018-020/2009 Občina Brda

Številka: 018-020/2009-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline - oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili družbi Cestno podjetje Kranj, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj in Ginex International, d. o. o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki ju zastopata Zmago Marovt, odvetnik v Ljubljani, in mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih (v nadaljevanju: naročnik), 5. 2. 2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline - oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je 22. 8. 2008 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod številko objave JN 7122/2008, in Uradnem listu Evropske unije z dne 23. 8. 2008, pod številko objave 2008/S 163-220090.

Naročnik je 17. 12. 2008 sprejel odločitev, da kot najugodnejšo izbere ponudbo ponudnika Primorje, d. d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki nastopa s partnerjem CPG, d. d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica. Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 12. 2008 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil z odločitvijo št. 3542-0013/2007-35 z dne 13. 1. 2009 tako, da ga je zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je z obvestilom z dne 15. 1. 2009 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo", brez datuma, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 5. 2. 2009, umaknil zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije). V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 5. 2. 2009

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih,
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana,
- odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana,
- Primorje, d. d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
- CPG, d. d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.