018-271/2007 Mestna občina Maribor

Številka: 018-271/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev varovanja premoženja Mestne občine Maribor in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Protect Infra d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor, dne 27.11.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.07.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev varovanja premoženja Mestne občine Maribor. Naročnik je dne 04.09.2007 s povabilom k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo povabil tri ponudnike. Naročnik je dne 26.09.2007 izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, v katerem je ponudnike obvestil, da je na podlagi merila najnižje cene kot najugodnejšega ponudnika izbral Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 09.10.2007 vložil zahtevo za vpogled v ponudbo najugodnejšega ponudnika in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagateljevo zahtevo po dodatni obrazložitvi zavrnil z navedbo, da je že v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 26.09.2007, navedel prednosti izbrane ponudbe v razmerju do neizbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.10.2007, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dve izjavi banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer ena ne vsebuje zneska v višini 2% letne pogodbene vrednosti, kakor tudi ne datuma na podlagi katerega bi se ugotovila časovna vezanost banke. Na drugi izjavi banke pa je zapisano le, da banka jamči do višine 2% od letne pogodbene vrednosti, ni pa opredeljena višina, zato tudi ta izjava ne ustreza zahtevi razpisne dokumentacije. Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik v uvodu k poglavju 2. Tehnično varovanje od ponudnikov zahteval, da mora ponudnik zagotoviti lastna ali s pogodbo zagotovljena tehnična sredstva in naprave za sedem lokacij, na obrazcu 7/I pa je navedel seznam objektov le za šest lokacij. Vlagatelj je tudi mnenja, da je izbrana ponudba neobičajno nizka, zaradi česar bi moral naročnik postopati po 49. členu ZJN-2. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil le izjavo, da razpolaga z zadostno strokovno usposobljenim osebjem, naročnik pa ni zahteval predložitev dokazil, za katere je vlagatelj mnenja, da izbrani ponudnik z strokovno usposobljenim osebjem sploh ne razpolaga.
Vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, tako da razveljavi Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 26.09.2007, in vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika in zahteva povračilo stroškov nastalih z postopkom revizije.

Naročnik je dne 24.10.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da po roku za oddajo ponudb ni dovoljeno navajati kršitev, ki so bile vlagatelju znane že pred potekom roka za oddajo ponudb, zato je navedbo vlagatelja, ki se nanaša na navedbo dveh različnih lokacij v razpisni dokumentaciji in obrazcu 7/I označil kot prepozno. V zvezi s priloženima izjavama banke v ponudbi izbranega ponudnika naročnik navaja, da je izbrani ponudnik priložil pravilno izpolnjen obrazec 8, in bančno garancijo, katero bi lahko izbrani ponudnik predložil šele ob sklenitvi pogodbe.. Naročnik tudi zavrača dvom vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga s tehnično opremo in pojasnjuje, da je le-ta v ponudbi predložil podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev in licenco za varovanje premoženja za licenco za prevoz in varovanje denarja. Glede domnevno neobičajno nizke cene pa naročnik navaja, da nima nobenih razlogov, da bi menil, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 05.11.2007), je naročnik z dopisom, z dne 12.11.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre predmet javnega naročila za izvajanje storitev varovanja premoženja Mestne občine Maribor glede veljavne predpise razvrstiti kot storitev iz Seznama storitev B.
Iz določila 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju: ZJN-2), med drugim izhaja, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, se oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC.
Javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, se oddajo v skladu s tem zakonom, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A, večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.".

Podobna ureditev izhaja tudi iz Direktive 2004/18/ES (polno ime: Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.04.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, gradenj, blaga in storitev), ki v 20. členu določa,da se naročila, katerih predmet so storitve v Prilogi IIB oddajo v skladu s členom 23 in členom 35 (4), kakor tudi iz določila 32. in 33. člena Direktive 2004/17/ES (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.04.2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).

Glede na določilo 20. člena ZJN-2 se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B oddajo v skladu z določili ZJN-2 ki urejajo opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2) in skladno s pravili v zvezi z objavo oddaje javnega naročila (58. in 62. člen ZJN-2). Naročnik je tako zavezan postopati le po tistih določilih ZJN-2, ki opredeljujejo opis predmeta/tehničnih specifikacij in objavo oddaje javnega naročila. Ob navedenem je potrebno dodati, da je vsako pravno pravilo potrebno razumeti preko pravnih načel, ki predstavlja temeljno vodilo naročnikom pri sprejemanju svojih odločitev, ponudnikom pa pri presoji njihovih pravic v postopku oddaje javnega naročila. Tako mora naročnik pri opredelitvi predmeta/tehničnih specifikacij in oddaji objave oddaje javnega naročila upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načela, kot izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo enakopravne obravnave ponudnikov načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo sorazmernosti). Posledično to pomeni, da imajo ponudniki v postopku oddaje javnega naročila katerega predmet je umeščen v Seznam storitev B po izrecni določbi zakona zagotovljeno pravno varstvo le zoper domnevne kršitve naročnika pri opredelitvi predmeta/tehničnih specifikacij in oddaji objave oddaje javnega naročila v povezavi s temeljnimi načeli javnega naročanja.

Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list Republike Slovenije, številka 18/2007, v nadaljevanju: Uredba) kot storitve določene v Seznamu storitev B, pod kategorijo številka 23, umešča preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil. Tako gre upoštevajoč Uredbo predmet obravnavanega postopka oddaje javnega naročila izvajanje storitev varovanja premoženja Mestne občine Maribor umestiti pod storitev iz Seznama storitev B.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnikova zahteva v zvezi s tehničnim varovanjem nedosledna, saj je v uvodu k poglavju 2. Tehnično varovanje od ponudnikov zahteval, da mora ponudnik zagotoviti lastna ali s pogodbo zagotovljena tehnična sredstva in naprave za sedem lokacij, na obrazcu 7/I pa je navedel seznam objektov le za šest lokacij. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje nedoslednost tehničnih zahtev, ne zahteva pa nikakršne spremembe razpisne dokumentacije. Glede na zgoraj predstavljeno določilo 20. člena ZJN-2 se vlagateljeva navedba nanaša na tehnične zahteve razpisne dokumentacije in bi lahko bila predmet presoje Državne revizijske komisije, vendar bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo s tovrstno domnevno kršitvijo naročnika, skladno z določilom drugega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti najkasneje v 10 dneh od dneva prejema razpisne dokumentacije (najpozneje dne 17.09.2007). Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil 15.10.2007, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek v zvezi z navedbo zoper tehnične zahteve razpisne dokumentacije vložil po izteku prekluzivnega roka.

V preostalem delu se revizijski zahtevek nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in na domnevno neobičajno nizko ceno izbrane ponudbe, ne pa tudi na domnevne naročnikove kršitve institutov, ki se uporabljajo v postopkih za oddajo javnih naročil, katerih predmet je razvrščen v Seznam storitev B. Glede na zgoraj predstavljena določila ZJN-2 se Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ne more spustiti v meritorno presojo vlagateljevih navedb, saj za to nima podlage v materialnem zakonu.

Upoštevajoč navedeno naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2, kakor jih zatrjuje vlagatelj zato je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka zavrnila. Ob navedenem pa Državna revizijska komisija dodaja, da glede na določila ZJN-2, ki urejajo uporabo zakona za primer oddaje javnega naročila katere predmet je umeščen v Seznam storitev B in glede na določilo, ki ureja mejne vrednosti za objavo naročnik javnega naročila v konkretnem primeru ni bil dolžan objaviti na portalu javnih naročil, kar upoštevajoč določilo 22. člena ZRPJN pomeni, da znaša potrebna taksa za obravnavani revizijski postopek 700 evrov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.11.2007mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.oec.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana
- Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1
- Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana