018-004/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-004/2008-18

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi na podlagi drugega odstavka 325. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, 73/2007, v nadaljevanju: ZPP-UPB), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04.2008 soglasno

ODLOČILA

Predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, kakor izhaja iz vlagateljeve vloge, z dne 27.03.2008, se zavrže kot prepozen .

Obrazložitev

V revizijskem postopku za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija izdala sklep št. 018-04/2008-6, z dne 06.02.2008, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, in Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, za sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški in za sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi.

Vlagatelj je dne 21.02.2008 pri naročniku vložil dopis vlogo na dopolnitev sklepa, iz katerega izhaja, da naročnik ni odločal v stroških, ki jih je vlagatelj priglasil v dopolnitvi zahtevka za revizijo, z dne 15.12.2007. Vlagatelj je nadaljeval postopek v zvezi z zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka. Na Državno revizijsko komisijo je vlagatelj naslovil dopis-vloga za dopolnitev sklepa, v katerem je navedel, da je pri naročniku pravočasno vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem je priglasil stroške revizijskega postopka. V dopisu se je vlagateljev zahtevek na izdajo dopolnitve sklepa nanašal zgolj na odločitev o stroških, saj je Državno revizijsko komisijo pozval, naj naročniku naroči povrnitev stroškov vlagatelju v višini 5.000 evrov.

Državna revizijska komisija je dne 12.03.2008 izdala dopolnilni sklep, št. 018-004/2008-12, s katerim je naročniku naložila povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v višini 2500 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

Vlagatelj je dne 11.03.2008 na Državno revizijsko komisijo (Državna revizijska komisija je dopis prejela 13.03.2008) naslovil dopis-pojasnilo o prejeti dokumentaciji in postopku, dne 27.03.2008 (Državna revizijska komisija je dopis prejela 31.03.2008) pa je naslovil dopis- zahtevo za dopolnitev sklepa, v katerem vlagatelj zahteva, da Državna revizijska komisija vsebinsko preuči dokazni material in sprejeme dopolnilne sklepe, da je ponudba MEDIS d.o.o. neustrezna za sklope 1.,2.,3. in 5., da mora naročnik razveljaviti sklep po izboru MEDIS d.o.o. za sklop 1.,3. in 5. in naročilo oddati drugemu najugodnejšemu ponudniku ter, da mora naročnik poravnati vlagatelju tudi preostalo razliko stroškov v višini 2500 evrov.


Po pregledu dokumentacije o revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska revizija vlagateljev predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrgla kot prepoznega.

Skladno z določilom 325. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja v revizijskem postopku, izhaja, da če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni. Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe sodišče zavrže oziroma zavrne brez naroka.

V zadevnem revizijskem postopku je vlagatelj odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-04/2008-3 z dne 06.02.2008, prejel dne 12.02.2008. Vlagatelj je sklep Državne revizijske komisije št. 018-04/2008-6, z dne 06.02.2008, prejel dne 12.02.2008, zato bi moral upoštevajoč v 325. členu ZPP določen petnajstdnevni rok, zahtevo za dopolnitev sklepa vložiti najkasneje 28.02.2008 in ne šele 27.03.2008, kakor je to storil vlagatelj. Upoštevajoč zgoraj napisano Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj predlog za izdajo dopolnilnega sklepa nedvomno vložil po preteku petnajstdnevnega roka določenega v prvem odstavku 325. člena ZPP, zato je njegov predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrgla kot prepoznega.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.04.2008Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.