018-139/2008 Mestna občina Kranj

Številka: 018-139/2008-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, članice Sonje Drozdek-šinko in članice Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izvedbo zaščitne arheološke razsikave Savske ceste v Kranju na odseku od Ljubljanske ceste do mostu čez Kokro ", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Cankarjeva 4, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30.9.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo se kot preuranjeno zavrže.

2. Zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.3.2008 objavil Sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb. Dne 21.7.2008 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila (št. 351-0074/2008-6-46/09-46/02), s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Magelan skupina d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 22, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.9.2008 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v vlogi pojasnjuje, da je po prejetju povabila in razpisne dokumentacije dne 25.3.2008 na naročnika naslovil revizijski zahtevek, v katerem je zahteval razveljavitev postopka oddaje naročila. Po vlagateljevih navedbah omenjeni zahtevek, ki je bil naslovljen kot Odgovor na povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zaščitnih arheoloških raziskav na Savski cesti v Kranju, kljub svoji laičnosti vsebuje vse sestavine, ki jih mora zahtevek na podlagi 4. odstavka 12. člen ZRPJN vsebovati. K revizijskem zahtevku ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse, zaradi česar bi moral naročnik vlagatelja pozvati k njegovi dopolnitvi. Ker je od vložitve zahtevka preteklo 15 dni za sprejem odločitve, vlagatelj opozarja, da je upravičen zahtevati nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je naročniku dne 19.2.2008 v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur.l. RS št. 7/99) izdal kulturno-varstvene pogoje, v katerih je bila opredeljena potreba po izvedbi arheološkega nadzora in zaščitnih arheoloških raziskav, za katere je po določbi 60. člena ZVKD izključno pristojen vlagatelj. ZVKD je s 1.3.2008 prenehal veljati, v veljavo pa je stopil novi ZVKD-1, ki investitorju omogoča, da sam izvede razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca zaščitnih arheoloških raziskav. Vendar pa bi po vlagateljevih navedbah moral naročnik spoštovati določbo 141. člena ZVKD-1 in pridobiti kulturno-varstveno soglasje za izvedbo projekta. Na podlagi navedenih ugotovitev, ki jih je vlagatelj navedel že v revizijskem zahtevku, bi vlagatelj moral spoštovati vlagateljevo izključno pravico za izvajanje zaščitnih arheoloških raziskav in glede na višino vrednosti naročila začeti postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ter povabiti vlagatelja, ki je izključno pristojen za opravljanje storitev. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi.

Naročnik je dne 18.9.2008 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri pojasnjuje, da naročnik ni prejel zahtevka za revizijo. V nadaljevanju pojasnjuje, da v dopisu prav tako ni omenjena kakršnakoli revizija, zato ga ni mogoče šteti za zahtevek za revizijo. Ker vlagatelj v roku 20 dni s strani naročnika ni prejel nobenega odgovora, bi moral vlagatelj že takrat nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kolikor je dopis šteti za zahtevek za revizijo. Ker tega ni storil je naročnik nadaljeval s postopkom izbire. Na podlagi navedenega naročnik predlaga, da se zahtevek za revizijo kot prepozen zavrže.

Naročnik je dne 16.9.2008 skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vpogledala v celotno posredovano dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Na podlagi presoje navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru najprej presojala naročnikov ugovor, da je vlagateljeva vloga o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo prepozna.

V zvezi s tem določba 16. člena ZRPJN določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil (1. odstavek). V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika (2. odstavek).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona (4. odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh (5. odstavek 12. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni sledila naročnikovemu zatrjevanju, da Odgovor na povabilo k oddaji ponudbe ni zahtevek za revizijo in tudi v primeru, če ga je mogoče šteti za zahtevek, bi moral vlagatelj v roku 20 dni, ko ni prejel odgovora s strani naročnika, postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, zaradi česar naj bi bila vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka prepozno vložena.
V obravnavanem primeru je med strankama namreč nesporno, da je vlagatelj dne 21.3.2008 s strani naročnika prejel Povabilo k oddaji ponudbe in da je vlagatelj v predmetnem postopku dne 25.3.2008 na naročnika naslovil vlogo Odgovor na povabilo k oddaji ponudbe, ki pa je naročnik ni obravnaval. Pri tem gre ugotoviti, da sporna vloga sicer res ni naslovljena kot zahtevek za revizijo, vendarle pa takšno dejstvo naročnika še ne odvezuje njegove obveznosti preizkusa na podlagi 4. odstavka 12. člena ZRPJN. Omenjena določba namreč od vlagatelja ne zahteva, da mora vloženo vlogo nujno poimenovati kot zahtevek za revizijo, da se lahko kot taka obravnava. Če bi naročnik menil, da je vloga nedoločna in nejasna, bi moral na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelja pozvati naj jo ustrezno dopolni in šele na podlagi takšne odločitve odločiti o njeni naravi in vsebini, kajti drugače bi bil vlagatelj lahko prikrajšan do pravice pravnega varstva. Poleg tega k vlogi ni bilo priloženo niti potrdilo o plačilu takse, niti naročnik vlagatelja k predložitvi potrdila ali drugih pojasnil skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN nikoli ni pozival, zaradi česar omenjene vloge v smislu 4. odstavka 12. člena ZRPJN ni mogoče šteti za popolne. Kar posledično pomeni, da 20 dnevni rok za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika sploh še ni pričel teči, kajti ta prične teči šele od tistega dne, ko je naročnik s strani vlagatelja prejel popolni revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija glede narave in vsebine same vloge v obravnavanem primeru ne more in ne sme prevzeti vloge odločanja naročnika, saj bi bil vlagatelj s tem prikrajšan do pravice pravnega sredstva, poleg tega niti še ni nastopil rok, v katerem lahko vlagatelj revizijski postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo. Na strani naročnika je, da razišče pravno naravo vloge in jo v nadaljevanju tudi vsebinsko obravnava, šele v primeru popolne vloge pa lahko nastopi molk organa naročnika in pride do nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz sklepa tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Na podlagi ugotovitve, da je zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjena, je Državna revizijska komisija povrnitev stroškov, priglašenih v Obvestilu o nadaljevanju postopka, v nadaljevanju zavrnila.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 30.9.2008mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana,
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
- Magelan skupina d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 22, Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.