018-014/2009 INFRA d.o.o.

Številka: 018-14/2009-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. odstavka 326. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) in 2. odstavka 325. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič kot predsednici senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Map-trade d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica, ki ga zastopajo odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles , Katarina Doles-Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.2.2009

ODLOČILA

Predlog vlagatelja z dne 6.2.2009 za izdajo dopolnilnega sklepa se kot neutemeljen zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 9.12.2008 pod številko objave JN10263/2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17.12.2008 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper pogoj razpisne dokumentacije v zvezi z referencami ponudnika. Vlagatelj je menil, da je naročnik v nasprotju s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) pogoj glede referenčnih poslov brez utemeljenega razloga vezal na dela, opravljena izključno na javni železniški infrastrukturi in zahteval potrditev referenc tudi s strani Slovenskih železnic d.o.o. kot upravljalca javne železniške infrastrukture, poleg tega znižal vrednost referenc na "smešno" nizke vsote glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Vlagatelj je zahteval razveljavitev spornega pogoja razpisne dokumentacije in po potrebi njegovo spremembo na način, da bo skladen določilom ZJN-2 in predmetu javnega naročila, ter povrnitev stroškov v višini 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 1500 odvetniških točk za študij zadeve, vse povečano za 20% DDV ter strošek plačane takse v višini 5.000,00 EUR.

Naročnik je 12.1.2009 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Državna revizijska komisija je 30.1.2009 sprejela sklep št. 018-14/2009-6, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodila in je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila "Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca", objavljenega na Portalu javnih naročil dne 9.12.2008 pod številko objave JN10263/2008, v 8. točki oddelka D. (Tehnična in kadrovska sposobnost) Navodil ponudnikom postavljeni pogoj razveljavila v delu, ki se nanaša na vezanost referenčnih del na javno železniško infrastrukturo in na potrditev vseh referenc s strani upravljavca javne železniške infrastrukture (Slovenske železnice d.o.o.). V preostalem delu je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen. V stroškovnem delu je Državna revizijska komisija vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, delno ugodila in naročniku naložila, da vlagatelju povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 4.434,93 EUR, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je zavrnila.

Državna revizijska komisija je 9.2.2009 prejela vlagateljev predlog za dopolnilni sklep z dne 6.2.2009. Vlagatelj v predlogu napada pravilnost izreka sklepa Državne revizijske komisije št. 018-14/2009-6 tako v vsebinskem kot v stroškovnem delu in meni, da bi morala Državna revizijska komisija njegovemu zahtevku za revizijo ugoditi v celoti in mu priznati povrnitev vseh stroškov postopka. Zato vlagatelj Državno revizijsko komisijo poziva na izdajo dopolnilnega sklepa za povrnitev priglašenih stroškov v celoti.

Po pregledu dokumentacije o revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska revizija vlagateljev predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrnila kot neutemeljen.

Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-14/2009-6 z dne 30.1.2009 odločila o vseh priglašenih stroških vlagatelja. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 3000 točk (Tar. št. 18 OT), povečano za 20% DDV, kar je po višini zneslo 1.652,40 EUR, in strošek plačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR. Skupna višina vlagatelju priznanih potrebnih stroškov je torej znašala 6.652,40 EUR, kar je ob 2/3 uspehu vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku zneslo 4.434,93 EUR. Ni pa vlagatelju priznala stroška za študij zadeve, saj je štela, da je ta že vključen v nagrado za sestavo zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je torej odločila o vseh priglašenih stroških vlagatelja s tem, da mu je na podlagi 3. odstavka 22. člena ZRPJN ter 154. člena ZPP, ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, v sorazmerju z njegovim doseženim uspehom v postopku priznala povrnitev 2/3 potrebnih priglašenih stroškov, nastalih z revizijo.

S svojim predlogom vlagatelj torej predlaga, naj Državna revizijska komisija ponovno odloči o stroških, čeprav je Državna revizijska komisija o njih že odločala.

Po določbi 1. in 2. odstavka 325. člena ZPP, ki se smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil (peti odstavek 3. člena ZRPJN), lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, sodišče pa prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe zavrže oziroma zavrne brez naroka.

Ker je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-14/2009-6 z dne 30.1.2009 odločila o vseh stroških, o katerih bi morala odločiti s svojim sklepom, je vlagateljev predlog za izdajo dopolnilnega sklepa v skladu z 2. odstavkom 325. člena ZPP, ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.2.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
â"˘ Odvetnik Bojan Makovec, Kolodvorska 6, Domžale
â"˘ INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.