018-298/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-298/2007-2

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za "Javno naročilo za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007" in na podlagi zahtevka za revizijo ki sta ga vložili družbi KIG d.d., Zagorica 18, Ig pri Ljubljani in 3M (East) AG, Indistriestrasse 21, CH-6343 Rotkreut, švica, ki ju obe po pooblastilu zastopa Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 1. 2008 soglasno

ODLOČILA

1. Vloga vlagatelja, poimenovana "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo", z dne 24. 12. 2007, se kot preuranjena z a v r ž e.

2. Odločitev o stroških, nastalih z revizijo, se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 21. 11. 2007, pod št. objave JN3675/2007 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti dne 23. 11. 2007, pod št. 2007/S 226-275862.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 12. 2007 vložil zahtevek za revizijo zaradi neupravičeno omejujočega in protipravno postavljenega pogoja v zvezi z referencami, ki ga je naročnik postavil v razpisni dokumentaciji in zaradi prekratkega roka za oddajo ponudbe, zaradi katerega je vlagatelju onemogočena kvalitetna priprava popolne ponudbe. Vlagatelj meni, da je naročnik s postavljenim pogojem v zvezi z referencami kršil temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter načelo sorazmernosti.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 12. 2007 zahtevek za revizijo dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo v višini 5.000 EUR.

Naročnik je s sklepom, št. 430-453/2007/12 (17142-02), izdanim dne 19. 12. 2007 zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 24. 12. 2007, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo", naročnika obvestil, da bo skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, iz razloga, ker ni prejel odločitve naročnika o vloženem zahtevku za revizijo do zakonsko določenega roka, zaradi česar se skladno s 1. odstavkom 16. člena ZRPJN šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnjen.

Naročnik je z vlogo, št. 430-453/2007/16 (17142-02), z dne 28. 12. 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo in dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Kakor izhaja iz vsebine vlagateljeve vloge, poimenovane "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo", z dne 24. 12. 2007, vlagatelj nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker naj vlagatelj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo vlagatelja v zakonsko določenem roku. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija še pred meritornim odločanjem o utemeljenosti zahtevka za revizijo, preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo skladno s 16. členom ZRPJN.

Določba prvega odstavka 16. člena ZRPJN določa: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.". V drugem odstavku 16. člena ZRPJN je nadalje določeno: "V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika."

Iz citiranih določb ZRPJN torej izhaja, da mora naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. V primeru, da vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v odstopljeno dokumentacijo ugotovila, da je vlagatelj zahtevek za revizijo oddal priporočeno na pošti dne 3. 12. 2007. Naročnik je njegov zahtevek za revizijo prejel dan kasneje, dne 4. 12. 2007, kar je med strankama tudi nesporno ugotovljeno.

Vlagatelj pa je zahtevek za revizijo dopolnil z vlogo, poimenovano "Dopolnitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila", ki jo je priporočeno oddal na pošti dne 6. 12. 2007. Navedeno vlogo je po vsebini šteti za dopolnitev zahtevka za revizijo (v smislu 12. člena ZRPJN). Navedeno vlogo je naročnik prejel dne 7. 12. 2007, kar izhaja iz prejemne štampiljke naročnika na vlogi vlagatelja.

Na podlagi ugotovljenega je potrebno zaključiti, da je naročnik vlagateljev popolni zahtevek za revizijo prejel dne 7. 12. 2007, torej na dan, ko je prejel vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo. Navedeni datum je pomemben s stališča drugega odstavka 16. člena ZRPJN, ki, kot že povzeto, določa, da v primeru, da vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Ker ZRPJN ne vsebuje pravil o štetju rokov, je potrebno v konkretnem primeru uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003 - Odločba Ustavnega sodišča, 2/2004, 2/2004 - ZDSS-1, 69/2005 - Odločba Ustavnega sodišča, 90/2005 - Odločba Ustavnega sodišča, 43/2006 - Odločba Ustavnega sodišča in 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja(jo) glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. ZPP v drugem odstavku 111. člena določa, da se v primeru, "Če je rok določen po dnevih,"â?? â??"ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan".

V obravnavanem primeru je kot prvi dan, ko je na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN začel teči 20-dnevni rok za prejem naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, skladno z dosedanjo obrazložitvijo tega sklepa, potrebno šteti 8. 12. 2007, kot zadnji dan 20-dnevnega roka za prejem naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo pa četrtek, 27. 12. 2007.

Iz kopije oddane poštne pošiljke, s katero je vlagatelj naročniku poslal vlogo, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo", je razvidno, da je vlagatelj navedeno vlogo oddal priporočeno na pošti dne 24. 12. 2007, torej pred iztekom 20-dnevnega roka iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN (ki se je iztekel šele z dnem 27. 12. 2007). Navedeno vlogo je vlagatelj sicer poslal naročniku (čeprav bi po določbi 2. odstavka 16. člena ZRPJN nadaljevanje v takem primeru moral zahtevati pri Državni revizijski komisiji in naročnika o tem zgolj obvestiti), vendar je naročnik vlogo odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji kot pristojnemu organu.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da je bilo vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo preuranjeno, saj ob vložitvi vloge, poimenovane "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo" še ni potekel rok, določen v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, s čimer tudi niso izpolnjeni zakonski procesni pogoji za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo zaradi domneve naročnikovega molka in je Državna revizijska komisija zato navedeno vlogo kot preuranjeno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker v trenutku, ko je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo vložil sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, še niso bili izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo, se odločanje o stroških, nastalih z revizijo, pridrži do odločanja o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11. 1. 2008


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana