018-292/2007 Geoplin plinovodi d.o.o.

Številka: 018-292/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo vzporednega plinovoda M 1/1, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja IMP d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.1.2008 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi, in sicer se razveljavi odločitev naročnika o zahtevku za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR, d.o.o., z dne 12.11.2007.

2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na predlagano ugotovitev pravnomočnosti naročnikovih odločitev o priznanju sposobnosti vlagatelju in prijavitelju PPS Pipeline Systems GmbH in nepriznanju sposobnosti prijavitelju Konstruktor VGR, d.o.o. (dopisa št. PS-2692-SM/AP in PS-2694-SM/AP, oba z dne 6.11.2007), zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6.6.2007 sprejel sklep št. P/JN/21/2007/TS-SG o začetku postopka oddaje javnega naročila za gradnjo vzporednega plinovoda M 1/1, po postopku s pogajanji po predhodni objavi in s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Naročnik je razpis za javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS pod oznako JN 764/2007, z dne 13.7.2007, in v Uradnem glasilu Evropske unije, št. 2007/S 145-180041, z dne 31.7.2007.

Naročnik je prijavitelje dne 20.9.2007 pozval k dopolnitvam svojih prijav. Dne 6.11.2007 je naročnik vlagatelja in prijavitelja PPS Pipeline Systems GmbH, Quakenbrucik, in partnerji (v nadaljevanju: PPS Pipeline Systems) z dopisom, št. PS-2692-SM/AP obvestil o priznanju sposobnosti, medtem ko je prijavitelja Konstruktor VGR d.o.o., Ljubljanska ulica 81, Maribor, in partnerji (v nadaljevanju: Konstruktor VGR) z dopisom, št. PS-2694-SM/AP, obvestil, da se mu sposobnosti v predmetnem postopku ne prizna.

Prijavitelj Konstruktor VGR je naročniku dne 12.11.2007 po telefaksu poslal zahtevek za revizijo, v katerem oporeka njegovi odločitvi o nepriznanju sposobnosti. Naročnik je dne 12.11.2007 izdal odločitev, s katero je zahtevku za revizijo ugodil.

Vlagatelj je dne 28.11.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev njegove odločitve o ugoditvi zahtevku za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR in priznanju sposobnosti le-temu, z dne 12.11.2007, ter predlaga ugotovitev pravnomočnosti njegovih odločitev o priznanju sposobnosti vlagatelju in prijavitelju PPS Pipeline Systems in nepriznanju sposobnosti prijavitelju Konstruktor VGR (dopisa št. PS-2692-SM/AP in PS-2694-SM/AP, oba z dne 6.11.2007).
Vlagatelj navaja, da zahtevek za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR ni bil vložen skladno z zakonom, saj je bil poslan po telefaksu in brez priloženega potrdila o plačilu takse, zaradi česar naj naročnik o njem sploh ne bi smel odločati. Po vlagateljevem mnenju zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti tako sploh ni bilo vloženega pravnega sredstva, zaradi česar naj bi le-ta postala pravnomočna.
Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR, z dne 12.11.2007, tudi meritorno nepravilna, saj je zahtevku kljub ugotovitvi nepopolnosti prijave prijavitelja Konstruktor VGR ugodil. Pri tem vlagatelj opozarja, da naročnik ne bi smel odločati mimo navedb iz zahtevka za revizijo, niti ne le-temu ugoditi zgolj iz razloga večje konkurenčnosti.
Vlagatelj nazadnje ugotavlja, da je dejansko stanje v postopku predhodnega ugotavljanja sposobnosti nepopolno ugotovljeno, saj naročnik še vedno ne more presoditi pravilnosti oz. popolnosti prijave prijavitelja Konstruktor VGR, pri čemer naj bi bila le-ta nepravilna še iz drugih razlogov, ki jih je naročnik ugotavljal šele ob reševanju zahtevka za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR.

Naročnik je dne 29.11.2007 sprejel odločitev o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka, v kateri je presojal le vlagateljeve navedbe v zvezi z vsebinskim delom odločanja o prejšnjem zahtevku za revizijo, ni pa se izrekel o očitanih procesnih kršitvah.

Vlagatelj je naročniku z dopisom, z dne 13.12.2007 sporočil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 14.12.2007, odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 2. in 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo trditvijo, da zahtevek za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR ni bil vložen na enega izmed načinov, kot jih predvideva ZRPJN, temveč je bil poslan po telefaksu, zaradi česar bi ga moral naročnik zavreči kot nedopustnega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-ta ni utemeljena.

Tretji odstavek 12. člena ZRPJN med drugim določa, da mora vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, pri čemer se zahtevek za revizijo vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Državna revizijska komisija pri tem opozarja, da ne glede na to, da sta v 12. členu ZRPJN opisana zgolj dva možna načina prenosa zahtevka za revizijo, te določbe vendarle ni mogoče interpretirati na način, da prepoveduje druge oblike vročanja zahtevkov za revizijo. Poleg tega tudi iz določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06 in 52/07), ki se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, na podlagi določila petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja, nikjer ne izhaja, da gre za točno določene (numerus clausus) načine vročanja, temveč so, skladno z načelom zagotavljanja pravnega varstva, te oblike navedene zgolj primeroma.

Državna revizijska komisija povzema, da določila tretjega odstavka 12. člena ZRPJN ne gre razumeti na način, da je vročitev zahtevka za revizijo z uporabo telefaksa izključena kot ena izmed oblik vročanja, temveč tako, da navedeni člen opredeljuje dva možna (eksemplifikativno navedena) načina vročanja in da so dopustne tudi druge oblike vročanja vlog. Zavzeto stališče gre nenazadnje utemeljiti tudi s tem, da ne more biti namen citirane zakonske določbe onemogočati pravico ponudnikov (oz. prijaviteljev) do pravnega varstva. Glede na navedeno gre nesporno ugotoviti, da je prijavitelj Konstruktor VGR z vložitvijo zahtevka za revizijo po telefaksu sprožil revizijski postopek pred naročnikom, zaradi česar je neutemeljena vlagateljeva navedba, da bi morala obvestila prijaviteljem o priznanju oz. nepriznanju sposobnosti, z dne 6.11.2007, postati pravnomočna, kot da pravno sredstvo zoper le-ta sploh ne bi bilo vloženo.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo, da je naročnik prijavitelju Konstruktor VGR omogočil pravno varstvo v postopku revizije, brez da bi le-ta plačal ustrezno takso.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da spisovna dokumentacija o predmetnem javnem naročilu ne vsebuje potrdila o vplačilu takse s strani prijavitelja Konstruktor VGR, ter da naročnik vlagateljeve navedbe s tem v zvezi v odločitvi o zahtevku za revizijo ne zanika, zaradi česar gre utemeljeno šteti, da sporno potrdilo v revizijskem postopku, ki ga je sprožil prijavitelj Konstruktor VGR, ni bilo predloženo.

ZRPJN v 6. točki četrtega odstavka 12. člena kot eno obveznih sestavin oziroma navedb zahtevka za revizijo določa potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena istega zakona. Nadalje je v petem odstavku 12. člena ZRPJN med drugim določeno, da če "naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.".

Navedba potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je torej procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena, da je zahtevek za revizijo mogoče šteti za popolnega in da je o njem dovoljeno vsebinsko (meritorno) odločati.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je obravnavana vlagateljeva navedba utemeljena. Naročnik pred meritorno obravnavo nepopolnega zahtevka za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR ni zahteval njegove dopolnitve s potrdilom o vplačilu takse, kot bi to moral skladno z ZRPJN, kar pomeni, da je bil revizijski postopek procesno voden v nasprotju z določbami ZRPJN, ter da je naročnikova vsebinska odločitev o zahtevku za revizijo v tem postopku nezakonita, zaradi česar jo je potrebno razveljaviti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN da lahko Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija tako naročnika napotuje, naj po preveritvi izpolnjevanja procesnih predpostavk prvotni revizijski postopek ponovi v skladu z zakonom. Iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo prijavitelja Konstruktor VGR, z dne 12.11.2007, je namreč razvidno, da je, poleg zgoraj ugotovljenih procesnih kršitev, le-ta tudi vsebinsko sporna, saj je naročnikova obrazložitev v nasprotju sama s sabo in delno tudi z izrekom.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 3.1.2008
Predsednik senata:

Jožef Kocuvan,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- IMP d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana
- Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
- Konstruktor VGR d.o.o., Ljubljanska ulica 81, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana