018-109/2008 Občina Mozirje

Številka: 018-109/2008-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, Mozirje (v nadaljevanju: naročnik), 4. 8. 2008 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljevi vlogi z dne 25. 7. 2008 se ugodi in se naročnikova odločitev, da "se v celoti razveljavi javni razpis", kot izhaja iz 1. točke sklepa št. 430-0003/2008-RZ z dne 22. 7. 2008, razveljavi v delu, ki presega vlagateljev predlog iz zahtevka za revizijo z dne 16. 7. 2008.

Obrazložitev

Naročnik je 11. 4. 2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je 9. 5. 2008 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3543/2008.

Naročnik je 2. 7. 2008 sprejel odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz sklepa o oddaji naročila št. 430-0003/2008, da kot najugodnejšo izbere ponudbo ponudnika Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel 7. 7. 2008 (razvidno iz vročilnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 7. 2008 in predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz sklepa št. 430-0003/2008 z dne 2. 7. 2008. Vlagatelj je uveljavljal tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je očital kršitve postopka in navajal, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna.

Naročnik je s sklepom št. 430-0003/2008-RZ z dne 22. 7. 2008 zahtevku za revizijo ugodil tako, da "se v celoti razveljavi javni razpis". Naročnik je vlagatelju ugodil tudi v stroškovnem delu. Naročnik ugotavlja, da je treba ponudbo izbranega ponudnika zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti izločiti kot nepopolno. Naročnik tudi ugotavlja, da razpisna dokumentacija in z njo povezani dokumenti vsebujejo takšne napake, ki jih ni možno sanirati, saj na njeni osnovi ni možno opraviti zakonite izbire. Naročnik nadalje navaja, da je tudi vlagatelj ugotovil, da je prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka, ki jih ni možno več sanirati, zato se je naročnik odločil, da bo pripravil novo razpisno dokumentacijo in izvedel nov postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel 23. 7. 2008 (razvidno iz vročilnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Z vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 25. 7. 2008 je vlagatelj obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj izpostavlja, da je v zahtevku za revizijo zahteval zgolj razveljavitev odločitve o oddaji naročila, ne pa razveljavitve celotnega postopka. Za slednje ravnanje pa, zatrjuje vlagatelj, naročnik ni imel podlage. Vlagatelj navaja, da je naročnik še pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji naročila objavil nov razpis (op. novo obvestilo o javnem naročilu), iz katerega je razvidno, da je razpisne pogoje prilagodil izbranemu ponudniku, za katerega je v postopku revizije ugotovil, da ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da bi naročnik lahko še vedno izbral najugodnejšo ponudbo, vlagateljeva ponudba pa je po razveljavitvi odločitve o oddaji naročila najugodnejša. Vlagatelj tudi izpostavlja, da naročnik postopka ni končal na podlagi ZJN-2, pa je že objavil novo obvestilo o javnem naročilu. Vlagatelj tudi zahteva, da se ministrstvo, pristojno za finance, obvesti, da je izbrani ponudnik dal lažne in zavajajoče podatke, zaradi česar bi moral biti uvrščen na listo ponudnikov z negativnimi referencami. Z delom odločitve o zahtevku za revizijo, ki se nanaša na povrnitev stroškov, se vlagatelj strinja. Vlagatelj tudi opozarja na prekrškovno določbo iz 3. točke prvega odstavka 34. člena ZRPJN, ki kot kršitev določa, da se kaznuje naročnik, ki krši prvi odstavek 11. člen ZRPJN o zadržanju postopka v primeru vloženega zahtevka za revizijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-0003/2008-RZ z dne 29. 7. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela 31. 7. 2008.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V postopku revizije naročnik odloči (16. člen ZRPJN) o zahtevku za revizijo tako, da mu ugodi ali pa ga zavrne. Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. V primeru, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi, lahko postopek oddaje javnega naročila (glede na postavljeni zahtevek za pravno varstvo) razveljavi v celoti ali delno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo (poleg povrnitve stroškov) predlagal, da "naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika o dodelitvi naročila, kot izhaja iz sklepa št. 430-0003/2008, z dne 2.7.2008. iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda" izbranemu ponudniku. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo torej predlagal zgolj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ne pa celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom št. 430-0003/2008-RZ z dne 22. 7. 2008 zahtevku za revizijo ugodil tako, da "se v celoti razveljavi javni razpis", s čimer je mogoče razumeti (to pa potrjuje tudi obrazložitev sklepa št. 430-0003/2008-RZ z dne 22. 7. 2008), da je naročnik "razveljavil postopek oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, obvestilo o naročilu objavljeno 9. 5. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3543/2008" v celoti.

Državna revizijska komisija se je že opredelila (npr. št. 018-167/2005, 018-273/2006, 018-297/2006, 018-327/2006), da je naročnik pri obravnavi zahtevka za revizijo dolžan odločati v njegovih mejah, kar je utemeljevala s smiselno uporabo 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 101/2007 âˆ" odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 âˆ" odl. US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008, 62/2008 - skl. US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

V konkretni zadevi je naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavil v celoti, kljub temu da je vlagatelj predlagal zgolj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, s čimer naročnik ni odločil v mejah zahtevka za revizijo v smislu 2. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ampak ga je presegel. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila to neskladnost, vlagatelj pa je v vlogi z dne 25. 7. 2008 zahteval njeno odpravo, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj v vlogi "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 25. 7. 2008 tudi izpostavlja spornost "nov[ega] razpis[a] na Portalu [javnih naročil]" in opustitve izbire vlagateljeve ponudbe, navaja pa tudi, da "naročnik ni izkazal pravilnosti pravne podlage, saj ta postopek ni končal na podlagi določil zakona, pa je že objavil nov razpis". Državna revizijska komisija pojasnjuje, da vlagatelj izpostavlja naročnikova ravnanja oziroma dejstva, ki ne morejo biti predmet odločanja na podlagi že vloženega zahtevka za revizijo, ampak si vlagatelj pravno varstvo zoper domnevno sporna naročnikova ravnanja lahko zagotovi le z novim zahtevkom za revizijo oziroma novimi zahtevki za revizijo, saj nobeno izmed navedenih naročnikovih ravnanj oziroma dejstev ni obstajalo že v trenutku vložitve zahtevka za revizijo z dne 16. 7. 2008 in tudi ne gre za situacijo iz drugega odstavka 19. člena ZRPJN. Poleg tega pa se nekatera domnevno sporna naročnikova ravnanja nanašajo na drug postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelja je treba tudi spomniti, da je bil koncept suspenzivnega učinka vloženega zahtevka za revizijo spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 53/2007 - ZRPJN-E), saj skladno z noveliranim prvim odstavkom 11. člena ZRPJN "[v]loženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila". Novelirani drugi odstavek 11. člena ZRPJN določa: "Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe. Naročnik sme skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo." Kar se pa tiče vlagateljevega stališča, da je izbrani ponudnik "dal lažne in zavajajoče podatke", pa je treba ugotoviti, da vlagatelj tudi ne pojasni, kateri so domnevno sporni podatki in ali to stališče uveljavlja v smislu že izpostavljenega v zahtevku za revizijo pri referencah enega izmed dajalcev referenc izbranemu ponudniku. Ne glede na navedeno pa velja tudi pojasniti, da zgolj vlagateljeva "upravičena domneva" (gl. str. 5 zahtevka za revizijo) še ne bi bila podlaga za predlagana ravnanja. Drugi odstavek 77. člena ZJN-2 veže predlagana (vlagatelj jih pravzaprav zahteva) ravnanja na naročnikovo ugotovitev v postopku javnega naročanja glede dokazil. Vsak domnevno sporni položaj pa ni podlaga predlaganega (zahtevanega) ravnanja.

Državna revizijska komisija pa tudi pojasnjuje, da ni mogoče enačiti postopka oddaje javnega naročila in postopka revizije (npr. št. 018-017/2006, 018-272/2007). Postopek revizije ni del postopka oddaje javnega naročila, temveč poseben postopek zagotavljanja pravnega varstva. Poleg tega sta ta postopka tudi urejena vsak v svojem zakonu (tj. ZJN-2 in ZRPJN). Zato je treba tudi opomniti, da je treba začeti postopek oddaje javnega naročila tudi ustrezno zaključiti z vsebinsko odločitvijo po ZJN-2 in tega ne more nadomestiti zgolj odločitev v smislu ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 8. 2008

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
- Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, 3310 Žalec,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.