018-283/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-283/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za selitve vojaško diplomatskih predstavnikov v tujino in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SCHENKER d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 11.12.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "odločitev o oddaji javnega naročila MORS 472/2006-ODP" št. 430-763/2006-13 z dne 10.9.2007.
2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 6.674,43 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.3.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 53/2007, z dne 15.6.2007, pod številko objave Ob-17594/07. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 7.8.2007 je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi, izmed katerih je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika VATOVEC d.o.o., selitve, Čufarjeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), o čemer je ponudnike obvestil z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila MORS 472/2006-ODP za selitve vojaško diplomatskih predstavnikov v tujino" št. 430-763/2006-13 z dne 10.9.2007.

Po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila je vlagatelj z dokumentom z dne 12.9.2007 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in drugo dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Z vlogo z dne 17.9.2007 je vlagatelj naročniku predlagal spremembo odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa je predlagal še izdajo dodatne obrazložitve, ki jo je naročnik izdal dne 24.9.2007. Iz zapisnika o poteku vpogleda št. 430-763/2006-22 je razvidno, da je vlagatelj vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika opravil dne 24.9.2007.

Po prejemu dodatne obrazložitve je vlagatelj z vlogo z dne 3.10.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga:
- da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi odločitev naročnika in ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, neprimerna in nepravilna,
- da naročnik izda novo odločitev, s katero izbere pravilno, popolno in sprejemljivo ponudbo vlagatelja,
- da naročnik vlagatelju povrne vse stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj zahtevek za revizijo utemeljuje z naslednjimi navedbami:
1. Ponudba izbranega ponudnika je nepravilna in nepopolna, ker je ponudnik v stolpcu "cena začasnega skladiščenja v EUR brez DDV" v obrazcu "predračun" zapisal ponujeno ceno 0. Ponudba s ceno 0 po mnenju vlagatelja ni ponudba v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), saj je eden izmed temeljnih elementov javnega naročila prav njegova odplačnost, kar je potrdila tudi Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-120/2007-7. Storitve začasnega skladiščenja so samostojna postavka, ki je ni mogoče vključiti v katero izmed drugih postavk, kar je razvidno tudi iz strukture obrazca "predračun". Vsebino in obseg začasnega skladiščenja je naročnik tudi dodatno pojasnil. Cena 0 je tudi v nasprotju s pravili poštene konkurence, saj pri opravljanju začasnega skladiščenja nastajajo materialni stroški, ki jih s ceno 0 ni mogoče pokriti. Vlagatelj tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik na prvi strani ponudbenega predračuna zapisal ceno nič, medtem ko je na naslednjih straneh v ta polja vpisal znak "/", zaradi česar vlagatelj sklepa, da izbrani ponudnik teh postavk sploh ne ponuja. Če bi izbrani ponudnik te postavke ponujal, bi vpisal ceno 0, kot na prvi strani ponudbenega predračuna. Ker iz vsebine ponudbe izhaja, da ne ponuja vseh storitev, bi moral naročnik takšno ponudbo kot nepopolno zavrniti. Izbrani ponudnik obrazca "predračun" ni izpolnil skladno s točko 5 razpisne dokumentacije, ki je določala, da mora biti cena izražena v EUR za vsako pozicijo; razvidna mora biti analiza cene, veljavna do realizacije posla, zajeti morajo biti vsi stroški in popusti.
2. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil tudi dodatni cenik, iz katerega izhaja, da bo nekatere storitve, ki bi sicer morale biti zajete v ponudbeni ceni, obračunal dodatno, teh dodatnih stroškov pa naročnik ni upošteval pri oceni ponudbe. S tem je naročnik oba ponudnika obravnaval neenakopravno. Vlagatelj predlaga, da se opravi vpogled v dodaten cenik in naj se ugotovi, katere storitve, ki bi morale biti zajete v predmetu javnega naročila, bo izbrani ponudnik obračunal dodatno.
3. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki predložijo podrobne specifikacije za v razpisni dokumentaciji izrecno navedene lokacije. Glede tega je naročnik dodatno pojasnil, da mora biti iz specifikacije razvidna struktura končne cene (vrsta prevoza, podrobna specifikacija cene pakiranja in raztovarjanja, vrsta in cena posamezne embalaže itd.. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil zgolj pavšalne specifikacije zahtevanih lokacij, ki ne ustrezajo naročnikovi zahtevi. Naročnik je zato izbranega ponudnika pozval, naj ponudbo dopolni s podrobnejšimi specifikacijami. Iz prejetega odgovora izbranega ponudnika ne izhaja, da slednji dopolnil svojo ponudbo skladno z zahtevami naročnika, saj je v odgovoru zapisal, da ne razpolaga s podatki, s katerimi bi lahko izpolnil naročnikovo zahtevo v zvezi z dopolnitvijo ponudbe. Vlagatelj meni, da je naročnik ravnal v nasprotju z 78. členom ZJN-2, saj ponudnik z dopolnitvijo ponudbe ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Izbranemu ponudniku je bila dana možnost, da dopolni ponudbo v delu, ki se nanaša na opise izbranih lokacij - torej v delu tehničnih specifikacij. Naročnik bi moral njegovo ponudbo oceniti kot neprimerno, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, saj ni pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in dodatnimi pojasnili, ker niti po dopolnitvi pri vseh lokacijah ne vsebuje vrste prevoza, podrobne specifikacije cene pakiranja in raztovarjanja, vrste in cene posamezne embalaže itd.. Naročnik je kršil prvi odstavek 78. člena ZJN-2 tudi zato, ker izbrani ponudnik svoje ponudbe ni pravočasno in ustrezno dopolnil. Iz vsebine odgovora izbranega ponudnika izhaja zgolj navedba razlogov, zaradi katerih ponudbe ne more dopolniti glede na posredovan zahtevek naročnika. Vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik ponudbe ni dopolnil skladno z naročnikovim pozivom, razlogi, ki jih navaja izbrani ponudnik, pa so v celoti neutemeljeni, saj je vlagatelj v svoji ponudbi predložil podrobne specifikacije za vse zahtevane specifikacije, skladno z naročnikovimi zahtevami, kar pomeni, da bi enako lahko storil tudi izbrani ponudnik, če bi ponujal predmet javnega naročila, ki bi bil skladen z naročnikovimi zahtevami.

Naročnik je dne 12.11.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Na posamezne revizijske očitke naročnik odgovarja z naslednjimi navedbami:
1. Naročnik je posamezne postavke znotraj posamične selitve v obrazcu "ponudba - cene" zahteval zgolj informativno, saj mu je pomembna končna vrednost selitve na posamezno lokacijo in s tem skupna vrednost ponudbe, kar je navedel tudi v razpisni dokumentaciji pod poglavjem "Ocenjevanje ponudbe". Tu je opredelil, da bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi najnižje skupne vrednosti ponudbe, ne pa na podlagi posameznih postavk storitev. Izbrani ponudnik je pri ceni začasnega skladiščenja zapisal ponujeno ceno 0 ali znak "/", kar naročniku pomeni, da izbrani ponudnik skladiščenje sicer ponuja, vendar te storitve ne obračuna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno določil storitev, ki mora biti izvedena na način "od vrat do vrat" in mora zajemati tudi začasno skladiščenje selitvenih predmetov. Ker je izbrani ponudnik v tem delu določil vrednost 0,00 EUR, tega stroška naročniku ne bo smel zaračunati, čeprav bo moral storitev zagotoviti.
2. V razpisni dokumentaciji je naročnik poleg obrazca "ponudba - cene" zahteval tudi splošno veljavni cenik lastnih selitvenih predmetov ponudnikov, ki pa se ne nanaša na cene iz obrazca "ponudba - cene". Splošno veljaven cenik je cenik, ki je moral biti priložen k ponudbi, vendar ga naročnik ni ocenjeval in ga tudi ni upošteval pri najugodnejši ponudbi. Naročnik je pri tem ceniku želel le vpogled v splošne cene, ki jih ponudnik zaračunava drugim strankam, kar pomeni, da te postavke za naročnika pri tem javnem razpisu ne veljajo, saj so veljavne cene, ki jih je izbrani ponudnik navedel v obrazcu "ponudba - cene". V točki 5 je naročnik tudi jasno navedel, da naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov. Izbrani ponudnik je v odgovoru na dopolnitev ponudbe navedel, da cene, ki jih je podal v ponudbi, temeljijo na splošno veljavnem ceniku, ki so del ponudbene dokumentacije, z upoštevanjem količinskega popusta. To pomeni, da je veljaven cenik izbranega ponudnika splošen, tako kot je bilo zahtevano v razpisnih pogojih.
3. V razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Ocenjevanje ponudb je naročnik navedel, da bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi najnižje skupne vrednosti ponudbe, ne pa na podlagi opisov izbranih lokacij, torej v delu tehničnih specifikacij ponujenega predmeta javnega naročila. Ker je naročnik ocenil, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna ponudba, ga je pozval k dopolnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je podal odgovor v določenem roku, iz pojasnila odgovora in njegove ponudbe pa je razvidno, da je izbrani ponudnik pri vseh postavkah zajel celotno zahtevano selitev vseh predmetov, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji in jih tudi ustrezno specificiral v priloženi ponudbi.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 21.11.2007), je naročnik z dopisom z dne 26.11.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na podajanje ponudbene cene izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 5. točki III. poglavja razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik izpolniti, podpisati in žigosati obrazec PRILOGA 7 - Ponudba - cene, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II, točka 5, pri čemer mora ponudnik temu obrazcu priložiti še podrobno specifikacijo - izračun končne cene storitve določenih destinacij na strani 31 razpisne dokumentacije. V 5. točki II. poglavja razpisne dokumentacije je naročnik naštel zahteve v zvezi s podajanjem ponudbene cene ter med drugim določil, da mora biti ponudbena cena izražena v EUR za vsako pozicijo in da mora biti razvidna analiza cene, veljavna do realizacije posla, pri čemer morajo biti zajeti vsi stroški in popusti. Priloga 7 "ponudba - cene" iz razpisne dokumentacije je vsebovala dve tabeli, v kateri so morali ponudniki za posamezne selitvene lokacije vpisati cene za pozicije, iz katerih je sestavljena predmetna storitev, in sicer ceno prevoza, ceno zavarovanja, ceno špediterskih storitev, ceno pakiranja in natovarjanja/raztovarjanja, ceno embalaže, ceno začasnega skladiščenja in končno ceno popolne storitve "od vrat do vrat".

Iz priloge 7 "ponudba - cene", ki jo je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, je razvidno, da je izbrani ponudnik v tabeli 1 (cestni, železniški, ladijski ali prevoz s kamionom) pri destinacijah Avstrija (Dunaj), BiH (Sarajevo) in Berlin (ZRN) navedel, da je cena začasnega skladiščenja 0,00 EUR, pri vseh ostalih destinacijah tabele 1 ter pri vseh destinacijah tabele 2 (letalski prevoz) pa je v okencu, kjer bi moral navesti ceno začasnega skladiščenja, vpisal znak "/".

Glede na ugotovljeno dejansko stanje, kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, in na podlagi vlagateljevih revizijskih navedb, je treba odgovoriti na dve vprašanji: 1) ali je dopustno, da ponudnik v posamezne postavke ponudbenega predračuna vpiše ceno nič eurov; in 2) kaj z vidika popolnosti ponudbe pomeni vpis črtice v okence ponudbenega predračuna"

V zvezi z vprašanjem, ali je cena posamezne ponudbene postavke lahko nič eurov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pogodba o izvedbi javnega naročila v 14. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 definirana kot odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. Odplačnost je torej eden izmed bistvenih elementov pogodbe o izvedbi javnega naročila. Vendar pa dejstvo, da ponudnik eno izmed postavk, iz katerih je sestavljen predmet javnega naročila, ponudi po ceni 0, torej brezplačno, ne more vplivati na odplačno naravo pogodbe o izvedbi tega javnega naročila kot celote. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so namreč predmet javnega naročila (kot so definirane v 2. točki I. poglavja razpisne dokumentacije) "selitve vojaško diplomatskih predstavnikov v in iz tujine, ki zajemajo selitve pisarniške, stanovanjske in druge opreme za potrebe zaposlenih". Naročnik je predmet javnega naročila v točki 2.2 poglavja I. razpisne dokumentacije razdelil na več postavk, ko je navedel, da mora biti storitev izvedena na način "od vrat do vrat" in mora zajemati:
- organizacijo prevoza "od vrat do vrat" z vsemi spremljajočimi špediterskimi stroški in potrebnimi carinskimi formalnostmi (organizirano glede na destinacijo, količino in vrsto selitvenih predmetov): cestni prevoz ali železniški prevoz, letalski prevoz, ladijski prevoz,
- zavarovanje selitvenih predmetov,
- začasno skladiščenje selitvenih predmetov,
- visoko varovanje skladiščenih selitvenih predmetov,
- zagotovitev ustrezne embalaže za selitvene predmete,
- pakiranje in iznos oz. vnos selitvenih predmetov iz oz. v stanovanje/poslovni prostor,
- natovarjanje in raztovarjanje ter odvoz embalaže.

Iz navedenih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da je storitev začasnega skladiščenja le ena izmed postavk predmetnega javnega naročila, zato okoliščina, da jo izbrani ponudnik za destinacije Avstrija (Dunaj), BiH (Sarajevo) in Berlin (ZRN) v tabeli 1 ponuja brezplačno, ne more pomeniti neodplačnosti pogodbenega razmerja. Sklenjena pogodba med naročnikom in ponudnikom bi bila nedvomno odplačna, saj bi bila v njej določena cena kot seštevek vseh pozicij ponudbenega predračuna, izvajalec pa bi bil na njeni podlagi v okviru pogodbene cene zavezan opraviti tudi storitev začasnega skladiščenja. Način izvedbe te storitve oz. vprašanje pokrivanja stroškov je lahko stvar izvajalčevih objektivnih konkurenčnih prednosti. Ni se mogoče strinjati z vlagateljem, da je ponudba, ki brezplačno ponuja eno izmed postavk, iz katerih je sestavljen predmet izpolnitve in predstavlja cenovno ter izvedbeno manj obsežen del v primerjavi s predmetom kot celoto, v vsakem primeru sestavljena v nasprotju s pravili konkurenčnega prava. Zgolj brezplačnost ene, vrednostno in izvedbeno manj obsežne postavke, za ugotovitev kršitev pravil konkurenčnega prava ne zadostuje. Ob tem morajo namreč obstajati še druge okoliščine, kot npr. občutno nesorazmerje med siceršnjo vrednostjo brezplačno ponujene postavke in vrednostjo predmeta kot celote, namen škodovanja drugim udeležencem na trgu itd., česar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje. Ne glede na to Državna revizijska komisija opozarja, da v reviziji postopkov oddaje javnih naročil ni pristojna za ugotavljanje obstoja kršitev pravil konkurenčnega prava s strani ponudnikov kot subjektov na trgu, saj so za nadzor nad uporabo določb konkurenčnega prava pristojni drugi organi. 7. člen ZJN-2, ki normira načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, se nanaša na ravnanja naročnika, saj mu zapoveduje, da ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z ZJN-2, pri izvajanju javnega naročanja pa mora (naročnik) ravnati v skladu s predpisi o varstvu oz. preprečevanju omejevanja konkurence. V reviziji postopkov oddaje javnih naročil na podlagi ZRPJN lahko zato Državna revizijska komisija ugotavlja skladnost ravnanja naročnika s pravili javnega naročanja, medtem ko presoja skladnosti ravnanja ponudnikov s predpisi, za nadzor katerih je v skladu z zakonom pristojen drug organ, ni v njeni pristojnosti.

Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da tudi v zadevi št. 018-120/2007, na katero se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj, ni odločila, da bi bila s strani naročnika predvidena možnost vpisa cene 0 pri posamezni postavki ponudbenega predračuna v nasprotju s pravili javnega naročanja.

Drugo vprašanje pa je, kako na popolnost ponudbe vpliva dejstvo, da je izbrani ponudnik v tabelo 1 (cestni, železniški, ladijski ali prevoz s kamionom) za destinacije od zaporedne številke 4 do 24 ter v tabelo 2 (letalski prevoz) v okence za vpis cene za pozicijo "začasno skladiščenje" vpisal znak "/". Ker izbrani ponudnik v ta okenca ni vpisal cene v eurih (kot je to storil npr. za destinacije Avstrija (Dunaj), BiH (Sarajevo) in Berlin (ZRN) iz tabele 1), sta možni dve razlagi: ali izbrani ponudnik te storitve pri teh destinacijah ne ponuja ali pa jo ponuja, vendar ne brezplačno, sicer bi to izrecno navedel.

V primeru, če izbrani ponudnik te storitve ne ponuja, ponudba v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni primerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, ker ne zajema celotne zahtevane storitve, kot je opredeljena v točki 2.2. poglavja I. razpisne dokumentacije. Prav tako je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, če le-ta storitev začasnega skladiščenja ponuja, saj ne izpolnjuje zahteve iz 5. točke II. poglavja razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, da mora biti ponudbena cena izražena v EUR za vsako pozicijo in da mora biti razvidna analiza cene, veljavna do realizacije posla, pri čemer morajo biti zajeti vsi stroški in popusti. Ker izbrani ponudnik v spornih pozicijah ni izrazil cene v EUR (kot je to storil pri ostalih pozicijah, tudi pri tistih, ki jih ponuja brezplačno), njegova ponudba ne izpolnjuje naročnikove zahteve, povezane z vsebino predmeta javnega naročila. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tudi splošni cenik svojih storitev, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot spornega. Sama predložitev splošnega cenika sicer ni v nasprotju z zahtevami naročnika, saj ga je le-ta na koncu tabele iz priloge 7 "ponudba - cene" izrecno zahteval. Vendar pa je iz splošnega cenika izbranega ponudnika razvidno, da so stroški začasnega skladiščenja med selitvijo res prosti (gre torej za brezplačno storitev), a z dvema pomembnima omejitvama: izbrani ponudnik zagotavlja brezplačno začasno skladiščenje samo za izvoz ter samo za čas trajanja do 7 dni. Iz opisa predmeta javnega naročila je razvidno, da naročnik naroča tako selitve vojaško diplomatskih predstavnikov iz Slovenije v tujino kot tudi iz tujine v Slovenijo, pri čemer je v odgovorih na vprašanja ponudnikov (dokument z dne 5.7.2007) pojasnil, da je lahko začasno skladiščenje različno dolgo, tudi en teden in več, skladiščenje pa je potrebno za čas od prevzema pošiljke blaga pri stranki, katere blago se seli, pa do predaje tega na želeni naslov. Navedeno pomeni, da bi izbrani ponudnik za začasno skladiščenje, kolikor ga ponuja, v skladu s svojim splošnim cenikom naročniku zaračunaval določeno ceno pri vseh tistih storitvah začasnega skladiščenja, kjer gre za uvoz (selitev iz tujine v Slovenijo) in ki trajajo več kot teden dni.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik storitve začasnega skladiščenja za destinacije, kjer je navedel ceno 0,00 EUR, ponuja brezplačno (kar ni v nasprotju s pravili javnega naročanja oz. zahtevami razpisne dokumentacije), za destinacije, kjer je vpisal znak "/", pa teh storitev bodisi ne zagotavlja bodisi jih zagotavlja po cenah v skladu s svojim splošnim cenikom. Zato se je mogoče strinjati z vlagateljem, ki trdi, da naročnik teh stroškov ni upošteval pri ocenjevanju ponudb na podlagi merila najnižje cene, hkrati pa navedeno pomeni, da pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika ni takšne narave, da bi jo lahko obravnavali kot formalno nepopolno ponudbo v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj bi morebitna odprava takšne formalne nepopolnosti vplivala na ponudbeno ceno in s tem na razvrstitev ponudb.

Ob tem velja hkrati tudi ugotoviti, da izbrani ponudnik tudi v podrobni specifikaciji določenih destinacij ni obrazložil pozicije začasnega skladiščenja (ni npr. navedel, da to storitev ponuja brezplačno), čeprav je naročnik takšno specifikacijo zahteval v razpisni dokumentaciji, pri čemer je v odgovoru na vprašanja ponudnikov (dokument z dne 5.7.2007) pojasnil, da mora biti iz podrobne specifikacije razvidna podrobnejša struktura končne cene (vrsta prevoza, podrobna specifikacija cene pakiranja in raztovarjanja, vrsta in cena posamezne embalaže â??). Naročnik je izbranega ponudnika v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 pozval k dopolnitvi ponudbe, saj je ocenil, da je le-ta formalno nepopolna, pri čemer je ugotovil, da pri posameznih destinacijah ni dovolj podrobno specificiral celotne storitve, ter ga pozval, da naj predloži podrobno specifikacijo, iz katere morajo biti razvidne posamezne postavke splošno veljavnega cenika, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi. Izbrani ponudnik v vlogi z dne 30.8.2007 ponudbe ni dopolnil s specifikacijo posameznih postavk splošnega cenika, saj za sporno storitev začasnega skladiščenja ponovno ni navedel, ali in po kakšni ceni jo sploh ponuja, čeprav je postavka začasnega skladiščenja ena izmed pozicij predmetnega javnega naročila in je vsebovana tudi v priloženem splošnem ceniku izbranega ponudnika. Navedeno pomeni, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče označiti kot primerne v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oz. popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je zahtevku za revizijo na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "odločitev o oddaji javnega naročila MORS 472/2006-ODP" št. 430-763/2006-13 z dne 10.9.2007.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi stroške, nastale z revizijo, in sicer 3.000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 3% materialnih stroškov, oboje z DDV, ter povrnitev stroškov za plačilo revizijske takse v višini 5.000,00 EUR. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) in ob upoštevanju vrednostni predmetnega javnega naročila 5.000,00 EUR za revizijsko takso, 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo in 40 točk materialnih stroškov, kar skupaj z 20% DDV znese 6.674,43 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.12.2007


predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, 1000 Ljubljana,
- VATOVEC d.o.o., selitve, Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.