018-021/2009 JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o.

Številka: 018-021/2009-4

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov in članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje naročila "Obnova vodovoda in kanalizacije na Brodu - zahodno od Tacenske" in na podlagi vloge "IZJAVA O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 30. decembra 2008, ki jo je vložil gospodarski subjekt GRATEL, d. o. o., Skorba 40, 2251 Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09. februarja 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba, kot izhaja iz vlagateljeve vloge "IZJAVA O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 30. decembra 2008, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09. septembra 2008 sprejel "s k l e n i l a: o začetku postopka oddaje javnega naročila", številka JN 80 G/08, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za obnovo vodovoda in kanalizacije na Brodu - zahodno od Tacenske (v nadaljnjem besedilu: naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN8443/2008, dne 06. oktobra 2008 (spletna povezava http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp"IzpObrazec=53238).

Naročnik je dne 13. novembra 2008 izdal "Obvestilo o izidu javnega razpisa", številka JN 80 G/08 - 27023 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se kot najugodnejša ponudba za oddajo predmetnega naročila izbere ponudba ponudnika "Prenova-gradbenik d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-šentvid" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. novembra 2008, dne 24. novembra 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal "PISNO OPOZORILO PONUDNIKA na osnovi 2. odst 83. člena ZJNVETPS", z dne 21. novembra 2008 (v nadaljnjem besedilu: pisno opozorilo na odločitev naročnika o oddaji naročila).

Naročnik je dne 01. decembra 2008 izdal "Odgovor na pisno opozorilo ponudnika", številka JN 80 G/08 - 27023, v katerem je vlagatelja obvestil, da â??"svoje odločitve ne bo spremenil." (v nadaljnjem besedilu: odločitev glede pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila).

Vlagatelj je odločitev glede pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 08. decembra 2008, dne 09. decembra 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo "ZAHTEVA ZA REVIZIJO" z dne 09. decembra 2008, ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na njej, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj ugotavlja, da je odločitev naročnika o oddaji naročila (v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejše ponudbe) nezakonita in nepravilna, zato (primarno) zahteva, da
1. naročnik spremeni odločitev o oddaji naročila in kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo vlagatelja, vlagatelju pa povrne "stroške tega postopka",
podredno (podrejeno) pa vlagatelj predlaga, da
2. naročnik odstopi zahtevek za revizijo Državni revizijski komisiji. Od slednje vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter "povrnitev stroškov", ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja.

V zahtevku za revizijo vlagatelj nadalje (v zelo skrajšanem in strnjenem povzetku) zatrjuje, da
âˆ" je odločitev naročnika o oddaji naročila nezakonita in nepravilna,
âˆ" je naročnik kot edino merilo za izbiro (izbor) ponudbe v postopku oddaje predmetnega naročila določil skupno ponudbeno ceno (za obnovo vodovoda in kanalizacije) brez davka na dodano vrednost in brez ocenjenih del. Vlagatelj navezuje, da je bila pri odpiranju ponudb ponudbena cena vlagatelja za 14.065,02 eura nižja od ponudbene cene ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, po tem, ko je naročnik pri ocenjevanju ponudb dodal še dodatno merilo (odbitek obračuna po dejanskih stroških), pa je postala ponudbena cena ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, za 8.221,78 eura ugodnejša od ponudbene cene vlagatelja. Vlagatelj ob doslej navedenem še dodaja, da je povsem arbitraren, nejasen in samovoljen tudi sam način odbitka (obračuna po dejanskih stroških), kar je po prepričanju vlagatelja v nasprotju z zahtevo, da morajo biti merila objektivna (alineja b) prvega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS - in prvi odstavek 48. člena ZJNVETPS),
âˆ" je aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 23. decembra 2008 izdal "Odločitev o zahtevku za revizijo", številka JN 80 G/08 -, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zavrgel pa je tudi zahtevano "vrnitev stroškov za vplačano takso" in "povrnitev odvetniških stroškov" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik nadalje (v zelo skrajšanem in strnjenem povzetku)
âˆ" povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo,
âˆ" navaja dejstva, povezana z oddajo predmetnega naročila,
âˆ" zatrjuje, da je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel po poteku prekluzivnega procesnega roka, ki ga določa prvi odstavek 12. člena ZRPJN, zato je v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN ugotovil, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno in ga je z odločitvijo o zahtevku za revizijo zavrgel. Naročnik ob navedenem dodaja, da je sicer prejel vlagateljevo pisno opozorilo na odločitev naročnika o oddaji naročila, na katero pa je podal svoj odgovor in v njem zavrnil kakršnokoli spremembo svoje odločitve o oddaji naročila. Po mnenju naročnika posredovano pisno opozorilo na odločitev naročnika o oddaji naročila v primeru, da naročnik ne spremeni svoje odločitve (o oddaji naročila), nima nikakršnega vpliva na morebitno pretrganje roka za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik se pri tem sklicuje na sklep Državne revizijske komisije številka 018-120/2008-4, izdan dne 26. avgusta 2008.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, po pooblaščencu prejel dne 05. januarja 2009, osebno pa, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 30. decembra 2008. Vlagatelj je dne 30. decembra 2008, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "IZJAVA O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 30. decembra 2008, ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na omenjeni vlogi, prejel dne 05. januarja 2009.

Naročnik je z dopisom "Predaja dokumentacije v zvezi z zahtevkom za revizijo postopka za javni razpis" številka JN 80 G/08 - 27023, izdanim dne 22. januarja 2009, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega naročila, ki izhaja iz spiska priložene dokumentacije, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega naročila ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo "v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN" zavrgel (zavrgel pa je tudi zahtevano "vrnitev stroškov za vplačano takso" in "povrnitev odvetniških stroškov"), saj ga je, kot zatrjuje sam, prejel "po poteku prekluzivnega roka". Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo zapisal naslednji pravni pouk: "V skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN naročnik poziva vlagatelja, da mu najkasneje v treh (3) dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Če vlagatelj zahtevka ne bo pisno sporočil, da bo nadaljeval postopek ali pa bo to sporočil po poteku tridnevnega roka se šteje, da je zahtevek umaknjen, o čemer bo naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije.".

Državna revizijska komisija v povezavi z doslej navedenim ugotavlja, da je iz odločitve o zahtevku za revizijo nesporno razvidno, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, saj naj bi bil slednji po naročnikovem prepričanju vložen prepozno. ZRPJN v 13. členu "Predhodni preizkus zahtevka za revizijo" določa, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN (prvi odstavek 13. člena ZRPJN). Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh (drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Ker je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, pravno sredstvo zoper sklep, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, pa je pritožba, ki se v treh dneh od prejema omenjenega sklepa vloži na Državno revizijsko komisijo (drugi odstavek 13. člena ZRPJN), je pravni pouk, ki ga je naročnik podal v odločitvi o zahtevku za revizijo, napačen.

Državna revizijska komisija je že v več svojih sklepih, na primer
- v sklepu številka 018-155/2007-5, izdanem dne 30. maja 2007 (drugi odstavek na strani 3),
- v sklepu številka 018-015/2007-45-0176, izdanem dne 22. januarja 2007 (peti odstavek na strani 3),
- v sklepu številka 018-487/06-42-2320, izdanem dne 19. januarja 2007 (šesti odstavek na strani 4),
zapisala, da napačen pravni pouk ne more iti v škodo vlagatelju. Smiselno zelo podoben zaključek (da napačen pravni pouk o pravici do pritožbe - kot pravnega sredstva - ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna) izhaja tudi iz sklepa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, številka II Ips 488/2002, izdanega dne 25. septembra 2003. V posledici navedenega in ob upoštevanju dejstva, da je vlagatelj (dosledno) sledil pravnemu pouku naročnika, ki ga je slednji podal v odločitvi o zahtevku za revizijo, ter v zakonitem roku treh dni, šteto od dne prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo "IZJAVA O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 30. decembra 2008, je Državna revizijska komisija omenjeno vlagateljevo vlogo (po vsebini) štela kot pravočasno vloženo pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN.

Prvi odstavek 12. člena "Vložitev zahtevka za revizijo" ZRPJN določa, da se zahtevek za revizijo "lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.". Državna revizijska komisija povzema, da iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da je (po odločitvi o dodelitvi naročila) rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Omenjeni zakoniti rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo je po njegovi pravni naravi šteti za prekluzivni procesni rok, kar pomeni, da ponudnik po izteku tega roka izgubi pravico uveljavljati pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje določenega (javnega) naročila. Skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN mora namreč naročnik, kot je bilo to zapisano že doslej, v primeru, če ugotovi, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno, slednjega s sklepom zavreči. Če tega ne stori že naročnik, zahtevek za revizijo v takem primeru na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena "Odločitev Državne revizijske komisije" ZRPJN zavrže Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija nadalje izpostavlja, da iz drugega odstavka 83. člena "(odločitev o oddaji naročila)" ZJNVETPS izhaja, da lahko naročnik na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od dneva prejema obvestila o oddaji naročila, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo, skladno določbi prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS. Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da pisno opozorilo na odločitev naročnika o oddaji naročila vpliva na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo le v primeru, če naročnik na njegovi podlagi razveljavi prvotno odločitev o oddaji (javnega) naročila in sprejme novo. Le v navedenem primeru teče nov rok za vložitev zahtevka za revizijo in sicer od dne prejema nove (spremenjene) odločitve o oddaji naročila. V primeru, če naročnik svoje odločitve o oddaji naročila ne spremeni, teče desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dne prejema (prvotne) odločitve o oddaji naročila, ne pa od prejema morebitnega obvestila naročnika, da svoje odločitve o oddaji naročila ne bo spreminjal. Podobno je Državna revizijska komisija, kot to v odločitvi o zahtevku za revizijo utemeljeno opozarja naročnik, zapisala že v svojem sklepu številka 018-120/2008-4, izdanem dne 26. avgusta 2008 (tretji odstavek na strani 3 - čeprav je bil omenjeni sklep izdan v navezavi na drugi odstavek 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) gre ugotoviti, da sta si določba drugega odstavka 79. člena ZJN-2 in določba drugega odstavka 83. člena ZJNVETPS identični), pa tudi v več drugih svojih sklepih, na primer
- v sklepu številka 018-106/2008-5, izdanem dne 07. avgusta 2008 (prvi odstavek na strani 4 - čeprav je bil omenjeni sklep izdan v navezavi na drugi odstavek 79. člena ZJN-2 gre ugotoviti, da sta si določba drugega odstavka 79. člena ZJN-2 in določba drugega odstavka 83. člena ZJNVETPS identični),
- v sklepu številka 018-263/2007-8, izdanem dne 30. oktobra 2007 (tretji odstavek na strani 5).

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v odstopljeno ji dokumentacijo postopka oddaje predmetnega naročila in dokumentacijo postopka revizije postopka oddaje predmetnega naročila ugotovila, da je vlagatelj odločitev o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 20. novembra 2008, dne 24. novembra 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal pisno opozorilo na odločitev naročnika o oddaji naročila. Naročnik je dne 01. decembra 2008 izdal odločitev glede pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila, iz katere jasno izhaja, da je naročnik "po preučitvi poziva"â?? (to je po preučitvi pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila; smiselno navezala Državna revizijska komisija) â??"zaključil, da so navedbe vlagatelja neutemeljene, zato svoje odločitve ne bo spremenil.". Naročnik torej svoje odločitve o oddaji naročila na podlagi prejetega pisnega opozorila vlagatelja na odločitev naročnika o oddaji naročila ni spremenil, prav tako pa ni sprejel nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev glede pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 08. decembra 2008, dne 09. decembra 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal zahtevek za revizijo. Ob smiselni uporabi 111. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3, Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 45/2008 - ZArbit, 45/2008, 111/2008 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 121/2008 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje (javnih) naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, je potrebno ugotoviti, da je v konkretnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega naročila kot prvi dan, ko je začel teči rok za vložitev zahtevka za revizijo, šteti 21. november 2008, kot zadnji dan roka pa 30. november 2008. Ker je zadnji dan roka (30. november 2008) nedelja, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika (četrti odstavek 111. člena ZPP), to je, kot je v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo pravilno ugotovil že naročnik, dne 01. decembra 2008.

Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, če pa se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (prvi in drugi odstavek 112. člena ZPP). Vlagatelj je, kot je Državna revizijska komisija to ugotovila že doslej in kot to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, zahtevek za revizijo na pošto priporočeno s povratnico oddal dne 09. decembra 2008, torej po izteku prekluzivnega procesnega roka desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo, ki izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN in je iztekel dne 01. decembra 2008.

Ob doslej zapisanem gre opozoriti, da ima drugačne posledice na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS, vendar slednja (kot je razvidno iz odstopljene dokumentacije) v predmetnem postopku oddaje naročila ni bila vložena. Vlagatelj v pisnem opozorilu na odločitev naročnika o oddaji naročila tudi navaja, da ga vlaga na podlagi drugega odstavka 83. člena ZJNVETPS ("PISNO OPOZORILO PONUDNIKA na osnovi 2. odst 83. člena ZJNVETPS"), obenem pa v njem izrecno zahteva (le), da naročnik "spremeni odločitev o izbiri ponudnika", zaradi česar vlagateljevega pisnega opozorila na odločitev naročnika o oddaji naročila tudi po njegovi vsebini ni mogoče obravnavati kot zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo "IZJAVA O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 30. decembra 2008, ki jo je (po vsebini) štela kot pravočasno vloženo pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, na podlagi druge alineje drugega odstavka 23. člena "Odločitev Državne revizijske komisije" ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09. februarja 2009Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
- odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, 1000 Ljubljana
- PRENOVA - GRADBENIK, d. o. o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-šentvid
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana