018-039/2008 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Številka: 018-039/2008-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka kot člana senata in članice mag. Nataše Jeršič kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opremo Osnovne šole sveta Trojica, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UMT, d. o. o., Prušnikova ulica 95, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o. p., d. n. o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: naročnik), 26. 3. 2008 soglasno

ODLOČILA

Vloga "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 24. 12. 2007 na portalu javnih naročil pod št. JN4458/2007 objavil obvestilo o naročilu. Naročnik je javno naročilo razdelil v dva sklopa.

Po prejemu ponudb je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz sklepa z dne 13. 2. 2008, da javno naročilo v sklopu 1 odda ponudniku Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, Ljubljana, v sklopu 2 pa ponudniku Lipa, proizvodno trgovska zadruga, z. o. o., Kraigherjeva ulica 19 b, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 25. 2. 2008, s katerim med drugim predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi postopek o oddaji javnega naročila. Vlagatelj oporeka izbiri ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je z dokumentom "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" št. 605-1/2007 z dne 11. 3. 2008 vlagatelja pozval, da v treh dneh po prejemu poziva dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse v višini 2.500 eurov. Naročnik je v navedenem dokumentu zapisal, da je ugotovil, da vlagatelj k zahtevku za revizijo ni predložil zakonsko zahtevanega potrdila, zaradi česar ga na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik je v nadaljevanju tega dokumenta "[p]red odločitvijo v zvezi z zahtevkom" zapisal obsežno razlago, zakaj šteje, da vlagateljeve revizijske navedbe ne držijo. Naročnik je ta dokument zaključil s poukom o pravnem sredstvu: "Vlagatelj mora v roku treh (3) dni od prejema tega poziva svojo vlogo dopolnite s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora takso v višini 2.5000 â?? plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. Če vlagatelj v tem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom."

Vlagatelj je naročniku poslal vlogo "Dopolnitev zahtevka za revizijo in sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008. Vlagatelj navaja, da v zakonskem roku dopolnjuje zahtevek za revizijo, iz previdnosti pa v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN podaja tudi sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V tej vlogi vlagatelj pojasnjuje, da zaradi tega, ker v 20-dnevnem roku iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN ni prejel naročnikove meritorne odločitve o zahtevku za revizijo, zgolj iz previdnosti podaja sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, čeprav je sicer mnenja, da bi se v primeru poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo 20-dnevni rok moral šteti od trenutka, ko naročnik prejme popoln zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji poslal vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008, s katero v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN podaja sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V tej vlogi vlagatelj pojasnjuje, da v 20-dnevnem roku iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN ni prejel naročnikove meritorne odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je 17. 3. 2008 prejel poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem naročnik pojasnjuje svoja stališča v zvezi z izborom ponudnika in se opredeljuje do zahtevka za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da je iz naročnikovih stališč mogoče razbrati, da bo naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, zato vlagatelj iz previdnosti podaja sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, čeprav je sicer mnenja, da bi se v primeru poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo 20-dnevni rok moral šteti od trenutka, ko naročnik prejme popoln zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je 21. 3. 2008 naročnika pozvala, naj ji odstopi dokument, na katerega se vlagatelj sklicuje v vlogi "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008. Naročnik je zaprošeni dokument posredoval Državni revizijski komisiji isti dan po telefaksu.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila, ali je vlagatelj z vložitvijo vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 izpolnil pogoje za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot so določeni v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, pri tem pa je ugotovila, da jih ni, saj je nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika zahteval preuranjeno.

V 16. členu ZRPJN je določeno:
"(1) Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.
(2) V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.
(3) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve".

Kot je določeno v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, lahko vlagatelj nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo v primeru, da v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika. Da bi torej Državna revizijska komisija lahko obravnavala zahtevek za revizijo na podlagi vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008, ne zadostuje, da je vlagatelj na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN uveljavljal nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo po poteku določenega časa od prejema zahtevka za revizijo pri naročniku, ampak je treba tudi ugotoviti, ali je bil zahtevek za revizijo tudi popoln. Namreč, upoštevanje roka za dopustnost uveljavljanja nadaljevanja pred Državno revizijsko komisijo na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN je odvisno od dejstva popolnosti zahtevka za revizijo.

V četrtem odstavku 12. člena ZRPJN je določeno, kaj mora vlagatelj navesti v zahtevku za revizijo. V 6. točki četrtega odstavka 12. člena ZRPJN je kot sestavina zahtevka za revizijo določeno "potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona".

Kot izhaja iz dokumentov "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" št. 605-1/2007 z dne 11. 3. 2008 in "Dopolnitev zahtevka za revizijo in sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 med strankama ni sporno dejstvo, da zahtevek za revizijo ni vseboval vseh podatkov, ki jih določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN (manjkajoče potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN).

Že izhajajoč iz predhodno zapisanega, da zahtevek za revizijo zaradi odsotnosti potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (ne da bi se Državna revizijska komisija tudi spuščala v ugotavljanje potrebne višine vplačila takse po 22. členu ZRPJN), ni bil popoln, je mogoče ugotoviti, da v trenutku vložitve vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 niso bile izpolnjene zakonske predpostavke iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN. Ne glede na morebitni potek 20-dnevnega roka (kar za razrešitev konkretnega primera sicer ni relevantno) pa je zaradi ugotovljene pomanjkljivosti vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 mogoče šteti za preuranjeno.

Na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v zvezi z vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 ne more vplivati niti dejstvo, da je naročnik v dokumentu "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" št. 605-1/2007 z dne 11. 3. 2008 zahtevek za revizijo obravnaval dejansko tudi po vsebini (meritorno) in se ni osredotočil zgolj na preverjanje, ali so podane procesne predpostavke za meritorno presojo. Iz dokumenta "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" št. 605-1/2007 z dne 11. 3. 2008 je predvsem razvidno, da je naročnik upošteval peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa naročnikova ravnanja v primeru, da naročnik ugotovi, da "vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz" četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik je namreč izhajajoč iz vsebine petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelja pozval na dopolnitev nepopolnega zahtevka za revizijo, poučil pa ga je tudi na pravne posledice, če bi vlagatelj ne sledil zahtevi po pravočasni dopolnitvi zahtevka s potrdilom o vplačilu takse v višini 2.500 eurov. Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da se je naročnik v obrazložitvi dokumenta "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" št. 605-1/2007 z dne 11. 3. 2008 sicer skliceval tudi na tretji odstavek 16. člena ZRPJN, vendar je Državna revizijska komisija dala poudarek kontekstu in umestitvi (tudi ob upoštevanju manjše pisave) celotnega spornega besedila. Velja tako vsaj ugotoviti, da je sporno besedilo zapisano za vsebino in obrazložitvijo poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo, poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo pa tudi nima poziva po prvem odstavku 17. člena ZRPJN (Naročnik mora [vlagatelja] â?? hkrati pozvati, da mu [vlagatelj] najkasneje v treh dneh od prejema obvestila [o odločitvi o zahtevku za revizijo] pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.). Državna revizijska komisija je tako štela, da je mogoče šteti besedilo, ki pomeni vsebinsko opredeljevanje do zahtevka za revizijo, bolj kot naročnikovo razmišljanje o možni odločitvi o zahtevku za revizijo (Pred odločitvijo v zvezi z zahtevkom â??), ki vlagatelju (v primeru naročnikove "poštene igre") lahko služi tudi kot gradivo za premislek, čigavi argumenti so boljši, trdnejši, prepričljivejši ipd., preden vlagatelj "tvega" vplačilo (še ne vplačane) takse.

Če bo naročnik po prejeti dopolnitvi zahtevka za revizijo o zahtevku za revizijo odločil tudi meritorno, bo vlagatelj (ne glede na zavrženje vloge "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008) ob upoštevanju prvega odstavka 17. člena ZRPJN še vedno lahko zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v zvezi z vlogo "Sporočilo o nadaljevanju postopka" z dne 17. 3. 2008 odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 26. 3. 2008

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
- odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o . p., d. n. o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana,
- Lipa, proizvodno trgovska zadruga, z. o. o., Kraigherjeva ulica 19 b, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.