018-031/2009 Slovenska turistična organizacija

Številka: 018-031/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom za "izbor izvajalca za nov kreativni koncept in oblikovalsko izvedbo oglasov, plakatov, naslovnic in tipičnega preloma prospektov, spletnih strani, promocijskih in poslovnih tiskovin ter promocijskih izdelkov v skladu s Turistično znamko Slovenije" po pritožbi, ki jo je vložil vlagatelj Ardi inženiring, d. o. o., Mivka 25, Ljubljana, ki ga zastopa Anton Nosan, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju. vlagatelj), v zvezi z ravnanjem naročnika Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 3. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Zoper naročnikovo odločitev o izbiri ponudbe kreativnih rešitev ponudnika AV studio, d. o. o., Velenje (Obvestilo o oddaji javnega naročila št. JN 24/2008-JR/BČ/pogajanja z dne 10. 11. 2008) je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008, v katerem poleg povračila stroškov predlaga, da "naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 10.11.2008 št JN 24/2008-RJ/BČ skozi pogajanja ter naročniku naloži ponovno izvedbo javnega natečaja", in naročniku očita kršitev 7., 9., 48., 78. in 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008).

Vlagatelj je 16. 1. 2009 na Državno revizijsko komisijo vložil vlogo, poimenovano "Ardi d.o.o./Slovenska turistična organizacija - zahtevek za revizijo - URGENCA", ki jo je Državna revizijska komisija zaradi vsebine štela kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po drugem odstavku 16. člena ZRPJN. S sklepom št. 018-015/2009-16 z dne 2. 2. 2009 je Državna revizijska komisija to vlagateljevo vlogo zavrgla, ker je po pregledu odstopljene dokumentacije in proučitvi navedb strank ugotovila, da molk naročnika sploh ni nastal in tudi ni mogel nastati. Vlagatelj je namreč v dopisu z dne 30. 1. 2009, ki ga je Državni revizijski komisiji poslal kot odgovor na poziva Državne revizijske komisije za posredovanje dokazil o vročanju zahtevka za revizijo naročniku (tretji odstavek 12. člena ZRPJN), priznal, da zahtevka za revizijo ni vložil pri naročniku. V tem dopisu je vlagatelj tudi navedel, da je 30. 1. 2009 naročniku posredoval vlogo "Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje".

Naročnik je s sklepom št. 43/2009-DP/JZ z dne 5. 2. 2009 predlog za vrnitev v prejšnje stanje ob ugotovitvi, da ni podan upravičen razlog in da pri vložitvi zahtevka za revizijo ni šlo za očitno pomoto, zavrnil kot neutemeljen, in zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, saj je ugotovil, da ga vlagatelj ni vložil pri naročniku do 21. 11. 2009, ampak ga je vložil šele 2. 2. 2009, ko je naročniku posredoval predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Naročnik je vlagatelju svojo odločitev vročil 10. 2. 2009 (razvidno iz vročilnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Državna revizijska komisija je 18. 2. 2009 prejela pritožbo z dne 12. 2. 2009, ki jo je vlagatelj vložil priporočeno po pošti 13. 2. 2009, in s katero predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in razveljavi sklep št. 43/2009-DP/JZ z dne 5. 2. 2009. Vlagatelj navaja, da je pri odpremi zahtevka za revizijo v pooblaščenčevi administraciji prišlo do očitne pomote, saj je bil zahtevek za revizijo v dveh izvodih priporočeno poslan na Državno revizijsko komisijo, namesto da bi bil en izvod zahtevka za revizijo s prilogami poslan naročniku, kot je navedeno v zahtevku za revizijo. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovo interpretacijo vloge odvetniškega pripravnika, ki je bil pri delu pri pooblaščencu zadolžen za odpremo pošte, saj je bil zadolžen striktno za opravljanje administrativnih del, in navaja, da naročnik napačno interpretira osmi odstavek 112. člena in 116. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3 s spr.; v nadaljevanju: ZPP) (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 64/2009-DP/JZ z dne 18. 2. 2009 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Na zaprosilo Državne revizijske komisije (dopis št. 018-031/2009-3 z dne 19. 2. 2009) je Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja (v nadaljevanju: Ministrstvo za finance) kot prilogo dopisu št. 4305-1/2008/511, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 24. 2. 2009, Državni revizijski komisiji odstopila dopis z dne 21. 11. 2008 in zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008, ki ju je od vlagatelja prejelo 24. 11. 2008.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik ravnal skladno z ZRPJN, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je vlagatelj prejel "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. JN 24/2008-JR/BČ/pogajanja z dne 10. 11. 2008), sporno pa tudi ni, da vlagatelj zahtevka za revizijo z dne 21. 11. 2008, ki ga je vložil zoper to naročnikovo odločitev, ni vložil pri naročniku. Slednje je ugotovila tudi Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-015/2009-16 z dne 2. 2. 2009 in zaključila, da vlagatelj ni ravnal v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Zahtevek za revizijo je bil vložen pri naročniku, kot to določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN, šele ob vlagateljevi vložitvi vloge "Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje" z dne 30. 1. 2009 (vlagatelj je k tej vlogi kot prilogo predložil zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008), oziroma s tem, ko je Državna revizijska komisija po izdaji sklepa št. 018-015/2009-16 z dne 2. 2. 2009 naročniku odstopila v reševanje zahtevek za revizijo, ki ga je 24. 11. 2008 prejela od vlagatelja. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da je bil zahtevek za revizijo vložen pri naročniku (tretji odstavek 12. člena ZRPJN) nesporno po poteku roka 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN). To pa pomeni, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno in da ga je naročnik upravičeno zavrgel (drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Slednje ugotovitve ne morejo spremeniti niti vlagateljevi argumenti, s katerimi se sklicuje na uporabo institutov ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je 24. 11. 2008 prejela le en izvod zahtevka za revizijo z dne 21. 11. 2008 (in ne dveh izvodov), pri čemer sta bila tako zahtevek za revizijo kot ovojnica naslovljena na Državno revizijsko komisijo in ne na naročnika. Očitna pomota (osmi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) torej ni podana (tako tudi npr. Vrhovno sodišče RS v sklepih št. II Ips 253/2003 z dne 19. 6. 2003, II Ips 445/2003 z dne 30. 9. 2004, II Ips 446/2006 z dne 20. 9. 2007). Na neutemeljenost vlagateljevega sklicevanja na očitno pomoto pa kaže tudi dopis z dne 21. 11. 2008, s katerim je vlagateljev pooblaščenec obvestil Ministrstvo za finance (ki je v tem dopisu navedeno kot naslovnik) o vložitvi zahtevka za revizijo z dne 21. 11. 2008, saj je v tem dopisu (ki ga je vlagateljev pooblaščenec tudi podpisal in žigosal, kar nedvomno pomeni, da je tudi seznanjen z njegovo vsebino) navedel, da "[v] prilogi vam v vednost pošiljam Zahtevek za revizijo katerega sem vložil po pooblastilu Ardi d.o.o., Mivka 25, Ljubljana na Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil dne 21.11.2008". Vlagateljev pooblaščenec je torej navedel, da zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008 vlaga na Državno revizijsko komisijo in ne pri naročniku. Tudi zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj poslal v vednost Ministrstvu za finance, je naslovljen na Državno revizijsko komisijo in ne na naročnika.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ni utemeljeno vlagateljevo sklicevanje na očitno pomoto in da je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, je pritožbo na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila .

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevo za povrnitev stroškov (22. člen ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2. 3. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Anton Nosan, Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana,
- AV studio, d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.