018-046/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-046/2008-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04. 2008 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja, z dne 31.03.2008, se ugodi tako, da se naročnikov sklep Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 01-213/27-07, z dne 26.02.2007, v 2. točki izreka sklepa, ki se glasi "zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na pravilnost sklepa Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 01-213/23-07, z dne 14.02.2008 za sklop 1,v skladu z 2. odstavkom13. člena ZRPJN-UPB5 kot prepozen zavrže", razveljavi.

2. Naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 500,68 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.06.2007 sprejel sklep o začetku odprtega postopka za oddajo javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.07.2007, pod št. Objave JN 412/07 in na Portalu EU pod številko objave 2007/S 135-166060, z dne 17.07.2007.

Iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, je med drugim, razvidno, da je naročnik za;
-sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo
AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
-sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja
-sklop 5 Organizator črpalk ter odgovarjajoči podaljški in sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja

Vlagatelj je dne 23.11.2007 vložil vlogo- Pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika in Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 30.11.2007 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, istega dne (30.11.2007) pa je sprejel tudi dokument Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, ki pa glede izbora najugodnejših ponudnikov ni spremenila prvotne Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007.

Naročnik je dne 14.02.2006 sprejel odločitev, št. 01-213/23-07- Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008), s katerim je za
- sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
-sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja
-sklop 5 Organizator črpalk ter odgovarjajoči podaljški in sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja.

Vlagatelj je dne 25.02.2008 je pri naročniku vložil prošnjo za dodatno obrazložitev, v kateri je navedel, da je dne 22.11.2007 vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 in ugotovil, da je iz ponudbe za prefuzor ALARIS CC Syringe Pump razvidno, da le-ta omogoča pretok v razponu od 0,1-1200 ml/h, najmanjši korak nastavitve pa je 0,1 ml/h. Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 10 podal zahtevo, da je pretok v razponu od 0,1 do 1200 max. ml/h, korak po 0,01-1 ml. Vlagatelj navaja, da je naročnik podrobneje pojasnil to zahtevo razpisne dokumentacije v odgovorih na vprašanja, z dne 16.08.2007, ko je na vprašanje, "ali bo ponudba ustrezna, če črpalka omogoča najmanjši korak nastavitve po 0,1 ml/h" odgovoril, "tako kot kriterij zahteva, najmanjši korak 0,01 ml/h". Vlagatelj je prošnjo za dodatno obrazložitev zaključil s zaprosilom za dodatno obrazložitev in ustrezno ukrepanje.

Naročnik je dne 27.02.2008 izdal dokument- sklep št. 01-213/26-07, kjer je v izreku sklepa navedel,da se zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 26.02.2008, kot neutemeljena zavrže. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je vlagatelj ponovno posredoval zahtevo na katero je naročnik že odgovoril 30.11.2007 in tako sedaj nikakor ne more biti predmet ponovne dodatne obrazložitve. Naročnik še dodaja, da je razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, podal na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, katere odločitev je dokončna in jo je naročnik v celoti spoštoval in temu ustrezno spremenil odločitev o oddaji javnega naročila. V pravnem pouku je naročnik navedel, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve.

Dne 13.03.2008 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, ni obrazložena, zato posledično vlagatelju ni jasno, kako je naročnik nepravilno ponudbo izbranega ponudnika spremenil v pravilno. Nadalje vlagatelj navaja, da naročnik ni mogel podati dodatne obrazložitve dne 30.11.2007, saj je vlagatelj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, prejel šele 22.02.2008, zahteva za dodatno obrazložitev pa je bila dana 25.02.2008. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik podati dodatno obrazložitev odločitve z dne 14.02.2007, zato naročniku očita postopanje v nasprotju z 79. členom ZJN-2.
Vlagatelj vlaga zahtevek za revizijo tudi zoper razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, čeprav naročnik še ni v celoti podal dodatne obrazložitve. Vlagatelj navaja, da je AMS MEDING d.o.o. podal zahtevek za revizijo le v zvezi s točkovanjem svoje ponudbe v odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, zaradi česar je naročnik nepravilno domneval, da je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudba AMS MEDING d.o.o. pravilna. Naročnik bi ravnal pravilno in skladno s sklepom Državne revizijske komisije, če bi za ponudbo AMS MEDING d.o.o. za sklop 1, zaradi razloga neizpolnjevanja zahteve po razponu pretoka in koraka nastavitve, ugotovil, da je le-ta nepravilna in bi javno naročilo za ta sklop oddal vlagatelju, navaja vlagatelj.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi dokument naročnika- sklep št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008 in sklep- razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008 za sklop 1, ter zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 26.03.2008 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na pravilnost sklepa št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008, tako, da se navedeni sklep razveljavi. V delu, ki se nanaša na pravilnost sklepa "Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 01-213/23-07, z dne 14.02.2008", za sklop 1, pa je naročnik zahtevek za revizijo kot prepozen zavrgel. Naročnik je vlagatelju priznal povračilo stroškov v višini 50% od zahtevanega zneska.
V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da so vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na naročnikov sklep o zavrnitvi zahteve za dodatno obrazložitev z dne 27.02.2008, utemeljene, saj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe neizbranega ponudnika in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do neizbranega ponudnika, zato bo naročnik vlagatelju za sklop 1 podal dodatno obrazložitev sklepa- razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008.
V zvezi z zahtevami vlagatelja po razveljavitvi naročnikovega sklepa- razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008 za sklop 1, naročnik navaja, da so le-te prepozne in jih je zato zavrgel. Po mnenju naročnika bi moral zahtevek za revizijo vložiti v roku 10 dni od prejema sklepa- razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, torej najpozneje dne 03.03.2008 in ne šele 14.03.2008.

Vlagatelj je dne 31.03.2008 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 26.03.2008. V pritožbi vlagatelj navaja, da čeprav je naročnik formalno zavrgel zahtevo za dodatno obrazložitev je vsebinsko svojo odločitev vseeno obrazložil, zaradi česar ima vlagatelj pravico do vložitve zahtevka za revizijo v roku 10 dni od obrazložitve odločitve. Nadalje vlagatelj dodaja, da četudi se sklep naročnika, z dne 27.02.2008 ne šteje kot dodatna obrazložitev, vlagatelj ni zamudil roka za vložitev zahtevka za revizijo, saj se rok šteje od prejema sklepa dalje, torej od 06.03.2008 in je zahtevek za revizijo pravočasen.
Vlagatelj je priglasil stroške sestave pritožbe v višini 1.125, odvetniških točk s pripadajočim DDV in materialne stroške v višini 1%.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN med drugim izhaja, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Iz določil prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, v nadaljevanju: ZJN-2) izhaja, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora naročnik obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo, o njej pa naročnik pisno obvestiti ponudnike po pošti, faksu ali z elektronskimi sredstvi. Iz določil tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 izhaja, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran v primeru, ko odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. Ta institut, predviden tudi z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (41. člen), je namenjen predvsem zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil v smislu njihove seznanitve z informacijami o oddaji javnega naročila, potrebnimi za odločitev o ne/vložitvi pravnega sredstva. ZJN-2 "zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila" tako predvideva za primere, ko naročnikova odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran. Iz navedenega člena ZJN-2 tako izhaja, da trenutek pričetka teka desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo prične teči od dneva prejema naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

V konkretni zadevi je nesporno, da je vlagatelj naročnikov dokument- razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, prejel dne 22.02.2007. To izhaja tako iz navedb obeh strank, kot tudi iz vpogleda v vročilnico omenjenega pisanja.

Iz spisovne dokumentacije je dalje razvidno, da je vlagatelj, v roku iz 79. člena ZJN-2, dne 25.02.2007 na naročnika naslovil vlogo, poimenovano kot Prošnja za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja naj naročnik poda dodatno obrazložitev, zakaj je ponudnika AMS MEDING d.o.o. izbral kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1, kljub dejstvu, da ne izpolnjuje zahteve po pretoku in koraku nastavitve.
Naročnik je na zgoraj navedeno vlagateljevo prošnjo odgovoril dne 27.02.2008 z dokumentom št. 01-213/26-07, ki ga je naslovil kot "sklep". Naročnik je v tem dokumentu navedel, da je vlagatelju že dne 30.11.2007 podal odgovor na navedbo iz prošnje za dodatno obrazložitev ter, da je razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, podal na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, katere odločitev je dokončna in jo je naročnik v celoti spoštoval ter temu ustrezno spremenil odločitev o oddaji javnega naročila. V zvezi s tem naročnikovim sklepom Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik, navkljub jasni zahtevi vlagatelja po dodatni obrazložitvi razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 14.02.2008, ni navedel prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, vsled česar gre ugotoviti, da vsebina dokumenta št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008, ne ustreza vsebini dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, kakor jo predvideva 79. člen ZJN-2. Enako je ugotovil tudi naročnik sam v sklepu o odločitvi zahtevka za revizijo, z dne 26.03.2008, ko je dokument št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008, razveljavil in v obrazložitvi navedel, da bo vlagatelju za sklop 1 podal dodatno obrazložitev sklepa "Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 01-213/23-07, z dne 14.02.2008".
Ugotoviti torej gre, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev dokumenta št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008, ugodil in mu priznal povračilo stroškov v višini 50% priglašenih stroškov.


Navedeno določilo tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 pričetek teka desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo veže na prejem naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. V zvezi z zgoraj navedeno ugotovitvijo, da dokument naročnika št. 01-213/26-07, z dne 27.02.2008, ne predstavlja dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ter dejstvom, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 26.03.2006, ta dokument razveljavil in se zavezal k izdaji nove dodatne obrazložitve, je potrebno ugotoviti, da rok za vložitev zahtevka za revizijo sploh še ni pričel teči. Posledično Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 79. člena ZJN-2 in določilom 12. člena ZRPJN, ko je, kakor to izhaja iz odločitve o zahtevku za revizijo z dne 26.03.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepozen zavrgel. Tovrstno vložen zahtevek za revizijo bi bil lahko spoznan le kot preuranjen, saj sledeč določilu 79. člena ZJN-2 zaradi naročnikove neizdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo sploh še ni pričel teči. Pravica do pravnega sredstva je po tretjem odstavku 79. člena ZJN-2 vezana na prejem dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, zato bo lahko vlagatelj po prejemu naročnikove dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila, v roku desetih dni pri naročniku vložil zahtevek za revizijo.

V posledici navedenega, Državna revizijska komisija upoštevajoč dejstvo, da dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila sploh še ni bila izdana zaključuje, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 26.03.2008, napačno zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepozen. Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi vlagatelja ugodila in naročnikov sklep- Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 01-213/27-07, z dne 26.02.2007., v 2. točki izreka sklepa, ki se glasi "zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na pravilnost sklepa Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 01-213/23-07, z dne 14.02.2008 za sklop 1,v skladu z 2. odstavkom13. člena ZRPJN-UPB5 kot prepozen zavrže", razveljavila.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi priglasil stroške v višini 1.125 odvetniških točk s pripadajočim DDV in materialne stroške v višini 1%.
Spor se nanaša le na sklop 1-Prefuzor A, kjer je vrednost ponudbe izbranega ponudnika 38.425,92 evrov. Državna revizijska komisija je, upoštevajoč 18. tarifno številko Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67-3245/2003) vlagatelju glede na vrednost spornega predmeta namesto priglašenih 1.125 odvetniških točk priznala 900 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke znaša 413,1 evrov. Stroški, skupaj s pripadajočim DDV in materialnimi stroški v višini 1% znašajo 500,68 evrov.
Naročnik mora vlagatelju, skladno z določilom prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP, povrniti stroške nastale s pritožbo v višini 500,68 evrov, v roku 15 dni, od prejema tega sklepa, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.04.2008Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.