018-164/2008 Mariborska razvojna agencija p.o.

Številka: 018-164/2008-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Priprava študije upravičenosti in izvedljivosti z analizami stroškov in koristi za Gospodarsko središče Oreh v Podravju - Logistični center Maribor", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.11.2008

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 3.10.2008, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.7.2008 sprejel sklep o začetku postopka in dne 7.8.2008 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6749/2008, Obvestilo o naročilu "Priprava študije upravičenosti in izvedljivosti z analizami stroškov in koristi za Gospodarsko središče Oreh v Podravju - Logistični center Maribor". Dne 23.9.2008 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 3.10.2008, vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja končni naročnikovi odločitvi in izpostavlja da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in temu posledično nepopolna. Namreč med pogoji, določenimi v 4.2. točki razpisne dokumentacije, so določeni tudi tehnični pogoji oz. sposobnost ponudnika. Vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik sicer v svoji ponudbi predložil načrt dela, vendar slednji ne vsebuje najmanj tistih zahtev, ki jih je v ponudbi naročnik zahteval kot obvezne. V načrtu dela niso po fazah navedene zahtevane vsebine, saj pri I. fazi manjka navedba referenčnih projektov za izvedbo aktivnosti, prav tako pa se kot predviden rezultat aktivnosti ne omenja načrt del. Vlagatelj zato dvomi, da bo izbrani ponudnik lahko brez korektnega in vsebinsko popolnega načrta dela pravočasno in v relativno kratkem roku 60 dni strokovno izvedel. V nadaljevanju vlagatelj opozarja tudi na neprimernost referenc izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč navaja zgolj eno izmed referenčnih potrdil, in sicer referenčno potrdilo za izvedbo "Čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura povodja centralne Save"-kohezijski sklad- v vrednosti 13.886.000,00 EUR v letu 2005. Navedeno potrdilo je potrdila gospodarska družba Hidroinženiring d.o.o., ki pa ni uvrščena na seznam izvajalcev javnih služb in tako ne more pridobiti sredstva iz Kohezijskega sklada. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 17.10.2008 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da iz načrta dela, ki je bil predložen k ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik zatrjuje, da je povsem zadoščeno zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj ni bilo predpisano, da je potrebno minimum aktivnosti umestiti in podrobneje obrazložiti v načrtu dela, marveč da načrt vsebuje zgolj zahtevane alineje. Glede referenc naročnik ugotavlja, da je predpisani obrazec št. 9, ki ga je predložil izbrani ponudnik, ustrezno izpolnjen in ustreza kriterijem razpisa. Poleg tega je izbrani ponudnik predložil večje število referenc, kot vlagatelj. Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.10.2008, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem vlagatelj pojasnjuje, da naročnik ni prepričan, ali so reference v vseh fazah res identične, marveč zgolj navaja, da so reference zgolj identične.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.10.2008, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29.10.2008, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je načrt dela v ponudbi izbranega ponudnika izdelan v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in ali izbrani ponudnik razpolaga z zahtevano referenco.

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) pojem nepravilne ponudbe definira v 19. točki 1. odstavka 2. člena, v katerem nepravilno ponudbo določa kot tisto ponudbo, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Skladno s 3. odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Tehnično sposobnost ureja zakon v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri tehnično sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z 2. in 3. odstavkom tega člena.

Naročnik je pod točko 4.2. razpisne dokumentacije po poglavjem "Tehnični pogoji oziroma sposobnost ponudnika" zahteval:

"Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki so razvidne iz naslednjih pogojev:
â"˘ izkazovati znanja in izkušnje na področju izdelave finančno-ekonomskih analiz, skladno z nacionalno zakonodajo in EU zakonodajo s poudarkom na izdelavi cost-benefit analiz na osnovi Smernic cost-benefit analiz EU; t.j. ponudnik mora izkazati, da je že izdeloval cost-benefit analize za "velike projekte (vrednost projekta > 10 milijonov EUR)" za vsaj 2 (dva) velika projekta, in sicer:
o Za vsaj 2 (dva) velika projekta Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023
ali
o Za vsaj 2 (dva) velika projekta "(vrednost projekta Kohezijski sklad > 10 milijonov EUR, vrednost projekta ISPA > 5 milijonov EUR)" v zadnjih 5 (petih) letih, ki sta že pridobila sredstva sofinanciranja finančnih instrumentov (ISPA, Kohezijski sklad) EU.
ali
o Za vsaj 1 (en) velik projekt Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in vsaj 1 (en) velik projekt "(vrednost projekta Kohezijski sklad > 10 milijonov EUR, vrednost projekta ISPA > 5 milijonov EUR)" v zadnjih 5 (petih) letih, ki je že pridobil sredstva sofinanciranja finančnih instrumentov (ISPA, Kohezijski sklad) EU v zadnjih 5 (petih) letih, ki so že pridobili sredstva sofinanciranja finančnih instrumentov (ISPA, Kohezijski sklad) EU; in

â"˘ Izkazovati znanja in izkušnje na področju poznavanja nacionalnih sektorskih razvojnjih dokumentov in predvsem nacionalnih dokumentov, predloženih Evropski komisij za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike EU 2007-2013, t.j. Nacionalni strateški referenčni okvir1 (2007-2013) (NSRO), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje (2007-20132) (OP RR),â??..
â??.
Ponudnik je kot obvezen del ponudbe dolžan predložiti načrt dela, ki vsebuje najmanj:
-opis posamičnih aktivnosti,
-predvideni rezultati aktivnosti,
-navedba skupine strokovnjakov, ki bo pri aktivnosti sodelovala,
-časovni okvir poteka aktivnosti,
-referenčni projekti za izvedbo aktivnosti,
-ocenjeni stroški aktivnosti."

Državna revizijska komisija je glede vlagateljevih očitkov o nepopolnosti predloženega načrta dela v celoti sledila naročnikovim trditvam, ki pravi, da načrt dela izbranega ponudnika vsebuje vse zahtevane elemente. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da sporni načrt dela vsebuje vse zgoraj zahtevane alineje in pri tem ne sprejema vlagateljeva zatrjevanja, da so v načrtu dela pri prvi fazi pomanjkljivosti v zvezi z navedbo referenčnih projektov za izvedbo aktivnosti. Iz razpisne dokumentacije namreč jasno ne izhaja, da mora ponudnik kot obvezni del ponudbe predložiti načrt dela za vse predvidene faze. Pri tem gre ugotoviti, da naročnik ni predvidel nobenega vzorca ali obrazca, iz katerega bi bilo jasno razvidno, kakšna mora biti celostna podoba zahtevanega načrta. Poleg tega iz priložene Projektne naloge "gospodarsko središče Oreh v Podravju" (str. 10) izhaja, da naročnik šele predvideva, da bodo aktivnosti potekale v treh fazah, kar pomeni, da se lahko ob sklenitvi pogodbe pojavi potreba tudi po več fazah, navedeno pa nikakor ne sme vplivati na veljavnost sklenjene pogodbe. Poleg tega so morale stranke že v okviru splošnih določb iz 4.2 točke razpisne dokumentacije in obrazca 9 predložiti zahtevane referenčne projekte, iz katerih je razvidna njihova usposobljenost za izvedbo predmetnega projekta in jih je izbrani ponudnik v svojem predloženem načrtu dela zgolj ponovno povzel. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija presodila, da vlagatelj ni uspel izkazati pomanjkanje sposobnosti izbranega ponudnika za izvedbo predmetnega naročila.

Glede vlagateljevega ugovora o neprimernosti predložene reference za izvedbo projekta "Čistilne naprave in kanalizacijske infrastrukture povodja centralne Save" Državna revizijska komisija prav tako ni sledila vlagateljevim navedbam in se pri tem tudi ni spuščala v nadaljnjo presojo o njeni veljavnosti oz. neveljavnosti. Pri tem gre namreč ugotoviti, da vlagatelj izpodbija zgolj eno izmed referenčnih potrdil, vendar pa iz obrazca 9 ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik predložil skupaj osem referenc v zgoraj zahtevanih vrednostih. Kar pomeni, da tudi če bi se izkazale vlagateljeve navedbe o neveljavnosti izpodbijane reference za resnične, slednje dejstvo ne bi imelo vpliva na pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, saj preostale reference zgoraj navedene naročnikove pogoje izpolnjujejo. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 2.500 EUR odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 11.11.2008

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič,
Vročiti:
- družba IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana,
- Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, Maribor,
- CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.