018-269/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-269/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata ter članov Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 19.11.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga "pritožba (zahtevek za revizijo)" z dne 29.10.2007 se zavrže kot nedopustna.
2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo vloge, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil dne 3.8.2007 pod št. objave JN896/2007. Iz obvestila o oddaji javnega naročila z dne 18.10.2007 je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudbo vlagatelja pa je izločil, ker naj ne bi izpolnjevala tehničnih specifikacij.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 29.10.2007 vložil zahtevek za revizijo pri naročniku, z vlogo z istega dne pa je Državni revizijski komisiji posredoval tudi dokument "pritožba (zahtevek za revizijo)". V dokumentu "pritožba (zahtevek za revizijo)" vlagatelj navaja, da kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), ZRPJN in objave obvestila o naročilu vlaga pritožbo (zahtevek za revizijo) zoper obvestilo o oddaji naročila in Državni revizijski komisiji predlaga, da
- ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna,
- naročnika pozove, naj ravna v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZJN-2,
- ugotovi, da je ponudba vlagatelja primerna in popolna,
- razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 18.10.2007 in
- pozove naročnika, da ta opravi nov izbor najugodnejšega ponudnika in posledično odda javno naročilo vlagatelju.
Vlagatelj ugotavlja, da naročnik postopka ni izvedel skladno z določili ZJN-2, razpisne dokumentacije in drugih veljavnih predpisov, zlasti ZRPJN. Iz objave na portalu javnih naročil izhaja, da je organ, pristojen za pritožbene postopke, Državna revizijska komisija. Ker vlagatelj kljub večkratnim pozivom od naročnika ni prejel informacije, ali gre tudi v tem primeru za standardni revizijski postopek, kot ga pozna slovenska zakonodaja v zvezi z javnimi naročili, ali za morebiten poseben postopek po posebnih pravilih, vlagatelj navaja, da je iz previdnosti vložil dva zahtevka za revizijo, in sicer enega pri naročniku, drugega pa kot pritožbo neposredno Državni revizijski komisiji. Na podlagi pritožbe naj Državna revizijska komisija pozove naročnika, da ji predloži vso dokumentacijo v zvezi s predmetno zadevo, nato pa naj odloča na podlagi slovenske zakonodaje. Vlagatelj v nadaljevanju vloge navaja razloge, na podlagi katerih meni, da bi naročnik njegovo ponudbo moral označiti kot primerno in popolno, ter razloge, na podlagi katerih meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti. Zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 7.11.2007 pozvala, naj ji posreduje celotno dokumentacijo predmetnega revizijskega postopka ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, kakšen postopek je izvajal in katere pravne podlage je pri tem uporabil. Naročnik je zahtevano dokumentacijo posredoval dne 13.11.2007.

Po preučitvi pritožbe in pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni dopustna, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz objave obvestila o naročilu (točka VI.2)), se predmetno javno naročilo nanaša na projekt oz. program, ki se financira iz sredstev skupnosti, in sicer projekt "izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo" s številko programa 2005/017-462.01.08 - prehodni vir. Pravna podlaga za izvajanje tega naročila je odločba Komisije Evropskih Skupnosti K(2004)4183 z dne 12.11.2004 o finančnem prispevku prehodnega vira za krepitev institucionalne usposobljenosti za Slovenijo. S to odločbo je Komisija Evropskih Skupnosti določila, da se odločbo izvaja decentralizirano, v skladu z Memorandumom o soglasju za izvrševanje prehodnega vira z dne 22.9.2004, ter da je izvajalska agencija za ta program Centralna finančna in pogodbena enota (v nadaljevanju: CFPE). Memorandum o soglasju med Evropsko Komisijo in Vlado Republike Slovenije za izvajaje prehodnega vira med drugim določa, da je CFPE organ v državni upravi, ki je odgovoren za pripravo razpisov, sklepanje pogodb ter izvedbo plačil za projekte institucionalne izgradnje in druge projekte, če je to izrecno predvideno (2. točka 1. člena Memoranduma). Memorandum med drugim določa tudi, da se javna naročila izvajajo tako, da je zagotovljen prost dostop, poštena konkurenca in preglednost v skladu z ustreznimi direktivami skupnosti (prvi odstavek 4. člena Memoranduma).

Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že v zadevi št. 018-215/07, je morala CFPE, preden je z Odločbo Komisije z dne 17.09.2004 o podelitvi upravljanja pomoči iz naslova PHARE na CFPE pridobila akreditacijo Evropske Komisije, natančno opisati bodoči sistem delovanja CFPE, vključno z ustreznimi postopkovniki. Kot postopkovnik za izvedbo javnih naročil je CFPE uporabila "Guide on Grants and Public Procurement under pre-accession instruments" (v nadaljevanju: GGAPPI), ki predstavlja nadgradnjo priročnika PRAG, ki ga je CFPE skupaj z Delegacijo Evropske Komisije uporabljala do vstopa Slovenije v EU, pri čemer predstavlja zakonski okvir izključno zakon o javnih naročilih (najprej Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) in kasneje ZJN-2). GGAPPI naj bi namreč le natančneje opisoval vse tiste postopke pri javnem naročanju, ki so v grobem opredeljeni v direktivah o javnem naročanju oziroma v nacionalnih predpisih s področja javnih naročil.

