018-094/2008 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-094/2008-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvedbo gradbenih del pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagateljev SCT, d. d., Slovenska cesta 56, Ljubljana in Nivo, d. d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnikov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 4. 8. 2008 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 10.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je 19. 2. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila št. PI-03/07 in JN 6 G/07.

Naročnik je objavil obvestilo o naročilu v Uradnem listu RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007, pod številko objave Ob-10548/07, kot tudi Uradnem listu Evropske unije z dne 11. 4. 2007, pod številko objave 2007/S 70-086263.

Naročnik je 26. 7. 2007 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 ter s posamičnimi obvestili o priznanju sposobnosti, vsi z dne 27. 7. 2007, obvestil sodelujoče gospodarske subjekte, da je sposobnost priznal posameznim prijaviteljem. Naročnik vlagatelju sposobnosti ni priznal.

Zoper naročnikovo odločitev o (ne)priznanju sposobnosti je pet vlagateljev (med njimi tudi vlagatelj) vložilo zahtevek za revizijo. Naročnik je enemu zahtevku za revizijo ugodil, štiri zahtevke za revizijo pa je zavrnil kot neutemeljene. Trije vlagatelji, katerih zahtevke za revizijo je naročnik zavrnil (med njimi tudi vlagatelj), so zahtevali nadaljevanje postopka revizijo pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je 28. 12. 2007 sprejela sklep št. 018-245/2007-23, s katerim je enemu zahtevku za revizijo delno ugodila, dvema zahtevkoma za revizijo pa v celoti (med njima vlagateljevemu). Z odločitvijo Državne revizijske komisije se je postopek oddaje naročila pri naročniku vrnil v fazo pred sprejemom odločitve o (ne)priznanju sposobnosti [v postopek pregleda in dopolnitve prijav v skladu z 82. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list, št. 126/2006; v nadaljevanju: ZJNVETPS)].

Naročnik je 13. 5. 2008 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz dokumenta "2. odločitev o priznanju sposobnosti", da sposobnost prizna štirim prijaviteljem. Med njimi vlagatelja (zopet) ni.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 5. 2008, s katerim predlaga, da "naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi 2. odločitev o priznanju sposobnosti z dne 13.05.2008 v delu, ki se nanaša na nepriznanje vlagateljeve sposobnosti; v celoti razveljavi obvestilo št. 4001-PI-03/07-557-202876 z dne 13.052008 o priznanju sposobnosti; vlagatelju prizna sposobnost za izvedbo gradbenih del â??", in uveljavlja povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj najprej utemeljuje, da so izpolnjenje procesne predpostavke za odločanje o zahtevku za revizijo, nato opisuje postopek oddaje naročila in prejšnji postopek revizije, pri tem pa se sklicuje na dva dela sklepa Državne revizijske komisije št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007. Vlagatelj ugotavlja, da bi moral naročnik, skladno s sklepom Državne revizijske komisije, ponovno pregledati prijave in v primeru formalne nepopolnosti prijav prijavitelje dodatno pozvati k dopolnitvam. Vlagatelj ob tem tudi navaja, da je že pred vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9. 8. 2007 posredoval ustrezno dokazilo, in zatrjuje, da je to ugotovila tudi Državna revizijska komisija. Vlagatelj nadalje tudi meni, da je morebitne pomanjkljivosti pri izpolnitvi točke 3.2.6 razpisne dokumentacije treba šteti za formalno nepopolnost. Ker vlagatelj ni od naročnika prejel nobenega poziva za dopolnitev, je štel, da je njegova prijava popolna. Če pa je predložil formalno nepopolno prijavo, bi ga moral naročnik, nadaljuje vlagatelj, pozvati na dopolnitev prijave, zato mu očita kršitev 15. in 82. člena ZJNVETPS, ker ga ni obravnaval enakopravno z drugimi prijavitelji. Vlagatelj navaja, da je naročnik z dokumentom z dne 19. 2. 2008 k dopolnitvi prijave pozval vsaj enega prijavitelja, zaradi česar bi moral nov rok za dopolnitev prijave zagotoviti tudi vlagatelju.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom "odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 9. 6. 2008 zavrgel, zavrgel pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je 13. 6. 2008 osebno pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo z dne 11. 6. 2008 zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-083/2008-8 z dne 20. 6. 2008 pritožbi ugodila, razveljavila odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in naročnika napotila, naj o zahtevku za revizijo odloča skladno s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je 7. 7. 2008 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, z dokumentom "odločitev o zahtevku za revizijo" zavrnil. Naročnik navaja, da je že v odgovoru na zahtevek za revizijo z dne 9. 8. 2007 (odločitev z dne 3. 9. 2007) utemeljil razloge za izločitev vlagateljeve prijave. Na podlagi sklepa št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007, navaja naročnik, je vrnil postopek oddaje naročila v fazo pregleda in dopolnitev prijav ter k dopolnitvi pozval tiste prijavitelje, ki jih predhodno neupravičeno ni pozval. S tem je sledil tudi odločitvi Državne revizijske komisije. Na podlagi te odločitve Državne revizijske komisije, navaja naročnik, tudi ni bil dolžan pozvati vlagatelja k dopolnitvi prijave, saj bi s tem kršil načelo enakopravne obravnave (15. člen ZJNVETPS). Naročnik nadalje navaja, da je vlagatelja že enkrat pozval na dopolnitev prijave, ta pa je ustrezno dopolnil prijavo izven roka, ki ga je določil naročnik, zaradi česar te dopolnitve skladno z 82. členom ZJNVETPS ni mogel upoštevati. Do enakih zaključkov je v svoji odločitvi, navaja naročnik, prišla tudi Državna revizijska komisija. Naročnik tako ugotavlja, da s tem, ko je zavrnil vlagateljevo prijavo, ni ravnal nezakonito. Naročnik tudi navaja, da bi vlagatelju omogočil privilegiran položaj, če bi ga v fazi ponovnega pregleda in dopolnitve prijav pozval na dopolnitev prijave in mu omogočil njeno dopolnitev, saj bi s tem dopustil, da sanira predhodno storjeno napako in svojo ponudbo iz nepopolne nedopustno spremeni v popolno. Naročnik pojasnjuje, da je zato odločitev o popolnosti vlagateljeve prijave utemeljil na enakih dejstvih kot v odgovoru na zahtevek za revizijo z dne 9. 8. 2007 (odločitev z dne 3. 9. 2007).

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel 8. 7. 2008 (razvidno iz poštnih povratnic, ki ju naročnik hrani v spisu).

Z vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 8. 7. 2008 je vlagatelj obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisoma št. 4001-PI-03/07-557 z dne 14. 7. 2008 in 15. 7. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je že presojala skladnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje obravnavanega naročila. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 (upoštevajoč meje zahtevkov za revizijo âˆ" drugi odstavek 19. člena ZRPJN) deloma ali v celoti ugodila primarnim predlogom treh tedanjih vlagateljev (med katerimi je bil tudi tokratni vlagatelj) in (kot rezultat izvedenega postopka revizije) razveljavila odločitev o (ne)priznanju sposobnosti, kot je izhajala iz "odločitve o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 z dne 26. 7. 2007 ter posamičnih obvestil o priznanju sposobnosti, vsi z dne 27. 7. 2007, v celoti. S tem ravnanjem Državne revizijske komisije se je postopek pri naročniku vrnil v postopek pregleda in dopolnitve prijav v skladu z 82. členom ZJNVETPS, torej v fazo pred sprejemom razveljavljene odločitve. Kot tudi izhaja iz opisa postopka, Državna revizijska komisija ni razveljavila tudi naročnikovih ravnanj v zvezi s pozivi k dopolnitvi prijav št. 4001-PI-03-07/557, vsi z dne 19. 2. 2008.

Državna revizijska komisija je vpogledala v odstopljeno spisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik z dopisi št. 4001-PI-03-07/557, vsi z dne 19. 2. 2008, pozval tri prijavitelje k dopolnitvi prijav z manjkajočimi dokazili glede izkazovanja izpolnjevanja tistih pogojev in dejstev, o katerih so naročniku ostajale še nejasnosti (v sferi prijav teh treh prijaviteljev) glede na razveljavljeno odločitev o (ne)priznanju sposobnosti. Naročnik je dva izmed teh treh prijaviteljev v novem postopku dopolnitve prijav pozval k dopolnitvi prijave tudi v delu, ki se nanaša na izkazovanje zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije). Teh dveh prijaviteljev naročnik v predhodnem postopku dopolnitve prijav ni že pozival na dopolnitev prijav v delu, ki se na nanaša na izkazovanje zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije). Ta prijavitelja sta bila glede izkazovanja zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije) torej pozvana k dopolnitvi prijave prvič. Naročnik nobenemu izmed teh dveh prijaviteljev z novo odločitvijo o priznanju sposobnosti ni priznal sposobnosti. Naročnik je v prejšnjem postopku dopolnitve prijav k dopolnitvi prijave (v delu, ki se nanaša na izkazovanje zavarovanja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije) pozval tudi prijavitelja Komunalna operativa; tega je naročnik tudi v novem postopku dopolnitve prijav pozval k predložitivi dokazil o dejstvih, vendar ga ni pozval na predložitev (novih, drugačnih) dokazil glede izkazovanja zavarovanja. Kot je razvidno iz teh pozivov, naročnik v ponovljenih ravnanjih po razveljavitvi prvotne odločitve o priznanju sposobnosti k dopolnitvi prijave ni pozval tudi vlagatelja. Če bi naročnik k dopolnitvi prijave pozival tudi vlagatelja, bi ga v delu, ki se nanaša na izkazovanje zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije), pozival že drugič.

Državna revizijska komisija je vpogledala v "2. odločitev o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 z dne 13. 5. 2008 in obvestili o priznanju sposobnosti z dne 13. 5. 2008, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik vlagateljevo prijavo izločil, ker "ni bila popolna iz naslednjega razloga:
â"˘ iz vaše prijave ter dopolnitve ni razvidno, da ste imeli vi kot nosilec posla ter prijavljeni član v skupni prijavi na dan oddaje ponudbe urejeno zahtevano zavarovanje odgovornosti. Oba, vi kot nosilec posla in član v skupni prijavi sta predložila izjavo Zavarovalnice Triglav, d.d., da bosta v primeru izbora uredila ustrezno zavarovanje, s čimer pa ne izpolnjujeta pogoja 3.2.6 predmetne razpisne dokumentacije v celoti".

Iz naročnikovih argumentov v novi odločitvi o nepriznanju sposobnosti vlagatelju je razvidno, da je naročnik vlagateljevo prijavo izločil, ker je štel, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije oziroma da vlagatelj ni niti po izvedeni dopolnitvi prijav izkazal, da izpolnjuje postavljeni pogoj glede zavarovanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v utemeljitev svoje odločitve uveljavlja enake argumente, kot jih je uporabil v razveljavljeni odločitvi o nepriznanju sposobnosti. Ko naročnik govori o dopolnitvi prijave, torej govori o dopolnitvi iz julija 2007. Naročnik je v prejšnjem postopku dopolnitve prijav določil rok za njihovo dopolnitev do 13. 7. 2007 do 9. ure.

Državna revizijska komisija, tako kot že v sklepu št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007, ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (znova) ni prerekal naročnikovih argumentov za izločitev prijave, in sicer, da se v naročnikovem spisu med predloženimi dokazili po izvedbi postopka dopolnitev prijav v juliju 2007 nahaja tudi izjava Zavarovalnice Triglav, d. d., ki kaže na to, da je vlagatelj brez ustreznega zavarovanja (kritja). Čeprav naročnikov argument (znova) ne drži v celoti, saj med dokazili, ki se nanašajo na prijavitelja Nivo, izjave Zavarovalnice Triglav, d. d., ni, pa (znova) ni mogoče spregledati, da vlagatelj (znova) ni prerekal tega, da se v naročnikovi spisni dokumentaciji nahaja izjava Zavarovalnice Triglav, d. d. (z dne 10. 5. 2007) glede zavarovanja prijavitelja SCT.

Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že v sklepu št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007, naročnik v spisni dokumentaciji hrani dopis prijavitelja SCT št. 01-4210-1012-07/PG z dne 12. 7. 2007 (K prijavi javnega naročila â?? smo v prilogi 10 priložili zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam. Ker iz priložene zavarovalne police ni razvidno, ali je urejeno tudi zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec gradi oz. dela na njem, vam dopolnitev oz. izjavo o zavarovanju prilagamo v prilogi.) skupaj z izjavo zavarovalnice prijavitelja SCT z dne 10. 5. 2007 (Zavarovalnica Triglav d.d. â?? izjavljamo, da bomo v primeru izbora v postopku javnega naročila naročnika â?? za priznanje sposobnosti ponudniku SCT d.d., â?? zavarovali njegovo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec gradi oziroma dela na njem.). Obe listini je prijavitelj SCT poslal naročniku po telefaksu 12. 7. 2007 (naročnik ju je prejel 12. 7. 2007, kar je razvidno iz podatkov izpisa telefaksa na poslanih listinah in "porocila o sprejemu"), poleg tega pa ju je naročniku tudi dostavil 13. 7. 2007 (kar je razvidno iz "potrdila o predložitvi ponudbe"), kar sovpada z rokom, ki ga je naročnik postavil za predložitev manjkajočih dokazil.

Teh dveh listin, ki izvirata iz sfere prijavitelja SCT, v postopku oddaje naročila (kot tudi revizije postopka) ni mogoče kar prezreti (kot da ju ni), ampak skupaj z drugo dokumentacijo predstavljata podlago, pomembno za odločanje o skladnosti ravnanja naročnika z vlagateljevo prijavo.

S predložitvijo prijave (rok za predložitev prijav je bil določen do 6. 6. 2007 do 9. ure) je vlagatelj izkazal določeno stanje, ki je bilo v delu glede izkazovanja zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije) nejasno (ker vlagatelj ni predložil dokazil glede vseh zahtevanih kritij, ni bilo razvidno, ali pogoj iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije izpolnjuje v celoti ali ne). Do izteka roka, določenega za dopolnitev prijav v prejšnjem postopku dopolnitve prijav (tj. do 13. 7. 2007 do 9. ure), je prijavitelj SCT prijavo glede izkazovanja zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije) zase dopolnil [ne glede na to, ali je treba šteti, da se je prijavitelj SCT s pozivom na dopolnitev prijave z dne 11. 7. 2007 seznanil po prejemu tudi telefaksa 11. 7. 2007 (in ne le 23. 7. 2007, ko naj bi domnevno odsotna oseba odprla elektronsko pošto), ali da štejemo, da ga ni prejel - kar je vlagatelj zatrjeval v prvem zahtevku za revizijo; v tokratnem zahtevku za revizijo vlagatelj tega več ne omenja] s predložitvijo listine (izjava Zavarovalnice Triglav, d. d., z dne 10. 5. 2007) na določen način (bodisi na lastno pobudo bodisi kot odziv na naročnikov poziv z dne 11. 7. 2007; prijavitelj SCT v dopisu št. 01-4210-1012-07/PG z dne 12. 7. 2007 tudi navaja, da dokazilo prilaga med drugim kot dopolnitev), in sicer v smeri, da prijavitelj SCT nima še urejenega ustreznega zavarovanja (kritja). S tem je prijavitelj SCT prikazal, da nekega relevantnega zahtevanega pogoja oziroma dejstva ne izpolnjuje po vsebini. Prijavitelj SCT s tem ravnanjem ni prikazal, da zahtevanega pogoja oziroma dejstva ne izpolnjuje zgolj po formi, obliki (da npr. prijavitelj SCT ima zahtevano zavarovanje oziroma kritje sicer urejeno, vendar dokazila pomotoma ni predhodno predložil v prijavo).

Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 med drugim (str. 43) zapisala tudi, da "[g]lede na do sedaj predstavljene argumente drugega vlagatelja (tj. vlagatelja) Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko je izločil prijavo drugega vlagatelja (tj. vlagatelja)" in "Državna revizijska komisija ob tem tudi ugotavlja, da prijavitelj SCT izjave Zavarovalnice Triglav, d. d., z dne 10. 5. 2007 in dodatka št. 7/6 (k polici št. 120637) z dne 10. 5. 2007 ni predložil sočasno ali morda ločeno do izteka postavljenega roka za dopolnitev prijav, kar bi morda lahko vplivalo na ugotavljanje tega, katero dokazilo je pravo (nejasno dejansko stanje)". Argumentov, ki bi lahko privedli do drugačne odločitve Državne revizijske komisije, vlagatelj ne navaja niti v tokratnem zahtevku za revizijo.

Vlagatelj citira sklep št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 (str. 63), da se z razveljavitvijo odločitve o (ne)priznanju sposobnosti "postopek pri naročniku vrne v postopek pregleda in dopolnitev prijav v skladu z 82. členom ZJNVETPS". Državna revizijska komisija pa je tudi navedla (str. 63): "Državna revizijska komisija tako povzema, da je tudi drugemu vlagatelju (tj. vlagatelju) uspelo izkazati, da je naročnik v postopku javnega naročanja kršil enakopravno obravnavo prijaviteljev (15. člen ZJNVETPS), saj je naročnik enaka dejanska stanja obravnaval različno oziroma je različna dejanska stanja obravnaval enako, posledično pa je napačno apliciral uporabo posameznih institutov ZJNVETPS (82. in 84. člen ZJNVETPS)", s čimer je pritrdila zgolj tistim vlagateljevim revizijskim navedbam, s katerimi je ta utemeljeval, da je naročnik kršil ZJNVETPS (enakopravna obravnava prijaviteljev), ko je nekaterim prijaviteljem priznal predložena dokazila glede zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije) kot ustrezna in tako štel, da izpolnjujejo ta pogoj, čeprav za tako ravnanje ni imel podlage. Vrnitev postopka oddaje naročila v fazo pregleda in dopolnitev prijav v skladu z 82. člena ZJNVETPS pomeni, da je bil naročnik skladno z ZJNVETPS zavezan opraviti posamezna ravnanja v postopku oddaje naročila (naročnika ZJNVETPS zavezuje, da mora omogočiti dopolnitev formalno nepopolnih prijav, kar tudi implicira, da mora naročnik presoditi, ali je v neki prijavi podana pomanjkljivost, in nadalje presoditi, ali je pomanjkljivost res formalna nepopolnost, ki jo je mogoče odpraviti po predpisanem postopku, ali pa ne). Izvedbe postopka dopolnitve prijav po 82. členu ZJNVETPS so bili lahko deležni tisti prijavitelji, ki jim naročnik predhodno tega ni (neupravičeno) omogočil. Tudi vlagatelj bi bil do tega lahko upravičen, vendar ne v delu prijave, ki se nanaša na izkazovanje zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije), ampak v njenih drugih delih; torej v delih prijave, kjer bi morebiti bile podane kakšne formalne nepopolnosti. V delu prijave, ki se nanaša na izkazovanja zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije), bi morebitno novo pozivanje vlagatelja (Državna revizijska komisija se v tem trenutku omejuje do možnosti pozivanja prijavitelja SCT) na dopolnitev prijave pomenilo dokazovanje nečesa novega, drugega, drugačnega, torej takega, kar v prijavi in v času do izteka roka, določenega za dopolnitev prijav v prejšnjem postopku dopolnitve prijav (tj. do 13. 7. 2007 do 9. ure), ni bilo po vsebini izkazano. Vlagatelj bi z omogočitvijo nove dopolnitve prijave slednjo "dopolnjeval" glede njene vsebine (vlagatelj bi torej moral dati nov, drugačen pomen vsebini listin, predloženih do 13. 7. 2007 do 9. ure) in ne bi odpravljal zgolj formalne nepopolnosti prijave (npr. predložitev manjkajoče listine o vedno istem dejstvu). Na drugačen zaključek ne bi mogla vplivati niti morebitna vnovična vlagateljeva navedba, da poziva na dopolnitev prijave z dne 11. 7. 2007 ni prejel tudi po telefaksu (česar Državna revizijska komisija tudi v tem postopku ni preverjala; vlagatelj sicer v tokratem postopku revizije navedbe s tako vsebino niti ni več ponovil), saj bi bilo ravno tako treba šteti, da je podana nezmožnost pozvati vlagatelja na dopolnitev prijave. Dokazili, predloženi do 13. 7. 2007 do 9. ure, sta bili namreč vsebinsko neskladni z zahtevo iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije, zato bi naročniku tudi predstavljali oviro za uporabo 82. člena ZJNVETPS.

Vlagatelj tudi napačno interpretira sklep št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 (str. 39). Iz dela sklepa Državne revizijske komisije, ki ga v zahtevku za revizijo citira vlagatelj, je razviden zgolj povzetek tega, kar sta stranki navajali. Državna revizijska komisija je namreč za uvodnim besedilom (Kot je mogoče tudi ugotoviti iz naročnikovih navedb iz odločitve o zahtevku za revizijo; poudarila Državna revizijska komisija) zapisala, da "naročnik ugotavlja, da dodatna dokazila glede zavarovanja â??" (poudarila Državna revizijska komisija). Torej to niso bile ugotovitve Državne revizijske komisije, ampak zgolj naročnikove ugotovitve.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da 82. člen ZJNVETPS določa naročniku dolžnost, da mora omogočiti in dopustiti dopolnitev formalno nepopolne prijave, vendar že sam ZJNVETPS to možnost veže zgolj na odpravo pomanjkljivosti v formalno nepopolnih prijavah, torej na odpravo pomanjkljivosti formalne narave, ne pa na odpravo pomanjkljivosti vsebinske narave. Dodatna dokazila, ki jih je prijavitelj SCT predložil naročniku 25. 7. 2007 (naročnik jih hrani v dokumentaciji tako kot dodatna dokazila, ki jih je naročniku 16. 7. 2007 predložil prijavitelj Nivo), so se znašla v naročnikovi interesni sferi po prvotnem roku, določenem za dopolnitev prijav (tj. po 13. 7. 2007 do 9. ure), in, kot že pojasnjeno, izkazujejo nekaj novega, drugačnega (Državna revizijska komisija se s tem ne opredeljuje tudi do vprašanja dejanske ustreznosti njihove vsebine), kot je prijavitelj SCT uspel izkazati do prvotnega roka, določenega za dopolnitev prijav (tj. do 13. 7. 2007 do 9. ure). Z njihovim upoštevanjem pa bi naročnik ravnal v neskladju s 15. členom ZJNVETPS, saj bi vlagatelju omogočil pridobitev nedopustne ugodnosti, ker bi mu omogočil spremembo prikazanega dejstva, da bo zavarovalnica uredila ustrezno kritje "v primeru izbora v postopku javnega naročila".

Ker je bila prvotna odločitev o (ne)priznanju sposobnosti razveljavljena iz že predstavljenih razlogov (kršenje enakopravne obravnave prijaviteljev, saj je naročnik pri nekaterih drugih prijaviteljih upošteval dokazila in tako štel, da izpolnjujejo pogoj glede zavarovanja, čeprav za to ni imel podlage), naročnik tudi ni imel ovir, da bi v novi odločitvi o (ne)priznanju sposobnosti ne smel ponoviti že uveljavljanih argumentov za izločitev vlagateljeve prijave. Pa tudi, če jih je naročnik ponovil in bi bili ti neutemeljeni, bi jih vlagatelj s svojimi argumenti v novem zahtevku za revizijo lahko izpodbil in dosegel razveljavitev naročnikove odločitve.

Glede na ugotovitve iz tega sklepa se kot neutemeljene izkažejo tudi vlagateljeve revizijske navedbe glede neenakopravne obravnave vlagatelja v razmerju do tistih prijaviteljev, ki jim je naročnik po zaključenem prejšnjem postopku revizije omogočil dopolnitev prijav. Vlagatelj namreč ni uspel izkazati, da je naročnik neupravičeno uporabil 82. člen ZJNVETPS pri drugih prijaviteljih in da bi s tem kršil enakopravno obravnavo prijaviteljev (15. člen ZJNVETPS). Dejansko stanje, na katerega vlagatelj aplicira svoje revizijske navedbe, da bi ga moral naročnik pozvati k dopolnitvi prijave glede zavarovanja (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije) ali da bi moral upoštevati že predložena dodatna dokazila, je namreč različno od tistega, ki je bilo podlaga naročniku, da izvede dopolnitev prijav tistih prijaviteljev, ki jih je z dopisi z dne 19. 2. 2008 pozval k dopolnitvi svojih prijav.

Ob ugotovitvi neutemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb glede naročnikovega ravnanja z vlagateljevo prijavo v delu, ki se nanaša na prijavitelja SCT, se Državni revizijski komisiji ni treba še posebej ukvarjati z obravnavo zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na prijavitelja Nivo, saj bi si vlagatelj ne glede na ugotovitve Državne revizijske komisije ne mogel izboljšati položaja. Naročnik je namreč v točki 2.5.1 Skupna prijava (strani 7 in 8 od 56 razpisne dokumentacije) zahteval, da pogoj iz točke 3.2.6 Zavarovanje odgovornosti - priloga 10 (stran 16 od 56 razpisne dokumentacije) izpolnjuje "vsak sodelujoč v skupni ponudbi" (glede na vsebino in namen razpisne dokumentacije beri: vsak sodelujoči v skupni prijavi), torej tako prijavitelj SCT kot prijavitelj Nivo.

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zato ga je na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2 točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju
- četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in
- 313. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 101/2007 âˆ" odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 âˆ" odl. US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja [ZPP v 313. členu namreč določa, "[k]adar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi rok, v katerem se mora izpolniti" (prvi odstavek 313. člena ZPP), "[č]e ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za izpolnitev dajatve petnajst dni â??" (drugi odstavek 313. člena ZPP) in "[r]ok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev" (tretji odstavek 313. člena ZPP)],
odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 8. 2008

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1001 Ljubljana,
- Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
- SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Nivo, d. d., Lava 11, 3001 Celje,
- Cestno podjetje Ljubljana, d. d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Komunalna operativa, d. d., Povšetova ulica 8, 1000 Ljubljana,
- Gratel, d. o. o., Skorba 40, 2251 Ptuj,
- širca studio, d. o. o., Brodarjev trg 13, 1000 Ljubljana,
- Ceste mostovi Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Prenova - gradbenik, d. o. o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - šentvid,
- Nigrad, d. o. o., Zaloška cesta 165, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.