018-289/2007 Zdravstveni dom Litija

Številka: 018-289/2007-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup reševalnega vozila, stalni štirikolesni pogon z nadgradnjo in medicinsko opremo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Meditra, d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, Litija (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.01.2008

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 05.11.2007 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 2.500,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.08.2007 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN1534/2007, z dne 04.09.2007.

Iz dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel ponudbe treh ponudnikov.

Dne 22.10.2007 je naročnik izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Medicop, d.o.o., Obrtna ulica 43, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila najugodnejša. Iz obvestila izhaja tudi, da so bile vse tri prispele ponudbe (poleg vlagateljeve in ponudbe izbranega ponudnika tako tudi ponudba ponudnika Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: Sanolabor, d.d.)) ocenjene kot popolne.
Dne 29.10.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo, s katero ga poziva k spremembi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Vlogo gre po vsebini šteti za pisno opozorilo naročniku v skladu z drugim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2).

Dne 05.11.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je ob vpogledu v ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., ugotovil nepravilnosti. Vlagatelj tako izpostavlja, da naj bi bilo pod 13. točko 8. člena Navodila za izdelavo ponudbe navedeno, da mora ponujeno vozilo izpolnjevati tehnične zahteve in biti opremljeno v skladu s standardom EN 1789.2000 in dodatno opremo v skladu s prilogo 3. Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 57/29.06.2007). Kot dokaz naj bi bila zahtevana predložitev izjave ponudnika na obrazcu OBR-8 in poročilo o opravljenem varnostnem testu. Vlagatelj dalje navaja, da naj bi bilo iz ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., razvidno, da sta ponujala tip reševalnega vozila na osnovi Volkswagen T5 in s predelavo, ki jo je izvedel izbrani ponudnik. K obrazcu OBR-8 naj bi tako navedena ponudnika morala predložiti poročilo o opravljenem varnostnem testu za ponujeni tip reševalnega vozila, to je vozilo na osnovi Volkswagen T5 in s predelavo, ki jo je izvedel izbrani ponudnik. Vlagatelj dalje navaja, da naj bi kot prilogo k omenjenemu obrazcu tako izbrani ponudnik kot ponudnik Sanolabor, d.d., priložila poročilo o opravljenem varnostnem testu za reševalno vozilo, izdelano na osnovi vozila Mercedes Benz letnik 2002 in s predelavo družbe Binz GmbH Stuttgart, kar pa naj ne bi bilo reševalno vozilo, ki ga ponujata v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenega naj bi bilo razvidno, da izbrani ponudnik in ponudnik Sanolabor, d.d., nista predložila ustreznega poročila o opravljenem varnostnem testu za vozilo, ki sta ga ponudila s svojo ponudbo. Vlagatelj ob tem izpostavlja določilo 3. člena Navodila za izdelavo ponudbe, skladno s katerim naj bi se za popolno štela ponudba, ki bo med drugim vsebovala tudi podpisan obrazec OBR-8 s prilogami, ki so zahtevane v 8. členu tega Navodila. Ker naj izbrani ponudnik in ponudnik Sanolabor, d.d., ne bi predložila poročila o opravljenem varnostnem testu za vozilo, ki ga ponujata, po mnenju vlagatelja to predstavlja formalno nepopolnost ponudb. Naročnik naj bi zato izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., moral pozvati na dopolnitev ponudbe s predložitvijo poročila o opravljenem varnostnem testu za vozilo, ki ga ponujata. V kolikor omenjena ponudnika v dodatnem roku zahtevanega poročila ne bi predložila, pa bi moral naročnik njuni ponudbi izločiti iz postopka. V tem primeru bi kot edina pravilna in popolna ostala ponudba vlagatelja, ki bi jo naročnik moral tudi izbrati.
Glede na navedeno vlagatelj meni, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in ZJN-2. Vlagatelj naročniku zato predlaga, da postopa skladno z ZRPJN in razveljavi svojo odločitev ter izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., pozove na dopolnitev nepopolnih ponudb v ustreznem roku in nato v nadaljevanju ravna skladno z ZJN-2. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, ki jih priglaša v protivrednosti 1200 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 200 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestanek s stranko, ter v na vlogi neopredeljeni višini za takso.
V kolikor naročnik podanemu predlogu ne bi ugodil, vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija njegovemu "zahtevku za revizijo ugodi in odločitev naročnika razveljavi ter zadevo vrne naročniku v ponovno odločanje".

Na naročnikov poziv z dne 16.11.2007 je vlagatelj dne 19.11.2007 svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 03.12.2007, s katerim je le-tega zavrnil.
V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da naj bi bilo iz določil tehnične specifikacije Priloge 1, na strani 26 razpisne dokumentacije, natančno razvidno, da je bila podlaga za priznanje sposobnosti ponudniku zahteva, da mora nosilna plošča (podvozje vozila- miza) v celoti izpolnjevati zahteve po normativu. Naročnik pojasnjuje tudi da je zahteval, da morajo ponudniki predložiti kopijo "testnega vozila" (domnevno "testnega preizkusa"- opomba Državne revizijske komisije) ali navesti številko testiranja z navedbo pooblaščene organizacije. Naročnik ob tem izpostavlja, da ni bil zahtevan pogoj za celotno vozilo, temveč le za nosilno ploščo. Izbrani ponudnik naj bi ponudil ustrezen atest za nosilno ploščo, ki je bila testirana skupaj z vozilom Mercedes Benz letnik 2002. Testirana plošča pa naj bi bila enaka kot v ponujenem reševalnem vozilu Volkswagen 5, saj naj bi se testirala v sklopu vozila. To naj bi bilo tudi razvidno iz samega ponudbenega dokumenta z nazivom "Dokumentation ĂĽber die PrĂĽfung von Haltersystemen und die Befestigung der AusrĂĽstung in Rettungsdienstfahrzeugen". Iz ponudbene dokumentacije naj bi bilo razvidno tudi, da je izbrani ponudnik, skladno z naročnikovimi zahtevami, v ponudbi navedel številko testiranja 15SG0254-00-TUV, z navedbo pooblaščene organizacije- Kraftahrt GmbH, in sicer z dne 18.09.2007.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, datirano z datumom 06.12.2007, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 10.12.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil še vlogo "Dopolnitev predloga za nadaljevanje postopka". V podani vlogi se odziva na naročnikovo odločitev o njegovem revizijskem zahtevku, navajajoč pri tem nova dejstva, dokaze in domnevne kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal oziroma predlagal.

Ob pregledu predložene dokumentacije o revizijskem postopku, kot je bil v zvezi s predmetnim javnim naročilom voden pred naročnikom, je Državna revizijska komisija ugotovila, da naj bi vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku zastopala odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana, pri čemer pa v okviru dokumentacije ni bilo predloženo pravno relevantno pooblastilo za njegovo zastopanje. Državna revizijska komisija je zato s sklepom št. 018-289/2007-4 z dne 14.12.2007 vlagateljevi pooblaščenki naložila predložitev pravno relevantnega pooblastila za zastopanje vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku. Pooblaščenka je pooblastilo Državni revizijski komisiji predložila dne 19.12.2007.

Z dopisom z dne 19.12.2007 je Državna revizijska komisija vlagatelja pozvala k predložitvi dokazila o času vložitve revizijskega zahtevka. Vlagatelj je dokazilo Državni revizijski komisiji posredoval dne 21.12.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi "Dopolnitev predloga za nadaljevanje postopka", z dne 10.12.2007, navajal tudi nekatera nova dejstva in domnevne kršitve ter predlagal nekatere nove dokaze, ki jih v svojem revizijskem zahtevku z dne 05.11.2007 ni navajal oziroma predlagal. Vlagatelj je v podani vlogi tako na novo navedel, da naj bi ponudniki sledeč razpisni dokumentaciji morali predložiti poročilo o varnostnem testiranju predelanega vozila, poleg tega pa dodatno še poročilo o varnostnem testiranju za nosilno mizo, da ni podlage za naročnikovo sklepanje, da je identična miza, kot je bila testirana v okviru vozila Mercedes Benz Binz A2002, vključena v ponujeno vozilo VW T5 izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., ter da naj tudi sicer nosilna plošča nosil v vozilu A2002 ne bi izpolnjevala naročnikovih tehničnih zahtev, zato naj bi v primeru, če sta izbrani ponudnik in ponudnik Sanolabor, d.d., v svojo ponudbo vključila navedeno mizo, to pomenilo njeno neustreznost glede na razpisno dokumentacijo. Vlagatelj se pri tem sklicuje na podatke iz spleta, navajajoč pri tem tudi spletno stran, kjer naj bi bili le-ti dosegljivi.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah št. 018-411/2006, 018-008/2007, 018-201/2007 itd.) opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva in kršitve, ki so bile navedene, dokazi, ki so bili predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik torej odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more navajati novih dejstev ali kršitev, predlagati novih dokazov in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi, kršitvami, dokazi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.

Upoštevajoč zgoraj navedene argumente Državna revizijska komisija novih dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navaja oziroma predlaga v svoji vlogi z dne 10.12.2007, pa jih v svojem revizijskem zahtevku z dne 05.11.2007 ni navajal oziroma predlagal, pri odločanju v predmetni zadevi ni upoštevala, do na novo podanih navedb o domnevnih kršitvah v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pa se ni meritorno opredeljevala.

Med strankama v zadevi je spor glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d.. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku izraža prepričanje, da bi morala omenjena ponudnika v svojih ponudbah predložiti poročilo o opravljenem varnostnem testu za ponujeni tip reševalnega vozila (za celotno predelano vozilo), česar naj ne bi storila, zaradi česar naj njuni ponudbi ne bi bili popolni. Naročnik v odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku izraža prepričanje, da je bilo poročilo o opravljenem varnostnem testu zahtevano le za nosilno ploščo (podvozje vozila- mizo) in ne za celotno vozilo, tako postavljeno zahtevo pa naj bi izbrani ponudnik izpolnil.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v 8.D točki Navodil za izdelavo ponudbe (Tehnična in kadrovska sposobnost, stran 7 razpisne dokumentacije), med drugim postavil tudi zahtevo po tem, da "ponujeno vozilo izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom EN 1789.2000 in dodatno opremo v skladu s prilogo 3. Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 57/29.06.2007)". Kot dokazilo o izpolnjevanju postavljene zahteve je naročnik predvidel izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in prilogo "Poročilo o opravljenem varnostnem testu, skladno z zahtevanimi normativi iz tehnične specifikacije. (OBR-8)".

Z vpogledom v obrazec "OBR-8", kot del razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (strani 17-18 razpisne dokumentacije), gre ugotoviti, da je naročnik na le-tem od ponudnikov med drugim zahteval podajo izjav o tem, da "ponujeno vozilo â?? in oprema v celoti izpolnjujejo tehnične zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1)", ter da "ponujeno vozilo izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom EN 1789.2000 in dodatno opremo v skladu s prilogo 3. Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 57/29.06.2007)". Kot prilogo navedene izjave je naročnik med drugim predvidel tudi "Poročilo o opravljenem varnostnem testu, skladno z zahtevanimi normativi".

Z vpogledom v del razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, poimenovan kot "Tehnična specifikacija Priloga-1" ("OBR-13", strani 25- 27 razpisne dokumentacije), gre ugotoviti, da je naročnik zahtevo po izkazu izvedbe varnostnega testiranja postavil zgolj na enem mestu vpogledanega dokumenta, in sicer v razdelku "Omarice in odlagalne police", kjer je med drugim določil: "Nosilna plošča za nosila po normativu DIN EN 1789 točka 4.5.9 dinamično testirana, omogočati mora hitro in enostavno namestitev bolnika v avtotransfuzijski položaj s pomočjo plinsko tlačne vzmeti. Izvlečna navozna površina iz 3 mm nerjaveče pločevine. Fiksacijski sitem s 4 točkovnim zaklepom, mehanizem mora biti skladno z normativom EN 1789 dinamično preizkušen. Ponudnik mora predložiti kopijo testnega poročila ali navesti številko testiranja z navedbo pooblaščene organizacije.".

Izhajajoč iz zgoraj predstavljenih določil razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bili ponudniki, da bi bile njihove ponudbe lahko označene kot popolne, v okviru le-teh dolžni predložiti kopijo testnega poročila ali navesti številko varnostnega testiranja za nosilno ploščo za nosila, kot je bila ponujena v okviru ponujenega vozila, ne pa (tudi) za celotno ponujeno (predelano) vozilo. V argument takšnemu stališču gre navesti, da točka 8.D Navodil za izdelavo ponudbe od ponudnikov zahteva predložitev "Poročila o opravljenem varnostnem testu", pri čemer ni navedeno, da se mora le-to nanašati na celotno vozilo, razpisna dokumentacija pa se obenem v zvezi s to zahtevo izrecno sklicuje na "zahtevane normative iz tehnične specifikacije" (slednji dostavek vlagatelj ob povzemanju omenjene zahteve v svojem revizijskem zahtevku izpušča). Obveza predložitve "Poročila o opravljenem varnostnem testu" (ponovno brez navedbe, da se mora le-to nanašati na celotno vozilo) je v okviru razpisne dokumentacije dalje omenjena tudi na obrazcu "OBR-8"; tudi slednji pa ob tem postavlja zahtevo, da naj bo navedeno poročilo "skladno z zahtevanimi normativi". Ker gre ob zapisanem z vpogledom v tehnične specifikacije (Priloga 1, "OBR-13"), na katere se sklicujeta oba poprej omenjena dokumenta, ugotoviti, da ta izkaz opravljenega varnostnega testiranja zahteva le za nosilno mizo za nosila (pri čemer predhodno zahtevo po predložitvi testnega poročila celo omili z možnostjo predložitve zgolj kopije le-tega oziroma navedbo številke testiranja ter pooblaščene organizacije), pa gre zaključiti, da ponudnikom "poročila o opravljenem varnostnem testu za ponujeni tip reševalnega vozila", v nasprotju z drugačnim mnenjem vlagatelja, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni bilo potrebno predložiti.
Izhajajoč iz zgornjih argumentov gre ugotoviti tudi, da ponudb izbranega ponudnika in ponudnika Sanolabor, d.d., tudi v primeru, če bi se vlagateljeve navedbe izkazale za utemeljene in v le-teh "poročili o opravljenem varnostnem testu za ponujeni tip reševalnega vozila" (torej poročili o varnostnem preizkusu celotnih predelanih vozil) nista bili predloženi (česar Državna revizijska komisija ni ugotavljala), ne bi bilo mogoče označiti za nepopolni; od ponudnikov v trenutni fazi postopka oddaje javnega naročila namreč ni mogoče zahtevati izpolnjevanja zahtev, ki niso bile predhodno določene v razpisni dokumentaciji postopka.

V posledici zgornjih zaključkov je Državna revizijska komisija vlagateljev revizijski zahtevek z dne 05.11.2007 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Ker s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim odstavkom 22. člena in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, le-tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 2.500,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 07.01.2008


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, Litija,
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana,
- Medicop, d.o.o., Obrtna ulica 43, Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.