Postopkovnik GGAPPI v poglavju (Section) 1 - Overview of Basic Principles pod točko 1.13 (Appeals) pravno varstvo ponudnikov ureja tako, da se lahko ponudnik, ki meni, da je bil oškodovan zaradi nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, neposredno obrne na naročnika, ki mora na takšno zahtevo v roku 90 dni od dneva prejema le-te tudi odgovoriti. Če je Evropska Komisija obveščena o takšni vlagateljevi zahtevi, mora posredovati naročniku svoje mnenje ter si prizadevati pripomoči k sporazumni rešitvi spora med naročnikom in ponudnikom - vlagateljem. šele ko navedeni postopek ne uspe, ima ponudnik možnost uporabiti pravno varstvo v skladu s pravili nacionalne zakonodaje, in sicer po določbah ZRPJN. Postopkovnik GGAPPI torej predvideva najprej postopek t.i. mirnega reševanja sporov, šele zatem pa je možno uporabiti t.i. nacionalno pravovarstveno zakonodajo (v konkretnem primeru ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetnem postopku vlagatelj dne 29.10.2007 vložil zahtevek za revizijo pri naročniku ter istega dne še dokument "pritožba (zahtevek za revizijo)" pri Državni revizijski komisiji, pri čemer je kot pravno podlago za vložitev obeh pravnih sredstev navedel ZRPJN. Iz predložene dokumentacije ni razvidno (vlagatelj pa tega tudi ne zatrjuje), da bi bil postopek mirnega reševanja spora v smislu citirane točke 1.13 (Appeals) postopkovnika GGAPPI med strankama izveden oziroma izčrpan. Navedeno pomeni, da v obravnavanem primeru niso nastopile vse procesne predpostavke, ki omogočajo meritorno odločanje Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo v skladu z določbami ZRPJN. V skladu s postopkovnimi pravili GGAPPI je za uveljavljanje pravice ponudnika do pravnega varstva skladno z nacionalnimi pravili (torej za vložitev zahtevka za revizijo na podlagi ZRPJN) potrebno, da naročnik in vlagatelj predhodno opravita postopek mirnega reševanja spora (pri čemer ima naročnik tudi možnost pridobiti mnenje Evropske Komisije). Pravno varstvo po postopku, ki ga ureja ZRPJN, je predvideno šele v primeru, če naročnik in ponudnik nista uspela doseči sporazumne rešitve spora oziroma če naročnik v roku 90 dni od dneva prejema pritožbe ni odgovoril na vlagateljevo pritožbo. Procesna predpostavka za reševanje zahtevka za revizijo po ZRPJN v tem postopku je torej neuspešno izveden postopek mirnega reševanja spora med strankama oziroma potek 90 dnevnega roka, ki ga ima na voljo naročnik, da odgovori na vlagateljeve navedbe.

Ker med strankama še ni bil izveden postopek mirnega reševanja spora, Državna revizijska komisija v tem trenutku (še) ni pristojna za meritorno odločanje v revizijskem postopku, kot je določen v ZRPJN.

Ne glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku tudi v primeru, če bi bil postopek mirnega reševanja spora v smislu citirane točke 1.13 (Appeals) postopkovnika GGAPPI med strankama že izveden, vlagateljeva vloga "pritožba (zahtevek za revizijo)" z dne 29.10.2007 ne bi bila dopustna. Kot je bilo že zapisano, ima ponudnik v primeru, ko postopek mirnega reševanja spora ni uspešen, možnost uveljavljati pravno varstvo skladno z določbami nacionalnega prava, torej neposredno na podlagi ZRPJN. Le-ta v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN, ne določata drugače. Varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil je torej zagotovljeno v revizijskem postopku, ki se začne z vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku, pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje po prejemu naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (prvi odstavek 16. člena ZRPJN) in predložitvi pravočasnega obvestila o nadaljevanju postopka (prvi odstavek 17. člena ZRPJN). Vlagatelj lahko pritožbo zoper naročnikovo odločitev o njegovem zahtevku za revizijo oz. procesno ravnanje vloži zgolj v treh primerih, ki jih določa ZRPJN. Pritožba je v skladu z določbami ZRPJN dopustna le v primerih, ko naročnik zahtevek za revizijo zavrže zaradi formalnih pomanjkljivosti (četrti odstavek 12. člena) oz. zaradi nepravočasnosti ali neobstoja aktivne legitimacije (drugi odstavek 13. člena), in v primeru, če naročnik zaradi nepravočasnega posredovanja obvestila o nadaljevanju postopka ali molka vlagatelja izda sklep o ustavitvi postopka revizije (prvi odstavek 17. člena). Ker naročnik o zahtevku za revizijo sploh še ni odločil (niti meritorno niti procesno), v ZRPJN ni najti podlage za dopustnost vlagateljeve pritožbe, in sicer (kot je bilo že zapisano) tudi v primeru, če bi bil postopek mirnega reševanja spora v smislu citirane točke 1.13 (Appeals) postopkovnika GGAPPI med strankama že izveden.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v vlogi "pritožba (zahtevek za revizijo)" z dne 29.10.2007 zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali s sestavo vloge. Ker je Državna revizijska komisija vlogo zavrgla, je bilo potrebno o stroških odločiti, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 19.11.2007

predsednik senata
Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, 1000 Ljubljana
- MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana