018-008/2009 Občina Vojnik

Številka: 018-008/2009-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazu na cesti Frankolovo - Črešnjice, lokacija 3" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.1.2009

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba z dne 9.1.2009 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.10.2008 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazu na cesti Frankolovo - Črešnjice, lokacija 3". Javni razpis je naročnik dne 23.10.2008 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod oznako JN9088/2008.

Dne 25.11.2008 je naročnik izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 844-0002-2008/14(28), iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku CESTE MOSTOVI CELJE, Lava 42, Celje.

Z vlogo z dne 2.12.2008 je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 16.12.2008 izdal sklep št. 844-0002-2008/32(28), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom z dne 19.12.2008 na Državno revizijsko komisijo vložil vlogo "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo".

Državna revizijska komisija je dne 31.12.2008 izdala sklep št. 018-204/2008-4, s katerim je vlagateljevo pritožbo z dne 19.12.2008, kot izhaja iz njegove vloge "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo", zavrgla kot nedovoljeno.

Dne 7.1.2009 je naročnik izdal Sklep o ustavitvi postopka revizije. V njem navaja, da ga vlagatelj v roku, postavljenem v odločitvi o njegovem revizijskem zahtevku, ni obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Z vlogo z dne 9.1.2009 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije. V njej navaja, da je pisno in pravočasno obvestil naročnika in Državno revizijsko komisijo o nadaljevanju postopka z dopisom št. II/1-KO/8996-1/06 z dne 19.12.2008, kar je razvidno tudi iz priloženih povratnic. Navedeno vlogo bi moral naročnik, skladno s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-204/2008-4 z dne 31.12.2008, obravnavati kot obvestilo o nadaljevanju postopka iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija sklep o ustavitvi postopka revizije razveljavi in odloča o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 12.1.2009 naročnika pozvala k posredovanju dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi pred njim vodenem revizijskem postopku. Naročnik je del dokumentacije v fotokopijah Državni revizijski komisiji posredoval dne 13.1.2009, celotno dokumentacijo v originalu pa dne 15.1.2009.

Državna revizijska komisija je z dopisom z istega dne (12.1.2009) vlagatelja pozvala k predložitvi dokazil, s katerimi dokazuje vročitev njegove pritožbe z dne 19.12.2008 (vlagateljev znak: II/1-KO/8996-1/08) naročniku. Vlagatelj je dne 16.1.2009 Državni revizijski komisiji posredoval originalni povratnici, ki naj bi dokazovali vročitev njegove pritožbe z dne 19.12.2008 naročniku in Državni revizijski komisiji.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija dne 16.1.2009 na Pošto Slovenije, d.o.o., Enoto 3101 Celje, kjer naj bi vlagatelj dne 19.12.2008 oddal pošiljko, namenjeno naročniku, naslovila zahtevo za posredovanje podatkov v zvezi s pošiljko. Odgovor Pošte Slovenija, d.o.o., je Državna revizijska komisija prejela dne 20.1.2009.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o ustavitvi postopka revizije. Vlagatelj zatrjuje, da je naročniku v vednost posredoval svojo vlogo (pritožbo) z dne 19.12.2008, iz katere med drugim izhaja tudi njegova zahteva po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, zato naj naročnik sklepa o ustavitvi postopka revizije ne bi bil upravičen izdati.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi vodenih revizijskih postopkih gre ugotoviti, da je naročnik, kot že pojasnjeno, dne 16.12.2008 izdal sklep št. 844-0002-2008/32(28), s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 2.12.2008 zavrnil kot neutemeljen. V pravnem pouku je naročnik vlagatelja poučil, da lahko v roku treh dni od prejema sklepa zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ter ga pozval, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Kot je v tem sklepu ravno tako že bilo navedeno, je vlagatelj je z dopisom z dne 19.12.2008 na Državno revizijsko komisijo vložil vlogo "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo". V vlogi je med drugim zapisal, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo in predlaga, da se razveljavi sklep o zavrnitvi zahtevka, navedel pa je tudi, da vlogo v vednost pošilja tudi naročniku.

V obrazložitvi svojega sklepa št. 018-204/2008-4 z dne 31.12.2008, s katerim je odločila o zgoraj opredeljeni vlagateljevi vlogi, je Državna revizijska komisija opozorila, da je vlagatelj v tej med drugim navedel, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Ker naj bi to vlogo, ki jo je v postopku pred naročnikom mogoče obravnavati tudi kot obvestilo o nadaljevanju postopka iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN, vlagatelj v vednost poslal tudi naročniku, bi moral naročnik z njo (če jo je seveda prejel) ravnati v skladu s 17. členom ZRPJN.

V konkretni zadevi je Državna revizijska komisija tako morala preveriti, ali je vlagatelj uspel izkazati, da je svojo vlogo z dne 19.12.2008 vročil (tudi) naročniku.

Kot je že bilo pojasnjeno, vlagatelj vročitev svoje vloge z dne 19.12.2008 naročniku dokazuje s povratnico, ki jo je Državni revizijski komisiji v originalu odstopil dne 16.1.2009. Vpogled v povratnico izkazuje, da je na njej kot pošiljatelj pošiljke pod številko 5923 naveden vlagatelj, kot prejemnik pa naročnik. Državna revizijska komisija pa je ob vpogledu v povratnico ugotovila tudi, da je na njej sicer odtisnjen datum vročitve 22.12.2008, ni pa na povratnici podan podpis, štampiljka ali druga oznaka naročnika.

Upoštevajoč zgornje je Državna revizijska komisija z dopisom na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN dne 16.1.2009 na Pošto Slovenije, d.o.o., Enoto 3101 Celje, kjer naj bi vlagatelj oddal zgoraj navedeno pošiljko, naslovila zahtevo za posredovanje podatkov v zvezi s to. Iz odgovora Pošte Slovenija, d.o.o., ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.1.2009, izhaja, da pošiljka pod zaporedno številko 5923 ni bila vročena naročniku, temveč Državni revizijski komisiji. Navedeno potrjuje tudi odstopljena fotokopija izdajnice poštnih pošiljk.

Z vpogledom v zbirko dokumentarnega gradiva pri tem organu je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta ji bili dne 22.12.2008 vročeni dve vlagateljevi pošiljki, in sicer pošiljka pod oznako 5924 (celotna oznaka RR 05924 301 6 SI), ki je vsebovala vlagateljevo vlogo "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo", skupaj s fotokopijami dela dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ter pošiljka pod oznako 5923 (celotna oznaka RR 05923 301 9 SI), ki je vsebovala zgolj vlagateljevo vlogo "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo". Obe omenjeni vlagateljevi pošiljki sta bili (tako v vlogah, kot na ovojnicah) izrecno naslovljeni na Državno revizijsko komisijo.

Upoštevajoč zgornje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z dokazili, kot jih je predložil v pritožbenem postopku, ni uspel izkazati, da je bila njegova vloga "Pritožba zoper sklep št. 844-0002-2008/32(28) o zavrnitvi zahtevka za revizijo" z dne 19.12.2008 vročena (tudi) naročniku.

Državna revizijska komisija posledično ugotavlja tudi, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročniku v zakonsko določenem roku posredoval obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka, ki se je vodil na podlagi njegovega revizijskega zahtevka z dne 2.12.2008, pred Državno revizijsko komisijo. Upoštevajoč zapisano gre ugotoviti tudi, da vlagatelj ni uspel izkazati nezakonitosti naročnikovega sklepa o ustavitvi omenjenega revizijskega postopka, izdanega na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pritožbo z dne 9.1.2009 zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.1.2009


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
- NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje,
- CESTE MOSTOVI CELJE, Lava 42, Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.