018-053/2008 Občina Logatec

Številka: 018-053/2008-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izkop in zasipanje gradbene parcele v IOC Logatec", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec (v nadaljevanju: naročnik) dne 15.05.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 31.03.2008 se ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "izkop in zasipanje gradbene parcele v IOC Logatec", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 430-7/08-18 z dne 12.03.2008.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.01.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izkop in zasipanje gradbene parcele v IOC Logatec".

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 31.01.2008, pod št. objave JN652/2008, objavil Obvestilo o naročilu - Gradnje za predmetno javno naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 12.03.2008 izvedel javno odpiranje ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik.

Naročnik je dne 12.03.2008 izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je izbral ponudbo ponudnika TGM Žakelj, d.o.o., IOC Zapolje III/5, Logatec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo z dne 14.03.3008, ki jo je naročnik prejel 17.03.2008, v kateri je zahteval, da mu omogoči vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je na naročnika naslovil tudi vlogo z dne 14.03.3008, ki jo je naročnik prejel 17.03.2008, v kateri ga je pozval k izdaji dodatne obrazložitve odločitve na podlagi 79. člena ZJN-2.

Naročnik je z dopisom z dne 18.03.2008, ki ga je odposlal 21.03.2008, vlagatelju podal dodatno obrazložitev odločitve izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 28.03.3008, ki ga je odposlal 31.03.2008, pozval k dopolnitvi ponudbe.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 31.03.2008, v katerem uvodoma opozarja, da je skrajno nenavadno, da je naročnik dne 12.03.2008 med 11:30 uro in 18:00 uro uspel natančno pregledati vseh 10 prispelih ponudb, oceniti njihovo primernost, pravilnost in sprejemljivost, in še isti dan napisati in poslati Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-7/08-18.
Vlagatelj najprej zatrjuje pravilnost in popolnost svoje ponudbe, kar je razvidno iz Zapisnika št. 430-7/2008-7 z dne 12.03.2008 o javnem odpiranju ponudb in iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-7/08-18 z dne 12.03.2008. Ker je bilo merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika najnižja cena, je naročnik izbral izbranega ponudnika, katerega ponudba je bila edina cenovno nižja od vlagateljeve.
Zatem vlagatelj zatrjuje nepopolnost oz. nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da je dne 28.03.2008 vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da izbrani ponudnik ni zadostil razpisnim pogojem pod točkami 9, 10 in 11, ki so navedene v 7. členu Navodil za izdelavo ponudbe in ki določajo:
- "da gospodarski subjekt razpolaga s tehnično opremo, s katero bo lahko izvedel javno naročilo. Dokazilo: seznam razpoložljive tehnične opreme",
- "da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom in osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-UPB1. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta s seznamom strokovnega kadra",
- "da je gospodarski subjekt v zadnjih petih letih, pred oddajo ponudbe že izvajal gradnjo objekta, ki je po naravi in obsegu enakovredna razpisnemu predmetu javnega naročila. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta in potrdilo vsaj treh naročnikov z navedenimi kontaktnimi osebami naročnikov".
Izbrani ponudnik po navedbah vlagatelja ni predložil nobenega od zahtevanih dokazil o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila. Ker izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil iz 7. člena Navodil za izdelavo ponudbe (točke 9, 10 in 11), ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji kot pogoj za priznanje sposobnosti, je po mnenju vlagatelja ponudbo izbranega ponudnika potrebno izločiti kot nepopolno. S svojo odločitvijo o oddaji naročila izbranemu ponudniku je naročnik kršil tako določila razpisne dokumentacije kot tudi 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in drugi odstavek 45. člena ZJN-2, ker je izbral ponudnika, ki je predložil nepopolno ponudbo. Vlagatelj je na stališču, da ponudba izbranega ponudnika ustreza določilu 19. točke 2. člena ZJN-2, saj je tudi nepravilna, ker ne izpolnjuje pogojev iz 45. člena ZJN-2. Po mnenju vlagatelja naročnik od izbranega ponudnika tudi ne more zahtevati dopolnitve ponudbe, saj drugi odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Tudi dopustitev odprave formalnih nepopolnosti ponudbe bi v revizijskem postopku pomenila po prepričanju vlagatelja nedopusten poseg v učinkovitost pravnega varstva ponudnikov. Prav tako mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Ker izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil, je bil naročnik njegovo ponudbo po mnenju vlagatelja nedvomno dolžan izločiti (vlagatelj se pri tem sklicuje na sklep Državne revizijske komisije št. 018-225/2007-5).
