018-015/2009 Slovenska turistična organizacija

Številka: 018-015/2009-16

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom za "izbor izvajalca za nov kreativni koncept in oblikovalsko izvedbo oglasov, plakatov, naslovnic in tipičnega preloma prospektov, spletnih strani, promocijskih in poslovnih tiskovin ter promocijskih izdelkov v skladu s Turistično znamko Slovenije" in v zvezi z vlogo, poimenovano "Ardi d.o.o./Slovenska turistična organizacija - zahtevek za revizijo - URGENCA", z dne 16. 1. 2009, ki jo gre šteti kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, ki jo je vložil vlagatelj Ardi inženiring, d. o. o., Mivka 25, Ljubljana, ki ga zastopa Anton Nosan, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju. vlagatelj), v zvezi z ravnanjem naročnika Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 2. 2009 soglasno

ODLOČILA

Vloga, poimenovana "Ardi d.o.o./Slovenska turistična organizacija - zahtevek za revizijo - URGENCA", z dne 16. 1. 2009, ki jo gre šteti kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 31. 7. 2008 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod številko objave JN6576/2008.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o neoddaji javnega naročila" št. 24/2008 - JR/BČ z dne 15. 10. 2008 gospodarske subjekte, ki so predložili ponudbe, obvestil, da se "javno naročilo za dobavo ''Izbor izvajalca za nov kreativni koncept in oblikovalsko izvedbo oglasov, plakatov, naslovnic in tipičnega preloma prospektov, spletnih strani, promocijskih in poslovnih tiskovin ter promocijskih izdelkov v skladu s Turistično znamko Slovenije'' â?? ne odda", nato je z dokumentom "Povabilo ponudniku k sodelovanju v postopku s pogajanji ter navodila za sodelovanje v postopku s pogajanji" št. 24/2008 - JR/BČ/pogajanja z dne 21. 10. 2008 štiri gospodarske subjekte (med njimi je tudi vlagatelj) povabil k oddaji ponudbe in z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. JN 24/2008 - JR/BČ/pogajanja z dne 10. 11. 2008 gospodarske subjekte, ki so predložili ponudbe v postopku s pogajanji (med njimi je tudi vlagatelj), obvestil, da se "kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi" izbere AV studio, d. o. o., Koroška cesta 55, Velenje.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008, v katerem poleg povračila stroškov predlaga, da "naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 10.11.2008 št JN 24/2008-RJ/BČ skozi pogajanja ter naročniku naloži ponovno izvedbo javnega natečaja", in naročniku očita kršitev 7., 9., 48., 78. in 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008).

Vlagatelj je 16. 1. 2009 na Državno revizijsko komisijo vložil vlogo, poimenovano "Ardi d.o.o./Slovenska turistična organizacija - zahtevek za revizijo - URGENCA", ki jo gre zaradi vsebine šteti kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po drugem odstavku 16. člena ZRPJN. V tej vlogi vlagatelj namreč navaja, da je 21. 11. 2008 vložil zahtevek za revizijo, da "[d]o danes vlagatelj ni prejel nobenega obvestila s strani Slovenske turistične organizacije â??" in da "[n]aprošam vas za odločitev â??". Državna revizijska komisija je to vlagateljevo vlogo prejela 19. 1. 2009.

Z dopisom št. 018-015/2009-4 z dne 20. 1. 2009 je Državna revizijska komisija naročnika pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo, z dopisom št. 018-015/2009-5 z dne 20. 1. 2009 pa je pozvala vlagatelja, naj ji odstopi povratnico, na katero se sklicuje v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je 22. 1. 2009 v vednost prejela dopis z dne 20. 1. 2009, s katerim naročnikov pooblaščenec poziva vlagateljevega pooblaščenca, naj mu predloži "dokazilo, da je družba Ardi inženiring d.o.o. dne 21.11.2008 v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja vložila zahtevek za revizijo, saj po naši evidenci le-tega nismo prejeli".

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 23. 1. 2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 26. 1. 2009, odstopil del dokumentacije in pojasnil, "[k]er nas družba Ardi inženiring d.o.o., ni obvestila o vloženem zahtevku za revizijo za predmetno javno naročilo, vam ne moremo poslati dokumentacije postopka revizije predmetnega javnega naročila".

Ob upoštevanju naročnikovih vlog z dne 20. 1. 2009 in 23. 1. 2009 ter dejstva, da do 27. 1. 2009 Državna revizijska komisija ni prejela še ničesar od vlagatelja, je Državna revizijska komisija z dopisom št. 018-015/2009-10 z dne 27. 1. 2009 vlagatelja znova pozvala na predložitev povratnice oziroma dokazila o tem, kako oziroma kdaj je zahtevek za revizijo z dne 21. 11. 2008 vložil pri naročniku. Ob tem je Državna revizijska komisija z dopisom št. 018-015/2009-11 z dne 27. 1. 2009 pozvala naročnika, naj odstopi še dodatno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je 2. 2. 2009 prejela dopis vlagateljevega pooblaščenca z dne 30. 1. 2009, v katerem navaja, da je "ob iskanju dokazila o oddaji zahtevka za revizijo naročniku ugotovil[i], da je pri odpremi zahtevka za revizijo prišlo do očitne pomote, saj je bil zahtevek za revizijo poslan direktno na" naslov Državne revizijske komisije "ter v vednost Ministrstvu za finance, po očitni pomoti pa ni bil poslan naročniku tako kot je navedeno v sami vlogi", da je pred naročnikom vložil predlog za vrnitev v prejšnje stanje in da je "obenem ponovno predložil[i] celoten zahtevek za revizijo".

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 29. 1. 2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 2. 2. 2009, odstopil še del zaprošene dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb je Državna revizijska komisija zaključila, da molk naročnika ni izkazan.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj sodeloval v postopku javnega natečaja in da je vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o izbiri ponudbe kreativnih rešitev ponudnika AV studio, d. o. o., Koroška cesta 55, Velenje, vendar ga, kot priznava vlagatelj(ev pooblaščenec) v dopisu z dne 30. 1. 2009, čeprav je v zahtevku za revizijo navedel, da ga je vložil pri naročniku (z vpogledom na zadnjo stran zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj zapisal "Poslano: Naročnik - 1x - priporočeno s povratnico"), ni vložil pri naročniku, ampak ga je poslal Državni revizijski komisiji in v vednost Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance (s preverbo podatkov pri Ministrstvu za finance je Državna revizijska komisija ugotovila, da je Ministrstvo za finance zahtevek za revizijo skupaj z vlagateljevim dopisom prejelo 24. 11. 2008). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da vlagatelj ni ravnal tako, kot to določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN (Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku.), zaradi česar naročniku tudi ni mogoče očitati opustitve odločanja o zahtevku za revizijo v roku iz 16. člena ZRPJN. Po pregledu dokumentacije Državna revizijska komisija zaključuje, da molk naročnika sploh ni nastal in tudi ni mogel nastati, zato vlagateljeve vloge, poimenovane "Ardi d.o.o./Slovenska turistična organizacija - zahtevek za revizijo - URGENCA", z dne 16. 1. 2009, ki jo gre zaradi vsebine šteti kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, ni mogoče sprejeti v obravnavo. Državna revizijska komisija jo je zato skladno s 23. členom ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2. 2. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Anton Nosan, Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana,
- AV studio, d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.