018-281/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-281/2007-8

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsedniku Državne revizijske komisije Samu Červeku, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje svetovalno nadzornih storitev in koordinacije varnosti in zdravja za GOI dela, za zunanjo ureditev in za dobavo ter montažo opreme v Kadetnici Maribor", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje PROTECH BIRO d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Marjan Feguš, Prešernova 23a, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.12.2007

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje svetovalno nadzornih storitev in koordinacije varnosti in zdravja za GOI dela, za zunanjo ureditev in za dobavo ter montažo opreme v Kadetnici Maribor", objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12.10.2007, pod št. objave JN2671/2007, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 12.10.2007, pod št. objave JN2671/2007, objavil Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2 - Storitve za javno naročilo "izvajanje svetovalno nadzornih storitev in koordinacije varnosti in zdravja za GOI dela, za zunanjo ureditev in za dobavo ter montažo opreme v Kadetnici Maribor".

Vlagatelj je naslovil na Državno revizijsko komisijo vlogo, z dne 23.11.2007, z naslovom Zahteva za revizijo postopka javnega naročanja MORS-410/2007-ODP ter Predlog za izdajo sklepa o zadržanju aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila MORS-410/2007-ODP, o kateri se je slednja izrekla z ločenim sklepom št. 018-281/2007-5, z dne 03.12.2007.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval vlogo, z dne 27.11.2007, z naslovom Mnenje o vloženem revizijskem zahtevku in vloga za izdajo sklepa, da vloženi revizijski zahtevek ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila za izvajanje svetovalno nadzornih storitev in koordinacije varnosti in zdravja za GOI dela, za zunanjo ureditev in za dobavo ter montažo opreme v Kadetnici Maribor z oznako MORS-410/2007-ODP, sklicujoč se na vložen vlagateljev zahtevek za revizijo, o kateri se je slednja izrekla z ločenim sklepom št. 018-281/2007-6, z dne 03.12.2007.

Vlagatelj je naslovil na Državno revizijsko komisijo vlogo, z dne 29.11.2007, z naslovom Pritožba zoper sklep 430-678/2007-3 z dne 28.11.2007 Ministrstva za obrambo, Direktorata za logistiko (v nadaljevanju: Pritožba), v kateri navaja, da je naročnik pod številko 430-678/2007-3 dne 28.11.2007 izdal sklep, s katerim je v sklicevanju na določbo drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavrgel zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila MORS-410/2007-ODP, ki ga je vložil ponudnik - vlagatelj. Vlagatelj v Pritožbi pojasnjuje, da v skladu z vsebino pravnega pouka sklep naročnika št. 430-678/2007-3 z dne 28.11.2007 (v nadaljevanju: Sklep) izpodbija iz razloga zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, napačne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb postopka, pri čemer v nadaljevanju podrobneje pojasni razloge za izpodbijanje naročnikovega Sklepa.
Vlagatelj na osnovi v Pritožbi predstavljenih razlogov predlaga, da se o Pritožbi, vloženi zoper Sklep, odloči tako, da se Pritožbi ugodi, odločitev naročnika spremeni in odloči, da se postopek oddaje javnega naročila MORS-410/2007-ODP razveljavi. Vlagatelj dodaja, da je zgolj podredni predlog o odločanju glede Pritožbe, da se izpodbijani Sklep razveljavi in vrne zadevo naročniku v ponovno obravnavanje in odločanje.

Vlagatelj je naslovil na Državno revizijsko komisijo vlogo, z dne 03.12.2007, z naslovom Umik zahteve za revizijo postopka javnega naročanja MORS-410/2007-ODP. Vlagatelj v citirani vlogi navaja, da umika zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja MORS-410/2007-ODP, ki jo je s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila MORS-410/2007-ODP predložil naročniku, Državni revizijski komisiji ter poslal v vednost Ministrstvu za finance.


Po preučitvi spisa v predmetni zadevi je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alineji prvega odstavka 23. člena (Odločitev Državne revizijske komisije), v kateri je določeno, da "Državna revizijska komisija lahko s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.".

Ker je vlagatelj v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje svetovalno nadzornih storitev in koordinacije varnosti in zdravja za GOI dela, za zunanjo ureditev in za dobavo ter montažo opreme v Kadetnici Maribor" podal pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.12.2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Odvetnik Marjan Feguš, Prešernova 23a, Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana