018-135/2008 Občina Mozirje

Številka: številka:018-135/2008-15

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 11. a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Državne revizijske komisije Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku revizije postopka oddaje naročila "Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, JN 6243/2008", začetega na podlagi zahtevka za revizijo podjetja Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, Mozirje (v nadaljevanju: naročnik ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila dne 06.10.2008

ODLOČILA

Predlogu naročnika po prvem odstavku 11a. člena ZRPJN za sprejem sklepa, da lahko sklene pogodbo o oddaji javnega naročila za "Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, JN 6243/2008"," se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je 22.07.2008 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, št. JN 430-0008/2008-S. Naročnik je 23.07. 2008 objavil obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6243/2008.
Dne 26.09.2008 je Državna revizijska komisija prejela naročnikovo vlogo z dne 25.09.2008, št. JN 430-0008/2008-11A/p, s katero je na podlagi prvega odstavka 11.a člena ZRPJN Državno revizijsko komisijo pozval, naj izda sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom. Naročnik v utemeljitev svojega predloga navaja, da bi bil z zadržanjem sklenitve pogodbe ogrožen javni interes. Gre za projekt, ki ima namen vzpostaviti povezavo do turističnega objekta Hotel Golte. Povečan turistični pretok na Golte in okolici bi posledično vplival na dodatne zaposlitvene možnosti in ustvaril nove zaposlitve v hotelu, ponudnikih zasebnih prenočišč in upravljalcem Alpinetuma (park alpskega cvetja). S rekonstrukcijo ceste se bo zagotovila prometna povezanost, ki bo omogočala učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu oz. dostopnost do storitev, delovnih mest in javnih funkcij, kakovost bivanja in izboljšanje dostopnosti do turističnih objektov. Nadalje naročnik v predlogu navaja, da je podlagi sklepa SlužbeVlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju:SVLR), št. 400-81/2008/722, z dne 09.07.2008 pridobil sredstva za sofinanciranje projekta, sklenjeno pa ima tudi pogodbo o sofinanciranju št. pogodbo št. C1536-08S330131, z dne 04.09.2008 (v nadaljevanju: pogodba). Na podlagi te pogodbe je naročnik pridobil namenska sredstva za sofinanciranje. Znesek bo nakazan na podlagi zahtevka, ki ga bo naročnik izstavil za upravičen znesek po pregledu upravičenosti izstavljene situacije. V kolikor naročnik nemudoma ne pristopi k podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom izvajalec ne bo mogel pravočasno realizirati del in izstaviti situacije za izvedena dela, zato obstaja velika verjetnost, da bo naročnik izgubil zagotovljena sredstva s strani SVLR. Z izgubo sredstev pa se rekonstrukcija ceste prestavi v nedorečeno prihodnost, saj naročnik ne more zagotoviti morebitnih izgubljenih sredstev. Naročnik ima za ta projekt iz strani SVLR odobren projekt v višini 777.716,67 EUR (brez DDV), iz sicer s strani SVLR 661.059,00 EUR, iz proračuna naročnika pa 116.657,67 EUR in celoten DDV, ponudba izbranega ponudnika pa je 670.412,49 EUR oz. 804.494,99 EUR z DDV. Naročnik poudarja, da ne obstaja nikakršna možnost, da se javno naročilo odda vlagatelju, saj je bila njegova ponudba spoznana za nesprejemljivo in dodaja, da je razpis začel dovolj zgodaj, saj je prvi razpis objavil že 09.05.2008.
Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 29.09 .2008 naročnika pozvala, naj izkaže, da je skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZRPJN predlog posredoval tudi vlagatelju. Državna revizijska komisija je dne 02.10.2008 prejela dopis naročnika, iz katerega izhaja, da je naročnik šele po pozivu Državne revizijske komisije vlagatelju dne 30.9.2008 posredoval predlog po 11.a členu ZRPJN.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 11.a člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija tehtala, ali so podani ustrezni zakonski pogoji iz določbe 11.a ZRPJN člena, ki kljub vloženemu revizijskem zahtevku naročniku omogočajo sklenitev pogodbe.

Določba 11. člena ZRPJN določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, kar pomeni, da naročnik sicer lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe. Toda naročnik lahko v nadaljevanju kljub vloženemu zahtevku za revizijo sprejeme odločitev, da se tudi izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži vse do končne odločitve Državne revizijske komisije, o čemer mora najpozneje v treh dneh obvestiti tudi vse ostale udeležence v postopku oddaje javnega naročila (tretji odstavek 11. člena ZRPJN). Takšno odločitev (da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma) lahko sprejeme tudi sama Državna revizijska komisija, vendar zgolj na podlagi ustreznega predloga vlagatelja zahtevka za revizijo in ob izpolnitvi ustreznih pogojev (četrti odstavek 11. člena ZRPJN). Medtem ko določba 11. člena dopušča nadaljnje aktivnosti naročnika, določba 11.a člen ZRPJN gre še korak dalje, in sicer Državna revizijska komisija lahko na obrazloženi predlog naročnika sprejme odločitev, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži same sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Kar jasno kaže na to, da ZRPJN generalno določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo s pridržkom sklenitve same pogodbe o oddaji javnega naročila, medtem ko določba 11.a člena ZRPJN dopušča možnost sklenitev tudi same pogodbe. Določba 11.a člena tako predstavlja izjemo od splošnega pravila iz 11. člena ZRPJN, zaradi česar jo je potrebno tolmačiti še posebej restriktivno. Posledično je takšna možnost nezadržanja sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pridržana zgolj za primere, ko je Državni revizijski komisiji podan predlog s strani naročnika in ko so pri tem kumulativno podane ustrezne okoliščine. ZRPJN sicer ne pojasnjuje, katere okoliščine natančno opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek za sklenitev same pogodbe (v smislu siceršnje prepovedi sklenitve pogodbe) zaradi uveljavljanja instituta iz prvega odstavka 11a. člena ZRPJN, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe in tehtanje javnega interesa, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev oz., ali so podani omenjeni zakonski pogoji iz tretjega odstavka 11a. člena ZRPJN. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako praviloma tehtati med interesi vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevati razmerja med škodljivimi posledicami nezadržanja/ dovolitve sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, pri čemer morajo biti razlogi za nezadržanje/ dovolitev sklenitve pogodbe močnejši od razlogov za zadržanje / nedovolitev sklenitve pogodbe.
V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija posebej tudi izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po prvem odstavku 11a. člena ZRPJN utemeljenost oz. neutemeljenost samega zahtevka za revizijo za končno odločitev v tej zadevi ni pomembna, saj je reševanje zahtevka za revizijo predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano gre posebej izpostaviti tudi, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po prvem odstavku 11a. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o ne-/utemeljenosti (ne-/dopustnosti, ne-/pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo v primeru, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Zgoraj navedeno pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po prvem odstavku 11a. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnika morebiti navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva že omenjeni tretji odstavek 11a. člena ZRPJN.

V obravnavanem primeru naročnik v predlogu za nezadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila navaja, da bi se s rekonstrukcijo ceste do Hotela Golte okrepila turistična dejavnost, kar bi vplivalo na dodatne zaposlitvene možnosti in boljšo izkoriščenost naravne danosti občine za krepitev gospodarske dejavnosti. Kot glavni argument v svojem predlogu za dovolitev sklenitve pogodbe po 11a. členu ZRPJN pa naročnik navaja, da je na podlagi sklepa SlužbeVlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR), št. 400-81/2008/722, z dne 09.07.2008 pridobil sredstva za sofinanciranje projekta, sklenjeno pa ima tudi pogodbo o sofinanciranju št. C1536-08S330131, z dne 04.09.2008. Na podlagi te pogodbe je naročnik pridobil namenska sredstva za sofinanciranje. V kolikor naročnik nemudoma ne pristopi k podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom izvajalec ne bo mogel pravočasno realizirati del in izstaviti situacije za izvedena dela, zato obstaja velika verjetnost, da bo naročnik izgubil zagotovljena sredstva s strani SVLR.


Državna revizijska komisija je od naročnika pridobila Pogodbo o sofinanciranju št. C1536-08S330131, z dne 04.09.2008 (v nadaljevanju: pogodba), sklenjeno med SVLR in naročnikom. Iz slednje izhaja, da se je SVLR naročniku obvezalo sofinancirati upravičene stroške izvedbe predmetnega projekta v deležu 85 %. Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 933.260,00 EUR, višina predvidenih upravičenih stroškov pa znaša 777.716,00 EUR. Iz pogodbe izhaja, da je okvirna vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih in sicer za leto 2008 višini 309.390,00 EUR, za leto 2009 v višini 251.668,00 EUR in za leto 2010 v višini 100.001,00 EUR. Nadalje iz pogodbe izhaja, da se pogodbeni stranki o morebitni spremembi dinamike plačil dogovorita na osnovi pravočasne pisne vloge upravičenca z aneksom k tej pogodbi. Spremembe se izvedejo, če jih omogočajo razpoložljiva sredstva SVLR in določila zakonodaje, ki urejajo izvrševanje in zaključevanje proračuna. Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek za izplačilo sredstev, ki ga pripravi upravičenec in potrdi SVLR. Roki za predložitev zahtevkov, ki so podlaga za izplačilo sredstev so do 30.09.2008 za sofinaciranje v letu 2008, do 30.09.2009 za sofinanciranje v letu 2009 in do 30.09.2010 za sofinanciranje v letu 2010. Zahtevke za izplačilo, ki jih bo SVLR prejela po navedenih rokih, vendar še v istem koledarskem letu, bodo v istem koledarskem letu izplačani le izjemoma, če bodo to omogočale organizacijske in finančne možnosti SVLR. Zadnji zahtevek za izplačilo, je potrebno predložiti do 30.09.2010.
Iz pogodbe torej izhaja, da je za pridobitev sredstev potrebno podati zahtevek za izplačilo, za sofinanciranje v letu 2008 do 30.09.2008, pri čemer je na podlagi pisne vloge upravičenca mogoče, da bi se dinamika plačil spremenila in bi se sredstva lahko prenesla v prihodnost.

Državna revizijska komisija je v zvezi z naročnikovimi navedbami glede 11.a člena in glede na zgoraj povzete določbe pogodbe zahtevala pojasnilo od SVLR, ali se lahko sredstva dodeljena za leto 2008 (s sklenitvijo aneksa k pogodbi) prenesejo v leto 2009 in če je prenos možen, pod kakšnimi pogoji je možen.
Državna revizijska komisija je na podlagi telefonskega pogovora, opravljenega dne 26.09.2008 s skrbnico pogodbe s strani SVLR ugotovila, da bi bil na podlagi pisne vloge upravičenca mogoč prenos sredstev v prihodnje proračunsko leto 2009. Tudi naročnik je prejel dopis s strani SVLR, iz katerega med drugim izhaja, da naj posreduje pisno vlogo z novim predlogom dinamike posredovanja zahtevkov za izplačilo sredstev in utemeljenimi razlogi za odobritev take spremembe. Predlog nove dinamike posredovanja zahtevkov naj bo čim bolj realen, ter v primeru, da bi lahko zahtevke posredovali še letos, vendar po 30.09.2009, podrobneje predvidite dinamiko pošiljanja zahtevkov za izplačilo za letošnje leto (do 31.10.2008, 30.11.2008 in 31.12.2008). Skrajni rok za izvedbo operacij, odobrenih na prvem in drugem javnem razpisu, ostaja 30.9.2009 oz. 30.9.2010 za operacije, odobrene na tretjem in četrtem javnem razpisu. Spremenjena dinamika sofinanciranja bo odobrena, če bo zanjo podana utemeljena obrazložitev in če bodo to dopuščala ustrezna razpoložljiva proračunska leta v letih 2009 oz. 2010. Za zahtevke, ki jih bomo prejeli do 30.9.2008, bo izvedeno nakazilo sofinancerskih sredstev kot predvideno v letu 2008 (po izvedeni kontroli na terenu, pod pogojem, da s kontrolo ne bo ugotovljenih nepravilnosti). V primeru, da bo optimizacija delovnega procesa to dopuščala in da bo realizacija proračuna RS neprekinjena, bodo tudi ta izplačila realizirana še v letu 2008.
Nadalje so na SVLR potrdili, da je naročnik tega dne (26.09.2008) podal pisno vlogo za prenos sredstev iz leta 2008 v leto 2009 ter, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo prošnji za prenos sredstev ugodeno. Na SVLR so dne 06.10.2008 sporočili, da je bilo pisni vlogi naročnika po prenosu sredstev ugodeno, to pa pomeni, da se bo odobril prenos sredstev iz postavke za proračunsko leto 2008 v prihodnost , pri čemer pa je bilo opozorjeno, da bodo naročniku aneks k pogodbi o prenosu sredstev posredovali v roku enega meseca

Na podlagi zapisanega gre tako ugotoviti, da v konkretnem primeru ni prišlo do izpada namenskih sredstev za proračunsko leto 2008 in da bo naročnik lahko pridobil vsa s pogodbo zagotovljena namenska sredstva zahtevana do datuma 30.09.2010 v višini 777.716,00 EUR.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je naročnik pridobil možnost, da bo lahko izkoristil vsa namenska sredstva pridobljena na podlagi pogodbe sklenjene s SVLR. Tako je pri tehtanju med posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ugotovila, da bi bile lahko posledice v primeru nezadržanja sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom za vlagatelja zahtevka za revizijo večje kakor za naročnika, saj se za slednjega stanje glede pridobljenih namenskih sredstev v ničemer ne spremeni (sredstva v višini 309.390,00 EUR za leto 2008 se bodo prenesla v prihodnost). Realizacija projekta rekonstrukcije ceste je odvisna od črpanja namenskih sredstev, glede katerih je bilo ugotovljeno, da se bodo prenesla v prihodnost in bo naročnik lahko pridobil celoten znesek namenskih sredstev, kar pomeni, da s tem ni ogrožen javni interes, ki se kaže v rekonstrukcije lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna.


Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločila, da se naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom, ne ugodi.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 06.10.2008Jožef Kocuvan, univ.dipl.oec.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
- Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.


V vednost:
- Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec