018-153/2008 RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

Številka: 018-153/2008-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Priprava študije izvedljivosti in upravičenosti projekta gospodarsko središče Perspektiva na Notranjskem kor celote in študij izvedljivosti z analizami stroškov in koristi za posamezne vsebinsko zaključene podprojekte", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.10.2008

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 19.9.2008 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.199,13 EUR, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi 8.8.2008 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN6762/2008, popravek obvestila pa 22.8.2008 pod št. objave JN7139/2008.

Z Obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008 je naročnik vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je za izvedbo javnega naročila izbral ponudnika IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Proti odločitvi o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008, je vlagatelj z vlogo z dne 19.9.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita nezakonito ravnanje pri sprejemu prej omenjene odločitve. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik oddal neprimerno ponudbo, zato bi jo moral naročnik kot nepopolno izločiti. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal, da se razveljavi Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008 in da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je 6.10.2008 izdal sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo zaradi ugotovitve, da izbrani ponudnik ni oddal popolne ponudbe, ugodil in v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila z obrazložitvijo, da je bila razveljavitev celotnega postopka potrebna iz časovnih razlogov. Naročnik pojasni, da je končni rok za oddajo študij, ki so predmet javnega naročila, 20.11.2008 in v kolikor bi postopek izvedbe javnega naročila potekal brez zapletov, bi ostala za izdelavo študij dobra dva meseca časa, kar je glede na izkušnje drugih regij izredno kratek rok za izvedbo tako zahtevnih študij. Zaradi podaljšanja obravnavanega postopka, ki še ni končan in zato še ne omogoča podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, pa je nemogoče pričakovati, da bo v času, ki bi ostal na voljo za izvedbo del, naloga kakovostno opravljena. Zato je naročnik zaključil, da bi v primeru nadaljevanja postopka javna sredstva bila porabljena neracionalno in negospodarno. V zvezi s povračilom stroškov vlagatelju je naročnik zapisal, da bo vlagatelju na njegovo pisno zahtevo, ki bo vsebovala znesek in navedbo transakcijskega računa, povrnil stroške revizijskega postopka v zakonitem roku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10.10.2008 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj nasprotuje odločitvi naročnika o razveljavitvi celotnega predmetnega postopka oddaje javnega naročila, saj naj bi naročnik s tako odločitvijo presegel meje zahtevka za revizijo, ki jih je vlagatelj postavil s svojim revizijskim predlogom. Vlagatelj oporeka tudi razlogom naročnika za razveljavitev postopka oddaje javnega naročila ter naročnikovi odločitvi o povrnitvi stroškov revizijskega postopka, saj v le-tej niso navedeni potrebni stroški, ki jih naročnik priznava kot potrebne.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Kot je razvidno iz naročnikovega sklepa z dne 6.10.2008, se je naročnik v revizijskem postopku opredelil do vseh domnevnih kršitev, ki mu jih je vlagatelj očital v zahtevku za revizijo, in (kot gre sklepati iz vsebine sklepa z dne 6.10.2008) ugotovil, da izbrani ponudnik ni oddal popolne ponudbe, zato je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil. Ker pa je naročnik mimo revizijskih navedb vlagatelja ugotovil še, da zaradi časovnih razlogov javnega naročila ne bo mogel izvesti, je razveljavil celoten postopek oddaje javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007-UPB3, 45/08; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, sodišče odloča v mejah postavljenih zahtevkov. Ker je vlagatelj v revizijskem zahtevku zahteval samo razveljavitev Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008, ne pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, je naročnik s tem, ko je v predmetnem revizijskem postopku odločil o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila, odločil izven okvirov predlaganega zahtevka, ki ga je postavil vlagatelj v revizijskem zahtevku. S tem pa je po presoji Državne revizijske komisije naročnik kršil 2. člen ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), saj je naročnik s to odločitvijo prekoračil meje vlagateljevega postavljenega revizijskega zahtevka. Glede na revizijski predlog vlagatelja bi moral naročnik ob ugotovljeni kršitvi v postopku oddaje javnega naročila s sklepom, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, razveljaviti le Obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008, ne pa celotnega postopka oddaje javnega naročila, saj slednji zahtevek ni bil postavljen.

Ker je bil zahtevek za revizijo v skladu s 17. členom ZRPJN odstopljen Državni revizijski komisiji, je Državna revizijska komisija nadaljevala postopek revizije (prvi odstavek 19. člena ZRPJN) in o zahtevku za revizijo odločila v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe iz Obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 10.10.2008) ocenila, da med strankama revizijskega postopka ni več sporno, da je izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila oddal nepopolno ponudbo, ki je naročnik ne bi smel izbrati kot najugodnejše. Vlagatelj v Obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo namreč ne oporeka naročnikovim ugotovitvam o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (ki jih je naročnik navedel v sklepu z dne 6.10.2008) niti njegovi odločitvi, da se zahtevku za revizijo ugodi, pač pa le njegovi odločitvi o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila (v kateri je po argumentu a maiori ad minus zajeta tudi razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008), za katero je Državna revizijska komisija že zgoraj ugotovila, da pomeni kršitev 2. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija ocenila, da med naročnikom in vlagateljem dejansko stanje, ki utemeljuje vlagateljev postavljen zahtevek, tj. razveljavitev odločitve o oddaji naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008, ni več sporno. Zato je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 19.9.2008 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 8.9.2008.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 200 odvetniških točk za vpogled v ponudbe, potne stroške glede vpogleda po 12/4 členu Odvetniške tarife, 80 odvetniških točk za odsotnost iz pisarne v času vpogleda, 100 odvetniških točk za konferenco z vlagateljem, 200 odvetniških točk za pregled zadeve, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV. V obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je vlagatelj priglasil še sledeče stroške: 3000 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, pri čemer glede na določbo 6. odstavka 22. člena ZRPJN o stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija.

V zvezi z povračilom stroškov revizijskega postopka vlagatelj v vlogi z dne 10.10.2008 upravičeno opozarja, da odločitev naročnika o stroških, kot izhaja iz 2. točke izreka sklepa z dne 6.10.2008, ne vsebuje niti navedbe stroškov, ki jih naročnik priznava kot potrebne, zaradi česar tak izrek ni izvršljiv. Zaradi navedenega je v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN o potrebnih stroških vlagatelja odločila Državna revizijska komisija s tem sklepom.

Državna revizijska komisija je vlagatelju v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) in ob upoštevanju vrednosti spora kot potrebne priznala sledeče stroške:
- strošek za plačano takso za revizijo v višini 2.500,00 EUR,
- stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 1200 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znese 660,96 EUR,
- materialne stroške v višini 2% do vrednosti 1000 odvetniških točk in v višini 1% od vrednosti 200 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znaša 10,09 EUR,
- stroške obvestila o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znese 27,54 EUR, ter
- materialne stroške obvestila o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v višini 2% do vrednosti 50 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znese 0,54 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava stroškov za vpogled v ponudbe, potnih stroškov glede vpogleda in stroške za čas odsotnosti iz pisarne v času vpogleda, saj ne gre za potrebne stroške, ki bi nastali z revizijo (3. odstavek 22. člena ZRPJN), stroški za pregled zadeve pa so zajeti že v vlagatelju priznanem strošku sestave zahtevka za revizijo.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.199,13 EUR, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.10.2008

Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
â"˘ RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka
â"˘ Odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana
â"˘ IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana