018-287/2007 Mestna občina Koper

Številka: 018-287/2007-3

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Vergerijevega trga in dela Verdijeve ulice", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Bevk arhitekti, d.o.o., Streliška ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.12.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.09.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, sklicujoč se na peti odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), za izbiro izvajalca za "izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Vergerijevega trga in dela Verdijeve ulice". Naročnik je z dokumentom Obvestilo in povabilo na pogajanja z dne 01.10.2007 pozval med drugim vlagatelja (predhodno 3NOM, d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana, kot izhaja iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi), da se udeleži pogajanj dne 08.10.2007 ob 9. uri v sejni sobi naročnika, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga citiranega dokumenta.
Vlagatelj je dne 08.10.2007 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem uvodoma pojasnjuje, da je bil marca 2006 v skladu z ZGO-1, ZureP-1 in Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Ur.l. RS 108/04; v nadaljevanju Pravilnik) razpisan dvostopenjski natečaj za ureditev Vergerijevega trga. Komisija je po navedbah vlagatelja v zaključku prve stopnje podelila rešitvi vlagateljeve avtorske skupine prvo nagrado. Vlagatelj navaja, da je bila druga stopnja natečaja razpisana v februarju 2007, k njej so bile povabljene nagrajene avtorske skupine iz prvega dela. Vlagatelj dalje navaja, da kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je bil namen druge stopnje natečaja, "da se izmed nagrajenih natečajnih del v prvi stopnji izbere najboljši elaborat in se njihovim avtorjem poveri v izdelavo projektno dokumentacijo.". Komisija je v zaključku drugega kroga natečaja po navedbah vlagatelja ugotovila, da nobena natečajna rešitev ni zadostila vseh kriterijev ter da prve nagrade ne podeli, tako da ni bil izbran izdelovalec projektne dokumentacije, pač pa je podelila dve drugi in dve tretji nagradi, pri čemer je vlagateljevi avtorski skupini komisija v drugem delu natečaja podelila deljeno drugo nagrado.
Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je naročnik dne 01.10.2007 odposlal dopise, s katerimi je nagrajene avtorske skupine skladno s petim odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) pozval k pogajanjem brez predhodne objave za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Pogajanja so bila določena za dne 08.10.2007, rok za oddajo ponudbe pa skladno z razpisno dokumentacijo izteče dne 09.10.2007 ob 12:00 uri. Vlagatelj zatrjuje, da je ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da razpisna dokumentacija ni v skladu z ZJN-2 in Pravilnikom. Pri tem se vlagatelj sklicuje na 1. točko tretjega odstavka 72. člena Pravilnika (ki naj bi urejal položaj, ko gre za t.i. javnega naročnika, in ko na javnem natečaju prva nagrada ni podeljena), katere uresničitev naj bi po logiki stvari pomenila, da se natečajniku ponudi izdelavo njegovega lastnega natečajnega elaborata, sicer naj natečaj ne bi imel smisla. Naročnik pa po navedbah vlagatelja v razpisni dokumentaciji (točka 3.3.) navaja, da je predmet pogajanj doseči na predlagano rešitev najnižjo ceno. Vlagatelj nadaljuje, da iz prilog k razpisni dokumentaciji izhaja, da je naročnik že predlagal svojo rešitev. Naročnik je po prepričanju vlagatelja torej predhodno, pred samo izvedbo pogajanj, samovoljno in mimo predpisov izbral projektno nalogo, ki povzema eno od tretje nagrajenih natečajnih rešitev, za katero naj bi ponudniki ponudili ustrezno ceno. S takšnim ravnanjem je naročnik po vlagateljevem mnenju ostalim udeležencem onemogočil, da mu predstavijo ponudbo za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije na podlagi projekta, s katerim so nastopali v natečaju. S takšnim ravnanjem je po mnenju vlagatelja naročnik kršil že osnovni namen izvedbe postopka s pogajanji, saj se želi pogajati le o ceni za že izven natečaja izbrano rešitev. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil več načel, na katerih temelji javno naročanje. Z izbiro enega projekta je naročnik v tem postopku javnega naročanja po prepričanju vlagatelja nedopustno omejil konkurenco med ponudniki, saj je že v razpisni dokumentaciji posredno navedel, da povprašuje po točno določenem projektu. Naročnik je po stališču vlagatelja kršil tudi načelo transparentnosti javnega natečaja, prav tako je bilo v tem postopku javnega naročanja kršeno načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Ponudnica, katere projekt je bil "izbran", je namreč po prepričanju vlagatelja očitno favorizirana pri določanju cene za njen lasten projekt, še posebej ob upoštevanju dejstva, da so imeli ostali ponudniki na razpolago le 7 dni do začetka pogajanj. Vlagatelj nadaljuje, da ker iz pisnega dela razpisne dokumentacije jasno ne izhaja, da si je naročnik mimo javnega razpisa dovolil izbrati svoj projekt in bi bilo možno, da gre morda pri pripeti prilogi le za pomoto, se je dne 08.10.2007 pogajanj kljub temu udeležil. Ker pa mu je bilo na pogajanjih predočeno isto, za kar je menil, da ne more biti res, je pogajanja predčasno zapustil, naročniku pa izročil zahtevo za revizijo. Vlagatelj dalje navaja, da ker se je želel na pogajanjih (glede na dvoumnost razpisne dokumentacije, v kateri ni nikjer izrecno zapisano, da je projekt že izbran, ampak je to izhajalo le iz priloge) prepričati o pogajalskih izhodiščih naročnika, je z oddajo zahteve za revizijo počakal do dneva pogajanj. Tudi sicer pa glede na kratek rok od odpošiljanja razpisa do dneva pogajanj vlagatelj po svojem mnenju ni imel primernega časa za seznanitev z razpisnimi pogoji, zato dodaja, da zatrjevanih nepravilnosti tako objektivno ni mogel ugotoviti pred trenutkom oddaje zahteve za revizijo.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ki je potekal na podlagi razpisne dokumentacije za pogajanja brez predhodne objave za predmetno javno naročilo, št. javnega naročila JN-S-60/2007, z dne 02.10.2007, posledično pa tudi, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka, ki obsegajo plačilo sodnih taks za vložitev zahteve za revizijo ter plačilo sodnih taks za odločitev revizijske komisije in morebitnih drugih stroškov postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od izteka petnajstega dne od vročitve odločbe Državne revizijske komisije naročniku dalje.

Naročnik je z dopisom št. 351-496/2007 z dne 08.10.2007 vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse v višini 700,00 EUR.

Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 12.10.2007, v kateri navaja, da dostavlja naročniku potrdilo o plačilu takse v znesku 700,00 EUR.
Vlagatelj v citirani vlogi zahtevek za revizijo dodatno utemeljuje še z dodatnimi pojasnili oziroma očitki. Vlagatelj navaja, da naročnik s tem ko vztraja, da se bo pogajal le za ceno za že vnaprej izbrano rešitev, krši tudi avtorsko pravico udeležencev javnega naročila. Pri tem se vlagatelj sklicuje na člen 53 Pravilnika, ki določa, da se šteje, da je naročnik natečaja s podelitvijo nagrade odkupil njegove materialne avtorske pravice na njegovem natečajnem elaboratu, vendar samo če se mu bo poverila v izdelavo dokumentacija, ki je bila predmet natečajnih rešitev, skladno z drugim odstavkom citiranega člena Pravilnika pa postane naročnik natečaja imetnik materialnih avtorskih pravic šele, ko z avtorjem sklene ustrezno pogodbo o oddaji dokumentacije v izdelavo. Takšen je bil po navedbah vlagatelja tudi konkreten dogovor med naročnikom natečaja in njegovimi udeleženci pri sklepanjih pogodb o avtorskem delu. Po 2. členu pogodbe (vlagatelj v dokaz prilaga pogodbo, z dne 12.07.2007, o avtorskem delu za udeležbo pri 2. stopnji natečaja za urbanistično in arhitekturno ureditev Vergerijevega trga v Kopru) so se avtorji na naročnika zavezali prenesti le enkratno uporabo izključne materialne avtorske pravice reproduciranja, medtem ko avtorji zadržijo materialno avtorsko pravico predelave, ki obsega izdelavo nadaljnje projektne in tehnične dokumentacije. Tudi z vidika varstva materialnih avtorskih pravic torej po vlagateljevem mnenju naročnik ni mogel razpisati takšnih pogojev kot jih razpisal.
Vlagatelj v zaključku citirane vloge ponovno poudarja, da uveljavlja povračilo plačane takse v znesku 700,00 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, kot jih je že opredelil v zahtevku za revizijo.

Naročnik je s sklepom št. 351-496/2007 z dne 17.10.2007 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen ter posledično zavrnil zahtevek vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka kot neutemeljen.
Naročnik je v obrazložitvi navedel med drugim, da je preveril pravočasnost zahtevka ter ugotovil, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo prepozno. Pri tem se naročnik sklicuje na šesti odstavek 12. člena ZRPJN ter ugotavlja, da je vlagatelj z vložitvijo zahteve za revizijo po začetku pogajanj zamudil rok za vložitev revizije. Naročnik dalje pojasnjuje, da je vlagatelj vložil zahtevo za revizijo po začetku pogajanj, kar je razvidno tudi iz zapisnika o pogajanjih z dne 08.10.2007 s pričetkom ob 9:05 uri, kjer je navedeno, da kandidat izjavlja, da bo vložil revizijo.
Naročnik je v citiranem sklepu navedel pravni pouk, s katerim je vlagatelja pozval, da v kolikor meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN v treh dneh od prejema citiranega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo z dne 21.10.2007 zoper sklep naročnika št. 351-496/2007 z dne 17.10.2007, s katerim je le-ta zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 25.10.2007 pozvala k odstopu vse dokumentacije postopka oddaje obravnavanega naročila in revizijskega postopka, kar je naročnik storil z dopisom z dne 26.10.2007, ki ga je le-ta prejela 02.11.2007.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-265/2007-4 z dne 09.11.2007 vlagateljevi pritožbi z dne 21.10.2007 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 08.10.2007, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 351-496/2007 z dne 17.10.2007, ter naložila naročniku, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 08.10.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN na način, da si izrek in obrazložitev sklepa, s katerim se odloči o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ne bosta neskladna oziroma nasprotujoča.

Naročnik je s sklepom št. 351-496/2007 z dne 22.10.2007 (očitna pomota v datumu; pravilno: 22.11.2007, opomba Državne revizijske komisije) vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter posledično zavrnil zahtevek vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi navaja, da je že v odločitvi z dne 17.10.2007 ugotovil, da je vlagatelj z vložitvijo zahteve za revizijo po začetku pogajanj zamudil rok za vložitev revizije. Vlagatelj je vložil zahtevo za revizijo po začetku pogajanj, kar je razvidno tudi zapisnika o pogajanjih z dne 08.10.2007 s pričetkom ob 9:05 uri, kjer je navedeno, da kandidat izjavlja, da bo vložil revizijo. Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji jasno določil potek pogajanj (točka 3.4. razpisne dokumentacije - postopek pogajanj), iz katerega je jasno razvidno, da v drugem krogu lahko oddajo dokončno ponudbo le ponudniki, ki so pristopili k pogajanjem v prvem krogu ter tudi oddali ponudbo v prvem krogu. Naročnik vztraja, da je vlagatelj s pristopom k pogajanjem izgubil možnost oddaje revizije. Naročnik se tako ne more strinjati z vlagateljevimi navedbami, da je bil rok za vložitev revizije zoper razpisno dokumentacijo do torka 09.10.2007. Rok za vložitev revizije zoper razpisno dokumentacijo je po mnenju naročnika potekel s pričetkom pogajanj. Naročnik svojo argumentacijo opira na šesti odstavek 12. člena ZRPJN. Naročnik v citiranem sklepu ugotavlja, da je imel vlagatelj možnost navesti kršitve in vložiti revizijo pravočasno, pred pričetkom pogajanj, česar pa ni storil, zato ugotavlja, da je njegov zahtevek neutemeljen. Naročnik v zaključku še navaja, da obvešča vlagatelja, da je postopek pogajanj zaključil neuspešno in ni izbral ponudnika za izvedbo javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 01.12.2007 naročnika obvestil, da izjavlja, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 06.12.2007, ki ga je slednja prejela 07.12.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da vlagatelj v vlogi z dne 08.10.2007 (zahtevek za revizijo) ter v vlogi z dne 12.10.2007 (dopolnitev zahtevka za revizijo) gradi svojo argumentacijo v zvezi z očitanimi kršitvami na trditvi, da je naročnik že vnaprej izbral določeno natečajno rešitev in naj bi ponudniki / sodelujoči v pogajanjih ponudili izvedbo storitev, ki so predmet konkretnega postopka oddaje javnega naročila (izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Vergerijevega trga in dela Verdijeve ulice), za vnaprej izbrano določeno natečajno rešitev.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik dne 01.10.2007 odposlal dopise, s katerimi je nagrajene avtorske skupine skladno s petim odstavkom 29. člena ZJN-2 pozval k pogajanjem brez predhodne objave za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da razpisna dokumentacija ni v skladu z ZJN-2 in Pravilnikom.

Vpogled v razpisno dokumentacijo za pogajanja brez predhodne objave št. 351-496/2007, št. javnega naročila JN-S-60/2007, z dne 02.10.2007, na katero se sklicuje vlagatelj, pokaže, da je naročnik v točki 3.1. (Pogoj za sodelovanje na pogajanjih) uvodoma navedel, da je v postopek pogajanj povabljena kontaktna oseba ali oseba s pisnim pooblastilom za zastopanje kontaktne osebe ali avtorjev, ki mora predložiti naslednje listine ter dokazila:
1. obrazec ponudbe,
2. ponudbo po izpolnjenem popisu ter podrobni terminski plan realizacije razpisanih del,
3. izpolnjeni obrazec OBR-B o izpolnjevanju pogojev iz ZJN-2,
4. podpisani in izpolnjeni vzorec pogodbe,
5. seznam odgovornih projektantov,
6. seznam morebitnih podizvajalcev.
Naročnik je v citirani točki razpisne dokumentacije navedel tudi, da v kolikor ponudnik ne bo predložil zahtevanih listin in dokazil, se pogajanja ne izvedejo.

Zatem iz točke 3.3. (Predmet pogajanj) razpisne dokumentacije izhaja, da je cilj pogajanj doseči na predlagano rešitev najnižjo ceno, ter da bo naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika, ki bo v drugem krogu pogajanj ponudil najnižjo ceno za izvedbo javnega naročila. Naročnik je dalje v točki 3.4. (Postopek pogajanj) razpisne dokumentacije določil, da bodo poganja s ponudniki dne 08.10.2007 s pričetkom ob 9:00 uri (prvi krog) in dne 09.10.2007 ob 13:00 uri (drugi krog - javno odpiraje ponudb), ter da morajo povabljeni na pogajanja prinesti dokazila in listine, navedene pod točko 3.1. Naročnik je v točki 3.4. razpisne dokumentacije tudi določil, da bo prvi krog pogajanj potekal z vsakim ponudnikom posamezno, vrstni red pogajanj pa je določen po vrstnem redu podelitve nagrad. Dalje je naročnik v točki 3.4. razpisne dokumentacije navedel, da bo po prvem krogu pogajanj vse ponudnike, ki bodo sodelovali v postopku, seznanil z najnižjo ponujeno ceno, doseženo v prvem krogu pogajanj, ter da morajo ponudniki v drugem krogu pogajanj oddati dokončne ponudbe, ki morajo prispeti na naslov naročnika do 09.10.2007 do vključno 12:00 ure (za pravočasno se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je bila oddana osebno do navedenega datuma in ure).

Nadalje je iz relevantne razpisne dokumentacije na 4. strani razvidno, da so priloge razpisne dokumentacije:
1. Obrazec ponudbe
2. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-B)
3. Popis del
4. Seznam odgovornih projektantov
5. Vzorec pogodbe
6. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo posla
7. Projektna naloga

Iz razpisni dokumentaciji priloženega Obrazca ponudbe izhaja, da le-ta vsebuje poleg rubrike za vpis podatkov o ponudniku tudi tabelo za vpis cene razpisanih del, prav tako pa je iz razpisni dokumentaciji priloženega obrazca Popis del, na osnovi katerega ponudnik pripravi predračun razvidno, da le-ta vsebuje prostor za vpis cen po posameznih postavkah popisa del ter za vpis skupne cene.

Zatem gre ugotoviti, da je v prilogi Projektna naloga razpisne dokumentacije v točki 1. (Splošno) zapisano, da je območje urejanja označeno v grafičnih prilogah z različnimi barvami glede na programske sklope (grafične priloge sledijo na koncu priloge Projektna naloga; opomba Državne revizijske komisije).

V zvezi s konkretno situacijo v predmetni zadevi gre poudariti, da šesti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Ponudnik se z določili in vsebino razpisne dokumentacije seznani že ob prejemu le-te, zato mora v primeru, če meni, da je posamezno določilo razpisne dokumentacije nezakonito, nesmiselno ali nejasno, vložiti zahtevek za revizijo iz naslova navajanja domnevnih kršitev, izhajajočih iz razpisne dokumentacije, ustrezno pravočasno, kar pomeni v vsakem primeru nesporno nemudoma oziroma vsekakor do poteka roka za predložitev ponudb oziroma prijav. V konkretnem primeru gre nedvomno za domnevne kršitve, ki imajo svoj izvor v ravnanjih naročnika pred pričetkom pogajanj, določenim za dne 08.10.2007 ob 9:00 uri (prvi krog), na katera je bilo potrebno, kot izhaja iz gornjih ugotovitev, prinesti tudi izpolnjeno ponudbo in popis del. Prav tako v konkretnem primeru ni mogoče zavzeti stališča, da vlagatelj zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred 08.10.2007 do 9:00 ure, ko naj bi se pričela pogajanja (prvi krog). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da razpisna dokumentacija ni v skladu z ZJN-2 in Pravilnikom. Kot je bilo že predhodno ugotovljeno v tem sklepu, vsebuje relevantna razpisna dokumentacija tudi 7 (sedem) prilog, med katerimi je tudi Projektna naloga (priloga št. 7), ki vsebuje tudi grafične priloge za območje urejanja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo in dopolnitvi le-tega, kot je bilo že ugotovljeno v tem sklepu, vse očitke v zvezi s kršitvami naročnika izpelje iz dejstva že vnaprej izbrane natečajne rešitve. Da se je tega dejstva vlagatelj zavedal pred 08.10.2007 do 9:00 ure izhaja tudi iz njegove trditve v zahtevku za revizijo, ko navaja, da je naročnik že v razpisni dokumentaciji posredno navedel, da povprašuje po točno določenem projektu, prav tako pa tudi iz njegove pritožbe z dne 21.10.2007, ko v njej zapiše: "... Vlagatelj zahtevka za revizijo je zato ob prvem vpogledu v razpisno dokumentacijo utemeljeno menil, da ga je naročnik v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju, tako kot vsakega drugega udeleženca javnega natečaja, ki se je nadaljeval s temi pogajanji, povabil na pogajanja v zvezi z njegovo projektno nalogo. Da temu ni tako, je vlagatelj zahtevka za revizijo ugotovil šele konec tedna, ko je začel pripravljati ponudbo za pogajanja. Ker so bila pogajanja določena že za ponedeljek, dne 08.10.2007, se je vlagatelj zahtevka za revizijo odločil, da se jih bo kljub ugotovljenemu udeležil ter na samih pogajanjih, če se bo pogoj, ki je izhajal zgolj iz prilog razpisne dokumentacije, pokazal za resničnega, oddal zahtevek za revizijo, ki ga je že pripravil. Kot je vlagatelj zahtevka za revizijo navedel že v samem zahtevku za revizijo, se je želel na pogajanjih (glede na dvoumnost razpisne dokumentacije, v kateri ni nikjer izrecno zapisano, da je projekt že izbran, ampak je to izhajalo le iz priloge št. 7) povsem prepričati o pogajalskih izhodiščih naročnika ter je zato z oddajo zahtevka za revizijo počakali do tega trenutka. ...". Glede na vse navedeno torej ni nobenega dvoma, da je bilo dejstvo, da je naročnik že izbral natečajno rešitev (kar naj bi bilo tudi izvor oziroma vzrok za vse očitane kršitve), vlagatelju znano pred 08.10.2007 do 9:00 ure (oziroma pred 08.10.2007 do 9:05 ure, ko so se dejansko pričela pogajanja z vlagateljem kot prvim od povabljenih na pogajanja - razvidno iz zapisnika o pogajanjih z vlagateljem, v katerem je kot rezultat pogajanj navedeno "Kandidat ne želi oddati ponudbe. Kandidat seznami komisijo, da bo vložil revizijo. Kandidat odstopa od nadaljnjega postopka pogajanj, ker se ne strinja s podanimi pogoji.").

Pravna norma predhodno omenjenega šestega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, navajali kršitve, ki so jim bile ali bi jim morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu niso vložili zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokažejo, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Državna revizijska komisija zato poudarja, da so ponudniki, če zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z njegovimi ravnanji pred potekom roka za predložitev ponudb oziroma prijav (s katerimi so bili seznanjeni pred potekom roka za predložitev ponudb oziroma prijav) ustrezno pravočasno ne ugovarjajo, v pravici do navajanja teh (domnevnih) kršitev v vloženem zahtevku za revizijo zoper naročnika prekludirani.

Ker je bil vlagatelj z domnevno spornim dejstvom o vnaprejšnjem izboru natečajne rešitve, kar je podlaga za vse s strani vlagatelja očitane kršitve naročnika, seznanjen pred pričetkom pogajanj, določenim za dne 08.10.2007 ob 9:00 uri (prvi krog), na katera je bilo potrebno prinesti tudi izpolnjeno ponudbo in popis del, bi moral v skladu s šestim odstavkom 12. člena ZRPJN uveljavljati pravico do vložitve zahtevka za revizijo iz naslova navajanja vseh očitkov absolutno pred citiranim rokom. V danem trenutku pa, glede na navedeno, t.i. nadaljnja vsebinska (meritorna) presoja vlagateljevih očitkov, izhajajočih iz vnaprejšnjega izbora natečajne rešitve, ni več mogoča.

Izhajajoč iz gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim očitkom in jih je spoznala kot neutemeljene, skladno s tem pa je bilo potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.12.2007


Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper
- Bevk arhitekti, d.o.o., Streliška ulica 20, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana