018-026/2009 Občina Ajdovščina

Številka: 018-26/2009-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) in 1. odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za objavo občinskih informacij v lokalnem časopisu, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga vlagatelja o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 12.2.2009

ODLOČILA

Predlog vlagatelja po 4. odstavku 11. člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila "Občinske informcije v lokalnem časopisu", se zavrže.

Obrazložitev

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.1.2009 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo Odločitev o oddaji naročila z dne 7.1.2009.

Z vlogo z dne 4.2.2009 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za delno zadržanje aktivnosti naročnika pri izvedbi predmetnega javnega naročila. Iz vlagateljevega predloga gre razbrati, da želi vlagatelj z njim preprečiti, da bi naročnik v predmetnem javnem naročilu ponudniku Ksantippe d.o.o., Brje 87, Dobravje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) dopustil izdajo lokalnega časopisa za mesec januar v prvi polovici februarja, saj to bistveno odstopa od razpisnih pogojev.

Državna revizijska komisija je 6.2.2009 vlagatelja pozvala, da ji predloži dokazilo o tem, da je predlog o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila posredoval tudi naročniku, kot mu to nalaga 6. odstavek 11. člena ZRPJN. Vlagatelj je zahtevano dokazilo predložil 12.2.2009.

Po prejemu vlagateljevega predloga za sprejem sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s 1. in 2. odstavkom 11. člena ZRPJN vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila in naročnik lahko kljub vloženemu zahtevku za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, vendar pa ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN pa določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Ta predlog lahko vlagatelj vloži na Državno revizijsko komisijo kadarkoli po vloženem zahtevku za revizijo.

Glede na vlagateljeve navedbe v predlogu z dne 4.2.2009 gre razumeti, da želi vlagatelj s svojim predlogom za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila preprečiti sklenitev pogodbe o oddaji naročila med naročnikom in izbranim ponudnikom, na podlagi katere bi izbrani ponudnik lahko izvajal dejanja v zvezi s predmetom javnega naročila, kot so zbiranje in oblikovanje informacij in zadev z območja Občine Ajdovščina in oblikovanje in distribucijo časopisa v letu 2009.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o izbiri ponudnika vložil zahtevek za revizijo. V tem primeru že zakon sam naročniku preprečuje sklenitev pogodbe o oddaji naročila (2. odstavek 11. člena ZRPJN) in je vlagateljev predlog po 4. odstavku 11. člena ZRPJN za zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila brezpredmeten oziroma vlagatelju za vložitev tega predloga v skladu s 1. odstavkom 274. člena ZPP (ki se po 5. odstavku 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN), ni mogoče priznati pravnega interesa. Namreč, v skladu s sodno prakso mora vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, izkazati pravni interes. Ta se kaže v tem, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči (Sklep II Ips 475/95). Vlagatelj pa je to pravno korist (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila) dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v konkretnem primeru vlagatelju v skladu z 1. odstavkom 274. člena ZPP, ki se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN (5. odstavek 3. člena ZRPJN), ni mogoče priznati pravnega interesa za vložitev predloga za zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila. Zato je Državna revizijska komisija predlog vlagatelja po 4. odstavku 11. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SEDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 12.2.2009


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
â"˘ NOVA NOVA d.o.o., Goriška cesta 17, Ajdovščina
â"˘ Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana