018-114/2008 JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

Številka: 018-114/2008-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za nabavo pisarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.d., Slovenska 29, Ljubljana, ki ga zastopata Maja Praprotnik in Mateja Trojanšek Jerkovič (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, MinaĹ"ikova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 19.8.2008

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila št. 4181/2008 z dne 2.7.2008.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 2.501,75 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.6.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu pa je istega dne objavil na portalu javnih naročil pod številko JN4415/2008. Dne 18.6.2008 je naročnik izvedel javno odpiranje ponudb, dne 2.7.2008 pa je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 4181/2008, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila in vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika z vlogo z dne 14.7.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, saj v dveh postavkah ne vsebuje v razpisu zahtevanih artiklov, zaradi česar je naročnik ne bi smel upoštevati. Vlagatelj navaja, da je bila pod zaporedno številko 116 v razpisni dokumentaciji zahtevana kartuša za tiskalnik HP DeskJet 970 - barvna 38 ml - 78A, izbrani ponudnik pa je namesto zahtevane ponudil kartušo za tiskalnik z oznako HP C6578DE 18 ml, torej kartušo za tiskalnik z manjšo količino, s katero je mogoče izdelati manj kopij. Pod zaporedno številko 122 je bil v razpisni dokumentaciji zahtevan toner za tiskalnik Brother 1250 (TN-66; kapaciteta 6000 strani), izbrani ponudnik pa je namesto zahtevanega ponudil toner z oznako TN 6300 3k s kapaciteto 3000 strani, torej toner, s katerim je mogoče izdelati za polovico manjše število kopij. Vlagatelj je tudi prepričan, da izbrani ponudnik pod zaporedno številko 1 ni ponudil ustreznega papirja, saj je naročnik zahteval papir A4, fotokopirni za laser in inkjet, troslojni, visoko kakovosten, 80g/m2 (kot Neusidler - TRIOTEC premium in podobno), izbrani ponudnik pa je ponudil papir A4, 80g Super paper COR, ki ni enako kvaliteten kot zahtevan papir. Navedeno pomeni, zatrjuje vlagatelj, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pravilna, saj je bil dolžan ponuditi točno tisto znamko in tip pisarniškega materiala, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji, brez odstopanj v količini, kvaliteti in uporabnosti, naročnik pa takšne ponudbe ne bi smel upoštevati. Poleg tega bi bila ponudba izbranega ponudnika v končnem znesku nedvomno višja, če bi ponudil zahtevano blago, še navaja vlagatelj. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavi oz. ga ponovno izvede v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2).

Z vlogo z dne 16.7.2008 je vlagatelj zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 2.500,00 EUR za plačano takso ter 1,75 EUR za poštnino.

Naročnik je dne 24.7.2008 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je natančno navedel artikle, ki jih morajo ponudniki ponuditi, ter količine navedenih artiklov in zahteval, da ponudniki v obrazec OBR-7 - predračun za pisarniški material vpišejo ceno. Izbrani ponudnik je pod zaporedno številko 116, kartuša za tiskalnik HP DeskJet 970 - barvna 38 ml - 78A ponudil to, kar je naročnik zahteval, saj te zahteve ni spreminjal. Je pa dodal rubriko, ki je naročnik ni zahteval, in vpisal podatke o proizvajalcu in oznaki artikla. Ker je ponudnik dodal še neobvezne podatke in napačno vpisal artikel, to še ne pomeni, da bi lahko dobavil artikel, ki ne ustreza opisu, ki ga je zahteval naročnik. Ponudba bi bila nepravilna, če bi ponudnik popravil opis artikla in navedel, da namesto tega artikla ponuja drug artikel, zatrjuje naročnik, in dodaja, da naročnik teh podatkov ni obravnaval kot relevantne, saj jih sploh ni zahteval. V IX. členu Navodil za izdelavo ponudbe je namreč naročnik navedel, da se pripisi v obrazce ne upoštevajo. Enako stališče je naročnik zavzel tudi glede ponujenega tonerja pod pozicijo 122. Glede ponujenega papirja pa naročnik navaja, da vlagatelj ni navedel utemeljenega razloga, da ponujeni papir ni ustrezne kvalitete, navedel je le, da meni, da ni enake kvalitete, pri čemer teh navedb ni utemeljil. Zgolj mnenje vlagatelja ne zadošča za izločitev ponudbe izbranega ponudnika, še navaja naročnik, in dodaja, da je tovrsten papir že uporabljal, zato v ustreznost kvalitete ne dvomi. Tudi izbrani ponudnik je v odgovoru na revizijski zahtevek pojasnil, da je v rubriko, kjer je vpisal proizvajalca, pomotoma vpisal artikel z manjšim pakiranjem, čeprav je vedel, da ga zavezuje opis predmeta in da ga je dolžan tudi dobaviti. Za papir pa je izbrani ponudnik priložil tudi tehnično specifikacijo proizvajalca ponujenega papirja, zaključuje naročnik.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 31.7.2008 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj navaja, da v celoti vztraja pri revizijskih navedbah. Ob tem dodaja, da navedbe naročnika, da je izbrani ponudnik le dodal podatke o posameznih artiklih in da je dejansko ponudil zahtevano blago, ne držijo, saj je ponudnik dejansko ponudil drugo blago, ne pa tistega, ki ga je naročnik zahteval. Tudi naročnik sam ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel napačna artikla, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika napačna. Vlagatelj tudi vztraja, da je papir, ki ga ponuja izbrani ponudnik, neustrezen, saj je naročnik zahteval troslojni papir, takšnega pa izbrani ponudnik ni ponudil.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 5.8.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeve navedbe, da bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, ker naj bi v stolpcu 5 obrazca OBR-7 "predračun za pisarniški material" v pozicijah 116, 122 in 1 navedel artikle, ki ne izpolnjujejo naročnikovih zahtev, je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz citiranih določil ZJN-2 je razvidno, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer je popolna ponudba samo tista, ki je (med drugim) tudi primerna, to pa je tista, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila.

Pogoje in zahteve, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila - pisarniški material, je naročnik določil v Navodilih za izdelavo ponudbe. Pisarniški material je opisal in specificiral v tabeli OBR-7 - predračun za pisarniški material. Le-tega so bili dolžni ponudniki v skladu s III. členom Navodil za izdelavo ponudbe izpolniti in predložiti k ponudbi. Naročnik je v X. členu Navodil za izdelavo ponudbe od ponudnikov izrecno zahteval, da morajo ponuditi vse vrste blaga iz ponudbenega predračuna, in določil, da bo ponudnike, ki ne bodo izpolnili vseh vrst blaga, izločil iz ocenjevanja ponudb. Hkrati je v XII. členu Navodil za izdelavo ponudbe tudi zapisal, da variantnih ponudb ne bo upošteval. V IX. členu Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik določil, da morajo ponudniki izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji ponudnika pa se ne upoštevajo. V drugem odstavku XIV. člena Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik nadalje določil: "Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo." Na začetku tabele OBR-7 - predračun za pisarniški material je naročnik še določil:
"Opombe:
- ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga po predračunu
- količine, navedene v predračunu, so okvirne, naročnik bo naročal blago in količine, ki jih bo v določenem obdobju dejansko potreboval
- proizvajalec oz. trgovsko ime, ki je pri določenih artiklih naveden v oklepaju, služi kot orientacija za želeno kakovost izdelka.
Ponudnik lahko ponudi izdelek drugega proizvajalca enake ali boljše kakovosti, razen pri tonerjih in kartušah, kjer zahtevamo originale."

Iz citiranih določil Navodil za izdelavo ponudbe je torej razvidno, da je naročnik v obrazcu OBR-7 opisal posamezne artikle pisarniškega materiala, pri čemer je dopustil, da ponudniki ponudijo tudi artikle drugih blagovnih znamk, pod pogojem, da je njihova kvaliteta enaka ali boljša od opisane. Edini artikli, kjer ni dopustil odstopanj glede proizvajalca, so bili tonerji in kartuše; v tem delu so bili ponudniki dolžni ponuditi originalne artikle tistih proizvajalcev, ki jih je naročnik določil v specifikaciji pisarniške opreme. Razumeti sicer gre, da so lahko ponudniki tudi v tem delu (torej tudi pri tonerjih in kartušah) ponudili originalne artikle točno določenih proizvajalcev enake ali boljše kvalitete od tiste, ki je bila opisana v specifikacijah, nikakor pa ni bilo dopustno ponuditi artiklov slabše kvalitete.

Naročnik je v spornih pozicijah 116 in 122 ponudbenega predračuna OBR-7 zahteval in specificiral naslednji pisarniški material:
116 Kartuša za tiskalnik HP DeskJet 970 - barvna 38ml - 78A
122 Toner za tiskalnik Brother 1250 (TN-6600)

Med strankami ni sporno, da iz zgoraj citiranih specifikacij izhaja, da je je naročnik v poziciji 116 zahteval kartušo velikosti 38ml in da je v poziciji 122 zahteval toner s kapaciteto 6000 strani.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v petem stolpcu ponudbenega predračuna OBR-7 opisal artikle, ki jih ponuja, pri čemer je v spornih pozicijah ponudil naslednje artikle:
116 INK HP C6578DE No78 C 9XX/3820
122 TONER BROTH.TN6300 12/14XX 3k

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je iz opisa ponujenih artiklov v stolpcu 5 ponudbenega predračuna OBR-7, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, razvidno, da je v poziciji 116 stolpca 5 opisana kartuša velikosti 18ml in da ima v poziciji 122 stolpca 5 opisani toner kapaciteto 3000 strani. Tudi izbrani ponudnik je po prejemu kopije zahtevka za revizijo v dopisu z dne 21.7.2008 pojasnil, da je pri prenosu podatkov iz njegovega internega programa v obrazcu predračuna pri artiklih pod številkami 116 in 122 prišlo do napake, in sicer "izključno pri navedbi naziva oz. proizvajalca ponujenega artikla (5. kolona v ponudbenem predračunu) - ponujena cena za oba artikla je pravilna in je podana za oba s strani naročnika zahtevana artikla (t.j. za večje pakiranje)."

Iz zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja je nesporno razvidno, da je pri opisu ponujenih artiklov v stolpcu 5 ponudbenega predračuna OBR-7 izbranega ponudnika v pozicijah 116 in 122 prišlo do napake oziroma da je izbrani ponudnik opisal kartušo velikosti 18ml ter toner s kapaciteto 3000 strani - iz opisov obeh artiklov je torej razvidno, da ne izpolnjujeta naročnikovih zahtev oziroma da ne dosegata v razpisni dokumentaciji zahtevane kvalitete. Vprašanje, na katerega je treba odgovoriti v nadaljevanju, pa je, ali ugotovljena napaka izbranega ponudnika v stolpcu 5 ponudbenega predračuna OBR-7 pod pozicijama 116 in 122 vpliva na status njegove ponudbe z vidika njene primernosti in popolnosti. Naročnik namreč navaja, da je izbrani ponudnik v pozicijah 116 in 122 ponudil to, kar je bilo zahtevano, saj ni spreminjal naročnikovih zahtev; po mnenju naročnika je izbrani ponudnik le dodal rubriko, ki ni bila zahtevana, in vpisal podatke o proizvajalcu in oznaki artikla, kar pa naj ne bi pomenilo, da bi lahko dobavil artikel, ki ne ustreza naročnikovemu opisu. Tudi izbrani ponudnik v pojasnilu z dne 21.7.2008 navaja, da je prišlo v ponudbenem predračunu OBR-7 v pozicijah 116 in 122 do napake le v 5. koloni ponudbenega predračuna in da bo naročniku dobavljal oba artikla v skladu z razpisanimi zahtevami.

Niti zgoraj navedenim naročnikovim navedbam niti pojasnilu izbranega ponudnika ni mogoče slediti. Ne drži namreč naročnikova trditev, da podatek o proizvajalcu in imenu izdelka ni bil predviden. Res je sicer, da v natisnjeni različici ponudbenega predračuna OBR-7 posebnega stolpca za vpis proizvajalca in imena izdelka ni bilo. Vendar pa je bila razpisna dokumentacija dostopna preko portala javnih naročil na spletnem naslovu naročnika http://www.mb-lekarne.si/jr/pisarniskimaterial/, kjer je bila na voljo tudi elektronska različica ponudbenega predračuna v obliki Excelove tabele. V le-tej je bil stolpec s podatki o proizvajalcih in imenih izdelkov, v katerega naj bi ponudniki vpisali podatke o ponujenih artiklih, predviden. Tudi sicer je mogoče iz naročnikove zahteve, da mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga po predračunu in da lahko ponudi izdelek drugega proizvajalca enake ali boljše kakovosti, razen pri tonerjih in kartušah, kjer so bili zahtevani originali, razumeti, da je bil opis ponujenih artiklov potreben in logičen, sicer bi bilo preverjanje skladnosti kvalitete v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb oteženo oz. onemogočeno. Na enak način je razpisno dokumentacijo razumel tudi izbrani ponudnik, ki v pojasnilu z dne 22.7.2008 navaja, da je "â??naročnik v sklopu razpisne dokumentacije posredoval tabelo oz. specifikacijo artiklov, v kateri je bila kolona z nazivom proizvajalca in imenom ponujenega izdelkaâ??".

Dejstvo torej je, da je izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu v posebnem stolpcu opisal lastnosti artiklov, ki jih ponuja naročniku. Takšen način izpolnitve ponudbenega predračuna OBR-7 pomeni, da so v 2. stolpcu le-tega vsebovani le naročnikovi opisi z zahtevanimi lastnosti artiklov, medtem ko je izbrani ponudnik v stolpcu 5 specificiral in konkretiziral lastnosti artiklov, ki jih namerava dejansko dobaviti naročniku. Z drugimi besedami: prav konkreten opis ponujenih artiklov v stolpcu 5 z naslovom "proizvajalec oz. ime izdelka" pomeni, da bo izbrani ponudnik naročniku dobavljal takšne artikle, kot jih je opisal v stolpcu 5, ki ga je izpolnil sam. Po mnenju Državne revizijske komisije zato stolpca 5 iz ponudbenega predračuna OBR-7 izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot neobvezujočega pripisa neobvezujočih podatkov, temveč kot zavezo ponudnika, da bo dobavil tiste artikle in tisto kvaliteto, kot jo je opisal v posebnem stolpcu. Na podlagi navedenega se tudi ni mogoče strinjati z naročnikom, ki navaja, da je v skladu z IX. členom Navodil za izdelavo ponudbe podatke iz stolpca 5 obravnaval zgolj kot pripise oz. dodatne pogoje, zaradi česar jih posledično sploh ni upošteval. Ponudbeni predračun je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj so prav v tem delu vsebovane lastnosti predmeta in ponujene cene, torej dve bistveni sestavini prodajne pogodbe, brez opredelitve katerih do sklenitve pogodbe praviloma sploh ne more priti. Tudi zato bi moral izbrani ponudnik ta del ponudbe izpolniti z dolžno skrbnostjo, ki se zahteva pri sklepanju obligacijskih razmerij.

Na podlagi zgoraj navedenega gre tako ugotoviti, da opisa artiklov pod pozicijama 116 in 122, kot je razviden iz stolpca 5 obrazca OBR-7, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni mogoče obravnavati kot neobvezujočega pripisa, temveč kot zavezujoči opis konkretno ponujenih artiklov. Ker je iz tega opisa razvidno, da artikli, ki jih je izbrani ponudnik ponudil pod pozicijama 116 in 122, ne izpolnjujejo naročnikovih zahtev glede kvalitete, ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče šteti kot primerne v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in posledično tudi ne kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, zaradi česar bi jo moral naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti. Na navedeno ugotovitev ne more vplivati naknadno predloženo pojasnilo izbranega ponudnika z dne 21.7.2008, da je v njegovi ponudbi v pozicijah 116 in 122 ponudbenega predračuna prišlo do napake in da dejansko ponuja to, kar zahteva naročnik, saj gre za izjavo, dano po poteku roka za predložitev ponudb in bi upoštevanje takšne naknadne izjave ne bilo v skladu s strogimi pravili o pravočasnosti ponudbe (73. člen ZJN-2) ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Sprejeti naknadno prejeto pojasnilo izbranega ponudnika bi povzročilo nedopustno spremembo njegove ponudbe in bi pomenilo, da lahko ponudnik tudi po poteku roka za predložitev ponudb spreminja ponudbo v delih, ki se nanašajo na sam predmet javnega naročila oz. njegove tehnične specifikacije, takšno ravnanje pa drugi odstavek 78. člena ZJN-2 izrecno prepoveduje.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja naročnikovih zahtev iz pozicij 116 in 122 ponudbenega predračuna ni mogoče šteti kot primerne v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oz. popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tudi ni vsebinsko obravnavala vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevno neustrezno kvaliteto papirja iz pozicije 1 ponudbenega predračuna. Morebitne ugotovitve o (ne)ustreznosti papirja, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, namreč ne bi mogle več v ničemer vplivati na status njegove ponudbe in s tem na drugačen položaj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo obvestilo o oddaji javnega naročila št. 4181/2008 z dne 2.7.2008.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi stroške, nastale z revizijo, in sicer 2.500,00 EUR za plačilo revizijske takse ter 1,75 EUR za stroške poštnine. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer v višini 2.501,75 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.8.2008


Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, MinaĹ"ikova ulica 6, 2000 Maribor
- Maja Praprotnik, MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
- Mateja Trojanšek Jerkovič, MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 12, 1538 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana