018-062/2008 Občina Laško

Številka: 018-062/2008-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in članice Nataše Jeršič ter člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta - zdravstvenega doma Rimske Toplice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Laško in Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19.5.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 15.4.2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni plačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.1.2008 sprejel sklep št. 430-7/2007 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Oddajo javnega naročila po odprtem postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 18.1.2008, pod številko objave JN360/2008.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb (t.j. do dne 29.2.2008) prejel ponudbe enajstih ponudnikov.

Dne 7.4.2008 je naročnik izdal sklep o končanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila iz katerega izhaja, da je komisija pri ocenjevanju in pregledovanju ponudb ugotovila, da so vse ponudbe nesprejemljive, saj presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. Iz slednjega razloga se je naročnik odločil, da vse ponudbe zavrne kot nesprejemljive in postopek zaključi brez oddaje javnega naročila. Naročnik je v sklepu o končanju postopka zapisal tudi, da bo v skladu z razpisno dokumentacijo in 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), nadaljeval oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v katerega bo vključenih vseh enajst ponudnikov.

Istega dne (7.4.2008) je naročnik sprejel tudi sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi iz katerega izhaja, da bo predmet pogajanj cena.

Naročnik je z dokumentom "Nadaljevanje postopka javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi - povabilo na pogajanja o ceni" z dne 7.4.2008 ponudnike obvestil, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila objavljenega na Portalu javnih narčil, št. objave JN360/2008 z dne 18.1.2008, ni prejel nobene sprejemljie ponudbe ter da bo v skladu 1. točko prvega odstavka 28. člena ZJN-2, nadaljeval postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji. Naročnik je ponudnike seznanil tudi s potekom pogajanj.Vlagatelj je predmetno obvestilo prejel 10.4.2008.

Dne 15.4.2008 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, v katerem le-ta predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi dopis naročnika z dne 7.4.2008 z naslovom "Nadaljevanje postopka javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi - povabilo na pogajanja o ceni", da ugotovi, da je vlagatelj najugodnejši ponudnik ter da mu povrne vse stroške revizijskega postopka, ter morebitne dodatno nastale stroške v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo.
Naročnik navaja, da je dne 10.4.2008 od naročnika prejel zgolj obvestilo, da bo le-ta nadaljeval postopek na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2, v katerem navaja, da ni prejel nobene sprejemljive ponudbe, pri tem pa iz vsebine naročnikovega dopisa na nobenem mestu ni obrazloženo zakaj ponudba najugodnejšega ponudnika (t.j. vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) ni bila sprejemljiva. Naročnik je po mnenju vlagatelja s takšnim ravnanjem kršil določilo prvega odstavka 79. člena ZJN-2, v skladu s katerim mora naročnik po postopku ocenjevanja in preverjanja ponudb sprejeti odločitev, ki pa jo v povezavi z dopisom z dne 7.4.2008 po mnenju vlagatelja ni sprejel. Vlagatelj dodaja, da je naročnik v vsakem postopku oddaje javnega naročila po pregledu in ocenjevanju ponudb dolžan sprejeti odločitev, jo pisno obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo, vsak sodelujoči ponudnik pa mora imeti možnost uveljavljanja pravnega varstva po ZRPNJ. Naročnik ponudnikom tako ni zagotovil pravnega varstva in je kršil osnovna določila ZJN-2. Vlagatelj navaja, da naročnik tudi svojega dopisa, s katerim ga je obvestil o zavrnitvi vseh ponudb, ni obrazložil tako kot to zahteva 79. člen ZJN-2. Vlagatelj navaja, da je že sam rok v katerem je naročnik povabil ponudnike na postopek s pogajanji, kot tudi sama vsebina dopisa v neskladju z 79. členom ZJN-2. Nadalje vlagatelj navaja, da tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb ne izhaja, da bi bila ponudnikova ponudba pomanjkljiva.
Vlagatelj v nadaljevanju utemeljuje sprejemljivost svoje cene, ki jo je ponudil za izvedbo predmetnega javnega naročila, pri tem pa navaja, da je le-ta sprejemljiva, tako v smislu zagotovitve potrebnih sredstev naročnika za izvedbo javnega naročila, kot tudi iz vidika, da je vlagatelj ponudil ceno, ki je sprejemljiva v skladu z načrtom razvojnih programov Občine Laško od leta 2008 do 2011.

Dne 17.4.2008 je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer je zahteval potrdilo o vplačilu takse v višini 5.000,00 EUR. Naročnik je zahtevano potrdilo o plačilu takse prejel dne 21.4.2008.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom št. 430-7/2007 z dne 23.4.2008, s katerim je le-tega zavrnil. Prav tako je naročnik zavrnil vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.
Naročnik v obrazložitvi svoje odločitve pojasnjuje, da je vse prejete ponudbe zavrnil kot nesprejemljive, saj ponudbene cene vseh presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. Naročnik pojasnjuje, da ima v proračunu občine Laško za leto 2008 in 2009 za izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta zdravstveni dom Rimske Toplice (v nadaljnjem besedilu: PSO Rimske Toplice), sredstva zagotovljena na postavki 06120 - Zdravstvena postaja Rimske Toplice in postavki 06121 - Lekarna, zobotehnika in sicer v višini 794.589,00 EUR. Za stanovanjski del objekta pa so sredstva zagotovljena v Finančnem načrtu Javnega nepremičninskega sklada občine Laško na postavki 0610-PSO Rimske Toplice v višini 844.044,00 EUR. Skupaj je za izgradnjo na razpolago 1.638.633,00 EUR. Odloka o proračunu občine Laško za leto 2008 in 2009 sta bila sprejeta na seji Občinskega sveta dne 6.2.2008 in objavljena v Uradnem listu RS št. 20/2008. Naročnik dodaja, da je na isti seji Občinski svet sprejel dopolnjene načrte razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP), usklajene s sprejetimi proračuni. Naročnik navaja, da je vlagateljeva ponudbena cena v višini 1.702.048,74 EUR res najnižja izmed vseh ponudnikov, vendar pa ima naročnik zagotovljenih samo 1.638.633,00 EUR sredstev za izgradnjo PSO Rimske toplice zato ni dvoma, da so vse ponudbe nesprejemljive. Naročnik še dodaja, da se je vlagatelj v zahtevku za revizijo skliceval na podatke iz predlogov proračunov in NRP-jev in ne na sprejete proračune in NRP-je. Naročnik nadalje pojasnjuje, da je v skladu z 79. in 80. členom ZJN-2 pisno obvestil vse ponudnike o svoji odločitvi, da so vse ponudbe v odprtem postopku nesprejemljive in da bo javno naročilo v nadljevanju oddal na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2 po postopku s pogajanji brez predhodne objave (obvestilo z dne 7.4.2008). Naročnik meni, da je v zakonskem roku ponudnike obvestil o svoji odločitvi, o razlogu iz katerega ni izbral nobene ponudbe in o tem, da bo začel nov postopek.

Dne 28.4.2008 je naročnik prejel vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 5.5.2008 Državni revizijski komisiji posredoval v odločanje zahtevek za revizijo z dne 15.4.2008 in del predmetne dokumentacije. Po pozivu Državne revizijske komisije z dne 7.5.2008 je naročnik dne 9.5.2008 Državni revizijski komisiji posredoval manjkajočo dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot prvo je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, v kateri slednji navaja, da je naročnik s svojimi ne/ravnanji kršil določbo prvega odstavka 79. člena ZJN-2 in tako ponudnikom ni zagotovil pravnega varstva.

Na osnovi vpogleda v spis o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik dne 7.4.2008 sprejel "sklep o končanju postopka oddaje javnega naročila", s katerim je zaključil postopek oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Kot pravno podlago za sprejem takšne odločitve je naročnik navedel 79. in 80. člen ZJN-2. V obrazložitvi odločitve pa je naročnik zapisal, da je ugotovil, da vse pridobljene ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva, zato je na podlagi tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 zavrnil vse ponudbe kot nesprejemljive. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazložitve naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh ponudb izhaja, da je naročnik odločitev dejansko sprejel na podlagi tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 in ne (tudi) na podlagi 79. člena ZJN-2, kot je to zapisal v uvodu svoje odločitve in katerega kršitev zatrjuje vlagatelj.

Na tem mestu gre pojasniti, da 79. člen ZJN-2 ureja situacijo, ko naročnik zaključi oddajo javnega naročila z izborom najugodnejše ponudbe. Naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izloči vse nepopolne ponudbe (prvi odstavek 80. člena), izmed popolnih ponudb pa na podlagi vnaprej določenih meril izbere najugodnejšega ponudnika. V skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 mora tako naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejeti odločitev o oddaji naročila, ki jo mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo, o svoji odločitvi pa mora pisno obvestiti ponudnike.

80. člen ZJN-2 pa v tretjem odstavku naročnikom daje možnost, da zavrnejo vse ponudbe in tako zaključijo postopek oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejše ponudbe. V primeru, ko naročnik zavrne vse ponudbe po tretjem odstavku 80. člena ZJN-2, mora o tem takoj pisno obvestiti ponudnike in navesti razloge zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek ter obvestiti vlado oz. svoj nadzorni organ. Navedeno odločitev mora poslati tudi v objavo na portal javnih naročil. Navedena zakonska določba torej dopušča možnost, da naročnik postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejše ponudbe, pri čemer pa ne določa v katerih primerih je naročnik upravičen zaključiti postopek oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejše ponudbe (t.j. z zavrnitvijo vseh ponudb). Naročnik se tako lahko odloči za zavrnitev vseh ponudb tudi v primeru, ko so vse ponudbe popolne ali pa nepopolne (npr. nesprejemljive). Po drugi strani določba tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 od naročnika eksplicitno zahteva nekatera (formalna) ravnanja (pisno obveščanje ponudnikov z navedbo razlogov, zaradi katerih ni naročnik izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek (oddaje javnega naročila), obveščanje nadzornega organa in objava odločitve na portalu javnih naročil). Namen slednjih ravnanj je, da se prepreči možnost, da bi naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb bila neupravičena in bi predstavljala diskriminatorno ravnanje do ponudnikov, ki so ponudbe oddali (npr. ko naročnik ne bi želel skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, ker želi sodelovati s ponudnikom, ki v konkretnem postopku ni sodeloval). Poudariti gre, da mora tudi naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (čeprav zakon vlagatelju dopušča zavrnitev vseh ponudb in pri tem ne določa nobenih razlogov (vsebinskih pogojev), ki sprejem takšne odločitve opravičujejo), temeljiti na objektivno preverljivih razlogih, saj je ponudnikom le tako omogočeno učinkovito pravno varstvo. V skladu z določbo prvega odstavka 12. člena ZRPJN je namreč tudi zoper takšno naročnikovo odločitev (odločitev o zavrnitvi vseh ponudb) zagotovljeno ustrezno pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju zgoraj opisanih ugotovitev in pravnih podlag, v nadaljevanju preverila očitke vlagatelja.

Kot je Državna revizijska komisija že predhodno ugotovila, je naročnik dne 7.4.2008 sprejel "sklep o končanju postopka oddaje javnega naročila", s katerim je zaključil postopek oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Navedeno odločitev je naročnik objavil na portalu javnih naročil. Naročnik je nadalje vsem ponudnikom (tudi vlagatelju) posredoval dopis "Nadaljevanje postopka javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi - povabilo na pogajanja o ceni" z dne 7.4.2008. Vlagatelj je predmetni dokument prejel 10.4.2008. V navedenem dokumentu je naročnik navedel, da v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ni prejel nobene sprejemljive ponudbe, v nadaljevanju istega dokumenta pa je ponudnike seznanil, da bo na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2 in v skladu z razpisnimi pogoji nadaljeval postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji. Ne glede na dejstvo, da je naročnik predmetno obvestilo poimenoval "Nadaljevanje postopka javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi - povabilo na pogajanja o ceni" je mogoče nedvoumno ugotoviti, da je naročnik s tem obvestilom izpolnil zahteve iz tretjega odstavka 80. člena ZJN-2, saj je ponudnike seznanil tako z razlogi zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe (nesprejemljivost ponudb), kot tudi o svoji odločitvi, da začenja nov postopek oddaje javnega naročila (postopek s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena ZJN-2).

Glede vlagateljevega očitka, da iz naročnikovega obvestila z dne 7.4.2008 ne izhaja zakaj ponudba vlagatelja ni bila sprejemljiva, Državna revizijska komisija ponavlja, da zakon naročniku nalaga zgolj dolžnostno ravnanje takojšnje pisne obvestitve ponudnikov o svoji odločitvi, pri čemer pa ne določa s kakšnim aktom mora to naročnik storiti. Glede vsebine obvestila pa zakon določa, da mora ta vsebovati le razloge zaradi katerih naročnik ni izbral nobene ponudbe ali obvestilo, da začenja nov postopek. Naročnik je v dopisu z dne 7.4.2008 navedel razlog za zavrnitev vseh ponudb (nesprejemljivost vseh ponudb), ob tem pa razlogov za sprejem svoje odločitve (v skladu z določbo tretjega odstavka 80. člena ZJN-2) ni bil dolžan natančneje pojasnjevati. S takšnim obvestilom in ob dejstvu, da je nesprejemljiva ponudba definirana v 21. točki drugega člena ZJN-2, kot tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, je bil vlagatelj nedvoumno seznanjen tudi z razlogi za zavrnitev njegove ponudbe.

Ker tretji odstavek 80. člena ZJN-2 ob tem, ko dopušča možnost zavrnitve vseh ponudb, od naročnika ne zahteva nič drugega v odnosu naročnik - ponudnik, kot le pisno obveščanje ponudnikov ali kandidatov z navedbo razlogov, zaradi katerih ni naročnik izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek (oddaje javnega naročila), je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku v konkretnem primeru ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s tretjim odstavkom 80. člena ZJN-2 glede pisnega obveščanja vseh ponudnikov - v konkretnem premeru vlagatelja - z navedbo razlogov, zaradi katerih ni naročnik izbral nobene - njegove - ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v tem delu zahtevka za revizijo ni sledila navedbam vlagatelja in jih je zavrnila kot neutemeljene.

Glede vlagateljeve navedbe, da tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb ne izhaja, da bi bila njegova ponudba nepravilna, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se na odpiranju ponudb, v skladu z določilom 76. člena ZJN-2, ne ugotavlja pravilnosti ponudb (pravilno- sprejemljivosti oz. popolnosti ponudb; opomba Državne revizijske komisije), temveč je temu namenjena faza pregleda in ocenjevanja ponudb. Glede vsebine zapisnika o odpiranju ponudb je potrebno ugotoviti, da le-ta ne izkazuje, da je oddana ponudba tudi v resnici popolna (t.j. pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna - 16. točka drugega člena ZJN-2). Na javnem odpiranju se ugotovijo in v zapisnik o javnem odpiranju ponudb vpišejo le osnovni podatki, ki jih določa drugi odstavek 76. člena ZJN-2. ZJN-2 pa nikjer ne predpisuje, da se na odpiranju ponudb ugotavlja tudi popolnost posameznih ponudb, kar pomeni, da ima naročnik pravico, da ugotavlja razloge, ki narekujejo izločitev določenega ponudnika, tudi v kasnejših fazah postopka oddaje javnega naročila. Postopek odpiranja tako ni namenjen dokončni odločitvi naročnika o (ne)popolnosti ponudb, ampak je temu v postopku oddaje javnega naročila namenjen postopek pregleda in ocenjevanja ponudb.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da je sam rok, v katerem je naročnik povabil vse ponudnike na postopek s pogajanji, kot tudi sama vsebina dopisa z dne 7.4.2008 v neskladju z 79. členom ZJN-2.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da 79. člen ZJN-2 ne ureja dejstev, ki jih navaja vlagatelj, temveč ureja sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, institut pisnega opozorila ponudnika na odločitev naročnika in institut dodatne obrazložitve. Kljub ugotovitvi, da so si konkretne vlagateljeve navedbe in pravna podlaga, ki jo vlagatelj navaja, nasprotujoča, je Državna revizijska komisija skladno z načelom iura novit curia, v skladu s katerim Državna revizijska komisija ni vezana na pravno podlago navedeno v zahtevku za revizijo (tretji odstavek 180. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007- UPB3, 101/2007, 102/2007; v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), v nadaljevanju preverila navedbo vlagatelja.

Vlagatelj mora, skladno z določili 4. in 5. alineje četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, v revizijskem zahtevku navesti tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da vlagatelj v konkretnem primeru zgolj pavšalno navaja domnevne kršitve zakona ob tem pa ne podaja nobenih dokazov s katerimi bi le-te dokazoval. Skladno z določili 7. in 212. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti (gre za t.i. pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena). Poudariti je treba, da je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati, katerim domnevnim kršitvam vlagatelj oporeka oz. katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Državna revizijska komisija je spredaj opredeljene revizijske navedbe vlagatelja zavrnila kot neutemeljene.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja s katero zatrjuje sprejemljivost svoje ponudbe.

Sprejemljiva ponudba je v skladu s 21. točko 2. člena ZJN-2 tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Element, na podlagi katerega je v skladu s predpisi o javnem naročanju potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)sprejemljiva, je torej dejstvo, da ponudbena cena (ne)presega višine zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v spisovno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik v Sklepu o končanju postopka oddaje javnega naročila z dne 7.4.2008, kot razlog za zavrnitev vseh ponudb (tudi vlagateljeve) zapisal, da so vse ponudbe nesprejemljive, saj presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. Zoper naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku, kot edini argument za napačno odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe kot nesprejemljive, navaja, da je ponudil skupno ceno v višini 1.495.534,67 EUR brez DDV oz. 1.702.048,74 EUR z DDV, naročnik pa je v načrtu razvojnih programov Občine Laško od leta 2008 do leta 2011, kot tudi v proračunu Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, za ta projekt predvidel izdatke v skupni višini 1.774,158,00 EUR. Vlagatelj navaja, da ne ve ali vsebuje znesek predviden za ta projekt v višini 1.774,158,00 EUR tudi DDV ali ne, vendar pa je ta znesek vsakem primeru višji od njegove ponujene cene, zaradi česar je njegova ponudba sprejemljiva.

Državna revizijska komisija je v skladu z navedbami vlagatelja in naročnika pogledala v proračun Občine Laško za leti 2008 in 2009 (sprejet na 9. seji Občinskega sveta Občine Laško dne 6.2.2008, objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2008 ), Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2008 do 2011 (sprejet na 9. seji Občinskega sveta Občine Laško dne 6.2.2008) in Finančni načrt in program dela za obdobje 2008-2009 Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (ki ga je potrdil Občinski svet Občine Laško na svoji 9. seji dne 6.2.2008). Državna revizijska komisija je ugotovila, da je za izgradnjo PSO Rimske Toplice v proračunu Občine Laško za leto 2008 zagotovljenih 620.624,00 EUR (na postavki Zdravstvena postaja Rimske Toplice - novogradnja in postavki Lekarna, zobotehnika -novogradnja), v proračunu za leto 2009 pa 173.965,00 EUR (na postavki Zdravstvena postaja Rimske Toplice - novogradnja in postavki Lekarna, zobotehnika -novogradnja), kar skupaj znaša 794.589,00 EUR. Državna Revizijska komisija je ugotovila, da so zneski iz Načrta razvojnih programov za obdobje od leta 2008 do 2011, usklajeni z zgoraj navedenimi zneski iz proračuna za leti 2008 in 2009. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da so v Finančnem načrtu in programu dela za obdobje 2008-2009 Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, za konkretni projekt v letih 2008 in 2009 predvidena sredstva v višini 844.044,00 EUR. Skupaj ima tako naročnik za izgradnjo PSO Rimske Toplice zagotovljenih 1.638.633,00 EUR, kar je manj kot znaša ponudbena cena vlagatelja v višini 1.702.048,74 EUR z DDV, zato naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ker je vlagateljevo ponudbo izločil kot nesprejemljivo. Dejstvo, da je vlagateljeva ponujena cena brez DDV v višini 1.495.534,67 EUR nižja od zagotovljenih sredstev naročnika, ne spremeni dejstva nesprejemljivosti vlagateljeve ponudbe, saj mora naročnik vlagatelju za opravljeno delo poravnati celoten znesek ponudbene vrednosti (skupaj z DDV), za kar pa ima zagotovljenih le 1.638.633,00 EUR.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati sprejemljivosti svoje ponudbe, je Državna revizijska komisija tudi slednjo vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena"â??, to je na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, â??"vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 19.5.2008.Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik;
- Občina Laško in Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.