018-275/2007 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-275/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za nakup koronarnih stentov - 8. sklop (koro set) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje FARCOM d.o.o., Zaprta ulica 6, Izola, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.11.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.03.2007 sprejel sklep, št. 17/07, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javni razpis za nakup koronarnih stentov objavil v Uradnem listu RS, št. 48, z dne 01.06.2007, pod številko objave Ob-15745/07. Naročnik je dne 04.10.2007 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno javno naročilo v 8. sklopu oddal ponudniku PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik za sklop 8 prejel tri ponudbe (vlagateljevo, ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo podjetja THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana). Za vse tri ponudbe, ugotavlja vlagatelj, je naročnik ugotovil, da so popolne. Vlagatelj se s takšno ugotovitvijo ne strinja in navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana neprimerni v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji za 8. sklop postavil strokovne zahteve, in med njimi v točki 13 "uvajalo za žico 1 kos". Naročnik je dne 12.06.2007, na vprašanje enega izmed ponudnikov, kateri tip uvajala za žico je predvidel, podal odgovor, da je predvideno uvajalo z zaklopko (bulb introducer). Navedeno strokovno zahtevo, zatrjuje vlagatelj, izpolnjuje samo on. Vlagatelj v dokaz navedene trditve predlaga vpogled v ponudbe in v prilogo Specifikacija - cath lab set, ref # 891464, Med-Italia Biomedica.
Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik na izrecno vprašanje o tem, kdaj je potrebno priložiti sterilni vzorec odgovoril, da bodo morali ponudniki vzorce ponujenih artiklov dostaviti na naročnikov poziv. Vlagatelj v zvezi s tem ugotavlja, da ga naročnik na predložitev vzorca ni pozval in meni, da k predložitvi vzorcev ni pozval niti ostalih dveh ponudnikov. V kolikor bi naročnik vzorce pregledal, zaključuje vlagatelj, bi ugotovil, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, zahteve naročnika po hemostatskem uvajalu z zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi ob uvajanju žice, ne izpolnjujeta.
Vlagatelj predlaga, da se odločitev naročnika v 8. sklopu razveljavi, opravi ponovni strokovni pregled vseh treh ponudb in se javno naročilo odda njemu. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku (918 EUR za sestavo zahtevka za revizijo, 22,95 EUR za materialne stroške, 188,19 EUR za DDV in 5000 EUR za vplačilo revizijske takse).

Naročnik je s sklepom, št. 01-130/12-07, z dne 05.11.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je ponovno pregledal ponudbe vseh treh ponudnikov in ugotovil, da vse tri ponudbe izpolnjujejo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu, in med njimi tudi strokovno zahtevo naročnika, navedeno v 13. točki razpisne dokumentacije in dodatno pojasnjeno v odgovoru, z dne 12.06.2007. Izpolnjevanje predmetne zahteve, zatrjuje naročnik, je razvidno tako iz ponudbe izbranega ponudnika kot tudi iz ponudbe ponudnika THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, in sicer na strani 6, stolpec 5 Priloge 1 k obrazcu 3 (specifikacija ponudbe) pod navedbo uvajalo za žico 1 kos. Tudi vlagateljeva ponudba, nadaljuje naročnik, izpolnjuje sporno zahtevo, pri čemer je tudi on v stolpcu 5 pod 13. točko navedel le označbo "jeklo in pvc", brez navedbe o tem, da gre za "hemostatsko uvajalo z zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi pri uvajanju žice". Konkretno navedbo tipa uvajala, še navaja naročnik, ima v svoji ponudbi navedeno le ponudnik THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana. Naročnik ugotavlja, da je bila ponudbena cena podjetja THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, višja od cene izbranega ponudnika, vendar ugodnejša od vlagateljeve ponudbe, kar pomeni, da bi bila lahko sporna vlagateljeva aktivna legitimacija. Vlagateljeva ponudba, še zatrjuje naročnik, se tako ne bi mogla uvrstiti pred ponudbo ponudnika THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, tudi v primeru, če bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika spoznal za nepopolno. Poleg navedenega, zagotavlja naročnik, pa mu je izbrani ponudnik, hkrati s priglasitvijo stranske intervencije (dokument, z dne 30.10.2007), posredoval tudi potrdilo proizvajalca Angiokard o tem, da ponujeni set AM4549 vsebuje tudi bulb introducer.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da je odločitev o predložitvi vzorcev v njegovi pristojnosti, ki se jo posluži zgolj v primeru, če že iz ponudbene dokumentacije ni razvidna popolnost posamezne ponudbe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.11.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je ob naročnikovi ugotovitvi, da je sporno zahtevo pravilno poimenoval le ponudnik THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, nedopustno upoštevanje in sklicevanje na izjavo, z dne 30.10.2007, ki jo je predložil izbrani ponudnik. Vlagatelj še zatrjuje, da bi bil naročnik upravičen, ob upoštevanju načel transparentnosti in enakopravnosti, v skladu z določbo 10 Splošnih navodil razpisne dokumentacije, ponudnike pozvati k predložitvi vzorcev, pri tem pa bi ugotovil, da sta ponudbi izbranega ponudnika in podjetja THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, neprimerni in nepolni, vlagateljeva ponudba pa edina primerna in popolna. Vlagatelj ponovno predlaga dokaz z vpogledom in ugotavljanje skladnosti predloženih setov vseh treh ponudnikov, ki naj ga izvede Državna revizijska komisija ali od nje postavljen strokovnjak. Prav zaradi dejstva, ker z njegove strani ponujeni set edini izpolnjuje sporno zahtevo, zaključuje vlagatelj, je njegova cena bistveno višja od cen, ki sta jo ponudila konkurenta.

Naročnik je zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 28.11.2007 odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor v tem, ali sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika (podjetja THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana) primerni in popolni oziroma ali ustrezata tehnični zahtevi, ki jo je v razpisni dokumantaciji postavil naročnik.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagateljeve navedbe niso najbolj jasne oziroma, da se medsebojno izključujejo. Vlagatelj namreč zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana neprimerni in nepopolni iz razloga, ker že v ponudbah nista navedla z dodatnimi pojasnili navedenega tipa uvajala oziroma ker že v ponudbi nista izrecno zapisala, da ponujata "hemostatsko uvajalo z zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi ob uvajanju žice". Pri tem je nesporno, da vlagatelj kljub takšnemu zatrjevanju v ponudbi konkurenčnih ponudnikov sploh ni vpogledal in da tudi sam v ponudbo ni izrecno zapisal, da ponuja "hemostatsko uvajalo z zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi ob uvajanju žice" (vlagatelj je namreč pod 13. točko tabele - pod postavko "uvajalo za žico", zapisal le proizvajalca, kataloško številko in pod razdelek Specifikacija ponujenih izdelkov besedi "jeklo in PVC"). Ravno tako vlagatelj nasprotuje upoštevanju (šele) tekom revizijskega postopka pridobljenemu dokumentu o tem, da izbrani ponudnik izpolnjuje sporno zahtevo, hkrati pa tudi sam (šele) k zahtevku za revizijo prilaga podobno potrdilo (vlagatelj v ta namen prilaga specifikacijo proizvajalca Med-Italia Biomedica, iz katere med drugim izhaja, da ponujen koro set vsebuje tudi "Arterial needle 18GA 7cm + INTRODUCER BULB").

Vlagateljeve očitke je potrebno presojati v smislu prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v 16. točki 2. člena ZJN-2 definirana kot tista ponudba, "ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna". Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko "tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila", neprimerna ponudba pa je v skladu s 20. točko 2. člena ZJN-2 "tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji".

V obravnavanem primeru predstavlja predmet javnega naročila v (izpodbijanem) 8. sklopu nakup 2000 kosov koro seta. Naročnik je sestavne dele koro seta predstavil v Prilogi 1 k obrazcu 3 - Strokovne zahteve naročnika, in sicer v točki 8. Kot izhaja iz le-te, je naročnik v zvezi s predmetnim setom postavil 19 različnih strokovnih zahtev (oziroma navedel 19 različnih delov, ki naj bi sestavljali en komad seta), in med njimi tudi (v točki 13) "uvajalo za žico - 1 kos". Pregled navedene specifikacije pokaže, da je sestavljena v obliki tabele, ki so jo morali ponudniki (tudi na priloženem CD-ju) izpolniti s podatki o proizvajalcu, kataloških številkah in specifikacijo ponujenih izdelkov. Naročnik je na izrecno vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je glasilo: "Kateri tip uvajala za žico ste predvideli"" odgovoril: "Predvideli smo hemostatsko uvajalo z zaklopko (bulb introducrer), ki preprečuje iztekanje krvi pri uvajanju žice" (dokument, z dne 12.06.2007).

Pregled vseh treh predloženih ponudb pokaže, da sta izbrani ponudnik in ponudnik THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana pod točko 13 ("Uvajalo za žico - 1 kos") specifikacije zapisala (identično besedilo) "Uvajalo za žico - 1 kos", vlagatelj pa (kot že zapisano v tej obrazložitvi) besedilo "jeklo in PVC". Edini izmed treh sodelujočih ponudnikov, ki je že v ponudbi navedel, da ponuja tudi sporno zahtevo pa je (kot je pravilno ugotovil tudi naročnik) ponudnik THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana, ki je v ponudbo priložil specifikacijo svojega proizvajalca (Kimal plc, England - SPR/9019/9733 - THOMY CATH LAB II), iz katere izhaja, da ponujeni set vsebuje tudi "guidewire Bulb Introducer".

Kot je razvidno iz zgoraj opisanega dejanskega stanja, je naročnik postavljeno zahtevo iz 13. točke, z zgoraj citiranim odgovorom še podrobneje opisal (oziroma je, kot je zapisal tudi sam, "določil konkretni tip uvajala za žico"), pri čemer pa je ostala (zgoraj predstavljena) tabela (ki so jo ponudniki v identičnem besedilu prejeli tudi na CD-ju), v 13. točki nespremenjena. Ker torej naročnik v zvezi z vnaprej pripravljenim obrazcem ni postavil nikakršnih dodatnih navodil - še vedno so morali ponudniki v 13. točko tabele vpisati zahtevane podatke za (zgolj) "uvajalo za žico" (kar so tudi storili), nevpis podatka o tem, da uvajalo za žico vsebuje tudi zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi pri uvajanju žice, po presoji Državne revizijske komisije ne more biti razlog za izločitev posamezne ponudbe oziroma za ugotovitev o tem, da je takšna ponudba neprimerna in nepopolna v smislu zgoraj predstavljenih določil ZJN-2. Državna revizijska komisija je namreč že v velikem številu svojih odločitev zavzela stališče, da nepreciznih oziroma nekonsistentnih navodil iz razpisne dokumentacije v nobenem primeru ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov oziroma, da je mogoče od ponudnikov zahtevati samo toliko, kot je od njih nedvoumno in jasno zahtevala razpisna dokumentacija. Da razpisna dokumentacija v obravnavanem segmentu (torej v 13. točki v povezavi s podanim odgovorom) ni enoznačno določala, kakšen vpis pričakuje naročnik, pa vsekakor potrjuje tudi odziv ponudnikov, saj nobeden izmed njih v sporno točko tabele ni vpisal, da (ponujeno) uvajalo za žico vsebuje tudi bulb introducer (dva ponudnika sta v ta namen namreč zgolj prepisala naročnikovo specifikacijo "uvajalo za žico - 1 kos", vlagatelj pa je celo navedel materiale, iz katerih je ponujeno uvajalo za žico izdelano - "jeklo in PVC"). Edino drugo uvrščeni ponudnik je že v ponudbi (na posebnem dokumentu oziroma izven predmetne 13. točke tabele) navedel, da ponujen set zajema tudi sporno zahtevo.

Naročnik bi v zgoraj opisani situaciji lahko ponudnike kvečjemu pozval k dodatnim pojasnilom oziroma bi lahko ravnal tudi z možnostjo, ki jo je predvidel v razpisni dokumentaciji in ponudnike pozval k predložitvi vzorcev. Iz pregleda dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da naročnik, tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila, nobenemu izmed sodelujočih ponudnikov ni postavil nobenih dodatnih vprašanj v zvezi s ponujenimi seti, niti jih ni pozval k predložitvi vzorcev, kar pomeni, da se je očitno zanesel na to, da so ponujeni v skladu z vsemi njegovimi zahtevami torej tudi v skladu s sporno zahtevo iz dodatnih pojasnil oziroma, da imajo ponujena uvajala za žico tudi zaklopko (bulb introducer), ki preprečuje iztekanje krvi pri uvajanju žice. Nenazadnje se je takšna naročnikova odločitev izkazala kot upravičena, saj sta oba ponudnika (vlagatelj in izbrani ponudnik), ki spornega opisa nista navedla že v samih ponudbah, izpolnjevanje sporne zahteve izkazala tekom obravnavanega revizijskega postopka, in sicer je izbrani ponudnik v ta namen naročniku posredoval potrdilo svojega dobavitelja Angiokard Medizintechnik GmbH&Co, vlagatelj pa specifikacijo podjetja Med-Italia Biomedica (iz obeh dokumentov izhaja, da je v ponujenih setih zajeta tudi sporna zahteva - bulb introducer).
V tem smislu se je potrebno strinjati z naročnikom tudi v tem, da je bila predložitev vzorcev ponujenih artiklov predvidena zgolj kot možnost oziroma je bila odločitev o tem, ali bodo ponudniki morali predložiti tudi vzorce ponujenih artiklov, prepuščena naročnikovi presoji. Vlagatelj je namreč očitno spregledal, da je bila zahteva iz 10 točke Splošnih navodil (ki določa, da ponudbo sestavljajo tudi vzorci) jasno in nedvoumno spremenjena z dodatnimi pojasnili, z dne 12.06.2007 (oziroma z odgovorom naročnika na vprašanje enega izmed ponudnikov o tem, kdaj je potrebno predložiti vzorec), s katerim je naročnik pojasnil, da bodo ponudniki dolžni predložitvi vzorce po javnem odpiranju ponudb, in sicer (zgolj) po njegovem pozivu.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi, pa Državna revizijska komisija kljub temu opozarja vlagatelja, da mu v primeru, če bi sprejela njegovo stališče, "da je posamezna ponudba neprimerna in nepopolna iz razloga, ker že v ponudbo ni vpisana sporna zahteva", ne bi bilo mogoče priznati pravnega interesa za vodenje revizijskega postopka v tistem delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na ponudbo izbranega ponudnika (prvi odstavek 9. člena ZRPJN). V predmetnem postopku so namreč ponudbe oddali trije ponudniki, pri čemer je bila vlagateljeva ponudba (ob upoštevanju edinega merila: najnižja cena) uvrščena šele na tretje mesto. Ker iz ponudbe drugo uvrščenega ponudnika (podjetja THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana), kot že zapisano v tej obrazložitvi, izhaja tudi izpolnjevanje sporne zahteve, bi bila namreč v takšnem primeru vzročna zveza med naročnikovim ravnanjem, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev in možnostjo nastanka škode, prekinjena. Navedeno pomeni, da tudi v primeru, če bi se ugotovilo, da je ponudba izbranega ponudnika iz zgoraj navedenih razlogov neprimerna in nepopolna, vlagateljeva ponudba ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša, saj bi bila v tem primeru lahko izbrana zgolj in samo ponudba drugo uvrščenega ponudnika. Iz navedenega razloga pa vlagatelju, zaradi zatrjevanih nepravilnosti v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika, ne bi mogla nastati nikakršna škoda.

Ob upoštevanju zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.11.2007
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER, Zaloška cesta 2, Ljubljana
Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana
PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.