018-132/2008 Mestna občina Murska Sobota

Številka: 018-132/2008-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Sonje Drozdek-šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Preplastitev mestnih ulic v Murski Soboti v letu 2008" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo Cestno podjetje Murska Sobota, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256b, Beltinci (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.09.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o oddaji naročila, št. 430-0043/2008, z dne 24.07.2008.
2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.07.2008 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo predmetnega javnega naročila in sicer po postopku z zbiranjem ponudb po predhodni objavi. Javni razpis pod opisom "Preplastitev mestnih ulic v Murski Soboti v letu 2008" je naročnik objavil na portalu e-naročanje pod oznako JN5498/2008, z dnem 03.07.2008.
Naročnik je dne 24.07.2008 sprejel dokument št. 430-0043/2008 z nazivom "Obvestilo o oddaji javnega naročila", s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku STAVBAR GRADNJE d.o.o., Industrijska ulica 13, Maribor ( nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 04.08.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik z izborom ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe kršil 80. člen ZJN-2 in temeljno načelo enakopravnosti. Naročnik je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe, vendar so po mnenju vlagatelja izkazane reference pomankljive, predvsem pa je izbrani ponudnik predložil reference zgolj za enega izmed podizvajalcev in sicer za podjetje GTTG Gradnje d.o.o, ne pa tudi preostalega podizvajalca, to je podjetje vlagatelja. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi lažno navedel podjetje vlagatelja kot podizvajalca. Vlagatelj zatrjuje, da z izbranim ponudnikom ni sklenil nikakršnega dogovora o sodelovanju v predmetnem javnem razpisu, izbrani ponudnik o tem ni predložil nikakršnega dokazila, niti ni navedel kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali v absolutni vrednosti bodo izvedli, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ne ustreza zahtevi razpisne dokumentacije. Iz razloga, ker izbrani ponudnik ni dokazal tehnične in kadrovske usposobljenosti za podizvajalce in zase kot pravno osebo, bi moral naročnik po mnenju vlagatelja ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik na razpolaga s potrebno opremo, saj bi za izvedbo naročila potreboval še finišer, rezkar za asfalt, valjarje in brizgalko za bitumensko maso, prav tako pa ne razpolaga s strokovno izobraženimi kadri. Vlagatelju se zdijo sporne tudi reference, ki jih je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, saj referenca za Agrokombinat Maribor ne vsebuje datuma potrditve reference, referenca za JV Dvorano Tabor Maribor ne vsebuje leta izvedbe, referenca za Dom starejših občanov Gornja Radgona ne vsebuje leta izvedbe dela, referenca Fractal Consulting d.o.o.. pa se ne nanaša na preplastitev cest. Vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 24.07.2008 in priglaša povračilo stroškov v višini 5000,00 evrov.
Po pozivu naročnika je vlagatelj dne 08.08.2008, pravočasno dopolnil revizijski zahtevek in predložil fotokopijo potrdila o vplačilu takse.
Naročnik je s sklepom, št. 430-0043/2008, z dne 25.08.2008, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je v postopku ugotavljanja sposobnosti in usposobljenosti izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje minimalne pogoje za izvedbo razpisanih del. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno izpolnjevanje pogoje iz 2.3.4. točke razpisne dokumentacije in sicer je izbrani ponudnik podal 3 reference za zadnjih pet let. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik po pozivu po predložitvi referenc za podizvajalce predložil izponjevanje referenc za podjetje GTTG Granje d.o.o., ne pa tudi za podizvajalca Cestno podjetje Murska Sobota d.d., zaradi česar je naročnik smatral, da je izpolnjen pogoj glede referenc in tehnične opremljenosti, ki ga je izpolnil že sam izbrani ponudnik. V zvezi z vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ni navedel odstotka izvedbe del in vrednosti, naročnik navaja, da je le-to razvidno iz ponudbenega predračuna. Naročnik še nadaljuje, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno izpolnjevanje kadrovske usposobljenosti za vsakega zaposlenega posebej. Na podlagi potrdil priloženih v ponudbi izbranega ponudnika pa je naročnik ugotovil tudi izpolnjevanje zahtev v zvezi z referencami.
Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik dne 03.09.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem revizijskem postopku med strankama poteka spor o tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve po predložitvi ustreznih dokumentov v primeru nastopa s podizvajalci ter, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahtevane tehnično-kadrovske pogoje.
Uvodoma je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev razpisne dokumentacije, saj v ponudbi ni predložil nobenega dokumenta, iz katerega bi izhajalo soglasje o sodelovanju pri izvajanju predmetnega javnega naročila ter iz katerega bi bil razviden delež javnega naročila, ki bi ga posamezni ponudnik izvedel.
Iz razpisne dokumentacije na strani 11, točka 2.4.3. (Skupna ponudba), med drugimi izhaja zahteva naročnika, da mora skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev vsebovati izjavo o skupnem nastopu in pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani v tem postopku. Pravni akt mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Iz navedene zahteve razpisne dokumentacije nedvomno izhaja, da mora ponudnik za primer nastopa skupne ponudbe predložiti dokumente, iz katerih izhaja soglasje o skupnem nastopu med ponudniki in iz katerih je razviden način in vrsta dela, ki ga bodo posamezni ponudniki/izvajalci izvedli. Naročnik je zahtevo po opisu del, ki ga bo izvedel posamezni (pod)izvajalec v primeru skupnega nastopa podal tudi v 2.4.4. točki razpisne dokumentacije (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti), kjer je v alineji d) med drugim navedel, da mora ponudnik predložiti "Seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam, in navesti, kateri del javnega naročila bodo izvedli in kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali v aabsolutni vrednosti bodo izvedli.". Iz navedene točke razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik poleg seznama podizvajalcev navesti tudi delo, ki ga bodo opravili ter kolikšen delež to delo predstavlja glede na celoten predmet javnega naročila. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti ureja tudi določilo 45. člena ZJN-2 kjer je v tretjem odstavku zapisano, da se gospodarski subjekt lahko, kadar je to primerno za posamezno naročilo, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo med njimi. V takem primeru mora naročnik predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročil. Kot dokazilo se lahko šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči.
Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v razdelku E (Tehnična in kadrovska sposobnost) tabelarno podal seznam podizvajalcev, in sicer je v vrsto "Podizvajalec" navedel podjetje GTTG Gradnje d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš (v nadaljevanju: GTTG Gradnje d.o.o) in podjetje vlagatelja, v vrsto "Dela, ki jih bo opravljal" pa je navedel asfalti.
Iz zgoraj navedenih zahtev razpisne dokumentacije nedvoumno izhaja, da mora ponudnik predložiti izjavo o skupnem sodelovanju in pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega izhajajo naloge in razmerja (naveden delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti) med izvajalci pri izvedbi predmeta javnega naročila. Tabelarno prikazan seznam podizvajalcev, kakor izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, ni mogoče šteti kot dokument, iz katerega bi bilo razvidno soglasje med ponudniki glede skupnega nastopa za izvedbo javnega naročila, niti iz tabelarnega prikaza podizvajalcev ne izhaja kolikšen delež javnega naročila predstavljajo asfalterska dela, ki naj bi jih opravili podjetje GTTG Gradnje d.o.o. in podjetje vlagatelja. Naročnik je podal jasno zahtevo po predložitvi dokumentov iz katerih je razviden dogovor o sodelovanju, navedbi dela javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec in seznamu podizvajalcev z določitvijo deleža glede na celoten predmet javnega naročila, zato je potrebno zavrniti argumentacijo naročnika, kakor izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 25.08.2008, da zadostuje, da je delež asfalterskih del razviden iz ponudbenega predračuna.

Upoštevajoč, da je izbrani ponudnik v zvezi s podizvajalci navedel le tabelarni seznam podizvajalcev in vrsto dela, ne da bi pri tem navedel kolikšen delež javnega naročila predstavlja asfaltersko delo, ter priložil v razpisni dokumentaciji zahtevan pravni akt o skupni izvedbi naročila in izjave o skupnem nastopu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče upoštevati kot popolno ponudbo v smislu 16. alineje prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik je z določilom 80. člena ZJN-2 zavezan, da po opravljenem pregledu ponudb in dopolnitvi ponudb, kakor jih dopušča 78. člen ZJN-2, izloči vse ponudbe, ki niso popolne. V obravnavanem primeru gre ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in navedenim določilom ZJN-2, zato je Državna revizijska komisija sledila obravnavani revizijski navedbi vlagatelja in jo priznala kot utemeljeno.

V zvezi z nepredložitvijo dokumentov, ki se nanašajo na, v ponudbi izbranega ponudnika, navedena podizvajalca je potrebno tudi navesti, da je naročnik v b) alineji 2.4.3. točke zapisal, da bo izpolnjevanje pogojev iz točk 2.4.1 (Dokazovanje osnovne sposobnosti za sodelovanje) in 2.4.2. (Dokaz, ki izkazuje sposobnost za opravljan je poklicne dejavnosti) preverjal za vsakega izvajalca posamično. Za dokazovanje osnovne sposobnosti je naročnik od ponudnikov zahteval, da predložijo z žigom in podpisom potrjen obrazec- Izjavo o izpolnjevanju pogojev. Skladno z navedeno zahtevo, bi moral izbrani ponudnik poleg izjave, ki jo je sam potrdil (izjava, potrjena dne 21.07.2008, podpisana in ožigosana), kot sestavni del svoje ponudbe priložiti tudi izjavi, ki bi ju potrdila oba, v ponudbi navedena podizvajalca, česar pa Državna revizijska komisija po pregledu ponudbe izbranega ponudnika ni ugotovila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, saj tako za podizvajalce, kakor zase ni dokazal izpolnjevanja tehnične in kadrovske usposobljenosti.

Predhodno že navedena 2.4.4. točka (Dokazovanje tehnične in kadrovske uspobljenosti) razpisne dokumentacije od ponudnika, ki bo nastopil s podizvajalci zahteva, da predloži seznam podizvajalcev, v katerem je navedel del javnega naročila in delež, ki ga to delo predstavlja v razmerju do predmeta javnega naročila ter enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam. Dokazila, ki jih naročnik v tem poglavju zahteva so, vsaj tri reference za zadnjih 5 let, seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila, opis tehnične opremljenosti in predložitev prospektnega in drugega materiala, iz katerega je razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti. V isti točki pa je naročnik tudi navedel, da v primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti, kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo. Slednje pomeni, da za izpolnjevanje pogoja zadostuje, da eden od ponudnikov izpolnjuje pogoje glede zahtevanih referenc, kadrovske strukture in tehnične opremljenosti.
Kakor je bilo že navedeno, je izbrani ponudnik v svoji ponudbi le navedel, da bosta kot podizvajalca sodelovala podjetje GTTG Gradnje d.o.o. in podjetje vlagatelja, ni pa v ponudbi predložil nobenih dokazil, kot jih je zahteval v 2.4.4. točki razpisne dokumentacije in katerih predložitev predvideva tudi 45. člen ZJN-2. Izbrani ponudnik je po oddaji javnega naročila, dne 29.7. 2008, naročniku posredoval seznam referenčnih objektov s potrditvami referenc in seznam tehnične opreme za ponudnika GTTG Gradnje d.o.o., ne pa tudi dokazila iz katerega bi izhajala vrsta dela in delež tega dela, niti ni predložil nobenih dokazil za podjetje vlagatelja.
Za ugotovitev, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tehnično in kadrovsko usposobljenost, je tako potrebno preveriti, ali izpolnjuje pogoje ponudba izbranega ponudnika, ne pa tudi ali izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje podizvajalec GTTG Gradnje d.o.o., za katerega je naročnik predložil dokumentacijo. Podlago, da se preveri zgolj obstoj izpolnjevanja pogojev izbranega ponudnika, ne pa tudi izpolnjevanja pogojev s strani podizvajalcev, je najti v dejstvu, da naročnik v ponudbi, niti kasneje, ni preložil dokazil o tem, da bosta podizvajalca sploh sodelovala pri izvedbi predmeta javnega naročila, iz nobenega dokumenta pa tudi ne izhaja v kolikšnem razmerju bi podizvajalca opravljala asfalterska dela.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so reference izbranega ponudnika pomankljive, saj referenca za Agrokombinat Maribor d.d. ne vsebuje datuma potrditve reference, referenca za JV Dvorano Tabor Maribor ne vsebuje leta izvedbe, referenca za Dom starejših občanov Gornja Radgona ne vsebuje leta izvedbe dela in datuma potrditve refence, referenca Fractal Consulting d.o.o. pa se ne nanaša na preplastitev cest. V alineji a) točke 2.4.4. (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti) je naročnik zahteval, da mora ponudnik navesti vsaj 3 reference zadnjih 5 let. Naročnik bo referenco priznal, če so bile dobave, gradnje ali storitve, ki jih ponudnik navaja zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Ponudnik mora predložiti potrdila naročnikov storitev iz zasebnega sektorja, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel Referenčno listo objektov z zaključkom gradnje v letih od 2006-2007. Priložil pa je potrditve referenc za 5, v referenčni listi navedenih opravljenih del.
Podal je potrditev reference za Agrokombinat Maribor d.d., za katero vlagatelj očita, da nima datuma potrditve. Iz potrditve reference "Izjava o zadovoljstvu naročnika reference" je razvidno, da se je delo "Rekonstrukcija, nadzidava, dozidava obstoječih silosov za hrambo krmil, vključno z izvedbo zunanje ureditve" v znesku 748.458 evrov opravljalo v letu 2007, podpisal pa jo je predsednik uprave Agrokombinata Maribor d.d.. Na zgornjem delu te izjave je datum izdaje reference, to je 10.06.2008, tako da ni mogoče ugotoviti pomankljivosti reference, kakor jo navaja vlagatelj.
Za potrditev reference za JZ Dvorano Tabor Maribor vlagatelj navaja, da je pomankljiva, saj ne vsebuje datuma izvedbe. Iz potrditve reference (datum 15.05.2008) je razvidno, da je bil predmet dela na objektu "II. faza ledene dvorane na lokaciji Tabor" v višini 2.038.200 evrov, ni pa iz potrditve reference razvidno leto izvedbe. Leto izvedbe reference pa je razvidno iz referenčne liste in sicer se je to delo opravljalo v letu 2006 (12. točka na referenčni listi za leto 2006), tako da zgolj zaradi pomankanja vpisa leta izvedbe na potrdilu reference, ni mogoče ugotoviti pomankljivosti le-te.
Izbrani ponudnik je podal tudi reference za "izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih del pri gradnji objekta Dom starejših občanov Gornja Radgona". Iz potrdila izhaja, da je izvedba teh del znašala 7.370.500,00 evrov, potrdilo pa vsebuje žig in podpis naročnika. Potrdilo ne vsebuje datuma izvedbe dela, ki pa je razviden iz referenčne liste in sicer pod številko 21. za leto 2007. Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal zahteve, ki se nanašajo na velikost predmeta in časovno omejitev (zadnjih pet let), ni pa podal nikakršne zahteve o tem, kdaj naj bi morala biti referenca potrjena. Iz potrditve naročnika o referenci za izvedbo del na objektu Dom starejših občanov Gornja Radgona izhaja, da zahtevi naročnika ustreza predmet dela, ki je večji po ceni in velikosti ob predmeta konkretnega javnega naročila, iz priložene dokumentacije je razvidno tudi leto izvedbe 2007, s čimer se zadosti časovni omejitvi (zadnjih 5 let). Dejstvo, da na potrditvi naročnika za izvedbo del v letu 2007 na objektu Dom starejših občanov Gornja Radgona ni datuma izdaje te potrditve, ne predstavlja takšne pomankljivosti reference, da bi lahko ugotovili njeno neustreznost.
Državna revizijska komisija tako ugotovlja, da podanih referenc, izdanih s strani Agrokombinat Maribor d.d, Doma starejših občanov Gornja Radgona in JZ Dvorana Tabor Maribor iz razlogov kot jih navaja vlagatelj, ni mogoče oceniti kot neustrezne. Na podlagi navedenega je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikovo zahtevo glede dokazovanja referenc, zato nadaljne presojanje pravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika podanih potrditev referenc ni potrebno.

Za ugotovitev, ali izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje glede tehnične in kadrovske sposobnosti je bilo potrebno preveriti tudi, ali razpolaga z ustrezno tehnično opremo. Naročnik je v c) alineji 2.4.4. točke razpisne dokumentacije navedel, da ponudnik opiše in predloži seznam tehnične opreme, njihovo starost, ekološko sprejmljivost, namen uporabe ter navede mnorebitne druge tehnične podatke, potrebne za ocenitev sposobnosti izvedbe javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne razpolaga s stroji, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila, saj bi potreboval še finišer, rezkar za asfalt, več valjerjev in brizgalko za bitumensko maso. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da razpolaga z nakladalcem (2 kom), avtomešalcem (2 kom), kamionom z dvigalom (3 kom), kombinirana vozila (9 kom), bager (2), buldožer (1), valjar (2), vibronabijalo (2), vibroplošče (2), krožna žaga (2), mešalci (2), gradbeni stolpni žerjavi (2), opažni elementi in merilno opremo. V ponudbenem predračunu za javno pot JP 769010 je izbrani ponudnik navedel, da bo med ostalim potrebno frezanje obstoječega asfalta, pobrizgavanje z bitumensko maso, dograditev in vgraditev asfaltne mase. Za navedena opravila (frezanje, pobrizgavanje) se potrebuje primerna oprema, med drugimi brizgalka za bitumensko maso, katero pa izbrani ponudnik ni navedel med svojo tehnično opremo. V kolikor pa je izbrani ponudnik menil, da bodo ta sredstva na voljo pri enemu od podizvajalcev, bi moral o tem primarno skleniti dogovor o sodelovanju podizvajalcev pri izvedbi asfalterskih del in med dokazili za izpolnjevanje tehnično-kadrovske sposobnosti predložiti seznam opreme, s katero razpolaga posamezni podizvajalec.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je v ponudbi izbranega ponudnika navedena tehnična oprema ne zadostuje potrebam za izvedbo predmeta javnega naročila, zaradi česar je zaključila, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede tehnične usposobljenosti izbranega ponudnika.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel, da izbrani ponudnik ne razpolaga s strokovnim kadrom, predvsem z ustrezno asfaltersko ekipo ljudi za izvedbo del.
Naročnik je v b) alineji 2.4.4. točke razpisne dokumentacije med drugim zahteval, da ponudnik predloži seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila.
Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da bo delo opravljalo 171 delavcev, od katerih so 4 univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva, 7 diplomirani inženirjev gradbeništva, 17 gradbenih tehnikov, 9 gradbenih delovodij, 25 kvalificiranih tesarjev, 33 kvalificiranih zidarjev, 31 tesarjev in 21 zidarjev. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustrezno asfaltersko ekipo ljudi, pri čemer ne navaja dejstev in ponuja dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti, da zgoraj navedenih kvalificirano usposobljenih 147 oseb, ne more sestaviti asfalterske ekipe.
Na podlagi takšnih trditev ni bilo mogoče preveriti, ali izbrani ponudnik res ne izpolnjuje zahteve glede strokovnega kadra, zato je Državna revizijska komisija na podlagi določil prvega odstavka 7. člena ter 212. in 215. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04 in 52/07; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevala pravilo trditvenega in dokaznega bremena, na podlagi slednjega pa je zgoraj opredeljene revizijske navedbe vlagatelja zaradi njihove pavšalnosti in neobrazloženosti zavrnila kot neutemeljene.


Upoštevajoč predhodno ugotovljeno, da je naročnik s priznanjem ponudbe izbranega ponudnika kot popolne ponudbe, kljub nepredložitvi v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokumentov za primer sodelovanja s podizvajalci, ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ugodila.
Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o oddaji naročila, št. 430-0043/2008, z dne 24.07.2008, razveljavila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov vplačane revizijske takse v višini 5.000,00 EUR. Povrnitev stroškov revizijskega postopka je vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priglašeni stroški, v celoti priznajo.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.09.2008Predsednica senata: Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lipovci 256b, Beltinci
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota
- STAVBAR GRADNJE d.o.o., Industrijska ulica 13, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.