018-038/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-038/2008-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za nadgradnjo proge Pragersko - Ormož - Murska Sobota; Odsek Ptuj - Mekotnjak, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.4.2008

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za nadgradnjo proge Pragersko - Ormož - Murska Sobota; Odsek Ptuj - Mekotnjak, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 4.3.2008, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil dne 19.2.2008 pod številko JN1108/2008 ter dne 26.2.2008 pod številko JN1357/2008. Dne 29.2.2008 je naročnik izdal še obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku št. JN1492/2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.3.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev vseh izvedenih objav ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil dvakrat, pri čemer so objave neusklajene in nejasne, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, katera objava je veljavna, vlagatelj pa zato ne more pripraviti popolne ponudbe.

Naročnik je s sklepom z dne 12.3.2008 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je dejansko prišlo do pomote, da pa je v popravku, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko JN1492/2008, jasno navedel, da se javno naročilo št. JN1357/2008 z dne 26.2.2008 prekliče, obvestilo o javnem naročilo št. JN1108/2008 z dne 19.2.2008 pa ostane v veljavi.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 17.3.2008 obvestil, da bo nadaljeval postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom z dne 28.3.2008 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 1.4.2008


Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:


- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
- Odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana