018-038/2009 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Številka: 018-38/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23 člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN - UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Sistem za branje digitalnih radioloških slik na nevroradiološkem oddelku Kir-nevrološka klinika 1 KPL", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika IMAGE & INFORMATION, d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Nada Burič, Puharjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 2. 3. 2009

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 23. 2. 2009 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in zavrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, kot izhaja iz Odločitve o zahtevku za revizijo, sprejete dne 18. 2. 2009, pod št. 0070/2008-POG/MK.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Sistem za branje digitalnih radioloških slik na nevroradiološkem oddelku Kir-nevrološka klinika 1 KPL" sprejel dne 24. 11. 2008, pod št. 0070/2008-POG.

Naročnik je postopek izvedel z zbiranjem ponudb in dne 23. 1. 2009, pod št. 0070/2008-POG sprejel odločitev o oddaji naročila ponudniku INTEREXPORT, d.o.o., Dunajska cesta 139, Ljubljana.
Vlagatelj je dne 5. 2. 2009 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 18. 2. 2009 pod št. 0070/2008-POG/MK sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, posledično pa je zavrnil stroške, nastale z revizijo. Naročnik je slednjo odločitev sprejel skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, ker naj vlagatelj po pozivu naročnika ne bi dopolnil zahtevka za revizijo s potrdilom o plačani taksi v višini 700,00 EUR, v zahtevanem roku treh dni.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23. 2. 2009, vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, s katero je predlagal odpravo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Navedel je, da ga je naročnik dne 6. 2. 2009 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačani taksi v višini 700,00 EUR, v roku treh dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Vlagatelj je poziv k dopolnitvi prejel dne 9. 2. 2009, rok za dopolnitev zahtevka za revizijo se je iztekel dne 12. 2. 2009. Vlagatelj je dne 9. 2. 2009 pravočasno in pravilno dopolnil zahtevek za revizijo, kot izhaja iz priloženega potrdila o plačilu takse in dokazila, da je bilo obvestilo poslano naročniku.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo, z dne 26. 2. 2009, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe in pritožbene dokumentacije, ter dokumentacije v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila, odločila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj naj ne bi dopolnil zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse v višini 700,00 EUR, v roku treh dni od prejema poziva naročnika.

Skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz 4. odstavka 12. člena ZRPJN (v okviru katerih se pod 6. točko navaja tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru po vpogledu v dokumentacijo revizijskega postopka pred naročnikom ugotovila, da je naročnik vlagatelja s pozivom z dne 6. 2. 2009, pod št. 0070/2008-POG pozval vlagatelja, da skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN v roku treh dni od prejema pisnega odpravka tega dopisa, dopolni zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini 700,00 EUR, kot je določeno v 6. točki 4. odstavka 12. člena ZRPJN. Iz poštne povratnice dalje izhaja, da je vlagatelj slednji poziv naročnika prejel dne 9. 2. 2009, kar med strankama tudi ni sporno.

Vlagatelj je kot dokaz za dopolnitev zahtevka za revizijo pritožbi priložil potrdilo o plačani taksi in potrdilo o oddaji pošiljke. Iz potrdila o plačilu, Naloga BN02, izhaja, da je bilo plačilo zneska 700,00 EUR izvršeno dne 9. 2. 2009 ob 11.42 uri na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. Iz Potrdila o oddaji pošiljke pa izhaja, da je vlagatelj poštno pošiljko s potrdilom posredoval na naslov naročnika: Univerzitetni klinični center, Komercialni sektor, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, dne 9. 2. 2009 ob 20.27 uri. Naročnik v odločitvi z dne 18. 2. 2009 slednje pošiljke ne omenja, iz naročnikove dokumentacije pa tudi ni razvidno, kdaj naj bi naročnik slednjo pošiljko prejel.

Ob ugotovljenem je Državna revizijska komisija skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu, ki izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo v postopkih revizije javnih naročil, ocenila, da je vlagatelj s predloženimi potrdili dokazal zatrjevano dejstvo pravočasnega plačila takse v znesku 700,00 EUR in posredovanja potrdila o plačilu v predpisanem 3-dnevnem roku naročniku dne 9. 2. 2009, ko je tudi prejel poziv naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da je naročnik ravnal v nasprotju s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelj zavrgel, kljub temu, da je vlagatelj zahtevek pravilno in pravočasno dopolnil s potrdilom o plačani taksi v višini 700,00 EUR. Zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in posledično tudi odločitev naročnika o zavrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, kot izhaja iz Odločitve o zahtevku za revizijo, sprejete dne 18. 2. 2009, pod št. 0070/2008-POG/MK.

Ob tem je Državna revizijska skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN še odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 2. 3. 2009


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Odvetnica Nada Burič, Puharjeva 3, Ljubljana
- INTEREXPORT, d.o.o., Dunajska cesta 139, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana