018-022/2009 Republika Slovenija, Državni zbor

Številka: 018-22/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in predsednice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo potrošnega materiala za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije po naslednjih sklopih: 1. sklop: papir in karton; 2. sklop: grafični material; 3. sklop: tonerji za fotokopirne stroje; 4. sklop: tonerji in kartuše za tiskalnike, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja DZS založništvo in trgovina d.d., Letališka 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Državni zbor, šubičeva 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.2.2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljevi vlogi z dne 19.1.2009 se ugodi in se naročnikova odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila št. JN9407/2008 s 5.11.2008 za sklop 2 razveljavi, kot je razvidna iz 1. točke izreka sklepa št. 044-04/08-03/11 z dne 14.1.2009, razveljavi v delu, ki presega vlagateljev predlog iz zahtevka za revizijo z dne 30.12.2008.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.11.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu pa je dne 5.11.2008 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN9407/2008. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 16.12.2008 je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb. Iz obvestila o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila z dne 22.12.2008 je razvidno, da je naročnik postopek v 3. sklopu prekinil, iz obvestila o oddaji javnega naročila z dne 22.12.2008 pa je razvidno, da je v sklopu 1 in 2 kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CONTAL d.o.o., Peričeva ulica 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je v sklopu 4 izbral vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30.12.2008 zahteval revizijo postopka. V zahtevku za revizijo je navedel, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 2 ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, saj naj bi ponudnik pri nekaterih artiklih samovoljno spreminjal merske enote, pri poziciji 65 pa naj bi predložil neustrezen vzorec. Prav neupoštevanje merskih enot v poziciji 1 naj bi po mnenju vlagatelja povzročilo, da je bila ponudba izbranega ponudnika nerazumno nižja od vlagateljeve. Na podlagi navedenega je vlagatelj predlagal, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila z dne 22.12.2008, in sicer v sklopu 2 "Grafični materiali, ter da kot najugodnejšo v tem sklopu izbere vlagateljevo ponudbo, zahteval pa je tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom št. 044-04/08-03/11 z dne 14.1.2009, v izreku katerega je razveljavil postopek oddaje javnega naročila št. JN9407/2008 z dne 5.11.2008 v sklopu 2 in vlagatelju priznal stroške v višini plačane takse. V obrazložitvi sklepa je naročnik zapisal, da je po prejemu zahtevka za revizijo ponovno preveril ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da so vlagateljeve navedbe utemeljene, saj ponudba v navedenih postavkah res ni bila pripravljena v nespremenjeni količini. Naročnik tudi navaja, da je še enkrat preveril celotni obrazec za prikaz cen za sklop 2 in pri tem ugotovil, da pri opredeljevanju zahtevanih količin ni bil dovolj natančen. Določene pomanjkljivosti so bile odpravljene že s pojasnili ponudnikom, kljub temu pa so količine na več postavkah ostale napačno ali nenatančno definirane. Zato po mnenju naročnika tudi ponudba vlagatelja ni popolnoma preverljiva, saj ni podatka o tem, kakšne količine bo prejel za ponujeno ceno na posameznih postavkah. Na podlagi navedenega se je naročnik odločil razveljaviti postopek oddaje javnega naročila za sklop 2 v celoti, saj bo moral popraviti oz. dopolniti razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 19.1.2009 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj navaja, da se ne strinja z odločitvijo naročnika o razveljavitvi celotnega postopka za 2. sklop, in opozarja, da je naročnik s tako odločitvijo presegel meje zahtevka za revizijo. V zahtevku za revizijo je namreč vlagatelj predlagal zgolj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 22.12.2008, in sicer v sklopu 2, nikakor pa ne razveljavitve postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik odločiti v mejah zahtevka za revizijo in razveljaviti samo odločitev o oddaji javnega naročila za 2. sklop, ne pa celotnega postopka. Ker med strankama ni sporno, da je bila ponudba izbranega ponudnika v sklopu 2 nepravilna, vlagateljeva pa je bila popolna, bi moral naročnik le-to izbrati kot najugodnejšo. Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom, da so količine napačno ali nenatančno definirane. Pred vložitvijo zahtevka za revizijo je naročnik izbral ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo. Če zahtevek ne bi bil vložen, bi pri tem tudi ostalo. Vlagatelj v zahtevku tudi ni opozoril na domnevno spornost posameznih količin pri postavkah razpisa, zato vlagatelj ugotavlja, da se v predmetnem postopku fingirajo napake, ki naj bi preprečevale izbiro najugodnejšega ponudnika, kar pa ne drži. Razpisna dokumentacija v sklopu 2 omogoča pripravo popolne ponudbe, kar dokazuje vlagateljeva ponudba, ki bi morala biti izbrana kot najugodnejša po tem, ko je bila ponudba izbranega ponudnika ugotovljena za nepopolno. Vsi artikli so bili po mnenju vlagatelja pravilno opisani in količine pravilno navedene.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 19.1.2009 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 27.1.2009 pozvala, naj ji predloži celotno originalno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Zahtevano dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 29.1.2009.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo prekoračil njegove meje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. JN 9407/2008 z dne 22.12.2008, in sicer v sklopu 2, izbiro njegove ponudbe kot najugodnejše ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj je torej (primarno) postavil jasen revizijski predlog, ki se nanaša na razveljavitev (dela) naročnikove odločitve o dodelitvi javnega naročila. Iz sklepa št. 044-04/08-03/11 z dne 14.1.2009 je razvidno, da je naročnik ugotovil utemeljenost zahtevka za revizijo in da je predmetni postopek oddaje javnega naročila v sklopu 2 v celoti razveljavil, saj naj bi ob odločanju o zahtevku za revizijo ugotovil, da je razpisna dokumentacija v posameznih delih neustrezna.

Iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage ugotavlja, da naročnik v postopku presoje utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka ni odločal v mejah le-tega, saj je kljub vlagateljevi zahtevi po razveljavitvi dela odločitve o oddaji javnega naročila, v okviru odločanja o zahtevku za revizijo, razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 2. Zato je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila št. JN9407/2008 z dne 5.11.2008 za sklop 2 v celoti razveljavi, kot je razvidna iz 1. točke izreka sklepa št. 044-04/08-03/11 z dne 14.1.2009, razveljavila v delu, ki presega vlagateljev predlog iz zahtevka za revizijo z dne 30.12.2008. Navedeno pomeni, da naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo z dne 14.1.2009 ostaja v veljavi, in sicer v tistem delu, v katerem je vsebovana le (ožja) odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2, predmetni revizijski postopek pa je tako zaključen.

Istočasno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo poleg predloga, naj se razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu 2, postavil tudi predlog, naj se njegova ponudba v tem sklopu izbere kot najugodnejša. V zvezi s to vlagateljevo zahtevo Državna revizijska komisija opozarja, da lahko vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN postavi le razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti, vendar v mejah zahtevka za revizijo) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Gre za odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, ki je sprejeta v revizijskem postopku kot postopku pravnega varstva in ki učinkuje inter partes, saj jo je naročnik v skladu z določbami ZRPJN dolžan vročiti le vlagatelju zahtevka za revizijo. Novo vsebinsko odločitev (npr. izbira novega najugodnejšega ponudnika, zavrnitev vseh ponudb, prekinitev postopka oddaje javnega naročila) naročnik sprejme v postopku oddaje javnega naročila (in ne v postopku pravnega varstva), pri čemer mora s svojo odločitvijo seznaniti vse sodelujoče v postopku oddaje javnega naročila. Zoper to novo odločitev pa je ponudnikom ponovno omogočeno uveljavljanje pravnega varstva v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.2.2009

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Državni zbor, šubičeva 4, 1000 Ljubljana
- DZS založništvo in trgovina d.d., Letališka 30, 1000 Ljubljana
- CONTAL d.o.o., Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana