018-075/2008 Mestna občina Slovenj Gradec

Številka: 018-075/2008-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/06, 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, ter predsednika Sama Červeka in mag. Nataše Jeršič kot članov senata ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "rekonstrukcijo lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Komunala Slovenske Gorice, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestno občino Slovenj Gradec, šolska ulica 5, Slovenj Gradec, dne 17.6.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika št. 430-12/2008, z dne 29.5.2008.

2. Naročnik mora o zahtevku odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale s pritožbo, v višini 1668,92 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je objavil na Portalu javnih naročil dne 1.2.2008, pod št. objave JN713/2008, Obvestilo o naročilu-Gradnje za javno naročilo "Rekonstrukcijo lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi" po odprtem postopku.

Dne 25.04.2008 je naročnik izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-12/2008, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za I. in IV. sklop izbral podjetje VOC Celje d.d., Lava 42, Celje, za II. in III. sklop pa Gradbeništvo Kuster d.o.o., Gmajna 55, Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Zoper omenjeno odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj dne 19.5.2008 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik v nadaljevanju s sklepom zavrgel.
V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj omenjeno odločitev o oddaji javnega naročila prejel 28.4.2008, zoper katero je nato zahteval dodatno obrazložitev. Omenjena zahteva je na naročnikov naslov prispela šele 6.5.2008, kar je razvidno tudi iz poštnega žiga na ovojnici, zaradi česar jo je naročnik v nadaljevanju tudi zavrgel. Slednja je bila namreč oddana na pošto po izteku 5-dnevnega roka iz 3. odstavka 79. člena ZJN-2. Pri tem naročnik meni, da omenjeno zavrženje zahteve za dodatno obrazložitev ni mogoče šteti za dodatno obrazložitev odločitve. Kar pomeni, da se rok za vložitev zahteve za revizijo ne šteje od prejema obvestila o ugotovitvi, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev vložena nepravočasno, marveč od prejema odločitev o oddaji javnega naročila, torej od dne 28.4.2008. Na podlagi navedenega naročnik ugotavlja, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo z dnem 8.5.2008 že potekel, medtem ko je bil zahtevek dejansko oddan na pošto 19.5.2008. Naročnik meni, da je vlagatelj obvestilo napačno štel kot dodatno obvestilo, kajti druga alineja 3. odstavka 79. člena ZJN-2 jasno določa, da rok za vložitev zahtevka teče od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, naročnikovo obvestilo o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev pa ni bila in se tudi ne more šteti kot dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, zato je zahtevek za revizijo v nadaljevanju zavrgel.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 2.6.2008 vložil pritožbo, v kateri prereka naročnikova zatrjevanja in pojasnjuje, da je naročnik napačno ugotovil rok vložene zahteve za dodatno obrazložitev. Vlagatelj navaja, da je dodatno obrazložitev vložil 5.5.2008, kot je tudi razvidno iz notarsko overjene fotokopije popisa oddanih pošiljk, iz katere je razvidno, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev vložena navedenega dne pod sprejemno številko 91222. Tako se po vlagateljevem mnenju dne 5.5.2008 vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, katere datum vložitve je naročnik ugotovil napačno, šteje ob smiselni uporabi 4. odstavka 111. člena v zvezi z 2. odstavkom 112. člena ZPP za pravočasno vloženo. Zaradi napačnega računanja roka, ki predstavlja bistveno kršitev postopka, pa je neutemeljena in nezakonita tudi naročnikova odločitev o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 8.5.2008, katera je bila vročena pooblaščencu vlagatelja dne 9.5.2008, zaradi česar je posledično potrebno vloženo zahtevo za revizijo, oddano poštno in priporočeno dne 19.5.2008, šteti za pravočasno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se vlagateljevi tožbi ugodi tako, da se izpodbijani sklep št. 430-12/2008, z dne 29.5.2008, razveljavi in nadaljuje postopek po vloženi zahtevi za revizijo ter mu povrne nastale stroške postopka.

Državna revizijska komisija je dne 4.6.2008 naročnika pisno pozvala, da ji v roku treh dni od prejema poziva posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, naročnik pa ji je dokumentacijo odstopil z dopisom z dne 5.6.2008. Navedeno dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 9.6.2007.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je slednji zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel iz razloga, ker naj bi bil le-ta prepozno vložen.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija skladno z določbo 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila vlagateljevem predlogu v pritožbi in odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 3. odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) določa, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran pri naročniku vloži dodatno zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Takšna zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pa teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.

V obravnavnem primeru je med strankama nesporno, da je vlagatelj dne 28.4.2008 prejel odločitev o oddaji javnega naročila in da je nato vlagatelj pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Sporno pa je, ali je vlagatelj omenjeno zahtevo vložil pravočasno, in sicer znotraj petdnevnega roka od dneva prejema odločitve naročnika. Kajti v primeru, da je vlagatelj vložil zahtevo za dodatno obrazložitev pravočasno, prične rok za vložitev zahtevka za revizijo teči od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in ne od prejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. Glede štetja rokov se upoštevaje določbo 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami). Omenjena člena določata, če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oz. dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan (2. odstavek 111. člena ZPP) in če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (2. odstavek 112. člena ZPP). Glede na to, da je vlagatelj dne 28.4.2008 prejel odločitev o oddaji javnega naročila, se je petdnevni rok, v katerem je lahko vlagatelj vložil zahtevo za dodatno obrazložitev, iztekel na dan 5.5.2008, kar je med strankama tudi nesporno.
Kot je bilo že rečeno se šteje dan oddaje vloge na pošto kot dan izročitve sodišču, na katerega je naslovljena, vendar le takrat, če je poslana po pošti priporočeno ali brzojavno. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v overjeno kopijo popisa oddanih pošiljk ugotavlja, da je naročnik omenjeno zahtevo poslal (dne 5.5.2008) pravočasno. Pri tem Državna revizijska komisija zavrača naročnikove očitke, da je iz poštnega žiga na ovojnici razvidno, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev oddana na pošto šele 6.5.2008, se pravi po izteku petdnevnega zakonskega roka. Iz overjene kopije popisa oddanih pošiljk namreč jasno izhaja, da je vlagatelj omenjeno zahtevo poslal dne 5.5.2008 priporočeno, kar je razvidno tudi iz vpisane sprejemne številke 91222, ki jo na popisni list vpiše poštni uslužbenec, in poštnega žiga z dne 5.5.2008, odtisnjenega na omenjenem popisnem listu. Pošta pa je bila tista, ki je poštno pošiljko nato poslala 6.5.2008 ob 00:06 uri. ZPP v zgoraj omenjenem 2. odstavku 112. člena ZPP jasno določa, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču in ne dan ko pošta odpošlje pošiljko. Državna revizijska komisija je v zvezi s tem na podlagi vlagateljevega dokaznega predloga opravila tudi poizvedbo pri omenjeni dežurni Pošti Maribor (številka 2102), kjer so pojasnili, da je stranka poštno pošiljko oddala 5.5.2008 do 24:00 ure (do takrat so tudi uradne ure pošte), kar naj bi bilo tudi razvidno iz poštnega žiga. Pri omenjeni pošti so pojasnili, da pošiljatelji lahko oddajo pošiljke vse do 24:00 ure, šele nato se pošta zapre. Vendar se je v obravnavanem primeru zaradi same narave sprejema, pošiljka je bila namreč sprejeta preko računalniškega sistema, na pošiljko avtomatsko izpisal datum 6.5.2008 ob 00:06 uri in to kljub dejstvu, da je bila pošiljka dejansko izročena dne 5.5.2008 do 24:00 ure. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija presodila, da je bila vlagateljeva zahteva za dodatno obrazložitev vložena pravočasno, zaradi česar je tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo posledično pričel teči šele od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, torej od 9.5.2008. Državna revizijska komisija pri tem še ugotavlja, da je bil tudi vlagateljev zahtevek za revizijo (dne 19.5.2008) s tem vložen pravočasno, s čimer je naročnik v obravnavanem primeru kršil določbo 16. člena ZRPJN, saj ni meritorno odločal o vsebini samega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je v pritožbi z dne 2.6.2008 zahteval povračilo odvetniških stroškov v višini 3000 odvetniških točk za sestavo pritožbe, 60 točk za materialne stroške in 20 % davka na dodano vrednost. Določilo 22. člena ZRPJN govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru, skladno z določilom 5. odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno, je obenem, skladno z določilom 1. odstavka 165. člena ZPP, odločila tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi s pritožbo in vlagatelju priznala naslednje stroške:

- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, in sicer 0,459 â?? x 3000 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 1652,4 EUR,
- materialni stroški po 13. členu veljavne Odvetniške tarife (in sicer v višini 2% od 1000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1000 točk, pa še 1% od presežka nad 1000 točk) znašajo v protivrednosti 30 točk, povečano za 20% DDV, in sicer 0,459 EUR x 30 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 16,52 EUR.

Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale s pritožbo, v višini 1668,92 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.6.2008


predsednica senata

Sonja Drozdek-šinko,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Mestna občina Slovenj Gradec, šolska ulica 5, Slovenj Gradec
- odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana