018-285/2007 RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-285/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Volta, d.o.o., Tržaška 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.12.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.10.2006 sprejel sklep o pričetku postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008". Javni razpis za predmetni postopek je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 110-111, z dne 27.10.2006, pod številko objave Ob-30239/06, popravek objave pa v Uradnem listu RS, št. 112, z dne 3.11.2006, pod številko objave Ob-30958/06. Dne 2.10.2007 je naročnik sprejel sklep o spremembi navedenega sklepa.

Naročnik je dne 24.10.2007 izdal sklep o oddaji javnega naročila za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008 (drugo odpiranje), s katerim je kot ponudnike subvencionirane študentske prehrane za leto 2008 izbral 112 lokalov.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep vložil zahtevek za revizijo, z dne 8.11.2007, v katerem predlaga, da se njegovo ponudbo ponovno oceni in uvrsti med izbrane lokale, ter da se mu povrnejo stroški revizijskega postopka.

Naročnik je vlagateljev zahtevek s sklepom, z dne 15.11.2007, zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročniku dne 26.11.2007 poslal izjavo, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik z dopisom, z dne 29.11.2007, Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo v zvezi s predmetnim razpisom.

Po pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Ker je predmet konkretnega javnega razpisa subvencioniranje, je Državna revizijska komisija pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo najprej preverila, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali je vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija (oziroma naročnik) paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 73/2007; v nadaljevanju ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija (oziroma naročnik) v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Procesni predpis, v katerem je (med drugim) urejeno pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, je ZRPJN, ki v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Namen citirane zakonske določbe je omejiti pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na postopke oddaje javnih naročil, in ne na morebitne druge postopke, ki jih vodijo naročniki z uporabo javnih razpisov. V postopkih, katerih predmet po vsebini ni javno naročilo ali za katere ne obstaja pravna podlaga, da bi se izvajali v skladu s predpisi o javnih naročilih, se določila ZRPJN ne uporabljajo, zato Državna revizijska komisija v takšnih postopkih tudi ni pristojna za zagotavljanje pravnega varstva.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 1. člena določa, da "ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj". Pojmi javno naročilo gradenj, javno naročilo blaga in javno naročilo storitev so vsebinsko definirani v 7., 8. oziroma 9. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2, in sicer:
""Javno naročilo gradenj" je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. "Gradnja" je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto.;
"Javno naročilo blaga" je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z možnostjo odkupa ali brez te možnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in inštalacije, ki je vezana na to blago oziroma, da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom, se obravnava kot "javno naročilo blaga".;
"Javno naročilo storitev" je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot "javno naročilo storitev", če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila, se obravnava kot javno naročilo storitev."
Iz citiranih definicij je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni subvencij.

Nazadnje pa velja še opozoriti, da novelirani Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/2002 in 52/2007; v nadaljevanju: ZSšP) v tretjem odstavku 2. člena med drugim določa, da "Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.".

Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da odločanje v konkretni zadevi ne spada v njeno pristojnost, saj subvencija ni javno naročilo. Ker ne gre za javno naročilo, v predmetni zadevi tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Dejstvo, da je naročnik predmetni postopek dejansko vodil na podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000 in 2/2004; ZJN-1), na to ugotovitev ne more vplivati, saj se pristojnost Državne revizijske komisije ne glede na dejanska ravnanja naročnikov ne more širiti izven okvirov, ki jih določa ZRPJN.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, v skladu s prvim in drugim odstavkom 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo postopka. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.12.2007Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana