naročnik nato ponovno navedel v obrazložitvi svoje odločitve o zavrnitvi vseh ponudb. Vlagatelj je na podlagi navedenega po oceni Državne revizijske komisije imel dovolj podatkov za pripravo revizijskega zahtevka. Poleg tega mu je tudi naročnik v okviru odgovora na dodatno obrazložitev (z dne 15.12.2008) pojasnil, da se je za zavrnitev vseh ponudb odločil iz razloga pomanjkljivosti razpisne dokumentacije, in sicer zaradi pomanjkljivosti definicije predmeta javnega naročila, predvsem zahtev glede barv in tehničnih ter kadrovskih pogojev, kar je bil tudi predmet revizijskega zahtevka vlagatelja štimbi d.o.o.. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni izkazal, da naročnik ni navedel dovolj razlogov za svojo odločitev, na podlagi katerih bi lahko učinkovito uveljavil pravico do pravnega varstva, zaradi česar je bilo potrebno revizijski zahtevek v preostalem delu zavrniti.

Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka 3000 točk, konferenca s stranko 200 točk, pregled zadeve 100 točk, vpogled v ponudbo 200 točk, zahteva za nadaljevanje revizijskega zahtevka 500 točk, konferenca z vlagateljem 100 točk, pregled zadeve 50 točk, 2% materialnih stroškov, takso za zahtevek za revizijo 5000 EUR, vse povečano za 20% DDV. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevi zahtevi po povrnitvi stroškov revizijskega zahtevka delno ugodila.

Državna revizijska komisija je na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer:

- za takso za revizijo 5000 EUR,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, in sicer 0,459 â?? x 3000 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 1652,4 EUR,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za zahtevo za nadaljevanje revizijskega zahtevka, in sicer 0,459 â?? x 50 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 27,54 EUR,
- materialni stroški po 13. členu veljavne Odvetniške tarife (in sicer v višini 2% od 1000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1000 točk, pa še 1% od presežka nad 1000 točk) znašajo v protivrednosti 30 točk, povečano za 20% DDV, in sicer 0,459 EUR x 30 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 16,52 EUR.

Glede na delni uspeh je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2232,15 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Konferenca s stranko, pregled zadeve in vpogled v ponudbo predstavljajo stroške, ki so že vključeni v zahtevek za revizijo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13.2.2009predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.