Vlagatelj opozarja še, da Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe niso zahtevala, da morajo biti ponudbe zvezane z vrvico in zapečatene. Zaradi tega vlagatelj opozarja naročnika, da je vsakršno naknadno spreminjanje in dopolnjevanje ponudbene dokumentacije po izdaji odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika nedopustno in protizakonito.
Zaradi vsega navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi tako, da razveljavi Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-7/08-18 z dne 12.03.2008 in odda predmetno javno naročilo vlagatelju, ter povrnitev stroškov plačane takse in vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je dne 03.04.2008 izdal dokument z naslovom Obvestilo in obrazložitev zavrnitve vloženega revizijskega zahtevka (naročnik je navedeni dokument odposlal dne 07.04.2008, vlagatelj pa ga je prejel 08.04.2008), v katerem pojasnjuje, da vlagatelja obvešča, da zavrača zahtevek za revizijo iz razlogov, podanih v nadaljevanju. Naročnik najprej navaja, da je na javni razpis prejel deset ponudb, ki so vse bile pravočasne in popolne. Naročnik dalje navaja, da se je komisija tako odločila tudi za najugodnejšo ponudbo izbranega ponudnika, kljub temu, da ni bilo priloženih prilog glede tehnične opreme, strokovnih kadrov in dokazil o že izvedenih podobnih delih, ker ji je bila oprema izbranega ponudnika znana iz njihovih (pravilno: njegovih; opomba Državne revizijske komisije) ponudb, ki jih je prejel naročnik na druge javne razpise. Zatem naročnik pojasnjuje, da se je komisija odločila, da gre za formalno napako, zato ker dopolnitev ponudbe z manjkajočimi prilogami ne bo vplivala na bistveni kriterij izbora - najnižjo ponujeno ceno. Naročnik navaja, da je to formalno napako odpravil z javnim pozivom za dopolnitev ponudbe in hkrati tudi obrazložitev ponujene cene, ki v postavki dovoz in zasipanje odstopa od ostalih ponudb, ter da so kopije navedenih prilog v prilogi tega dopisa (dokumenta z naslovom Obvestilo in obrazložitev zavrnitve vloženega revizijskega zahtevka; opomba Državne revizijske komisije).
Naročnik pojasnjuje, da bi, v kolikor bi predmetno ponudbo izločil, kršil bistvo javnega naročanja na podlagi odprtega postopka po kriteriju izbora najnižje ponudbe.
Naročnik v zaključku skladno s 17. členom ZRPJN poziva vlagatelja, da ga najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno obvesti o njegovi odločitvi, glede nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo ali umika revizijskega postopka (pravilno: umika zahtevka za revizijo; opomba Državne revizijske komisije), pri čemer vlagatelju navede, da ga, v kolikor se odloči za nadaljevanje postopka, prosi, da priloži potrdilo o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis z dne 07.04.2008, v katerem navaja, da naročniku kot prilogo tega dopisa pošilja potrdilo o plačilu takse za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 09.04.2008 naročnika obvestil, da vztraja pri zahtevku za revizijo in zahteva, da se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 11.04.2008, ki ga je slednja prejela 14.04.2008, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-053/2008-3 z dne 25.04.2008 pozvala k odstopu dodatne dokumentacije, vezane na postopek oddaje predmetnega javnega naročila, kar je naročnik storil z dopisom z dne 29.04.2008, ki ga je le-ta prejela dne 30.04.2008.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni zadostil razpisnim pogojem pod točkami 9, 10 in 11, ki so navedene v 7. členu Navodil za izdelavo ponudbe, in sicer, da izbrani ponudnik ni predložil nobenega od zahtevanih dokazil o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila. Ker izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil iz 7. člena Navodil za izdelavo ponudbe (točke 9, 10 in 11), ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji kot pogoj za priznanje sposobnosti, je po mnenju vlagatelja ponudbo izbranega ponudnika potrebno izločiti kot nepravilno in posledično nepopolno, saj naročnik od izbranega ponudnika tudi ne more zahtevati dopolnitve ponudbe, ker drugi odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v le-tej v 7. členu Navodil za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) uvodno navedel, "da bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev", in sicer je v razdelku D. (Tehnični in kadrovska sposobnost) pod točkami 9, 10 in 11 opredelil naslednje:
- Da gospodarski subjekt razpolaga s tehnično opremo, s katero bo lahko izvedel javno naročilo. Dokazilo: seznam razpoložljive tehnične opreme.
- Da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom in osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-UPB1. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta s seznamom strokovnega kadra.
- Da je gospodarski subjekt v zadnjih petih letih, pred oddajo ponudbe že izvajal gradnjo objekta, ki je po naravi in obsegu enakovredna razpisanemu predmetu javnega naročila. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta in potrdilo vsaj treh naročnikov z navedenimi kontaktnimi osebami naročnikov.
V zaključku 7. člena Navodil je naročnik navedel, da bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz člena in predložili ustrezna dokazila.

Zatem je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel list z naslovom Aproksimativni projektantski popis del s predizmerami, na katerem je pod pozicijo 3.4.2.2. navedeno v začetku "Strojni izkop v zemljišču ...".

Nadaljnji vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo (t.i. naslovna stran - Vsebina razpisne dokumentacije) pokaže, da slednja vsebuje tudi poglavje 8. (Tehnične specifikacije - opis opreme - splošni pogoji). V zvezi s tem poglavjem je razpisni dokumentaciji priložen dokument z naslovom "PZI - Priprava prilagojenih geomehanskih izhodišč in projektna rešitev vgrajevanja nasipov pod objekti in zunanjo ureditvijo bodočega IHR v Logatcu", št. projekta: 51-IX / 07 (v nadaljevanju: Projekt), na katerega se naročnik prav tako smiselno sklicuje v 2. členu vzorca pogodbe (kjer je zapisano med drugim: "Predvidena dela se bodo izvedla v skladu s projektom ''Priprava prilagojenih geomehanskih izhodišč in projektna rešitev vgrajevanja nasipov pod objekti in zunanjo ureditvijo bodočega IHR v Logatcu'', ki ga je pripravila družba Geoing d.o.o. iz Maribora septembra 2007"), ki je tudi sestavni del relevantne razpisne dokumentacije. V točki 3.3.3.4. (Tehnologija izvedbe gruščnatih nasipov pod temelji) Projekta je v drugem odstavku med drugim določeno, da naj vgradnja gruščnatih nasipov pod temelji objektov poteka po sledečih fazah, in sicer se v prvi fazi izvede strojni široki odkop (Pšo) površinskega sloja .... Zatem je v četrtem odstavku citirane točke Projekta navedeno, da je pri zemeljskih delih predviden izkop z bagerjem in komprimacija s težjim valjarjem (npr. Bomag 200). Nadalje je v šestem odstavku citirane točke Projekta navedeno, da mora izvajalec dosegati zahtevano kvaliteto vgrajenih materialov ter izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi standardi in posebnimi tehničnimi pogoji, ter da je upoštevati:
- Posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in temeljenje SCS iz leta 1989,
- Posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije SCS iz leta 1989,
- Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev, knjige III. do VI. DDC Ljubljana,
- TSC 06.720: 2003, Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov,
- TSC 06.711: 2001, Meritve gostote in vlage, postopek z izotopskim merilnikom.

Vpogled v dokument "Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, knjiga 3" (publikacija Skupnosti za ceste Slovenije, 1989), pokaže, da je v tretjem odstavku točke 2.1.3.1 (Razvrstitev), ki je sestavni del razdelka 2.1 (Izkopi), navedeno, da so opis zemljin in kamnin, način izkopa oziroma pridobivanja ter ocena uporabnosti in karakteristike prikazane v tabeli 2.1 (Razvrstitev zemljin in kamnin). Iz dokumenta "Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev, IV. knjiga" (publikacija Družbe za državne ceste, 2001), je razvidno, da je obstoječo citirano tabelo 2.1 treba zamenjati z novo (v prilogi). Iz citirane nove tabele 2.1 je razvidno, da je v stolpcu Način izkopa opredeljeno / določeno naslednje:
- za kategorijo št. 1 (plodna zemljina): buldozer, bager;
- za kategorijo št. 2 (slabo nosilna zemljina): bager, buldozer;
- za kategorijo št. 3 (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina): buldozer, bager, buldozer z rijačem (občasno);
- za kategorijo št. 4 (mehka kamnina): buldozer z rijačem, bager s konico, rezkanje, miniranje (občasno);
- za kategorijo št. 5 (trda kamnina - sedimentnega porekla): miniranje, rezkanje (izjemoma).

Nadaljnji vpogled v dokument "Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, knjiga 3" (publikacija Skupnosti za ceste Slovenije, 1989), pokaže, da je v prvem odstavku točke 2.4.1 (Opis), ki je sestavni del razdelka 2.4 (Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj), navedeno, da delo vključuje (navedeno po alinejah) med drugim strojno razprostiranje materialov za nasipe ter strojno razprostiranje materialov za predobremenitev in preobremenitev na mestih, kjer je to predvideno s projektom in skladno s temi tehničnimi pogoji.

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da je potrebno za izvedbo nekaterih od del v okviru predmeta javnega naročila uporabiti težji valjar (npr. Bomag 200), bager, buldozer, buldozer z rijačem, bager s konico, (stroj za) rezkanje in (stroj za) strojno razprostiranje materialov, zato morajo sledeč razpisni dokumentaciji ponudniki, da bi jim lahko bila priznana sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila, izkazati tudi razpolaganje s tehnično opremo (očitno z vsaj navedenimi stroji; opomba Državne revizijske komisije), s katero bodo lahko izvedli javno naročilo.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da slednji v okviru le-te ni predložil nobenega dokazila - seznama razpoložljive tehnične opreme, kot ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji v 9. točki 7. člena Navodil. Iz ponudbe izbranega ponudnika tudi izhaja, da je slednji v ponudbi predložil tudi s cenami izpolnjen list z naslovom Aproksimativni projektantski popis del s predizmerami, predviden v razpisni dokumentaciji, na katerem je pod pozicijo 3.4.2.2. navedeno v začetku "Strojni izkop v zemljišču ...".

Da izbrani ponudnik v ponudbi očitno ni predložil zahtevanega dokazila - seznama razpoložljive tehnične opreme, sledi tudi iz naročnikovega poziva le-temu z dne 28.03.2008 (odposlanega 31.03.2008) k dopolnitvi ponudbe glede dokazil o tehnični in kadrovski sposobnosti, in sicer, da dostavi naročniku seznam razpoložljive tehnične opreme, izjavo gospodarskega subjekta s seznamom strokovnega kadra ter izjavo gospodarskega subjekta in potrdilo vsaj treh naročnikov z navedenimi kontaktnimi osebami naročnikov. Izbrani ponudnik je na navedeni poziv naročnika odgovoril z dopisom - dopolnitvijo z dne 03.04.2008, ki ga je naročnik prejel istega dne, in sicer je v točki 1 podal seznam razpoložljive tehnične opreme, v točki 2 seznam strokovnega kadra, v točki 3 pa je navedel, da so referenčne liste priložene.

Iz določil prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Iz določil drugega odstavka 78. člena ZJN-2 izhaja, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz določil prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

V konkretnem primeru je naročnik očitno, kot sledi iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 12.03.2008 (ki je bilo izdano še istega dne, kot je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb, na kar opozarja tudi vlagatelj - navedeno hitro odločanje naročnika sicer ni relevantno za odločitev Državne revizijske komisije oz. je pomembna zgolj ugotovitev, ali je imel naročnik za izdajo Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 12.03.2008 ustrezno pravno podlago ali ne), v postopku pregledovanja ponudbe izbranega ponudnika ugotovil njeno popolnost (tako kot je ugotovil popolnost za preostalih 9 ponudb, ki so prispele v konkretnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila). Nadalje pa sledi iz naročnikovega dokumenta z dne 03.04.2008, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika izbral, kljub temu, da ni bilo priloženih med drugim prilog glede tehnične opreme, saj mu je bila njegova oprema znana iz njegovih ponudb, ki jih je prejel na druge javne razpise, zato se je naročnik odločil, da gre za formalno napako, ki jo je odpravil s pozivom za dopolnitev ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika v trenutku naročnikove izdaje Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 12.03.2008 ni predstavljala popolne ponudbe v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj izbrani ponudnik v le-tej ni uspel izkazati izpolnjevanja zahteve razpisne dokumentacije v zvezi s tehnično sposobnostjo (tehničnimi zmogljivostmi) ponudnikov. V posledici tega dejstva pa gre ugotoviti tudi, da naročnik takšne ponudbe, skladno z 80. členom ZJN-2, ne bi smel izbrati. Naročnika je potrebno namreč, vezano na dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika glede razpolaganja s tehnično opremo, opozoriti (kar izrecno izpostavlja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo), da drugi odstavek 78. člena ZJN-2 med drugim izrecno prepoveduje spreminjanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. V konkretnem primeru je predmet predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz razpisne dokumentacije (kar je podrobneje bilo že obrazloženo v tem sklepu), vezan na uporabo določene tehnične opreme (kot npr. način izkopa z določenimi stroji oz. opremo ipd.), kar gre opredeliti kot tehnične specifikacije predmeta konkretnega javnega naročila. Glede na navedeno gre torej pritrditi vlagatelju, da dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v konkretnem primeru, niti ni dopustno.

Ob zapisanem gre ugotoviti, da je naročnik po tem, ko je za predmetno javno naročilo že izbral ponudbo izbranega ponudnika, in po prejemu vlagateljeve zahteve za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter vlagateljevega poziva za izdajo dodatne obrazložitve odločitve, izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe z dopisom - pozivom z dne 28.03.2008; izbrani ponudnik je na takšno naročnikovo zahtevo odgovoril z dopolnitvijo z dne 03.04.2008, ki jo je naročnik prejel istega dne (glede na spisovno dokumentacijo v predmetni zadevi, se je to očitno zgodilo na isti dan, kot je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo). V zvezi s takšnim ravnanjem naročnika Državna revizijska komisija izpostavlja, da je dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb (kadar je to sploh dopustno - o tem več drugi odstavek 78. člena ZJN-2), kot ga ureja 78. člen ZJN-2, institut postopka oddaje javnega naročila, ta institut pa je, skladno z 80. členom ZJN-2, mogoče po logiki stvari uporabiti le pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila; iz zgoraj že povzetega 80. člena ZJN-2 namreč izhaja, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, po tem istem pregledu pa, skladno z 79. členom ZJN-2, naročnik sprejme odločitev o oddaji naročila.

V posledici vsega navedenega gre v konkretnem primeru naročnikovo pozivanje izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe ter odziv izbranega ponudnika na takšen poziv, šteti za neupoštevne.

Ker je tekom revizijskega postopka že bilo ugotovljeno, da ponudba izbranega ponudnika v trenutku naročnikove izdaje Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 12.03.2008 ni bila popolna iz razloga ne-izkazovanja izpolnjevanja zahteve razpisne dokumentacije v zvezi z razpolaganjem s tehnično opremo (ki je podrobneje navedena v predhodnih izvajanjih Državne revizijske komisije v tem sklepu), Državna revizijska komisija ni preverjala utemeljenosti revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na druge razloge za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika (neizpolnjevanje zahtev 7. člena Navodil razpisne dokumentacije pod točkama 10 - razpolaganje s strokovnim kadrom in osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-UPB1 - in 11 - da je gospodarski subjekt v zadnjih petih letih, pred oddajo ponudbe že izvajal gradnjo objekta, ki je po naravi in obsegu enakovredna razpisanemu predmetu javnega naročila); tudi v primeru, če bi se s tem povezane revizijske navedbe izkazale za utemeljene, to namreč, glede na vse predhodne ugotovitve v tem sklepu, na (drugačen) položaj vlagatelja in izbranega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne bi moglo vplivati.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj, kot že navedeno, predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi tako, da razveljavi Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-7/08-18 z dne 12.03.2008 in odda predmetno javno naročilo vlagatelju. S tem v zvezi Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična, ne pa tudi reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, o zahtevku odloči zgolj tako, da le-tega bodisi zavrže oziroma zavrne ali pa revizijskemu zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom tako ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila; revizija postopka namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika.

Upoštevajoč zgornje argumente je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 31.03.2008 ugodila tako, da je razveljavila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 430-7/08-18 z dne 12.03.2008.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil "stroške plačane takse in vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe".

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo (peti odstavek 22. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretni zadevi t.i. "vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo" ni opredelil. Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, stroške pa opredelil le v delu, ki se nanašajo na plačilo revizijske takse, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala (zgolj) stroške v višini plačane revizijske takse (5.000,00 EUR).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 15.05.2008


Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- TGM Žakelj, d.o.o., IOC Zapolje III/5, Logatec
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana