018-294/2007 Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad

Številka: 018-294/2007-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za nakup senzorike žične ograje v ZPKZ Dob, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja NOVA PANORAMA d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Tivolska cesta 42, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 31.12.2007

ODLOČILA

Pritožba se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.10.2007 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ter ga dne 11.10.2007 objavil na svojih spletnih straneh. Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik dne 23.10.2007 prejel dve ponudbi, in sicer ponudbo vlagatelja ter ponudbo podjetja VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana. Dne 23.10.2007 je naročnik izdal odločitev o izidu javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja, medtem ko je za ponudbo ponudnika VTZ d.o.o. ocenil, da je nesprejemljiva zaradi cene, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Dne 30.10.2007 je naročnik izdal sklep, iz katerega je razvidno, da je svojo odločitev o oddaji naročila z dne 23.10.2007 razveljavil ter odločil, da bo nadaljeval postopek s pogajanji, ker je po pregledu ponudbe vlagatelja ugotovil, da le-ta ni predložil veljavne licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, ki jo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve. Naročnik je oba ponudnika pozval k pogajanjem ter dne 5.11.2007 izdal sklep, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral VTZ d.o.o., in sicer z obrazložitvijo, da je le-ta v pogajanjih ponudil novo ponudbeno ceno, medtem ko je vlagatelj poslal le pojasnilo, da je licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov že predložil v svoji prvotni ponudbi preko podizvajalca, kar je naročnik ocenil kot neizpolnjevanje formalnih zahtev.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14.11.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi sklep o izbiri z dne 5.11.2007 in vlagatelja pozove k dopolnitvi ponudbe, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v višini plačane takse. V obrazložitvi navaja, da je dne 30.10.2007 prejel dopis, v katerem ga je naročnik pozval k ponovni oddaji ponudbe ter ga pozval, da predloži zahtevano licenco, sicer bo ponudbo zavrnil kot nepopolno. Vlagatelj je dne 5.11.2007 naročniku osebno predložil obrazložitev ponudbe, v kateri je navedel, da v predmetnem javnem naročilu nastopa s soizvajalcem Coting d.o.o. ter da je že v predhodnem postopku predložil zahtevano licenco slednjega. Naročnik je v sklepu o oddaji javnega naročila z dne 5.11.2007 ugotovil, da vlagatelj tako v prvotni kot tudi v dopolnjeni ponudbi ni predložil dokazila o skupnem nastopanju s podizvajalcem, hkrati pa je v razpisi dokumentaciji zahteval, da ima ponudnik veljavno licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, pri čemer ta možnost ni prenesena na podizvajalca, razen v primeru, če bi se z njim dogovoril za skupno nastopanje. Vlagatelj se ne strinja z ugotovitvami naročnika, saj je že dne 5.11.2007 naročnika opozoril, da nastopa s soizvajalcem, ki ima zahtevano licenco, kar pomeni, da izpolnjuje razpisne pogoje. Naročnik niti v razpisni dokumentaciji niti v nadaljevanju postopka ni navedel, katere dokumente mora ponudnik v primeru skupne ponudbe priložiti k ponudbi, prav tako vlagatelja v postopku s pogajanji ni pozval, da predloži sklenjeno pogodbo s soizvajalcem. Ker naročnik ni zahteval predložitve pogodbe o skupnem nastopanju, take ponudbe ne more ocenit kot formalno nepopolne. Naročnik mora na podlagi 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Ker naročnik vlagatelja ni pozval k dopolnitvi ponudbe, je s svojim ravnanjem oz. opustitvijo kršil navedeno določbo.

Naročnik je dne 16.11.2007 izdal dokument št. 411-2/2006-165 z zadevo "mnenje o zahtevku za revizijo zoper odločitev naročnika št. 2020-00-B-2007-65 z dne 15.11.2007, ki je je podal ponudnik Nova panorama d.o.o., Ljubljana", pri čemer je kot pravno podlago za izdajo tega dokumenta navedel "6.tč. 11. čl ZRPJN - UPB5(Ur.l.RS št. 94/2007)." V obrazložitvi dokumenta naročnik navaja, da vlagatelj tako v prvotni ponudbi v postopku zbiranja ponudb kot tudi v dodatni ponudbi v postopku s pogajanji ni predložil dokazila o skupnem nastopanju s podizvajalcem, npr. pogodbo. Naročnik je v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da ima ponudnik veljavno licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, torej te možnosti ni prenesel na podizvajalca, razen v primeru, če bi se s katerim drugim ponudnikom dogovoril za skupno nastopanje, kar pa iz ponudbene dokumentacije ni razvidno. V primeru skupnega nastopa mora tudi podizvajalec izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku ter jih potrditi s podpisom ustrezne izjave, ki je bila priložena v razpisni dokumentaciji. Naročnik je zahtevo glede predložitve licence postavil zaradi zakonske zahteve, predvsem pa zato, ker gre za varnostno občutljiv objekt in takšnega naročila ne more izvesti ponudnik, ki za to nima ustrezne licence. Naročnik na podlagi take izjave v nadaljnjem postopku ugotavlja, ali ponudnik izpolnjuje sposobnost glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Na podlagi navedenega je moral naročnik ponudbo vlagatelja zavrniti kot nepravilno zaradi neizpolnjevanja formalnih zahtev.

Naročnik je dne 10.12.2007 izdal sklep št. 411-2/2006-170, s katerim je predmetni postopek revizije ustavil. V obrazložitvi sklepa navaja, da vlagatelj do roka, kot je določen v 16. členu ZRPJN, ni obvestil naročnika, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.12.2007 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper sklep št. 411-2/2006-170 z dne 10.12.2007. V pritožbi navaja, da se ne strinja z ugotovitvami naročnika, ki izhajajo iz tega sklepa. Vlagatelj navaja, da je dne 15.11.2007 pri naročniku osebno vložil zahtevek za revizijo, v katerem je bilo navedeno, da je zahtevek posredovan v vednost tudi na naslov Državne revizijske komisije. To pomeni, da je bil naslovnik zahtevka naročnik, ne pa Državna revizijska komisija, kateri je bil zahtevek posredovan le v vednost. Iz navedenega izhaja, da vlagatelj ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot to navaja naročnik.

Po preučitvi pritožbe in pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni pravočasna.

Prvi odstavek 17. člena ZRPJN določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa." Iz citiranega zakonskega določila je razvidno, da ima vlagatelj v primeru, ko naročnik izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka zaradi nepravočasnega obvestila o nadaljevanju postopka ali molka vlagatelja, pravico vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo, in sicer v roku treh dni od prejema sklepa. Ta rok je prekluziven - če ga vlagatelj zamudi, Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbo zavrže kot prepozno.

ZRPJN v zvezi s potekom rokov nima posebnih določb, zaradi česar je treba v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP). Drugi odstavek 111. člena ZPP določa, da se v primeru, če je rok določen po dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Prvi in drugi odstavek 112. člena ZPP pa določata, da se v primeru, če je vloga vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, pa se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Iz dokumentacije predmetnega revizijskega postopka je razvidno, da je naročnik sklep o ustavitvi postopka št. 411-2/2006-170 izdal dne 10.12.2007, pri čemer je vlagatelja v pravnem pouku pravilno opozoril, da lahko zoper sklep vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku treh dni od prejema sklepa. Iz priložene poštne povratnice je nadalje razvidno, da je vlagatelj sklep o ustavitvi postopka prejel v petek, dne 14.12.2007. To ob upoštevanju drugega odstavka 111. člena ZPP pomeni, da je tridnevni rok za vložitev pritožbe začel teči v soboto, 15.12.2007, iztekel pa se je v ponedeljek, 17.12.2007. Vlagatelj je pritožbo, ki jo je vložil na Državno revizijsko komisijo, datiral na dan 18.12.2007, iz žiga na priloženi ovojnici pa je razvidno, da je bila vloga poslana priporočeno po pošti dne 19.12.2007, torej po izteku roka iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN. To ob upoštevanju drugega odstavka 112. člena ZPP pomeni, da je vlagatelj zamudil tridnevni rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj pritožbo vložil po izteku tridnevnega roka iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN, jo je na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla kot prepozno.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 31.12.2007
predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana
- VTZ d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
- NOVA PANORAMA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana