018-299/2007 Občina Ilirska Bistrica

Številka: 018-299/2007-9

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 3. alinee drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, skladno s 155. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003 - odločba Ustavnega sodišča, 2/2004, 2/2004 - ZDSS, 69/2005 - odločba Ustavnega sodišča, 90/2005 - odločba Ustavnega sodišča, 43/2006 - odločba Ustavnega sodišča in 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila po postopku s pogajanji za "Izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Hrušici (I. in II. faza)" in na podlagi pritožbe, ki sta jo vložili gospodarska družba PURGATOR, d. o. o., Postojna, Tržaška cesta 50 A, 6230 Postojna, ter gospodarska družba MAKSER, d. o. o., Ilirska Bistrica, Zabiče 30 c, 6250 Ilirska Bistrica, kot skupna ponudnika, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. januarja 2008 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 28. decembra 2008 (pravilno: z dne 28. decembra 2007; v nadaljnjem besedilu: pritožba z dne 28. decembra 2007) se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep številka 430-93/2007 z dne 18. decembra 2007, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. decembra 2007 zavrgel.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 05. decembra 2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 1.674,43 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.9.2007 na podlagi 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, štev. 128/06) sprejel Sklep o začetku oddaje javnega naročila štev. 430-93/2007, obvestilo o javnem naročilu za "Izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Hrušici (I. in II. faza)" po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 14.9.2007 objavljeno na portalu javnih naročil pod oznako JN1879/2007.

Iz prve točke povabila k pogajanjem štev. 430-93/2007 z dne 8.10.2007 izhaja, da "â?? po opravljenem javnem odpiranju ponudb in podrobni preveritvi posamezne ponudbe naročnik ugotavlja, da so vse prejete ponudbe nesprejemljive, saj presegajo znesek razpoložljivih proračunskih sredstev." Iz navedenega razloga je naročnik vlagatelja (in ostale ponudnike) povabil v postopek pogajanj.

Naročnik je dne 22.10.2007 izdal Obvestilo o oddaji naročila štev. 430-93/2007 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izbere "CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper." (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). V obrazložitvi navedene odločitve naročnik opisuje potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila, navaja rezultate ocenjevanja ponudb na podlagi meril za izbiro in zaključuje, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika, ki je prejela največje število točk.

Zoper zgornjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo z dne 5.12.2007 vlagatelj navaja, da je naročnik napačno ugotovil, da je izbrani ponudnik ugodnejši od vlagatelja, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj navaja, da je ponudbena cena, ki je bila tudi merilo, v ponudbi izbranega ponudnika napačna, pa tudi, da bi moral izbrani ponudnik ceno v postavki 5.1 pomnožiti s 4 tako, kot je to storil vlagatelj in kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja tudi, da je naročnik izbranemu ponudniku iz naslova referenc nepravilno priznal maksimalno število točk, saj je pri ocenjevanju upošteval referenčno izjavo Komunale Koper, d. o. o., ki pa po vlagateljevem prepričanju ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Ob navedenem vlagatelj naročniku očita, da pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika ni upošteval lastnih določil razpisne dokumentacije, kar je imelo za posledico, da je izbrani ponudnik v skupnem seštevku pridobil višje število točk.

Naročnik je dne 18.12.2007 izdal sklep štev. 430-93/2007, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi naročnik navaja, da je bil vlagatelj "â?? seznanjen s tem, da so na pogajanja povabljeni vsi ponudniki, ki so oddali ponudbe v odprtem postopku (tudi izbrani ponudnik) ter da je bil razlog za zavrnitev vseh ponudb njihova nesprejemljivost, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo". Naročnik navaja, da je s tem njegova odločitev iz odprtega postopka postala pravnomočna, vlagatelj pa je imel možnost, da potencialne kršitve, ki se nanašajo na oddano ponudbo izbranega ponudnika izpodbija v zaključenem odprtem postopku, česar pa vlagatelj ni storil. Vlagateljev zahtevek za revizijo se namreč po prepričanju naročnika v ničemer ne nanaša na izveden postopek s pogajanji, ampak izključno na predhodno izveden odprti postopek, vlagatelj pa je glede navedb, ki se nanašajo na odprti postopek in na potencialne kršitve v ponudbi izbranega ponudnika iz odprtega postopka, prekludiran.

Zoper zgornjo odločitev je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. V pritožbi z dne 28.12.2007 vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da naročnikov sklep štev. 430-93/2007 z dne 18.12.2007 razveljavi, naročniku pa naloži, da o zahtevku za revizijo vsebinsko odloči. Vlagatelj v pritožbi navaja, da se je udeležil postopka s pogajanji, na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila pa je vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da je naročnik v postopku s pogajanji izbral ponudnika, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, kar je posledično pripeljalo do tega, da je naročnik izbranemu ponudniku neopravičeno dodelil večje število točk, kot bi mu smel. Vlagatelj v pritožbi še navaja, da glede na dejstvo, da je bila njegova ponudba po pravnomočno končanem odprtem postopku nesprejemljiva, ni imel pravnega interesa za vložitev zahtevka za revizijo, obenem pa domneva, da bi naročnik, če bi vlagatelj zahtevek za revizijo vseeno vložil, ta zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagatelj dodaja, da je imel interes za vložitev zahtevka za revizijo šele po postopku s pogajanji, ko je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev.

Državna revizijska komisija je z dopisom štev. 018-299/2008-2 z dne 3.1.2008 naročnika pozvala, naj ji nemudoma posreduje vso relevantno dokumentacijo o postopku.

Dne 4.1.2008 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo "Dopolnitev pritožbe in odprava pisne pomote" z dne 3.1.2008, v kateri vlagatelj v stroškovnem delu dopolnjuje pritožbo, prav tako pa Državno revizijsko komisijo obvešča, da je pri datumu pritožbe prišlo do pisne pomote: "â?? namesto 28.12.2007, je pisalo 2008.".

Naročnik je z dopisom štev. 018-299/2008-2 z dne 3.1.2008, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 7.1.2008, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevano dokumentacijo o oddaji javnega naročila.

Dne 8.1.2008 je Državna revizijska komisija naročnika pozvala še k odstopu poštne povratnice, iz katere je razviden datum, ko je vlagatelj prejel odločitev o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevano povratnico prejela dne 9.1.2008 (po elektronski pošti) in dne 11.1.2008 (po pošti).

Po pregledu odstopljene dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, skladno s 155. členom ZPP, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali so podane okoliščine, ki jih ZRPJN določa v 6. odstavku 12. člena in ki predstavljajo pogoj za meritorno (vsebinsko) odločanje o kršitvah, zatrjevanih v zahtevku za revizijo. V pritožbenem postopku je morala Državna revizijska komisija zato preveriti naravo vlagateljevih navajanj v zahtevku za revizijo z dne 5.12.2007 ter ugotoviti, ali so le-ta takšna, da v skladu s pravilom iz 6. odstavka 12. člena ZRPJN dopuščajo meritorno odločanje. V 6. odstavku 12. člena ZRPJN je namreč določeno, da "â?? vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom." Državna revizijska komisija je morala torej ugotoviti, ali je v danem primeru narava vlagateljevih navajanj v zahtevku za revizijo z dne 5.12.2007 takšna, da opravičuje naročnikovo odločitev o tem, da se zahtevek za revizijo "zavrže" (pravilno: zavrne!), ne da bi bil naročnik dolžan po vsebini obravnavati kršitve, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje ter sprejeti meritorno odločitev o vlagateljevem revizijskem predlogu.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije je vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 5.12.2007 naročniku predlagal, naj razveljavi Obvestilo o oddaji naročila štev. 430-93/2007 z dne 22.11.2007, s katerim je naročnik po zaključenih pogajanjih s ponudniki iz predhodnega (neuspelega) odprtega postopka kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo izbranega ponudnika. Navedeni revizijski predlog vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo utemeljuje na dveh sklopih očitkov. Pod točko I. obrazložitve zahtevka za revizijo vlagatelj navaja razloge, zaradi katerih meni, da je bila končna ponudbena cena v ponudbi izbranega ponudnika izračunana nepravilno ter trdi, da naj bi prav razlika v izračunu cene vplivala na to, da je bila ponudba izbranega ponudnika po merilu cena ugodnejša od ponudbe vlagatelja. Pod točko II. obrazložitve zahtevka za revizijo pa vlagatelj opisuje način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe, kot je opisan v razpisni dokumentaciji, ter navaja razloge, zaradi katerih po njegovem prepričanju ponudba izbranega ponudnika iz naslova referenc ne bi smela biti ocenjena z oceno 10 točk. Vlagatelj obrazložitev revizijskega predloga zaključuje z očitkom, da "â?? naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika ni upošteval lastnih določil razpisne dokumentacije, kar je imelo za posledico, da je izbrani ponudnik v skupnem seštevku pridobil višje število točk in bil na tej podlagi izbran kot najugodnejši."

Iz vpogleda v vlagateljev zahtevek za revizijo je torej mogoče razbrati, da v njem vsebovane navedbe izražajo vlagateljevo nestrinjanje z odločitvijo naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe, ki jo je naročnik sprejel po zaključenih pogajanjih s ponudniki iz neuspelega odprtega postopka. Vlagateljevi očitki so pri tem v pretežnem delu uperjeni v domnevne kršitve naročnika, do katerih naj bi prišlo (šele) v fazi ocenjevanja ponudb po zaključenih pogajanjih s sodelujočimi ponudniki in ne (kot napačno ugotavlja naročnik v obrazložitvi izpodbijanega sklepa) "izključno v predhodno izvedenem odprtem postopku". Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku namreč očita (predvsem) nespoštovanje pravil razpisne dokumentacije, ki urejajo ocenjevanje ponudb (t.j. uporabo meril za izbiro najugodnejše ponudbe), in ne (zgolj) domnevne napake v ponudbi izbranega ponudnika. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije (obrazložitev Obvestila o oddaji naročila štev. 430-93/2007 z dne 22.11.2007), je naročnik k ocenjevanju prejetih ponudb na podlagi meril iz razpisne dokumentacije pristopil šele v fazi vrednotenja ponudb po zaključenih pogajanjih s ponudniki iz predhodnega (neuspelega) odprtega postopka - torej šele v postopku s pogajanji (in ne v predhodno izvedenem odprtem postopku). Ob takšnem dejanskem stanju pa naročniku ni mogoče pritrditi v tem, da naj bi vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal "â?? izključno potencialne kršitve, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika, oddano v zaključenem odprtem postopku", ter da naj bi bila vlagateljeva navajanja v zahtevku za revizijo z dne 5.12.2007 zaradi navedenega prepozna v smislu določila 6. odstavka 12. člena ZRPJN. Vlagatelj se je namreč z rezultati ocenjevanja ponudb lahko seznanil šele s prejemom Obvestila o oddaji naročila štev. 430-93/2007 z dne 22.11.2007, zaradi česar je lahko svoje očitke naročniku, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika v tej fazi, izrazil šele po tem trenutku.

Upoštevajoč spredaj navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi z dne 28.12.2007 ugodila in razveljavila naročnikov sklep štev. 430-93/2007 z dne 18.12.2007, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05.12.2007 zavrgel. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 05.12.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v svoji pritožbi priglasil tudi stroške sestave pritožbe v višini 3.000,00 točk, v "Dopolnitvi pritožbe in odpravi pisne pomote" z dne 3.1.2008 pa tudi 20 % davek na dodano vrednost in 2 % materialnih stroškov.

Ker ZRPJN v 22. členu vsebuje le o pravila o vračanju stroškov revizijskega postopka, povezanih z zahtevkom za revizijo, ki se priznavajo glede na njegovo utemeljenost, se v konkretnem postopku na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Po skrbni in vestni presoji Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, skladno s 155. členom ZPP, drugim odstavkom 4. člena in tretjim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/2003 in 70/2003; v nadaljnjem besedilu: Odvetniška tarifa) ter vrednostjo odvetniške točke (1 vrednost odvetniške točke = 0,459 eurov (EUR); preračun je skladen z določbami Zakona o uvedbi eura - Uradni list Republike Slovenije, številka 114/2006, ki določa preračunavanje tolarskih zneskov v eure (EUR), pa tudi s tečajem zamenjave tolarja z eurom (EUR), določenim z Uredbo Sveta (ES) številka 1086/2006), vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznava
- stroške sestave pritožbe v višini 3.000 točk, povečane za 20 % davek na dodano vrednost, kar skupaj predstavlja 1.652,40 eurov (EUR) (3.000 + 600 odvetniških točk = 3.600 odvetniških točk, pomnoženo s 0,459 eura (EUR), kolikor znaša vrednost odvetniške točke),
- materialne stroške v pavšalnem znesku v višini 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk (saj gre za zadevo, v kateri vrednost storitve presega 1.000 točk), torej 1 % od vrednosti storitve 2.000 točk, vse povečano za 20 % davek na dodano vrednost, kar skupaj predstavlja 22,03 eurov (EUR) (20 + 20 + 8 odvetniških točk = 48 odvetniških točk, pomnoženo s 0,459 eura (EUR), kolikor znaša vrednost odvetniške točke),
skupaj torej 1.674,43 eurov (EUR).

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj glede na vrednost spora za njegovo priznanje podlage v Odvetniški tarifi ni najti. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 1.674,43 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. januarja 2008


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
- odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana
- odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana
- CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana